Information Resources
พัฒนาการบันทึกสารสนเทศ ปาปิรัส  (papyrus)
<ul><li>โจฮัน กูเตนเบิร์ก ( Johannes Gutenberg )  ชาวเมืองไมนซ์ ( Mainz )  ประเทศเยอรมนี เป็นบุคคลแรกของชาวตะวันตก ได้คิ...
ปัจจุบัน - อนาคต
ทรัพยากรสารสนเทศ <ul><li>สื่อ หรือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศต่างๆ โดยสำหรับห้องสมุดนิยมเรียกว่า วัสดุห้องสมุดหรือทรัพยากรห้...
<ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกสารสนเทศ ( Information)  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง หรือเพื่อความบันเทิง โด...
หนังสือ (Books) <ul><li>สื่อที่รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ ให้ความรู้และข้อเท็จจริง ที่เป็นมาตรฐานและเป็...
หนังสือในห้องสมุดแบ่งเป็น 2 ประเภท <ul><li>หนังสือทั่วไป </li></ul><ul><ul><li>หนังสือบันเทิงคดี </li></ul></ul><ul><ul>...
หนังสือทั่วไป มีเลขเรียกหนังสือ ที่สันหนังสือ 965.95 ศ 1171 ป 936.95 W715K
หนังสืออ้างอิงจะมีสัญลักษณ์ อ หรือ  Ref เหนือเลขเรียกหนังสือ เขียนไว้ที่สันหนังสือ อ 965.95 ศ 1171 ป R 936.95 W715K
วารสาร  ( Periodicals, Serial, Journal, Magazine ) <ul><li>มีรูปเล่มที่แน่นอน มีกำหนดออกเป็นระยะ ( สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ) ...
วารสารวิชาการ ( Journal or Periodicals)  <ul><li>ให้ความรู้ทั่วไป เรื่องเฉพาะด้าน เนื้อหาทันสมัย </li></ul><ul><ul><ul>...
วารสารปริทัศน์ ( Review ) มีเนื้อหากึ่งวิชาการ ไม่มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่อง อาจเป็นการวิเคราะห...
วารสารทั่วไป / นิตยสาร ( Magazine ) นิตยสารบันเทิง นิตยสารเชิงสารคดี
ประโยชน์ของวารสาร <ul><li>ให้ความรู้ใหม่ทันสมัย </li></ul><ul><li>ให้แนวคิดเห็นหลากหลายนานาทัศนะ </li></ul><ul><li>ได้ข้อม...
หนังสือพิมพ์ ( Newspaper) ให้ข่าวสารเหตุการณ์ในประเทศ และทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ให้ความรู้ครอบคลุมทุกด้าน เข้าใจสภาพของสั...
ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ <ul><li>ข่าว </li></ul><ul><ul><li>ข่าวเบา ( หนังสือพิมพ์ประชานิยม ) </li></ul></ul><ul><ul><l...
สิ่งพิมพ์รัฐบาล ( Government Publications ) <ul><ul><li>สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ เพื่อแจกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตล...
วิทยานิพนธ์ (Thesis) ปริญญานิพนธ์ (Dissertation) <ul><li>ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท / เอก </li></ul><ul><li>ศึ...
จุลสาร ( Pamphlet ห ) <ul><li>เผยแพร่เนื้อเรื่องเฉพาะเรื่องที่มีสาระสำคัญโดยย่อ </li></ul><ul><li>จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐแ...
กฤตภาค ( Clipping ) การจัดเก็บสารสนเทศโดยตัดข้อมูลข่าวสารจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารในหัวข้อที่เห็นเ...
รายงาน ( Reports ) <ul><li>สิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบุคคล หน่วยงาน มักจัดทำโดยผู้ที่...
หนังสือหายาก ( Rare Books ) <ul><li>หนังสือที่พิมพ์จำนวนจำกัด หนังสือที่มีประวัติการครอบครอง หนังสือที่พิมพ์ในสมัยโบราณ <...
สิทธิบัตร (Patents) <ul><li>เอกสารที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ขอสิทธิบัติจะต้องแจกแจ...
เอกสารมาตรฐาน (Standard Specification) <ul><li>เอกสารที่บ่งชี้คุณภาพ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเอกสารประเภทกฎเกณฑ์ รว...
เอกสารจดหมายเหตุ ( Archives  Materials ) <ul><li>เอกสารต้นฉบับ (Original)  ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็...
วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Nonprinted Materials) <ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกลงในวัสดุรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ </li></ul><ul><li>สิ...
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) <ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล โดยมีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเรีย...
Compact Disc Read Only Memory <ul><li>Optical Disk  สามารถบรรจุข้อมูลประมาณ 250,000 หน้ากระดาษ หรือ 600 ล้านตัวอักษร ...
Online Databases <ul><li>เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและประมวลผล ซึ่งผ...
 
Question ??
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch3 in fo re_source

1,363 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Ch3 in fo re_source

 1. 1. Information Resources
 2. 2. พัฒนาการบันทึกสารสนเทศ ปาปิรัส (papyrus)
 3. 3. <ul><li>โจฮัน กูเตนเบิร์ก ( Johannes Gutenberg )  ชาวเมืองไมนซ์ ( Mainz )  ประเทศเยอรมนี เป็นบุคคลแรกของชาวตะวันตก ได้คิดวิธีการพิมพ์ โดยเรียงตัวด้วยโลหะ  </li></ul>
 4. 4. ปัจจุบัน - อนาคต
 5. 5. ทรัพยากรสารสนเทศ <ul><li>สื่อ หรือวัสดุที่ใช้บันทึกสารสนเทศต่างๆ โดยสำหรับห้องสมุดนิยมเรียกว่า วัสดุห้องสมุดหรือทรัพยากรห้องสมุด มี 3 ประเภทคือ </li></ul><ul><li>สิ่งพิมพ์หรือวัสดุตีพิมพ์ </li></ul><ul><li>ไม่ใช่สิ่งพิมพ์หรือวัสดุไม่ตีพิมพ์ </li></ul><ul><li>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกสารสนเทศ ( Information) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง หรือเพื่อความบันเทิง โดยผลิตเป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารรูปแบบต่างๆ บนกระดาษ สามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังเช่น หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ จุลสาร ฯลฯ </li></ul>วัสดุตีพิมพ์ [Printed Material]
 7. 7. หนังสือ (Books) <ul><li>สื่อที่รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ ให้ความรู้และข้อเท็จจริง ที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือตำรา (Text book) และ หนังสือบันเทิงคดี เป็นต้น </li></ul><ul><li>หนังสือทุกเล่มต้องมีหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) International Standard Book Number </li></ul>
 8. 8. หนังสือในห้องสมุดแบ่งเป็น 2 ประเภท <ul><li>หนังสือทั่วไป </li></ul><ul><ul><li>หนังสือบันเทิงคดี </li></ul></ul><ul><ul><li>หนังสือสารคดี </li></ul></ul><ul><li>หนังสืออ้างอิง </li></ul><ul><ul><li>หนังสือที่ให้สารสนเทศโดยย่อ เพื่อการค้นคว้าเฉพาะเรื่องในเวลาสั้นๆ ให้ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบ กะทัดรัด </li></ul></ul>
 9. 9. หนังสือทั่วไป มีเลขเรียกหนังสือ ที่สันหนังสือ 965.95 ศ 1171 ป 936.95 W715K
 10. 10. หนังสืออ้างอิงจะมีสัญลักษณ์ อ หรือ Ref เหนือเลขเรียกหนังสือ เขียนไว้ที่สันหนังสือ อ 965.95 ศ 1171 ป R 936.95 W715K
 11. 11. วารสาร ( Periodicals, Serial, Journal, Magazine ) <ul><li>มีรูปเล่มที่แน่นอน มีกำหนดออกเป็นระยะ ( สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ) </li></ul><ul><li>ให้ข่าวสาร ความรู้ที่ทันสมัย </li></ul><ul><li>ให้แนวคิดหลากหลายทัศนะโดย นำเสนอในรูปแบบบทความหลายบทความ และมีผู้แต่งหลายคน </li></ul><ul><li>มีชื่อวารสาร ซึ่งการออกแบบต้องเหมือนกันทุกฉบับ </li></ul><ul><li>ระบุปีที่ ฉบับที่ วันที่ เดือน ปี ที่ออกวารสาร </li></ul><ul><li>มีเลขมาตรฐานสากลประจำสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ISSN) </li></ul><ul><li>International Standard Serial Number </li></ul>
 12. 12. วารสารวิชาการ ( Journal or Periodicals) <ul><li>ให้ความรู้ทั่วไป เรื่องเฉพาะด้าน เนื้อหาทันสมัย </li></ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มผู้อ่านคือนักวิจัย นักวิชาการ หรือบุคคลในสาขาวิชาชีพนั้นๆ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ก่อนจัดพิมพ์มักมีการประเมินเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ ( Peer Reviewed ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เป็นเอกสารปฐมภูมิที่มีความน่าเชื่อถือสูง </li></ul></ul></ul>
 13. 13. วารสารปริทัศน์ ( Review ) มีเนื้อหากึ่งวิชาการ ไม่มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอเนื้อหาเฉพาะเรื่อง อาจเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเฉพาะเรื่อง - สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ - มติชนสุดสัปดาห์ - Newsweek - Far Eastern Economic Review
 14. 14. วารสารทั่วไป / นิตยสาร ( Magazine ) นิตยสารบันเทิง นิตยสารเชิงสารคดี
 15. 15. ประโยชน์ของวารสาร <ul><li>ให้ความรู้ใหม่ทันสมัย </li></ul><ul><li>ให้แนวคิดเห็นหลากหลายนานาทัศนะ </li></ul><ul><li>ได้ข้อมูลข่าวสารความรู้ในลักษณะที่หลากหลาย </li></ul>
 16. 16. หนังสือพิมพ์ ( Newspaper) ให้ข่าวสารเหตุการณ์ในประเทศ และทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ให้ความรู้ครอบคลุมทุกด้าน เข้าใจสภาพของสังคม ในเชิงวิเคราะห์ ข้อคิดเห็นหลากหลาย ให้ความเพลิดเพลินและนันทนาการ
 17. 17. ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ <ul><li>ข่าว </li></ul><ul><ul><li>ข่าวเบา ( หนังสือพิมพ์ประชานิยม ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ข่าวหนัก ( หนังสือพิมพ์คุณภาพ ) </li></ul></ul><ul><li>บทบรรณาธิการ </li></ul><ul><ul><li>ส่วนแสดงความคิดเห็น หรือวิเคราะห์ข่าว </li></ul></ul><ul><li>คอลัมน์ประจำ </li></ul><ul><ul><li>คอลัมน์ประจำของนักเขียน </li></ul></ul><ul><li>ภาพข่าว </li></ul><ul><ul><li>ภาพเหตุการณ์ประกอบข่าว </li></ul></ul>
 18. 18. สิ่งพิมพ์รัฐบาล ( Government Publications ) <ul><ul><li>สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ เพื่อแจกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนถึงประชาชนที่สนใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นเอกสารชั้นต้น ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด </li></ul></ul><ul><ul><li>มีหลายรูปแบบเช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ รายงานประจำปี งานวิจัย </li></ul></ul>สิ่งพิมพ์รัฐบาลที่ควรรู้จักคือ ราชกิจจานุเบกษา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ กฎหมาย เรื่องราวเกี่ยวกับทางราชการต่างๆ
 19. 19. วิทยานิพนธ์ (Thesis) ปริญญานิพนธ์ (Dissertation) <ul><li>ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท / เอก </li></ul><ul><li>ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ เฉพาะด้าน </li></ul><ul><li>ผู้ศึกษาต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจากแหล่งต่างๆ ศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์โดยอาศัยหลักฐานประกอบความรู้เพื่อหาข้อ สรุปอย่างมีหลักการ </li></ul><ul><li>มีความเชื่อถือได้สูง เนื่องจากมีระเบียบวิธี ขั้นตอนการศึกษาอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>มีอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมตรวจสอบเนื้อหาด้านวิชาการ </li></ul>
 20. 20. จุลสาร ( Pamphlet ห ) <ul><li>เผยแพร่เนื้อเรื่องเฉพาะเรื่องที่มีสาระสำคัญโดยย่อ </li></ul><ul><li>จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน </li></ul><ul><li>เป็นเอกสารให้เปล่า หรือจำหน่ายในราคาถูก </li></ul><ul><li>จำนวนหน้าไม่เกิน 50 หน้า </li></ul><ul><li>ออกเป็นครั้งคราว ไม่มีกำหนดแน่นอน </li></ul>
 21. 21. กฤตภาค ( Clipping ) การจัดเก็บสารสนเทศโดยตัดข้อมูลข่าวสารจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารในหัวข้อที่เห็นเป็นประโยชน์ ผนึกบนกระดาษ โดยระบุหัวเรื่องกับแหล่งที่มา หัวเรื่อง แหล่งที่มาเพื่อใช้ในการอ้างอิง
 22. 22. รายงาน ( Reports ) <ul><li>สิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบุคคล หน่วยงาน มักจัดทำโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ จึงเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำมาอ้างอิงได้ในการศึกษาค้นคว้า </li></ul><ul><ul><li>รายงานการประชุม </li></ul></ul><ul><ul><li>รายงานการสัมมนาทางวิชาการ </li></ul></ul><ul><ul><li>รายงานผลการวิจัย </li></ul></ul><ul><ul><li>รายงานประจำปี </li></ul></ul>
 23. 23. หนังสือหายาก ( Rare Books ) <ul><li>หนังสือที่พิมพ์จำนวนจำกัด หนังสือที่มีประวัติการครอบครอง หนังสือที่พิมพ์ในสมัยโบราณ </li></ul><ul><li>ไม่มีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือทั่วไป มีราคาสูงกว่าราคาเดิม หรือประมาณค่าไม่ได้ เช่น หนังสือตัวเขียน (Manuscripts) </li></ul><ul><li>เก็บแยกต่างหากจากหนังสือทั่วไป </li></ul>
 24. 24. สิทธิบัตร (Patents) <ul><li>เอกสารที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ขอสิทธิบัติจะต้องแจกแจงรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ ตลอดจนกระบวนการผลิตและการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ เอกสารสิทธิบัตรมีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ </li></ul>เอกสารสิทธิบัตร (Patent specification)
 25. 25. เอกสารมาตรฐาน (Standard Specification) <ul><li>เอกสารที่บ่งชี้คุณภาพ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเอกสารประเภทกฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดรายการทางเทคนิค (Technical Specification) หลักปฏิบัติ และกฎระเบียบ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา การประดิษฐ์ ด้านการออกแบบ ด้านการผลิต ด้านการซื้อขาย เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นการควบคุมคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัย และกรรมวิธีดำเนินการได้อย่างถูกต้อง </li></ul>เอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม          เป็นเอกสารที่ระบุข้อกำหนดรายการ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เกี่ยวกับนิยามศัพท์ กำหนดรายการของวัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ ในด้านคุณภาพ ส่วนประกอบ วิธีการตรวจสอบ และวิเคราะห์ เป็น ต้น
 26. 26. เอกสารจดหมายเหตุ ( Archives Materials ) <ul><li>เอกสารต้นฉบับ (Original) ที่เป็นผลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลและบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวในอดีต </li></ul><ul><li>เป็นเอกสารที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เพื่อการค้นคว้า วิจัย </li></ul><ul><li>จัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ </li></ul>
 27. 27. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Nonprinted Materials) <ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศที่บันทึกลงในวัสดุรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ </li></ul><ul><li>สิ่งพิมพ์วัสดุไม่ตีพิมพ์ส่วนมากต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เฉพาะ </li></ul><ul><li>ในการเข้าถึงตัวสารสนเทศ </li></ul><ul><ul><li>รูปภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>วัสดุย่อส่วน ( ไมโครฟิล์ม , ไมโครฟิช ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ฟิลม์สตริป </li></ul></ul><ul><ul><li>เทปบันทึกเสียง </li></ul></ul><ul><ul><li>ออฟติคัลดิสก์ (CD-Rom, DVD) </li></ul></ul>
 28. 28. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) <ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล โดยมีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเรียกว่าระบบฐานข้อมูล เป็นรูปแบบของสื่อที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดมักจัดให้บริการทั่วไปได้แก่ ซีดีรอม ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น </li></ul>
 29. 29. Compact Disc Read Only Memory <ul><li>Optical Disk สามารถบรรจุข้อมูลประมาณ 250,000 หน้ากระดาษ หรือ 600 ล้านตัวอักษร บันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบ Text, Multimedia ห้องสมุดมีการให้บริการฐานข้อมูลซีดีรอมไว้กับแผนกโสตทัศนวัสดุ </li></ul>
 30. 30. Online Databases <ul><li>เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและประมวลผล ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์นี้ผ่านระบบเครือข่ายที่จัดให้บริการ โดยสามารถจำแนกฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าได้ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>ฐานข้อมูลห้องสมุด </li></ul></ul><ul><ul><li>ฐานข้อมูลซีดีรอม </li></ul></ul><ul><ul><li>ฐานข้อมูลออนไลน์ </li></ul></ul>
 31. 32. Question ??

×