องค์การและระบบสารสนเทศ
Data VS Information <ul><li>ข้อมูล ( Data) หมายถึงข้อเท็จจริง ที่อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ อาจเรียกว่า...
กระบวนการของสารสนเทศ Process INPUT OUTPUT
Data Information Knowledge Wisdom
<ul><li>มีความถูกต้องแม่นยำ </li></ul><ul><li>ครบถ้วน สมบูรณ์ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ </li></ul><u...
ระบบสารสนเทศ <ul><li>ระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อใ...
ตัวอย่างระบบและส่วนประกอบของระบบ
<ul><li>การใช้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ ระบ...
ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการ Management Information Systems: MIS <ul><li>ระบบที่ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่สัมพันธ์กับการดำ...
บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ <ul><li>กลยุทธ์ (Strategy)  หมายถึงแผนรวมขององค์การที่นำเอาข้อได้เปรียบและจุดเด่นในด้านต่างๆ ของ...
ระดับของกลยุทธ์ในองค์การ <ul><li>กลยุทธ์ระดับองค์การ ( Corporate Strategy ) </li></ul><ul><ul><li>กำหนดโดยผู้บริหารระดับส...
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ <ul><li>Goal Formulation </li></ul><ul><ul><li>Mission, Objective </li></ul></ul><ul><li>Enviro...
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์การ <ul><li>ประโยชน์โดยตรง </li></ul><ul><li>ความยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>ความสา...
ระดับของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์องค์การ
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ <ul><li>ระบบประมวลผลรายการ ( Transaction Processing Systems: TPS ) </li></ul><ul><li>ร...
แบบประเมินหลังการเรียน <ul><li>ระบบสารสนเทศคืออะไร </li></ul><ul><li>ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารจัดการ </li></u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch2 ระบบสารสนเทศ

975 views

Published on

 • Be the first to comment

Ch2 ระบบสารสนเทศ

 1. 1. องค์การและระบบสารสนเทศ
 2. 2. Data VS Information <ul><li>ข้อมูล ( Data) หมายถึงข้อเท็จจริง ที่อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ อาจเรียกว่า ข้อมูลดิบ ( Raw Data ) ที่ถูกรวบรวมขึ้นมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลเป็นสารสนเทศ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ ( Information ) หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ </li></ul><ul><li>“ สารสนเทศจะมีคุณค่า และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น ข้อมูลที่เป็นต้นแหล่งต้องมีความถูกต้องเช่นเดียวกัน” </li></ul>
 3. 3. กระบวนการของสารสนเทศ Process INPUT OUTPUT
 4. 4. Data Information Knowledge Wisdom
 5. 5. <ul><li>มีความถูกต้องแม่นยำ </li></ul><ul><li>ครบถ้วน สมบูรณ์ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ </li></ul><ul><li>มีความทันสมัย </li></ul><ul><li>สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี </li></ul>ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
 6. 6. ระบบสารสนเทศ <ul><li>ระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน </li></ul><ul><li>ระบบสารสนเทศ ( Information System ) </li></ul><ul><li>ระบบสารสนเทศ เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ </li></ul>
 7. 7. ตัวอย่างระบบและส่วนประกอบของระบบ
 8. 8. <ul><li>การใช้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ ระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ในจัดการสารสนเทศ โดยการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลสารสนเทศ และแสดงผลลัพท์ เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ </li></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีการสื่อสารหรือโทรคมนาคม </li></ul></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 9. 9. ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการ Management Information Systems: MIS <ul><li>ระบบที่ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเพื่อช่วยในการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุมภายในองค์กร </li></ul><ul><li>สรุป : ระบบ MIS ได้มุ่งเน้นการนำรายการข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ มาจัดทำเป็นรายงานทางสารสนเทศเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจได้ </li></ul>
 10. 10. บทบาทพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ
 11. 11. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ <ul><li>กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึงแผนรวมขององค์การที่นำเอาข้อได้เปรียบและจุดเด่นในด้านต่างๆ ขององค์การ มาให้ใช้เกิดประโยชน์และปรับลดจุดด้อยหรือข้อจำกัดที่มีอยู่เพื่อแสวงหาโอกาสและหลีกเลี่ยงอุปสรรคทีอาจเกิดขึ้นกับองค์การ </li></ul>
 12. 12. ระดับของกลยุทธ์ในองค์การ <ul><li>กลยุทธ์ระดับองค์การ ( Corporate Strategy ) </li></ul><ul><ul><li>กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง มุ่งพิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินงานขององค์การในระยะยาว และเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ </li></ul></ul><ul><li>กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) </li></ul><ul><ul><li>กำหนดโดยผู้บริหารระดับรอง โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันขององค์การ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ </li></ul></ul><ul><li>กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) </li></ul><ul><ul><li>กำหนดโดยหัวหน้าหน่วยงานที่จำแนกตามหน้าที่ขององค์กร กลยุทธ์ระดับนี้จะมีความเฉพาะเจาะจง ตามหน้าที่ในองค์กร </li></ul></ul>
 13. 13. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ <ul><li>Goal Formulation </li></ul><ul><ul><li>Mission, Objective </li></ul></ul><ul><li>Environment Analysis </li></ul><ul><ul><li>SWOT Analysis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opportunity/Threat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strength/Weakness </li></ul></ul></ul><ul><li>Strategy Formulation and Planning </li></ul><ul><li>Strategy Implementation </li></ul><ul><li>Strategy Control </li></ul>
 14. 14. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์การ <ul><li>ประโยชน์โดยตรง </li></ul><ul><li>ความยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>ความสามารถในการแข่งขัน </li></ul><ul><li>ประหยัดค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>คุณภาพ </li></ul><ul><li>โอกาส </li></ul>
 15. 15. ระดับของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์องค์การ
 16. 16. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ <ul><li>ระบบประมวลผลรายการ ( Transaction Processing Systems: TPS ) </li></ul><ul><li>ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems: MIS) </li></ul><ul><li>ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) </li></ul><ul><li>ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) </li></ul>
 17. 17. แบบประเมินหลังการเรียน <ul><li>ระบบสารสนเทศคืออะไร </li></ul><ul><li>ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>ทำไมองค์กรต้องมีกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กรมีอะไรบ้าง </li></ul>

×