Ch1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

8,671 views

Published on

เอกสารประกอบการสอนบทที่

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1. การวางแผนเป็นกระบวนการของการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขององค์การ และวิธีการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ตลอดจนการพิจารณาอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับองค์การ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจึงต้องมีการกำหนดแผนแม่บทขององค์การ และผู้บริหารระดับกลางต้องมีการจัดทำการวางแผนระดับฝ่ายและผู้บริหารระดับต้นจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติการโดยที่ทุกแผนจะต้องมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 2. การจัดการองค์การเป็นการจัดโครงสร้างและวางระบบการทำงานขององค์การ เช่นการกำหนดงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบสายการบังคับบัญชา และอำนาจการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 3. การชักนำและการสื่อสารสั่งการเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่นการสร้างภาวะผู้นำ การชักจูง การกระตุ้น การสั่งการและการมอบหมายงาน การสื่อสาร ประสานงาน ตลอดจนการป้องกัน แก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ 4. การควบคุมเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบผลงาน และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • Ch1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

  1. 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ และระบบสารสนเทศ อ . นิตยา วงศ์ใหญ่
  2. 2. การบริหารจัดการ <ul><li>กระบวนการของการทำงานและการใช้ทรัพยากรขององค์การ เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางแผน และการปฏิบัติการ การควบคุม ติดตาม และการประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ </li></ul>
  3. 3. ความสำคัญของการบริหารจัดการ <ul><li>เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>ทำให้องค์การมีระบบการบริหารงานที่ดี </li></ul><ul><li>จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน </li></ul><ul><li>ช่วยให้การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือ </li></ul><ul><li>ทำให้องค์การสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม </li></ul>
  4. 4. หน้าที่ของการจัดการ <ul><li>การวางแผน (Planning) </li></ul><ul><li>การจัดการองค์การ (Organizing) </li></ul><ul><li>การชักนำและการสื่อสารสั่งการ (Leading and Communication) </li></ul><ul><li>การควบคุม และประเมินผล (Controlling) </li></ul>
  5. 5. ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล <ul><li>ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) </li></ul><ul><ul><li>การทำงานที่ได้ผลออกมามาก หรือเท่ากับเป้าหมาย แต่ใช้ทรัพยากรน้อยโดยการวัดอัตราส่วนระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินการดังกล่าว จึงเท่ากับว่าเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า </li></ul></ul><ul><li>ประสิทธิผล ( Effective) </li></ul><ul><ul><li>ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ได้ผลออกมาเท่าหรือมากกว่าวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ </li></ul></ul>
  6. 6. แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการ Organization Theory
  7. 7. กลุ่มแนวคิดการจัดการองค์การ ที่มีแบบแผนเป็นทางการ (Max Weber, 1864-1920) <ul><li>มีการแบ่งงานกันทำ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ยึดถือหลักตามสายบังคับบัญชา </li></ul><ul><li>มีกฎระเบียบและกระบวนการทำงาน </li></ul><ul><li>ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน </li></ul><ul><li>ไม่ยึดถือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้เหตุผลและความเสมอภาคเท่านั้น </li></ul><ul><li>ทฤษฎีระบบราชการ (bureaucracy) </li></ul><ul><li>เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ </li></ul>
  8. 8. กลุ่มแนวคิด ทฤษฎีองค์การและ การจัดการที่เน้นหลักการจัดการ ( Frederick W. Taylor, 1856-1915 ) <ul><li>ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน </li></ul><ul><li>การคัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากร </li></ul><ul><li>พัฒนาแรงจูงใจในรูปแบบค่าตอบแทนสำหรับการทำงานที่มีมาตรฐาน </li></ul><ul><li>มนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องจักร </li></ul>
  9. 9. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีองค์การ และการจัดการแบบเน้นที่คน ( Abraham Maslow, 1908-1970 ) <ul><li>ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) เชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นลำดับ 5 ขั้นคือ </li></ul><ul><ul><li>Physiological needs </li></ul></ul><ul><ul><li>Safety needs </li></ul></ul><ul><ul><li>Belongingness and love needs   </li></ul></ul><ul><ul><li>Esteem needs   </li></ul></ul><ul><ul><li>Self-actualization needs </li></ul></ul><ul><li>นำทฤษฎีดังกล่าวมาปรับใช้ในการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละลำดับขั้น </li></ul>
  10. 10. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีองค์การ X และ Y (Douglas McGregor, 1906-1964) <ul><li>มนุษย์ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ </li></ul><ul><li>ทฤษฎี X </li></ul><ul><ul><li>1.  คนไม่อยากทำงาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ </li></ul></ul><ul><ul><li>2.  คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้สั่ง  </li></ul></ul><ul><ul><li>3.  คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ   </li></ul></ul><ul><ul><li>4.  คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  </li></ul></ul><ul><ul><li>5.  คนถูกหลอกง่าย  </li></ul></ul><ul><li>ทฤษฎี Y </li></ul><ul><li> 1.  คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน  2.  คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้  3.  คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง  4.  คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  </li></ul>
  11. 11. ทฤษฎีความต้องการสามประการ (David McClelland, 1917-1998) <ul><li>ความต้องการประสบความสำเร็จ </li></ul><ul><ul><li>จะแสวงหาแนวทางเพื่อก้าวไปข้างหน้า จะใช้ความพยายามเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ และจะมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาต่างๆ </li></ul></ul><ul><li>ความต้องการด้านสังคม </li></ul><ul><ul><li>ความต้องการนี้คล้ายกับความต้องการระดับที่ 3 ของมาสโลว์ คนกลุ่มนี้ได้จัดลำดับความสำคัญ ความต้องการที่อยากจะอยู่ร่วมกับผู้อื่น มากกว่าความต้องการเพื่อความสำเร็จ </li></ul></ul><ul><li>ความต้องการอำนาจ </li></ul><ul><ul><li>ความปรารถนาอยากได้อำนาจบารมีเพื่อนำไปใช้ควบคุมกำกับผู้อื่น </li></ul></ul>
  12. 12. ทฤษฎีระบบ (Boulding  and  Bertalunffy) <ul><li>การบริหารจัดการที่เน้นระบบจะแบ่งระบบเป็น 2 ประเภทคือ ระบบปิดและระบบเปิด </li></ul><ul><ul><li>ระบบปิด เป็นระบบที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์การ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบเปิด เป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอก มีส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Input </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transformation process </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Output </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feedbacks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Environment </li></ul></ul></ul>
  13. 13. กลุ่มแนวคิดการบริหารจัดการเชิงปริมาณ (Robert McNamara and Charles Tex Thornton) <ul><li>ใช้ตัวเลข สถิติ และข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและประสิทธิภาพขององค์การ </li></ul><ul><li>การจัดการการผลิต เช่น สินค้าคงคลัง </li></ul><ul><li>การวางแผนการผลิต การควบคุมประสิทธิภาพการผลิต การออกแบบโรงงานและที่ตั้ง การกำหนดตารางการทำงาน </li></ul>
  14. 14. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการตามสถานการณ์ <ul><li>องค์การส่วนใหญ่จะมีสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทำให้การจัดการมีความซับซ้อน โดยบางครั้งการทำงานจำเป็นจะต้องมีการจัดการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถมุ่งจัดการแบบที่เป็นสากลแบบใดแบบหนึ่ง </li></ul><ul><li>องค์การแต่ละแห่งจึงต้องมีการจัดโครงสร้างองค์การที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม </li></ul>
  15. 15. <ul><li>ทฤษฎี Z ( William Ouchi ) ปรับใช้ทฤษฎี X และ Y ที่เน้นการจัดการโดยการควบคุม หรือลงโทษสำหรับพนักงานที่ไม่ตั้งใจทำงานตามทฤษฎี X และมีการส่งเสริม ชมเชย และให้รางวัลแก่พนักงานที่ขยันทำงานตามทฤษฎี Y </li></ul>กลุ่มแนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการตามสถานการณ์
  16. 16. แบบประเมินหลังเรียน <ul><li>อะไรคือความสำคัญของการบริหารจัดการต่อองค์กร </li></ul><ul><li>หน้าที่ในทางจัดการประกอบไปด้วยอะไรบ้าง </li></ul><ul><li>แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการที่สำคัญมีอะไรบ้าง </li></ul>

  ×