Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slovak Consular Services in Peterborough, 22 and 23 May 2014

529 views

Published on

Slovenske konzulárne dni v Peterborough (22.-23.5.2014) sú zamerané na konzulárne úkony, pri ktorých sa vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa. Presný deň a hodinu (appointment) je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 020 7313 6470 počas úradných hodín: Pondelok - Štvrtok 8:30-16:30 hod.; Piatok 8:30-15:30 hod.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slovak Consular Services in Peterborough, 22 and 23 May 2014

 1. 1. KONZULÁRNE DNI V PETERBOROUGH CONSULAR DAYS IN PETERBOROUGH 22.- 23. máj / 22 and 23 May 2014 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne Embassy of the Slovak Republic in London
 2. 2. Page  2 KONZULÁRNE DNI V PETERBOROUGH CONSULAR DAYS IN PETERBOROUGH  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne Embassy Of The Slovak Republic In co-operation with organizuje Konzulárny deň v PETERBOROUGH Organize Consular day in PETERBOROUGH  KDE / WHERE: Beehive Community Centre St Martins Street, Peterborough, PE1 3BB  KEDY / WHEN: 22. máj/22 May 2014 (štvrtok/Thursday) 11:00 - 17:00 23. máj/23 May 2014 (piatok/Friday) 11:00 - 17:00
 3. 3. Page  3 Beehive Community Centre St Martins Street, Peterborough, PE1 3BB KONZULÁRNE DNI V PETERBOROUGH CONSULAR DAYS IN PETERBOROUGH
 4. 4. Page  4 Konzulárny deň je zameraný na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa. Consular services are designated for applications which should be submitted in person.  CESTOVNÝ PAS SR / SLOVAK NATIONAL PASSPORT  PREVZATIE VYSTAVENÉHO CESTOVNÉHO PASU / PICKING UP SLOVAK PASSPORT  OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE / CERTIFICATE OF SLOVAK CITIZENSHIP  ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠA, ÚMRTIA / REGISTER OF BIRTH, MARRIAGE, DEATH  OSVEDČENIE PODPISU, KÓPIE, PREKLADU / AUTHENTICATION OF SIGNATURE, COPY, TRANSLATION KONZULÁRNE DNI V PETERBOROUGH CONSULAR DAYS IN PETERBOROUGH
 5. 5. Page  5 Áno, iba na objednávky Na podanie žiadosti je potrebné si vopred dohodnúť presný čas a termín podania žiadosti. YES, by appointment only You have to make an appointment beforehand to submit an application. Objednať sa môžete / You can make an appointment: na tel. čísle / By phone: 020 7313 6470 TREBA SA VOPRED OBJEDNAŤ? IS IT NECESSARY TO MAKE AN APPOINTMENT?
 6. 6. Page  6 UPOZORNENIE / NOTICE Spolu s originálmi dokladov, potrebných na podanie žiadosti, je potrebné zo všetkých originálov vopred vyhotoviť KÓPIE a priniesť spolu s ORIGINÁLMI. Bez predloženia ORIGINÁLOV dokladov (napr. pas, občiansky preukaz, rodný list, sobášny list atď) a zároveň ich kópií nebude možné žiadosť prijat!!! You should bring the originals of all required documents as well as copies. The application cannot be accepted without submitting originals of the required documents (for example passport, ID, birth or marriage certificate etc.)
 7. 7. Page  7 CESTOVNÝ PAS SR SLOVAK NATIONAL PASSPORT www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS
 8. 8. Page  8 AKO POŽIADAŤ O NOVÝ PAS? HOW TO APPLY FOR A NEW SLOVAK NATIONAL PASSPORT? SOM DRŽITEĽOM aspoň jedného z nasledovných dokladov: I AM HOLDER at least of one of these documents:  platného cestovného pasu SR / Valid Slovak Passport  platného občianskeho preukazu SR / Valid Slovak ID  platného osvedčenia o štátnom občianstve SR* / Valid certificate of Slovak citizenship*  platného potvrdenia o štátnom občianstve SR / Valid confirmation of Slovak citizeship  slovenského rodného listu / Slovak birth certificate  Poplatok / Fee • *osvedčenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydania • *Certificate of Slovak citizenship should not be older than 6 months from the date of its issue Pokiaľ ste držiteľom aspoň jedného platného dokladu uvedeného vyššie, môžete si požiadať o nový cestovný pas SR. If you have at least one of the documents mentioned above, you can apply for a new Slovak passport. Podrobnú informáciu získate na / Please find detailed information on www.mzv.sk/londyn v sekcii / in section Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS.
 9. 9. Page  9 ŽIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS APPLICATION FOR A NEW SLOVAK NATIONAL PASSPORT www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS
 10. 10. Page  10 ŽIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS APPLICATION FOR A NEW SLOVAK NATIONAL PASSPORT Všetci žiadatelia (vrátane detí) o biometrický pas sa podrobia fotografickému snímaniu tváre, žiadatelia starší ako 12 rokov aj snímaniu odtlačkov prstov a nasnímaniu podpisu na elektronický tablet. A picture will be taken of all applicants (including children) in order to obtain a new biometric Slovak national passport. Fingerprints and electronic signature will be taken of all applicants older than 12 years old.
 11. 11. Page  11 KEDY BUDE PAS HOTOVÝ? WHEN THE PASSPORT WILL BE READY? VYBAVENIE NOVÉHO CESTOVÉHO PASU TRVÁ PRIBLIŽNE 1-2 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŽIADOSTI. THE NEW PASSPORT WILL BE READY TO PICK UP IN 1-2 MONTHS FROM THE DATE OF SUBMITTING THE APPLICATION www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / CESTOVNÝ PAS O tom, že Váš pas bol vystavený a je pripravený na prevzatie Vás budeme informovať SMS správou. You will be informed that your new passport is ready to pick up by a text message (SMS).
 12. 12. Page  12 KDE SI VYZDVIHNEM VYSTAVENÝ PAS? WHERE CAN I PICK UP MY NEW PASSPORT? Vyzdvihnúť cestovný pas môžete: You can pick up your new passport: OSOBNE NA VEĽVYSLANECTVE SR V LONDÝNE IN PERSON AT THE SLOVAK EMBASSY IN LONDON OSOBNE POČAS NASLEDUJÚCICH KONZULÁRNYCH DNÍ IN PERSON DURING THE NEXT CONSULAR DAYS
 13. 13. Page  13 KTO MÓŽE PREVZIAŤ PAS? WHO CAN PICK UP A NEW PASSPORT? 1. Cestovné pasy občanom mladším ako 15 rokov a občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony Slovak passports of children up to 15 years old and persons lacking litigation capacity or with limited litigation capacity Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona) Only guardian in person or a person who applied for a new passport (for example caretaker) in person can pick up this passport on behalf of a child up to 15 years old or a person lackin litigation capacity or with limited litigation capacity. No one can pick up the new passport on behalf of the guardian. 2. Cestovné pasy občanom starším ako 15 rokov / Slovak passport of person over 15 years old Vyhotovený cestovný pas si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný pas prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona). A person over 15 years old can pick up a passport in person or it can be picked up be a close relative (parent, sibling, husband, wife or son/daughter over 18 years old). In such case there is no need to submit an affidavit. Any other Slovak person can pick up the new passport after submitting an affidavit.
 14. 14. Page  14 KTO MÓŽE PREVZIAŤ PAS? WHO CAN PICK UP A NEW PASSPORT? UPOZORNENIE: V prípade príbuzného je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k osobe, ktorej cestovný pas má byť prevzatý, vydaný príslušným orgánom Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list). V prípade osvedčenia plnej moci na zastupovanie (v slovenskom jazyku) osvedčenej iným ako slovenským (notár, matrika, zastupiteľský úrad) orgánom (napr. notárom v UK) je potrebné k notárskemu osvedčeniu zabezpečiť osvedčenie tzv. apostilu. NOTICE: In case the passport will be picked up by a close relative a valid ID (passport or Slovak ID – občiansky preukaz) AND a proof of kinship (family relation – Slovak birth or marriage certificate) should be submitted. An affidavit should be in Slovak language verified by the Slovak Embassy OR by a UK notary along with an Apostille.
 15. 15. Page  15 OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR CERTIFICATE OF SLOVAK CITIZENSHIP www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO
 16. 16. Page  16 NIE SOM DRŽITEĽOM ani jedného z uvedených dokladov I AM NOT HOLDER of any of the following documents  platný cestovný pas SR / Valid Slovak passport  občiansky preukaz SR / Slovak ID  platné osvedčenie o štátnom občianstve SR * / Valid Certificate of Slovak citizenship *  potvrdenie o štátnom občianstve SR / Confirmation of Slovak citizenship * osvedčenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydania * Certificate of Slovak citizenship should not be older than 6 months from the date of issue Pokiaľ nemáte žiadny z vyššie uvedených dokladov, k žiadosti o pas, je potrebné si najskôr požiadať o vydanie tzv. Osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR. If you have not any of the above mentioned documents you MUST first apply for a Certificate / confirmation of Slovak citizenship. Až po vydaní tohto osvedčenia je možné podať žiadosť o vydanie cestovného pasu SR . Only after receiving of this certificate/confirmation you can apply for a new Slovak passport. Podrobné informácie sú na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO Please, find detailed information on www.mzv.sk/london in submenu Konzulárne a vízové informácie / ŠTÁTNE OBČIANSTVO OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR CERTIFICATE OF SLOVAK CITIZENSHIP
 17. 17. Page  17 OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR CERTIFICATE OF SLOVAK CITIZENSHIP KTO PODÁVA ŽIADOSŤ / WHO CAN APPLY: •osobne občan SR / Slovak national in person •rodič (zákonný zástupca) za deti do 18 rokov, s platným dokladom totožnosti / parent (guardian) on behalf of children up to 18 years old (with valid passport or Slovak ID) AKÉ NÁLEŽITOSTI / REQUIRED DOCUMENTS: •vyplnený formulár žiadosti / Filled out form •doklad totožnosti (aj neplatný) / Invalid Slovak passport or ID (občiansky preukaz) •rodný list žiadateľa / Slovak birth certificate •rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953 / Birth certificates of parents and in some cases grandparents if they were born after 31 December 1953 •doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/ky) / Marriage status (marriage certificate, death certificate of husband/wife, court decision on divorce – decree absolute) •ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie / Other documents required by the Slovak County authority •poplatok / Fee •fotokópie všetkých predkladaných dokumentov / Copies of all documents
 18. 18. Page  18 KEDY BUDE OSVEDČENIE HOTOVÉ? WHEN WILL BE THE CERTIFICATE READY? VYBAVENIE OSVEDČENIA TRVÁ PRIBLIŽNE 2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŽIADOSTI. THE CERTIFICATE WILL BE READY TO PICK UP IN 2-3 MONTHS FROM THE DATE OF SUBMITTING THE APPLICATION O tom, že doklad bol vystavený a je pripravený na prevzatie Vás budeme informovať SMS správou. You will be informed that your document is ready to pick up by a text message (SMS). Vystavené osvedčenie/potvrdenie o ŠO SR Vám zašleme poštou na Vami uvedenú adresu po predložení predplatenej spiatočnej obálky „Pre- paid Special Delivery envelope“. The certificate / confirmation of Slovak citizenship can be send to you by post after submitting a „Pre- paid Special Delivery envelope“
 19. 19. Page  19 PLATNOSŤ OSVEDČENIA PERIOD OF VALIDITY OF THE CERTIFICATE OF SLOVAK CITIZENSHIP Osvedčenie o štátnom občianstve je platné 6 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. Nový cestovný pas je možné vybaviť len počas doby platnosti osvedčenia. Certificate of Slovak citizenship is valid 6 months from the date of its issue. You can apply for a new passport only with a valid certificate.
 20. 20. Page  20 ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA REGISTER OF BIRTH, MARRIAGE, DEATH ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY MV SR REGISTER OF BIRTH, MARIAGE, DEATH WITH THE SLOVAK REGISTRAR OFFICE www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / ZÁPIS NARODENIA / ZÁPIS SOBÁŠA / ZÁPIS ÚMRTIA
 21. 21. Page  21 Podrobné informácie sú na / Please, find detailed information o website (in Slovak language) www.mzv.sk/londyn v sekcii / in submenu Konzulárne a vízové informácie / ZÁPIS NARODENIA / ZÁPIS SOBÁŠA / ZÁPIS ÚMRTIA ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA REGISTER OF BIRTH, MARRIAGE, DEATH
 22. 22. Page  22 Britské matričné listiny – rodný, sobášny a úmrtný list musia byť opatrené Birth, marriage and death certificate issued in the UK should be legalized - apostille* / APOSTILLE* - úradným prekladom do slovenského jazyka** / Official translation into Slovak language by a translator registered with the Slovak Ministry of Justice *Podrobné informácie sú na / Please, find detailed informaion on www.mzv.sk/londyn v sekcii/in submenu Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV ** Zastupiteľský úrad SR môže zabezpečiť za správny poplatok, len preklad britského rodného listu,(pri podávaní žiadosti o zápis o narodení ), alebo klient si môže zabezpečiť vyhotovenie prekladu aj sám. Preklad musí byť úplný vrátane diakritiky. ZÚ za správny poplatok správnosť prekladu overí. S prekladom britského sobášneho, úmrtného listu si Vám dovoľujeme odporučiť kontaktovať tzv. súdnych prekladateľov znalcov vedených v zozname JASPI: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm ** The Embassy of the Slovak Republic in London can translate only birth certificate issued in the UK for additional fee (while submitting the application to register the birth with the Slovak Registrar Office). Applicant can translate the docuemnts by him/herself. The translation should include punctuation marks. The Embassy will verify such translation for additional fee. You can ask one of the official translators registered with the Slovak Ministry of Justice or find one in the JASPI register: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm Preklady overené britskými prekladateľskými spoločnosťami musia byť legalizované apostillou cez Legalizačný úrad viď. www.mzv.sk/londyn sekcia Legalizácia dokladov (https://www.gov.uk/get-document-legalised) Translations verifyied by the UK translators should be authenticated by APOSTILLE: https://www.gov.uk/get-document-legalised ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA REGISTER OF BIRTH, MARRIAGE, DEATH
 23. 23. Page  23 OSVEDČENIE PODPISOV A KÓPIÍ AUTHENTICATION OF SIGNATURES AND COPIES www.mzv.sk/londyn Konzulárne a vízové informácie / OSVEDČOVANIE PODPISOV A KÓPIÍ OSVEDČENIE PODPISOV A KÓPIÍ AUTHENTICATION OF SIGNATURES AND COPIES
 24. 24. Page  24 OSVEDČENIE PODPISU AUTHENTICATION OF SIGNATURE Osvedčením pravosti podpisu ZÚ SR osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. By authentification of signature the Embassy verifies that the applicant signed the document before the consul. Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti / The applicant should submit: občan SR – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom; Sovak national – a valid Slovak passport or valid Slovak ID ; cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom. Foreing national – a valid national passport issued by the coutry of which is he/she citizen. Podrobnú informáciu získate na / Please, find detailed information on www.mzv.sk/londyn v sekcii / in submenu Konzulárne a vízové informácie / OSVEDČOVANIE PODPISOV A KÓPIÍ POZNÁMKA / NOTICE: Podpis žiadateľa môže na listine (pre úradné účely v SR) múže byť overený aj britským notárom. Táto listina musí byť však následne opatrená apostilou, t.j. formou vyššieho overenia štátneho úradu - The Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office (https://www.gov.uk/get-document-legalised) Signature authenticated by a UK notary for use in Slovakia should be verified by APOSTILLE issued by The Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office (https://www.gov.uk/get-document-legalised) Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV. Please, find detailed information on https://www.gov.uk/get-document-legalised
 25. 25. Page  25 OSVEDČENIE KÓPIÍ AUTHENTIFICATION OF PHOTOCOPY Osvedčením fotokópie sa osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. Pracovníci budú iba prijímať žiadosti o overenie fotokópii a overené žiadosti posielať poštou. (po predložení spiatočnej predplatenej obálky (special pre-paid delivery). Authentication of a photocopy validate that the copy of the document is identical with the original document. Application for authentication of a photocopy will be received by consuls during consular days. The authencificated document will be send by post after submitting a selfaddressed pre-paid special delivery envelope. Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: Application for authentification od a photocopy consists of: originál listiny / Original of the document fotokópia listiny / Photocopy of the document správny poplatok v hotovosti alebo šekom za každú listinu / Fee predloženie platného dokladu totožnosti + kópia (občiansky preukaz, cestovný pas) / Valid national passport or Slovak ID and copy of the passport/ID predplatená spiatočná obálka / Pre-paid Special Delivery envelope POZNÁMKA / NOTICE: K osvedčeniu fotokópií verejných listín určených na použitie v zahraničí (napr. vo Veľkej Británii alebo v SR), musia byť predložené originály opatrené legalizačnou doložkou, t. j. apostille . Podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/londyn v sekcii Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV alebo https://www.gov.uk/get-document-legalised To authenticate a photocopy of an official document for use in other country (for example in the UK or Slovakia) the originals of the documents should be validated by APOSTILLE. Please, find detailed information how to obtain an APOSTILLE on https://www.gov.uk/get-document-legalised or www.mzv.sk/londyn in submenu Konzulárne a vízové informácie / LEGALIZÁCIA DOKLADOV
 26. 26. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne 25, Kensington Palace Gardens W8 4QY London Spojené kráľovstvo Tel.: 00442073136470 Fax: 0044207313648 ______________________ www.mzv.sk/londyn cons.london@mzv.sk Veľvyslanectvo SR v Londyne (Embassy of the Slovak Republic London) Embassy of the Slovak Republic in London

×