Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
OPETUSSUUNNITELMA JA
OPPIMISEN ITSESÄÄTELY
Kuvasarja Markku ...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
https://ktl.jyu.fi/atc21s
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
2000 –luvun taidot
Tavoitteet
Itsesäätely
Aloitteellisuus
ja...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
OPS 2016 – oppimiskäsitys
Tavoitteen asettelu
Taito ja tahto...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Oppimisen itsesäätely (Kontturi,
2016)
Pintrich (2000) määrittelee oppimisen i...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Siis häh?
Oppimisen itsesäätely on
päämäärätietoista ja tarkoituksellista
oman...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Minua alkaa hieman turhauttaa eikä se tunnu kovin
mukavalta....
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Oppimisen itsesäätely käytännössä
(Winne & Hadwin, 1999; Had...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Oppimisen itsesäätelyn yleinen malli –
Pintrich (Kontturi, 2...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Miten yläkouluikäiset onnistuivat? (Butler
ym. , 2017 s. 53)
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Integroiva SRL malli (Butler ym., 2017)
Oppija tuo
tilanteeseen
mukanaan:
• Ko...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Jos haluaa kehittyä opettajana…
(Butler ym. , 2017: s. 53)
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Missä menee pieleen?
1. Huono tehtävänymmärrys
2. Heikot tav...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Oppimisen itsesäätely käytännössä
(Winne & Hadwin, 1999; Had...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä
voidaan tukea? (Pa...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä
voidaan tukea? (Bu...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
1. Tilaisuuksien luominen oppimisen
itsesäätelylle
a) Aktiiv...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Integroiva SRL malli (Butler ym., 2017)
Oppija tuo
tilanteeseen
mukanaan:
• Ko...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Strategisen toiminnan kokonaisuuden
kaikki vaiheet sisältävien kokemusten
tarj...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
2. Autonomian korostaminen
a) Oppimiseen liittyvien valintoj...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
3. Oppimisen itsesäätelyä tukevat
aktiviteetit ja tehtävät
a...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
4. Tietojen, taitojen, strategioiden, arvojen
ja uskomusten ...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Jokainen sana merkitsee… (Butler ym. ,
2017: s. 63)
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Oma/harjoittelijan havaintopohja (Butler
ym. , 2017: s. 55)
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi
Oman/harjoittelijan reflektiopohja (Butler
ym. , 2017: s. 73)
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen
tukeminen
Oppimistapahtuma
Oppimistapahtum...
KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi
Lukemista
Butler, D. L., Schnellert, L.,
& Perry, N. E. (2017).
Developing sel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opetussuunnitelma ja oppimisen itsesäätely

600 views

Published on

Heikki Kontturin luento Oulun normaalikoulun suunnittelupäivänä 9.8.2016.

Published in: Education
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Opetussuunnitelma ja oppimisen itsesäätely

 1. 1. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi OPETUSSUUNNITELMA JA OPPIMISEN ITSESÄÄTELY Kuvasarja Markku Lang
 2. 2. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi https://ktl.jyu.fi/atc21s
 3. 3. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi 2000 –luvun taidot Tavoitteet Itsesäätely Aloitteellisuus ja itseohjautuvuus Oman oppimisen hallinta ja ohjaaminen Monitorointi - Tehtävän vaatimukset - Oppimisstrategiat - Prosessin hallinta - Palautteen huomioiminen Ongemanratkaisu/ Kriittinen ajattelu - opitun hyödyntäminen Mukautuvuus Joustavuus Oppimisen itsesäätely • Kehitettäviä kykyjä • Hyvinvoinnin tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa • Kumpikin viitekehys huomioitava koulun kehittämisessä Wolters, C. A. (2010). Self-Regulated Learning and the 21 st Century Competencies. USA University of Houston, (May), 27.
 4. 4. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi OPS 2016 – oppimiskäsitys Tavoitteen asettelu Taito ja tahto Tunteiden säätely Tietoisuus Metakognitio Uskomukset Minäpystyvyys Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua. Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta.
 5. 5. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Oppimisen itsesäätely (Kontturi, 2016) Pintrich (2000) määrittelee oppimisen itsesäätelyn aktiiviseksi tiedonrakenteluprosessiksi, jossa oppija itsensä ja ympäristönsä ohjaamana asettaa tavoitteita. Prosessin aikana oppija pyrkii tietoisesti ja tarkoituksellisesti monitoroimaan, säätelemään ja kontrolloimaan kognitiivista toimintaansa, motivaatiotaan sekä käyttäytymistään (Järvenoja & Järvelä 2006, Pintrich 2000, Wolters 2003).
 6. 6. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Siis häh? Oppimisen itsesäätely on päämäärätietoista ja tarkoituksellista oman oppimisen suunnittelua, tarkkailua ja arvioimista. (Kontturi, 2016)
 7. 7. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Minua alkaa hieman turhauttaa eikä se tunnu kovin mukavalta. Silloin on paras pyytää apua joltain, joka osaa auttaa tarvittaessa. Läksyjen teko auttaa myös siihen. Lunttaus ei auta mitenkään. Eihän sitä sitten osaa myöhemminkään! Meillä ei kyllä ole ollut mitään ymmärtämätöntä asiaa ainakaan vielä. Ehkä se jakokulma juttu tuntuu vaikealta, kun se sitten tulee käsiteltäväksi. Lisätehtävätkin voivat auttaa ymmärtämään mikäli ne liittyvät sivun aiheeseen. Kokeisiin lukeminen voi olla vaikeaa, mutta kyllä sekin asia lopulta mieleen painuu. Kannattaa vain harjoitella ahkerasti kaikkea mihin pystyy vaikuttamaan. (Oppilas 17 / UBIKO 1 jaksopäiväkirjassa) (Kontturi, 2016)
 8. 8. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Oppimisen itsesäätely käytännössä (Winne & Hadwin, 1999; Hadwin, Järvelä & Miller, 2010) Tehtävän ymmärtäminen Tavoite ja suunnitelma Työskentely Sopeuttaminen /kehittäminen JATKUVA MONITOROINTI
 9. 9. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Oppimisen itsesäätelyn yleinen malli – Pintrich (Kontturi, 2016) Muistiinpanotekniikat, lukutekniikat, oman ajattelun tiedostaminen Oppimistehtävän muuttaminen, oppimispaikan valinta, ajanhallinta Käytös, keskittyminen, ponnistelun määrä Pystyvyys, kiinnostus, arvostukset, tahto
 10. 10. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Miten yläkouluikäiset onnistuivat? (Butler ym. , 2017 s. 53)
 11. 11. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Integroiva SRL malli (Butler ym., 2017) Oppija tuo tilanteeseen mukanaan: • Kokemukset • Vahvuudet/heik koudet • Metakognition • Tietoja • Uskomuksia Aktiviteetti/ Tehtävä Arviointi/ Palaute Resurssit/Tuki Oppimisympäristö Iteroivat syklit Tehtävänymmärrys Suunnittelu Strateginen toimintaMonitorointi Sopeutuminen Tunteet ja motivaatio
 12. 12. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Jos haluaa kehittyä opettajana… (Butler ym. , 2017: s. 53)
 13. 13. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Missä menee pieleen? 1. Huono tehtävänymmärrys 2. Heikot tavoitteet ja suunnitelmat 3. Väärät työskentely- /opiskelustrategiat 4. Monitoroinnin heikkous tai puute 5. Epätarkka oman toiminnan arviointi 6. Motivaatiotekijät (Hadwin, 2009)
 14. 14. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Oppimisen itsesäätely käytännössä (Winne & Hadwin, 1999; Hadwin, Järvelä & Miller, 2010) Tehtävän ymmärtäminen Tavoite ja suunnitelma Työskentely Sopeuttaminen /kehittäminen JATKUVA MONITOROINTI
 15. 15. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea? (Paris & Paris 2001) 1. Hoksauttavat rutiinit 2. Suora ohjaus 3. Sitouttavat oppimistilanteet
 16. 16. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Miten oppimisen itsesäätelyn kehittymistä voidaan tukea? (Butler ym., 2017) 1. Tilaisuuksien luominen oppimisen itsesäätelylle 2. Autonomian korostaminen 3. Oppimisen itsesäätelyä tukevat aktiviteetit ja tehtävät 4. Tietojen, taitojen, strategioiden, arvojen ja uskomusten rakentelun ja hyödyntämisen tukeminen
 17. 17. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi 1. Tilaisuuksien luominen oppimisen itsesäätelylle a) Aktiivista oppimista ja itsesäätelyä vaativien oppimistehtävien käyttö b) Haasteiden kohtaamista ja kontrollointia vaativien kokemusten mahdollistaminen c) Strategisen toiminnan kokonaisuuden kaikki vaiheet sisältävien kokemusten tarjoaminen oppilaille (kts seuraava dia) d) Prosessitavoitteiden jatkuva huomioiminen eli jatkuva keskustelu oppimisesta, ajattelemisesta, lukemisesta…
 18. 18. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Integroiva SRL malli (Butler ym., 2017) Oppija tuo tilanteeseen mukanaan: • Kokemukset • Vahvuudet/heik koudet • Metakognition • Tietoja • Uskomuksia Aktiviteetti/ Tehtävä Arviointi/ Palaute Resurssit/Tuki Oppimisympäristö Tunteet ja motivaatio Iteroivat syklit Tehtävänymmärrys Suunnittelu Strateginen toimintaMonitorointi Sopeutuminen
 19. 19. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Strategisen toiminnan kokonaisuuden kaikki vaiheet sisältävien kokemusten tarjoaminen oppilaille Iteroivat syklit Tehtävänymmärrys Suunnittelu Strateginen toimintaMonitorointi Sopeutuminen (Butler ym., 2017 s. 81)
 20. 20. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi 2. Autonomian korostaminen a) Oppimiseen liittyvien valintojen mahdollistaminen b) Oppilaiden rohkaiseminen ottamaan omistus oppimisestaan ja toiminnastaan (ope mahdollistaa) c) Sillan rakentaminen ohjatusta prosessista itsenäiseen oppimiseen (scaffolding) d) Oppilaiden ottaminen mukaan luokkahuonekäytänteiden rakentamiseen
 21. 21. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi 3. Oppimisen itsesäätelyä tukevat aktiviteetit ja tehtävät a) Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen esilletuominen lopputuloksen kautta b) Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukemisen sisällyttäminen opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan c) Ajatteluun ja oppimiseen liittyvien asioiden sisällyttäminen ohjeistuksiin d) Oppimiseen liittyvien valintojen ohjaaminen; Miten valitsen oikein? (kenen kanssa, missä, mitä tarvitsen, miten esitän…)
 22. 22. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi 4. Tietojen, taitojen, strategioiden, arvojen ja uskomusten rakentelun ja hyödyntämisen tukeminen a) Tietojen, taitojen, strategioiden, arvojen ja uskomusten monipuolinen kokemukseen perustuva kehittäminen b) Mukautuvan ja joustavan ajattelun tukeminen – joustava asiantuntijuus (Learning community/Guided, action, experimental learning)
 23. 23. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Jokainen sana merkitsee… (Butler ym. , 2017: s. 63)
 24. 24. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Oma/harjoittelijan havaintopohja (Butler ym. , 2017: s. 55)
 25. 25. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fiKT Heikki Kontturi Oman/harjoittelijan reflektiopohja (Butler ym. , 2017: s. 73)
 26. 26. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Oppimisen itsesäätelyn kehittymisen tukeminen Oppimistapahtuma Oppimistapahtumaan vaiku avat tekijät Tila Kalusteet Teknologia Oppija Valinnat Vuorovaikutus Tavoi eellinen työskentely Oppimisen arvioin Oppimistehtävät Reflek o Pedagoginen rakenne Kontturi, 2016
 27. 27. KT Heikki Kontturi, heikki.kontturi@oulu.fi Lukemista Butler, D. L., Schnellert, L., & Perry, N. E. (2017). Developing self- regulated learners. New Jersey: Pearson Education. Kontturi, H. (2016). Oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen ja kehittymisen tukeminen alakoulun oppimiskontekstissa.

×