Taxiway

1,576 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taxiway

 1. 1. ขอเท็จจริงและความรูสําหรับประชาชน กรณี ปญหาพื้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ ดิฉันไดรับบทความจากผูไมประสงคออกนามทานหนึ่ง ที่มีจุดประสงคที่จะใหขอเท็จจริง และสาระที่จะเปนวิทยาทานแก ประชาชนที่ตองการทราบความจริงเกี่ยวกับกรณีปญหาพื้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมิไดมีจุดประสงคที่จะซ้ําเติม หรือ แกขอกลาวหาใหแกผูใด รายงานเบื้องตน 1. เกิดรอยแตกและการยุบตัวเปนรองลอ (rutting) ที่บริเวณทางขับ(taxiway) และ ทางขับเขาหลุมจอด (taxilane) เปน จํานวนหลายจุด โดยเริ่มปรากฏประมาณ 3 อาทิตยหลังจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใช และเกิดเพิ่มอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณทางขับเขาหลุมจอด ในเบื้องตน ไมพบมีรอยแตกลักษณะเดียวกันที่ทางวิ่ง (runway) แตภายหลังพบวา บริเวณหัว runway บริเวณหัวโคงทางเชื่อมจากทางขับเพื่อบินขึ้น ที่ผิวแอสฟลท เกิดการทนแรงตะกุยของลอเครื่องบินไม ไหว ผิวจึงถูกดันเยิ้มไปอีกขางหนึ่ง
 2. 2. 2. รายการของจุดที่เกิดปญหา จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2550 ไดปรากฏในตารางขางลางนี้ 3. เพื่อความเขาใจแกทานผูอาน ขอใหดูภาพ แสดงความแตกตางระหวาง ทางวิ่ง (Runway) กับ ทางขับ (Taxiway)
 3. 3. • ภาพของทางขับเขาหลุมจอด (Taxi lane) และ ลานจอด (Apron) • แผนผังและการเรียกชื่อของทาอากาศยาน อางอิงไดจากรูปขางลางนี้
 4. 4. 4. โครงสรางของพื้นทางประเภททางวิ่ง ทางขับ และ ทางขับสูหลุมจอด เปนแบบ Flexible Pavement โดยใชแอสฟลท 3 ชั้น หนา 33 ซม วางบนฐานซีเมนต (Cement Treated Base) หรือ CTB หนา 72 ซม ทั้งหมดนี้ ปูบนดินอัดแนนโดยการเรง ดึงน้ําใตดินออก (consolidation) โดยวิธี PVD (Prefabricate Vertical Drain) โดยมีชั้นทราย Sand Blanket หนาประมาณ 1.5 ม ซึ่งเปนชั้นที่สามารถระบายน้ําที่อาจไหลตามทอ PVD ที่ถูกทิ้งคางไวได โครงสรางพื้นทางที่วา สามารถดูไดจากรูป
 5. 5. 5. วิศวกรของ ทอท. ไดทําการเจาะทดสอบกอนตัวอยาง (coring) เสนผาศูนยกลาง 100 มม ตลอดความหนาของชั้นแอส ฟสท 3 ชั้น บริเวณที่มีปญหาที่ทางขับ พบวา กอนตัวอยางบริเวณ 2 ชั้นบน ยังอยูในสภาพสมบูรณ แตชั้นลางสุด คือ ชั้น base course หนา 230 มม. มีสภาพแตกหลุดรอนออกจากกัน โดยเฉพาะชั้นลางสุดพบวา มีน้ําแทรกอยู (ดูภาพแสดง) จากการทดสอบในหองทดลองของผูรับเหมา IOT JV เพื่อหาสัดสวนผสมของ Asphaltic concrete โดยวิธีสารละลายสกัด พบวา สัดสวนผสมของยางแอสฟลทและสัดสวนคละ (gradation) ของวัสดุหิน อยูในเกณฑที่กําหนด
 6. 6. 6. จากการไถเปดชั้นแอสฟลทออก เพื่อตรวจสอบชั้น CTB พบวา ผิวหนาอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ไมมีความเสียหายใดๆ เวนแตมีน้ําซึมขึ้นมาตรงรอยตะเข็บ (joint) รอยตะเข็บนี้ เกิดจากการออกแบบเพื่อให CTB ขยายตัวได โดยการกอสราง CTB ไดทําเปนชั้นๆ รวม 4 ชั้นๆละ 180 มม. จึงมีสมมติฐานวา ถามีน้ําขังอยูบริเวณทรายชั้น Sand Blanket ชั้นนี้ ก็เปรียบ เหมือนเปนฟองน้ํา เมื่อมีน้ําหนักของลอเครื่องบินกดดานบน ดวยความดันใตลอประมาณ 14 bar น้ําหนักนี้ถายมาถึงผิว ลางของ CTB จะเหลือประมาณ 1 bar ความดันนี้ ก็นาจะพอเพียงที่จะสงใหน้ําซึมไปตามรอยตะเข็บ ไปถึงชั้น base course ทําใหแอสฟลทชั้นนี้ ตองแขอยูในน้ําเปนระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเสื่อมสภาพในลักษณะที่ภาษาชางเรียกวา Asphalt Striping ได สวนบริเวณที่ไมไดรับน้ําหนักลอเครื่องบินมาก ความเสียหายก็อาจจะไมเกิด
 7. 7. ชวงกอสราง การปูชั้นฐานซีเมนต (CTB) หนา 720 มม. ทําโดยปูเปน 4 ชั้น ชั้นละ 180 มม แตละชั้น มีการตัดเปนรอยตอ (joints) เปน ระยะหางชวงละ 5 เมตร ซึ่งรอยตอนี้ พบวา มีน้ําใตดินซึมขึ้นมาเปนรอยอยางเห็นไดชัด
 8. 8. 7. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ตั้งสมมติฐานเบื้องตนวา ความเสียหายในชั้น asphaltic base course ซึ่งตาม ขอเท็จจริง พบวา มีน้ําแทรกอยูในชองวางของกอนตัวอยาง น้ํานี้จึงนาจะมาจากน้ําใตดิน ที่ซึมผานชั้น cement treated base ขึ้นมา ทําใหคุณสมบัติในการรับน้ําหนักของ asphaltic base course เสียไป จนเปนสาเหตุของความเสียหายที่ ปรากฏบนผิวทางขับและทางขับสูหลุมจอดดังกลาว
 9. 9. 8. สวนความเสียหายที่เกิดบนบริเวณหัวทางวิ่ง เปนความเสียหายที่เกิดที่ผิวบนของพื้นทางเทานั้น และเกิดในบริเวณที่ เครื่องบินกําลังเลี้ยวเขาจากลูทางขับไปสูลูทางวิ่ง จึงทําใหเกิดแรงเฉือนที่ผิวหนาของทางวิ่ง แตปญหาดังกลาวไมเปนสาระ ตอความปลอดภัยของการบินขึ้นหรือบินลง และแกไขไดไมยาก เขาใจวา ไดรับการซอมแซมจากผูรับเหมาไปเรียบรอยแลว ขาวที่ออกไป ทําใหประเทศไทยเสียหายมาก จากตารางนี้ ความเสียหายจะเกิดมากคือ ทางขับยอยที่จะไปหลุม จอด taxi lane แตหนังสือพิมพ จะเขียนปนกันไปหมด จนคนเขาใจวา runway แตกราวมากมาย เพราะถา runway แตกราว จะอันตรายมาก
 10. 10. ในเอกสารรายงานเบื้องตนของฝายเจาหนาที่ มีขอหนึ่งที่นาสนใจดังนี้ quot;การแกไขปญหาแบบถาวร จําเปนตองมีการควบคุมระดับน้ําในระบบระบายน้ํา drainage system ทั้งหมดในทา อากาศยาน โดยจําเปนตองลดระดับน้ําในรองระบายน้ําใหมีระดับต่ํากวาระดับชั้น cement treated base ตลอด เวลา ทั้งนี้ ในคูมือควบคุมระบบการระบายน้ําทั้งหมดและรายงานการออกแบบของผูออกแบบทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ไดกําหนดไวเปนขอปฎิบัติอยูแลวquot; แปลวา มีคูมือกําหนดเรื่องน้ําชัดเจน การปฎิบัติงานชวงน้ําทวม คงไมไดทํา ตามคูมือเปนแน http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P5094870/P5094870.html

×