Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taxiway

1,618 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taxiway

 1. 1. ขอเท็จจริงและความรูสําหรับประชาชน กรณี ปญหาพื้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ ดิฉันไดรับบทความจากผูไมประสงคออกนามทานหนึ่ง ที่มีจุดประสงคที่จะใหขอเท็จจริง และสาระที่จะเปนวิทยาทานแก ประชาชนที่ตองการทราบความจริงเกี่ยวกับกรณีปญหาพื้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมิไดมีจุดประสงคที่จะซ้ําเติม หรือ แกขอกลาวหาใหแกผูใด รายงานเบื้องตน 1. เกิดรอยแตกและการยุบตัวเปนรองลอ (rutting) ที่บริเวณทางขับ(taxiway) และ ทางขับเขาหลุมจอด (taxilane) เปน จํานวนหลายจุด โดยเริ่มปรากฏประมาณ 3 อาทิตยหลังจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใช และเกิดเพิ่มอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณทางขับเขาหลุมจอด ในเบื้องตน ไมพบมีรอยแตกลักษณะเดียวกันที่ทางวิ่ง (runway) แตภายหลังพบวา บริเวณหัว runway บริเวณหัวโคงทางเชื่อมจากทางขับเพื่อบินขึ้น ที่ผิวแอสฟลท เกิดการทนแรงตะกุยของลอเครื่องบินไม ไหว ผิวจึงถูกดันเยิ้มไปอีกขางหนึ่ง
 2. 2. 2. รายการของจุดที่เกิดปญหา จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2550 ไดปรากฏในตารางขางลางนี้ 3. เพื่อความเขาใจแกทานผูอาน ขอใหดูภาพ แสดงความแตกตางระหวาง ทางวิ่ง (Runway) กับ ทางขับ (Taxiway)
 3. 3. • ภาพของทางขับเขาหลุมจอด (Taxi lane) และ ลานจอด (Apron) • แผนผังและการเรียกชื่อของทาอากาศยาน อางอิงไดจากรูปขางลางนี้
 4. 4. 4. โครงสรางของพื้นทางประเภททางวิ่ง ทางขับ และ ทางขับสูหลุมจอด เปนแบบ Flexible Pavement โดยใชแอสฟลท 3 ชั้น หนา 33 ซม วางบนฐานซีเมนต (Cement Treated Base) หรือ CTB หนา 72 ซม ทั้งหมดนี้ ปูบนดินอัดแนนโดยการเรง ดึงน้ําใตดินออก (consolidation) โดยวิธี PVD (Prefabricate Vertical Drain) โดยมีชั้นทราย Sand Blanket หนาประมาณ 1.5 ม ซึ่งเปนชั้นที่สามารถระบายน้ําที่อาจไหลตามทอ PVD ที่ถูกทิ้งคางไวได โครงสรางพื้นทางที่วา สามารถดูไดจากรูป
 5. 5. 5. วิศวกรของ ทอท. ไดทําการเจาะทดสอบกอนตัวอยาง (coring) เสนผาศูนยกลาง 100 มม ตลอดความหนาของชั้นแอส ฟสท 3 ชั้น บริเวณที่มีปญหาที่ทางขับ พบวา กอนตัวอยางบริเวณ 2 ชั้นบน ยังอยูในสภาพสมบูรณ แตชั้นลางสุด คือ ชั้น base course หนา 230 มม. มีสภาพแตกหลุดรอนออกจากกัน โดยเฉพาะชั้นลางสุดพบวา มีน้ําแทรกอยู (ดูภาพแสดง) จากการทดสอบในหองทดลองของผูรับเหมา IOT JV เพื่อหาสัดสวนผสมของ Asphaltic concrete โดยวิธีสารละลายสกัด พบวา สัดสวนผสมของยางแอสฟลทและสัดสวนคละ (gradation) ของวัสดุหิน อยูในเกณฑที่กําหนด
 6. 6. 6. จากการไถเปดชั้นแอสฟลทออก เพื่อตรวจสอบชั้น CTB พบวา ผิวหนาอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ไมมีความเสียหายใดๆ เวนแตมีน้ําซึมขึ้นมาตรงรอยตะเข็บ (joint) รอยตะเข็บนี้ เกิดจากการออกแบบเพื่อให CTB ขยายตัวได โดยการกอสราง CTB ไดทําเปนชั้นๆ รวม 4 ชั้นๆละ 180 มม. จึงมีสมมติฐานวา ถามีน้ําขังอยูบริเวณทรายชั้น Sand Blanket ชั้นนี้ ก็เปรียบ เหมือนเปนฟองน้ํา เมื่อมีน้ําหนักของลอเครื่องบินกดดานบน ดวยความดันใตลอประมาณ 14 bar น้ําหนักนี้ถายมาถึงผิว ลางของ CTB จะเหลือประมาณ 1 bar ความดันนี้ ก็นาจะพอเพียงที่จะสงใหน้ําซึมไปตามรอยตะเข็บ ไปถึงชั้น base course ทําใหแอสฟลทชั้นนี้ ตองแขอยูในน้ําเปนระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเสื่อมสภาพในลักษณะที่ภาษาชางเรียกวา Asphalt Striping ได สวนบริเวณที่ไมไดรับน้ําหนักลอเครื่องบินมาก ความเสียหายก็อาจจะไมเกิด
 7. 7. ชวงกอสราง การปูชั้นฐานซีเมนต (CTB) หนา 720 มม. ทําโดยปูเปน 4 ชั้น ชั้นละ 180 มม แตละชั้น มีการตัดเปนรอยตอ (joints) เปน ระยะหางชวงละ 5 เมตร ซึ่งรอยตอนี้ พบวา มีน้ําใตดินซึมขึ้นมาเปนรอยอยางเห็นไดชัด
 8. 8. 7. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ตั้งสมมติฐานเบื้องตนวา ความเสียหายในชั้น asphaltic base course ซึ่งตาม ขอเท็จจริง พบวา มีน้ําแทรกอยูในชองวางของกอนตัวอยาง น้ํานี้จึงนาจะมาจากน้ําใตดิน ที่ซึมผานชั้น cement treated base ขึ้นมา ทําใหคุณสมบัติในการรับน้ําหนักของ asphaltic base course เสียไป จนเปนสาเหตุของความเสียหายที่ ปรากฏบนผิวทางขับและทางขับสูหลุมจอดดังกลาว
 9. 9. 8. สวนความเสียหายที่เกิดบนบริเวณหัวทางวิ่ง เปนความเสียหายที่เกิดที่ผิวบนของพื้นทางเทานั้น และเกิดในบริเวณที่ เครื่องบินกําลังเลี้ยวเขาจากลูทางขับไปสูลูทางวิ่ง จึงทําใหเกิดแรงเฉือนที่ผิวหนาของทางวิ่ง แตปญหาดังกลาวไมเปนสาระ ตอความปลอดภัยของการบินขึ้นหรือบินลง และแกไขไดไมยาก เขาใจวา ไดรับการซอมแซมจากผูรับเหมาไปเรียบรอยแลว ขาวที่ออกไป ทําใหประเทศไทยเสียหายมาก จากตารางนี้ ความเสียหายจะเกิดมากคือ ทางขับยอยที่จะไปหลุม จอด taxi lane แตหนังสือพิมพ จะเขียนปนกันไปหมด จนคนเขาใจวา runway แตกราวมากมาย เพราะถา runway แตกราว จะอันตรายมาก
 10. 10. ในเอกสารรายงานเบื้องตนของฝายเจาหนาที่ มีขอหนึ่งที่นาสนใจดังนี้ quot;การแกไขปญหาแบบถาวร จําเปนตองมีการควบคุมระดับน้ําในระบบระบายน้ํา drainage system ทั้งหมดในทา อากาศยาน โดยจําเปนตองลดระดับน้ําในรองระบายน้ําใหมีระดับต่ํากวาระดับชั้น cement treated base ตลอด เวลา ทั้งนี้ ในคูมือควบคุมระบบการระบายน้ําทั้งหมดและรายงานการออกแบบของผูออกแบบทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ไดกําหนดไวเปนขอปฎิบัติอยูแลวquot; แปลวา มีคูมือกําหนดเรื่องน้ําชัดเจน การปฎิบัติงานชวงน้ําทวม คงไมไดทํา ตามคูมือเปนแน http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P5094870/P5094870.html

×