Kluwer Boekenspecial winter 2011

1,189 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kluwer Boekenspecial winter 2011

 1. 1. KLUWERMANAGEMENTBOEKEN p. 21 De ‘Lonely Planet-gids voor communicatiepro- fessionals’ is het nieuwe boek van Ilse van Ravenstein en Guus Kok Het Handboek Nieuwe al genoemd. Hun mix Media beschrijft alles van interne communica- wat je moet weten over tie en organisatiekunde het huidige digitale is een eyeopener. medialandschap. Een must voor elke profes- sional die met nieuwe media te maken heeft. p. 12Hoe overleef je een p. 17verwaarloosde organi- In het procesmanage-satie als directeur, ment circulerenmanager, P&O-er of zoveel modellen eninterim-manager? Wat formats dat je door dezijn de valkuilen en bomen het bos niettips voor de organisa- meer ziet. Nu zijn detieadviseur die aan het modellen die erwerk gaat in zo’n werkelijk toe doenorganisatie? Een overzichtelijk bij-diepgaand en tegelijk eengebracht in eenpraktisch boek. modellenboek voorp. 9 procesmanagers. Hoe kom je tot besluit- p. 7 vorming als er ethische vragen in het spel zijn? Voor iedereen die hierin houvast zoekt is Profes- sionele ethiek een span- nende routekaart. In dit prachtig vormgegeven boek gebruikt Rob van Visuele tools maken je meetings productie- Es kunst, film en litera- ver, effectiever… én leuker! Leer van David tuur als metaforen. Sibbet – wereldwijd dé expert – hoe je met visuele tools werkt. Veertig jaar ervaring in p. 4 één praktisch how to-boek. WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN U BETAALT GEEN VERZENDKOSTEN!
 2. 2. SIGNALERINGENPraktijkgids Praktijkgids Arbeids- Praktijkgids Onder-Arbeidsrecht 2012 omstandigheden 2012 nemingsraden 2012In deze gids vind je informatie die je nodig De gids helpt bij de praktische toepassing In deze gids vind je informatie die van be-hebt om arbeidsrechtelijke zaken goed te kun- van de arbowetgeving in de organisatie en lang is voor alle OR-leden, maar ook voornen uitoefenen. Toepassing van wettelijke bij het maken van een duidelijk stappen- staffunctionarissen die ermee te makenrechten en plichten staat centraal. Editie 2012 plan voor goed preventie- en arbobeleid. hebben. De gids is gericht op de dagelijk-bevat nieuwe jurisprudentie, nieuwe informa- De praktijkgids is gericht op de dagelijkse se gang van zaken, de toepassing van wet-tie over de werkkostenregeling en op het ge- gang van zaken in bedrijven en andere or- telijke rechten en plichten en geeft voor-bied van Het Nieuwe Werken, modern ganisaties. De praktische toepassing van de beelden, tips en modellen. De editie ismigratiebeleid en de stimuleringsregeling vei- wetgeving staat centraal en je krijgt diver- bijgewerkt met de meest recente ontwik-lig werken door gedragsverandering. | se tips en voorbeelden. | kelingen en bevat actuele jurisprudentie. |OR en Het Nieuwe Werken Generatie A3het nieuwe werken Van visie naar praktijkKrijg inzicht in het nieuwe werken (HNW) en Organisaties worstelen tegenwoordig metde gevolgen voor de arbeidsomstandigheden, het tempo van verandering, opgejaagd In Generatie A3 vertelt een groot aantal lei-de OR of de VGWM-commissie. Concrete door technologie, nieuwe macht van me- ders hoe zij veranderingen in hun organisatievoorbeelden laten zien hoe HNW vaste vorm dewerkers en ongekende concurrentie. De vormgeven. Wat vraagt dat van hun leider-aanneemt binnen organisaties en hoe nieuwe oude manier van werken voldoet niet meer schap? Hoe helpt de A3 methodiek ze daar-afspraken en arbeidsvoorwaarden eruit kun- en de zoektocht naar een nieuwe manier bij? Waarom zijn zij zo enthousiast over dezenen zien. Zo ontdek je dat HNW zelfs een sti- is begonnen. Krijg antwoord op de vraag: nieuwe benadering? Het boek licht de A3 me-mulans kan zijn om tot andere arbeidsvoor- hoe ontwikkel én implementeer je een mo- thodiek toe, maar laat ook en vooral leiderswaarden en CAO-afspraken te komen. | derne werkstijl? Van visie naar praktijk. | aan het woord over hun ervaringen met A3. |2 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 3. 3. UITGELICHTNavigator voor ons zorgstelselWie wil begrijpen hoe het Nederlandse zorgstelsel functioneert en op zoek gaat naar infor- CHECKLISTmatie, dreigt er al snel in te verdrinken. Waar te beginnen? Dat geldt ook voor de regels Wie snel wil weten welke juridische rand-die op de zorg van toepassing zijn. Talloze wettelijke regelingen lijken over elkaar heen voorwaarden gelden, vindt in dit boek eente buitelen. Hoe zit ons zorgstelsel in elkaar? En hoe vinden we daarbinnen onze weg? eerste handvat. Inclusief checklist voor zorg- ondernemers. Binnen een overzichtelijkeI n zijn boek Het Nederlandse zorgstelsel mende jaren nog verder veranderen. Er structuur worden alle relevante onderwerpen in een notendop biedt advocaat Arjen van wordt meer marktwerking toegelaten. Tege- behandeld. Nuttig voor professionals in me- Rijn een eerste kennismaking met het lijkertijd is er voortdurend politieke en maat- dische en paramedische beroepen, studentenwettelijk kader voor de zorg. ‘In een noten- schappelijke discussie over de vraag hoever en ondernemers in de zorg, patiënten en ver-dop’ betekent vooral: beperking tot de essen- die marktwerking kan en mag gaan. Voor de zekeraars. |tie en weglating van al het overtollige. Zicht zorgaanbieders betekent dit dat zij steedshouden op de grote lijnen. meer professional en ondernemer tegelijk moeten zijn, terwijl van hen ook een sterkZORGCARROUSEL besef van maatschappelijke verantwoorde- Het NederlandseVan Rijn legt in kort bestek uit hoe het Ne- lijkheid wordt verwacht. Dat is een bijzonde- zorgstelsel in eenderlandse zorgstelsel in elkaar zit. Dat doet re uitdaging met veel kansen én risico’s. notendophij door de regels te beschrijven die voor de Nieuwe uitdagingen, kansen en risico’s zijn Arjen van Rijngezondheidszorg gelden. Daarbij gaat zijn er ook voor de andere passagiers in de zorg- 120 p.aandacht vooral uit naar het perspectief van carrousel: overheid, toezichthouders, zorg- € 24,50de zorgaanbieder. Het zorgstelsel is de afge- verzekeraars en de afnemers van zorg. Voor Ook als e-booklopen jaren sterk veranderd en gaat de ko- ons allen dus.Toon de toegevoegde waardevan communicatieWat levert een communicatieafdeling of communicatieprofessional de organisatie eigenlijk spreekt de auteur drie beproefde methodenop? De accountability van communicatie-inspanningen komt in organisaties wel aan bod, voor de inrichting van accountability in com-maar vooral op strategisch niveau. In Accountability in communicatie bespreekt municatie: de PAN-kubus, de balanced-score-Cathelijne Janssen hoe je communicatie structureel en concreet ‘accountable’ maakt. cardmethode en RepTrak™. De bijdrage over RepTrak™ is geschreven door Koenraad vanA ccountability is een begrip waar veel en middelen. Accountability gaat dan over de Hasselt (verbonden aan Reputation Matters professionals niet direct warm voor doelen die worden gesteld, de keuzes die en Boer & Croon Executive Managers). Hij lopen. Dat komt ook doordat accoun- worden gemaakt om die doelen te halen en heeft deze methode veelvuldig in de praktijktability nogal eens wordt geassocieerd met het effect dat ermee wordt bereikt. Helaas is toegepast. Alle methoden worden toegelichtverantwoording afleggen en cijfertjes ophoes- er geen toverstokje waarmee communicatie aan de hand van cases en bevindingen vanten. En dat past slecht bij een beroepsgroep ‘accountable’ kan worden gemaakt. De com- communicatieprofessionals uit de praktijk.waarbinnen velen zichzelf als ‘creatief’ be- municatieprofessional zal zich moeten verdie- Janssens memo besluit met een stappenplanschouwen en bij belangrijke beslissingen pen in de context van de organisatie en in de voor de implementatie van accountability inzwaar leunen op hun onderbuikgevoel. Toch manier waarop de communicatiefunctie er is organisaties. |is accountability ook binnen het creatieve ingericht. Hoe laten de communicatieafdelingcommunicatievak een zaak van lijfsbehoud. en communicatiemedewerkers concreet zien wat de toegevoegde waarde en kwaliteit vanLAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT communicatie is? Hoe nemen ze daar verant-Accountability betekent veel meer dan louter woordelijkheid voor?en alleen laten zien er wat er wordt gedaanen is bereikt op individueel of afdelingsni- DRIE BEPROEFDE METHODESveau. Het biedt ook de mogelijkheid om tot In Accountability in communicatie behandeltboven in de organisatie te laten zien wat de Cathelijne Janssen (Cateau Communicatie) Accountability intoegevoegde waarde van communicatie is de verschillende fasen van een accountabili- communicatievoor de organisatie. Dat is essentieel. Het kan tytraject. Het ‘memo’ – zoals Janssen haar Cathelijne Janssenhelpen bij het maken van beleid, het nemen handboek noemt – begint met een definitie 110 p.van beslissingen, het inrichten van activitei- van het begrip ‘accountability’. De visies € 22,95ten en bij keuzes over de inzet van producten daarop lopen namelijk uiteen. Daarna be-WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 3
 4. 4. INTERVIEWRob van Es’ Professionele ethiekVAN MORELEINCOMPETENTIENAAR MORELE MOED Zijn vorige boek Veranderdiagnose werd uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2009. Kunst, film en literatuur dienden als metafoor. Ook in zijn nieuwe boek gebruikt Rob van Es deze metaforen. Nu om duidelijk te maken hoe leiders weloverwogen beslissingen kunnen nemen als er ethische vra- gen in het spel zijn. Verwacht geen gezellige quizjes: Van Es presenteert een degelijk beslismodel. V oorbeelden te over. Het gebrek aan toe- zicht van de DNB in de financiële crisis. Het drama Ahold. Enron. Woningbouw- verenigingen. Zelfverrijking via bonussen. Vast- goedfraude. De rooms-katholieke kerk. InHolland. Zelf haalt Van Es de TU Delft aan, waar een direc- teur een commerciëler gezicht aan de universiteit moest geven en daartoe ook opdrachten aan zijn JE MOET VANDAAG DE DAG STANDPUNTEN STERKER DAN OOIT KUNNEN BEARGUMENTEREN vrouw verstrekte. De raad van toezicht kneep lange tijd een oogje dicht. Van Es: ‘Ieder normaal denkend mens weet dat het onacceptabel is, en toch gebeurt het. In deze tijd van snelle media is het ondenkbaar dat zaken onbelicht blijven. We moeten als leiders en managers veel eerder na Dr. Rob van Es is universitair docent Organisatiefilosofie bij de Faculteit gaan denken als er ethische vragen in het spel zijn Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amster- – welke beslissingen we dan moeten nemen. Je dam. Hij werkt als consultant en is als trainer/docent verbonden aan Sioo moet later uit kunnen leggen waarom je die beslis- in Utrecht. Daarnaast is hij aan de UvA kerndocent van het interdiscipli- sing genomen hebt, of het nu een goede of slechte nair college Film & Wetenschap. beslissing was. Moreel moet je ’m kunnen verant- woorden. Daar wordt nu nog voor weggelopen.’4 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 5. 5. Les in diep nadenken ALS DE ROUTINEMATIGE AANPAKVolgens Van Es zijn we in Nederland niet opge-voed met denken in termen van filosofie en ethiek. NIET MEER WERKT, DE TWIJFEL TOESLAAT,‘Ik denk dat 98 procent van de leidinggevendenen managers er niet of nauwelijks les in heeft MOET JE NADENKEN OVER WAT DE ECHTEgehad of er serieus over heeft nagedacht. We moe-ten het doen met de mores die we van huis uit en VRAGEN ZIJNlater tijdens onze studie hebben meegekregen.Dat is genoeg voor het gros van de dagelijksebeslissingen, maar niet als er echt ethische vragenop tafel liggen.’Feitelijk geeft Van Es in Professionele ethiek eenles in ‘diep nadenken’. Liggen er lastige vraag- HET BOEKstukken op tafel, dan ga je eerst als een journalist Morele besluiten nemen is een kwestie van zorgvuldig analyseren en zelf-op zoek naar de zwakke plekken in het verhaal. bewust durven kiezen. Professionele ethiek helpt daarbij. Het is een inlei-Van Es: ‘Daarna ligt de vraag op tafel: wat ver- ding tot de ethiek in organisaties en professies, waarin de nadruk ligt op dewacht de maatschappij slash onderneming van kwaliteit van morele besluitvorming. Van Es illustreert zijn betoog aan deons? Waar staan we voor? Met die beslissing laat hand van ruim 60 films, 30 schilderijen en litho’s, 20 romans, 8 gedichten enje zien wie je wilt zijn als organisatie. Je moet van- 6 toneelstukken.daag de dag standpunten sterker dan ooit kunnenbeargumenteren.’Leiders met moedDe titel Professionele ethiek suggereert dat er ookzoiets als onprofessionele ethiek bestaat. Van Es:‘Zeker. Onprofessioneel vind ik de fastfoodoplos-singen waarbij je in een paar vragen moet duidenof iets ethisch verantwoord is. Libelle-quizjes zijndat. Of trainingen waarbij je in één dag leert inte-ger te zijn, of niet. Ik vind dat naïef. Dit boek staptin op het moment dat je er met normen en waar-den uit je kindertijd niet meer uitkomt. Als de rou-tinematige aanpak niet meer werkt, de twijfel toe-slaat, en je na moet gaan denken over wat de echtevragen zijn. En wat dan het sterkste antwoord is.De kunstmetafoor moet inspireren en laat de the-orie beter beklijven. Er is in Nederland te veelmorele incompetentie. We hebben leiders metmoed nodig die elkaar durven aanspreken op hunmorele verantwoordelijkheid. Ga vraagstukkengefundeerd te lijf.’ | Professionele ethiek Het boek mondt uit in een overzichtelijk driefasenmodel, op de klassieke manier ingedeeld in beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Het model is ontwikkeld op basis van meer dan 200 besluitvormingsprocessen binnen organisaties en professies waarbij Rob van Es de laatste 20 jaar betrokken was.WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 5
 6. 6. UITGELICHTLeer van expert David Sibbet hoe je woord en beeld integreertVISUELE MEETINGSHoe maak je meetings productiever en inspirerender? Hoe laat je teams grensverleggend leven gaande is. De interesse voor visueledenken? Hoe breng je de in groepen aanwezige kennis aan de oppervlakte? Door denken meetings neemt explosief toe. Dat komt ookzichtbaar te maken. In Visuele meetings laat David Sibbet zien hoe je dat grafisch faciliteert. doordat het tegenwoordig zo eenvoudig is om visuals te maken, met dank aan computers,S chaalvergroting, internet, mobiele com- Geen wonder dus dat veel van ons begrip van ontwerptools, allerlei software, laserprinters, municatie, het sociale web, mondialise- en denken over hoe de wereld in elkaar steekt digitale camera’s en tablets. Bij Sibbets me- ring, nieuwe hardware en software, de en hoe dingen met elkaar samenhangen ver- thodiek gaat het nadrukkelijk om bottom-upniet-aflatende informatiestroom: kennis ver- vat is in beelden, verhalen (ook een vorm van cocreatie met visuele tools. Een PowerPoint-breidt zich op breedbandsnelheid. We zijn ‘verbeelding’) en metaforen. presentatie is dus niet wat hij bedoelt: daar-steeds minder in staat om met de toenemende mee vertel je immers top-down je verhaal,complexiteit van de wereld om ons heen om te GROEPSKENNIS EXPLICIET MAKEN zo’n presentatie is eenrichtingsverkeer. An-gaan. Zelfs in kleine groepen en organisaties Sibbet laat in zijn how to-boek stap voor stap ders is ook dat het bij Sibbet niet gaat omis het lastig om de benodigde kennis aan de zien hoe je zelfs met eenvoudige visuele tools visuals in traditionele zin (plaatjes). Zijn in-oppervlakte te brengen, dwarsverbanden te (post-its, tekeningetjes, foto’s, mindmaps, road- formatieve beeldtaal is veel meer een hechteontdekken en de grote lijnen te zien. Daardoor maps, storyboards, visuele metaforen, grafie- integratie van woord en beeld. Je ziet dezegrijpen we naar te simplistische verklaringen. ken) teams van begin af aan bij een onderwerp integratie ook steeds vaker in multimedia-Of we luisteren niet goed naar anderen. Dat betrekt. Zodat ze de materie adopteren. Visu- uitingen op internet, in games en modernebemoeilijkt groepsprocessen. alisatie helpt ook om groepskennis expliciet te reclametaal. De synergie tussen woord en maken en samen de stap van denken naar beeld tilt denken naar een heel ander – vaakDAVID SIBBET doen te zetten. Sibbet presenteert een veelom- baanbrekend – niveau. |Dé manier om die processen effectiever te ma- vattend systeem van visuele strategieën enken volgens visual practitioner David Sibbet: technieken. Hij maakt in Visuele Meetings zijnbreng met visuele tools in beeld waar je bent, 38 jaar ervaring voor het eerst beschikbaar Visuele Meetingswaar je heen wilt en hoe je daar komt. Sibbet voor een breed publiek van teamleiders, ma- Hoe graphics, post-is een van de pioniers op het vlak van ‘vision- nagers, consultants, onderwijzers, coaches en its & idea mappingal practitioning’, een creatieve communicatie- alle anderen die in groepsverband dingen tot het groepsprocesmethodiek die is ontwikkeld aan de Ameri- stand brengen. kunnen transformerenkaanse westkust. De mens denkt in beelden. David Sibbet80 procent van onze hersencellen heeft zich BOTTOM-UP COCREATIE Ca. 300 p.ontwikkeld vanuit de behoefte om die veel- Het boek sluit naadloos aan op de visualise- Ca. € 41,50heid aan visuele informatie te verwerken. ringsrevolutie die momenteel in het bedrijfs-Simpel is het moeilijkst moeilijkst.’ De perfecte pass bevat voor ieder-De perfecte pass een goed toepasbare reflecties, onder meer van Barça-trainer Pep Guardiola. Nadrukke- lijk géén oplossingen, want er zijn volgens Weenk geen magische oplossingen waarmeeManagers hebben veel gemeen met trainers. In De perfecte pass gebruikt Ed Weenk voetbal je elke wedstrijd wint. |als metafoor voor het werk van de manager en het reilen en zeilen in organisaties. REFLECTIESW eenk bespreekt aan de hand van de voetbalwereld een aantal con- Weenk – docent aan de EADA-businessschool cepten die relevant zijn voor be- in Barcelona – focust op de voorbereiding vandrijven en hun competitiviteit. Dat doet hij de ‘perfecte’ wedstrijd. Die omvat de aanloopvanuit het perspectief en de rol van de ma- naar het seizoen, de voorbereidingen per wed-nager. Managers zijn net trainers: ze moeten strijd, de evaluaties achteraf én aanpassingenzo veel mogelijk winnen met hun team. Het van de tactiek – die weer een voorbereidingmerendeel van het werk van een trainer zijn op de volgende wedstrijd. Centraal staatspeelt zich af voor en na wedstrijden. Hij het behalen en behouden van concurrentie-maakt tijdens de wedstrijd niet zelf al die voordeel. Dat is in de ogen van Weenk geenmooie passes en doelpunten, maar staat kwestie van naarstig zoeken naar de alleen- De perfecte passlangs de kant te kijken, geeft instructies en zaligmakende oplossing. Het gaat veel meer Wat de manager kan leren van de voetbaltrainerwisselt posities en spelers. De analogie is om consistent, hard en toegewijd werk, op el- Ed Weenkhelder. We kunnen volgens de auteur met kaar afgestemd en ingebed in ‘the big pic- Ca. 175 p.name veel leren van de voorbereiding bij de ture’, de strategie. Dat lijkt misschien simpel, Ca. € 24,50grote voetbalclubs. maar zoals Johan Cruijff al zei: ‘Simpel is het6 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 7. 7. UITGELICHTBedrijfsoverdracht vol flaters en foutenOndergang van een familiebedrijfTot 2000 lijkt Boekos Food Group – bekend van Kips-leverworst – een familiebedrijf als elk mislukte bedrijfsoverdracht. Wat deden deander. Dat verandert met het overlijden van directeur-grootaandeelhouder Ton Mikkers. gebeurtenissen met de verhoudingen binnenDe verkoop loopt uit op een catastrofe. Leer van deze ervaringen. de familie? Hoe werd de pikorde in het be- drijf opnieuw bepaald? Hoe moest er wordenI n Valkuilen bij bedrijfsoverdracht be- wat er allemaal mis kan gaan als een familie- gedeald met de lijken in de kast? Mikkers: schrijft Geert Mikkers wat er met de on- bedrijf wordt overgenomen of wordt overge- ‘Het boek is een les. Voor mij een dure le- derneming gebeurde nadat zijn vader dragen aan een nieuw management. En Mik- vensles. U als lezer kunt van onze ervaringenoverleed. Een opmerkelijk verhaal, dat me- kers waarschuwt dat je als betrokkene ook leren.’ |nigeen de wenkbrauwen zal doen fronsen. zelf op van alles en nog wat moet letten: ‘IkNiet in de laatste plaats omdat zichzelf ‘gere- ben een patiënt die meer weet van zijn ziek-nommeerd’ noemende partijen de belangen te dan de dokter zelf.’ Een grote valkuil, alvan de familie en het bedrijf hebben ver- voordat het bedrijf wordt overgedragen: stakwanseld. je er als ondernemer wel voor open dat je be- Valkuilen bij drijf straks wordt geleid door iemand anders? bedrijfsoverdrachtPERSOONLIJK RELAAS Boekos-directeur wijlen Tom Mikkers stond A family businessHet bijzondere van Valkuilen bij bedrijfsover- dat zeker niet, vertelt Geert Mikkers: ‘Mijn affairdracht is de zeer persoonlijke insteek. Mik- vader was niet op te volgen. Zelfs in zijn kin- Geert Mikkerskers noemt man en paard. Hij stimuleert on- deren had hij geen vertrouwen als het ging 380 p.dernemers en dienstverleners (van banken tot om de opvolging.’ De auteur doet ook verslag € 47,95adviseurs en accountants) om alert te zijn op van de grote persoonlijke gevolgen van deSpreekt u wel de samenwerktaal?Samenwerken blijft lastig. Dat komt niet zelden door spraakverwarring. Met hun boek Leren in willen verbeteren of evalueren. Denk aansamenwerken tussen organisaties wijzen Edwin Kaats en Wilfrid Opheij op het belang van alliantie- en netwerkmanagers en menseneen gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk perceptiekader. met bestuurlijke verantwoordelijkheid. MaarH et behoeft geen betoog: geen enke- niet dezelfde ‘taal’ spreken, of doordat ze an- Gudde) is verhelderend voor iedereen die wel le organisatie kan de grote private dere verwachtingen hebben en de dingen an- eens in samenwerkingsverband opereert, in- en publieke vraagstukken van deze ders percipiëren. In zo’n geval helpt het om clusief studenten en adviseurs. Het boek istijd helemaal alleen oplossen. Of het nu gaat te proberen een gemeenschappelijke bril op een mix van eigen inzichten en ervaringen,om innovatie, zorg, economische ontwikkel- te zetten. Zo’n gemeenschappelijke bril bie- wetenschappelijke inzichten en best practi-ling, duurzaamheid, openbare orde of het te den de auteurs van Leren samenwerken tus- ces. Wie in samenwerkingsverband werkt,boven komen van een recessie: samenwerken sen organisaties lezers aan – met daaraan ver- moet zelf blijven nadenken over de manieris nodig. Samen kun je dingen bereiken die bonden een specifieke ‘samenwerkingstaal’. waarop de samenwerking het vruchtbaarst ge-voor individuele organisaties ondenkbaar of Ze gaan uitgebreid in op vijf cruciale stalte krijgt in de eigen praktijk. |onmogelijk zijn. Een randvoorwaarde voor ef- invalshoeken bij samenwerking:fectieve samenwerking is dat de betrokkenpartijen in staat moeten zijn om een deel vanhun autonomie of resultaatverwachting op tegeven. Dit in het vertrouwen dat ze er uitein-delijk meer voor terugkrijgen. Maar autono-mie afstaan is moeilijk als je het gevoel hebtdat je elkaar niet begrijpt, dat je het over ver- Bij elke invalshoek geven Kaats en Opheij deschillende dingen hebt. belangrijkste inzichten, succesfactoren en mogelijke interventies. Leren samenwerken tussen organisatiesHOUVAST BIJ SPRAAKVERWARRING Effectief opbouwen van allianties, netwerken,Vaak zijn het niet eens inhoudelijke verschil- ZELF BLIJVEN NADENKEN ketens en strategische partnerschappenlen van inzicht die goede samenwerking in Leren samenwerken tussen organisaties is Edwin Kaats ende weg staan. Een van de grote problemen is sterk praktijkgericht. Het boek is vooral be- Wilfrid Opheijspraakverwarring tussen de partijen die deel- doeld als hulpmiddel voor professionals die Ca. 490 p.nemen aan het samenwerkingsverband. in de echte wereld samenwerkingsverbanden Ca. € 44,50Meestal ontstaat die doordat de betrokkenen tot stand brengen en hun functioneren daar-WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 7
 8. 8. SIGNALERINGENDe nieuwe werknemer De Bedrijfsatleet P&O als businesspartnerDe nieuwe generatie werknemers eist steeds Waar werknemers voorheen werden aan- Het managen van gelukmeer autonomie en flexibiliteit, en zoekt uit- genomen op basis van hun IQ is er tegen- Personeelsmanagers kunnen gedeelde inspi-daging en persoonlijke groei. Maar er moet woordig vooral aandacht voor de energie ratie en gelukkig samenwerken dichterbijnog veel gebeuren om thuiswerken, flexibe- die iemand uitstraalt (FQ) en op de sociale brengen. Ze kunnen ervoor zorgen dat ieder-le werk- en reistijden, balans tussen werk en vaardigheden (EQ). Het boek presenteert een dezelfde taal spreekt en zich bewust is vanzorg en aandacht voor persoonlijke ontplooi- een innovatieve methode, afgeleid van een de waarden en de dromen die de organisatieing toegankelijk te maken. Maak kennis met afwijkende invalshoek: de optimalisatie van bezieling geven. Maar gedeelde passie moetde nieuwe werknemer en krijg inzicht in de het individuele energiegebruik, waarbij je wel organiseren. Dit boek biedt de model-betrokkenheid van de OR bij arbeidsvoor- mensen efficiënt kunnen (blijven) reageren len om te analyseren hoe je dat binnen je ei-waarden en actuele thema’s. | wanneer het er echt op aankomt. | gen organisatie het best aanpakt. |Blijvend zorgen voor Verbeteren & Lexicon Financieelbeter Beheersen Management Hoe mensen met elkaar samenwerken lijkt Een volledig E/N financiële woordenboekBeschrijft ervaringen bij het implementeren en fundamenteel te veranderen. Organisatie- Hoe weet u zeker dat u financiële termenborgen van verbeterprogramma’s in de zorg. en afdelingsgrenzen vervagen en effectief goed begrijpt, interpreteert en gebruikt? DitHet bevat een uitvoerige beschrijving van die procesmanagement wordt steeds belang- Lexicon is het enige volledige E/N woorden-programma’s en geeft praktische tips over hoe rijker. Dit praktische boek biedt een hel- boek voor financials. Het biedt meer danverbeteringen efficiënt kunnen worden inge- der en bruikbaar denkraam dat helpt dy- 55.000 Engelse termen, vertalingen, beteke-voerd. Een handleiding voor verander- en ver- namische processen optimaal in te richten, nissen, schrijfwijze, synoniemen en gerela-betermanagement, maar ook een naslagwerk te sturen en effectief te beheersen. | teerde termen en woordcombinaties. Verkrijg-en leerboek voor het onderwijs. | baar als boek en als online applicatie. | J.8 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 9. 9. UITGELICHTPraktische handleidingIntern communiceren met 2.0De kern van het boek is de vraag: Wat kunnen sociale media doen voor je interne commu- liere interne communicatie kwijt. Ze zijnnicatie. Veel, is Koelemans antwoord. Heel veel. Sociale media zijn spannend. straks niet meer de klassieke spin in het web, die ervoor zorgt dat de juiste informatie op hetH uib Koeleman twijfelt er geen mo- werksolisten. Niet alleen technieken komen juiste moment bij de juiste doelgroep komt. ment over: wiki’s, blogs, Twitter, aan bod, ook Het Nieuwe Werken en de ver- Ze zijn veel meer toezichthouder: communi- Yammer, Facebook en andere soci- anderende communicatiewensen van mede- catieprofessionals gaan monitoren hoe er overale media kunnen op het terrein van interne werkers. allerlei kwesties in de organisatie wordt ge-communicatie een belangrijke rol spelen. Zijn Ze bieden opwindende mogelijkheden voor sproken. Ze ondersteunen daarbij de 2.0-con-boek Social media voor interne communica- versatie, bijvoorbeeld met aanvullende infor-tie – waarvan een tweede, geheel herzienedruk verscheen – is een praktische handlei- Van gatekeeper matie en nuttige doorverwijzingen. |ding voor hoe je sociale media intern kunt in-zetten. Koeleman lardeert zijn verhaal met naar gatewatcher Social media voorleerzame cases, waarin onder andere Inside, interne communicatieUnilever, Philips Connect Us, het Kadaster en een nieuwe stijl van communiceren: transpa- Twitteren op je werkde gemeente Amsterdam figureren. rant, simpel, snel, participatief, direct, niet hi- Huib Koeleman erarchisch, altijd en overal connected. Dat 2de, geheel herzieneIn Social media voor interne communicatie heeft gevolgen voor de rol van communica- drukworden de ontwikkelingen rond sociale me- tieprofessionals in organisaties: 2.0 transfor- 235 p.dia in organisaties geschetst – ‘prosumers’, de meert de rol van de communicatieafdeling € 24,95lessen van Google, crowdsourcing, de gene- van gatekeeper naar gatewatcher. Communi- Ook als e-bookratie slash/slash, bricks en de nieuwe net- catieafdelingen raken de regie over de regu-Verwaarloosde medewerkers zijn net kinderenHet overkomt allerlei bedrijven en instellingen: het dagelijks leven in de organisatie raakt ganisatie ging gewoon door alsof er nooit ietsongemerkt ontregeld. De organisatie loopt vast. Dat komt vaak aan het licht als verander- was gebeurd. In verwaarloosde organisatiesprocessen stagneren. Dan blijkt dat er wel wordt gemanaged maar niet of nauwelijks wordt ontbreekt het aan bereikbaarheid tussen lei-geleid. ding en medewerkers. En als leidinggeven- den emotioneel niet beschikbaar zijn, wen-A ls je deel uitmaakt van een organi- Medewerkers raken vervreemd van hun den medewerkers zich af. Ze gaan hun eigen satie, raak je sluipenderwijs gewend werk, van elkaar, van de leiding en van de or- boontjes doppen. Een bemoeilijkende factor aan ‘hoe de dingen hier gaan’. Ook ganisatiedoelen. Daarover gaat Verwaarloos- is dat herstel van de responsiviteit het pro-wat op zich ongewoon of ronduit onhandig is, de organisaties. Joost Kampen schrijft over bleem vaak niet oplost. Het gaat niet ‘vanzelf’wordt geleidelijk normaal. Pogingen om te het langdurig ontbreken van structuur en van weer goed als een leidinggevende wél weerveranderen lopen keer op keer stuk. Leiding aandacht voor het ‘menselijk functioneren’ beschikbaar is en wel weer aandacht heeften medewerkers raken eraan gewend dat er van organisaties. voor zijn medewerkers. Waarom dat zo is en wat adviseurs en managers in een verwaar- In verwaarloosde EEN OPVOEDKUNDIGE BRIL Kampen onderzocht voor zijn promotie gedu- loosde organisatie dan te doen staat, is het thema van dit boek. |organisaties ontbreekt rende ruim vier jaar de oorzaken van het vast- lopen van organisaties en ontdekte sterke pa- het aan bereikbaar- rallellen tussen verwaarloosde medewerkers heid tussen leiding en verwaarloosde kinderen. Daarom bekijkt hij organisaties door een opvoedkundige bril: Verwaarloosde organisaties en medewerkers wat is er misgegaan in de ontwikkeling van het ‘kind’? Kampens concept van de verwaar- Introductie van een nieuw concept loosde organisatie is ontstaan vanuit zijn er- voor organisatie-elk jaar plannen en begrotingen worden op- varingen bij veranderprojecten voor het GVB professionalsgesteld die daarna nooit worden uitgevoerd Amsterdam. Geambieerde veranderingen Joost Kampenof bewaakt. Na een reorganisatie valt ieder- kwamen daar niet van de grond, terwijl er Ca. 215 p.een langzaam terug in het oude gedrag – al evenmin sprake was van weerstand tegen € 39,50heten de afdelingen en functies nu anders. verandering. Het alledaagse leven in de or-WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 9
 10. 10. UITGELICHTHet GROTE GesprekkenboekVaak verlopen HR-gesprekken anders dan verwacht en gehoopt. Hoe maak je er als HRD-consultant, manager learning & devel-HR-professional of leidinggevende effectieve gesprekken van? opment, casemanager, HR-professional, ge- meentesecretaris of directeur. Deze ervarings-V oor de HR-professional en de lijnma- het LSD-principe (luisteren, samenvatten en deskundigen geven hun do’s and don’ts, nager is het een dagelijkse bezig- doorvragen), non-verbale communicatie, de wijzen op valkuilen en vertellen van welk ge- heid: gesprekken voeren. Elk ge- niveaus van communicatie en mogelijke ruis sprek zij het meeste hebben geleerd. Zij wer-sprek heeft zijn karakteristieke voorbereiding in communicatie. ken bij organisaties als DSM NeoResins+, El-en eigen valkuilen, dynamiek, fases en emo- De kern van Het GROTE Gesprekkenboek is sevier, de gemeente Gorinchem, de Socialeties. In Het GROTE Gesprekkenboek staan een uitgebreide bespreking van alle soorten Verzekeringsbank, het Corderius College,alle ins en outs over zulke HR-gesprekken. gesprekken die voor de HR-professional of lei- ECT of Shell. |Het boek is geschreven door HR-professio- dinggevende relevant zijn: van het selectiege-nals: de auteurs Jacco van den Berg en Me- sprek, beoordelingsgesprek, introductiege-cheline Klijs voeren dagelijks verschillende sprek, adviesgesprek, conflictoplossend Het GROTEsoorten HR-gesprekken. Zij hebben in Het gesprek en onderhandelingsgesprek tot het GesprekkenboekGROTE Gesprekkenboek hun ervaringen, coachingsgesprek, slechtnieuwsgesprek, exit- Een praktischeleermomenten, tips en tools op een heel prak- gesprek, feedbackgesprek, functioneringsge- leidraad voor HR-tische en inzichtelijke manier verwoord. sprek en POP-gesprek. Bij elk type gesprek professionals en wordt aangegeven hoe je je erop voorbereidt leidinggevendenSOORTEN GESPREKKEN en hoe je het voert. Jacco van den BergIn het boek komt eerst de theorie van het ef- en Mecheline Klijsfectief communiceren beknopt aan bod, com- ERVARINGSDESK Ook als e-bookpleet met adviezen, hulpmiddelen, vragen- De auteurs illustreren hun adviezen bij elk 250 p.lijsten, stappenplannen en voorbeeldvragen. gesprekstype met de inzichten van een man € 41,00Van den Berg en Klijs behandelen onder meer of vrouw uit de praktijk, bijvoorbeeld eenIn de ban van veranderende arbeidsrelatiesJaarboek Personeelsmanagement 2012Dit jaar verschijnt alweer de 20e editie van het Jaarboek Personeelsmanagement. Het thema strategische positie binnen het (top)manage-voor 2012: veranderende arbeidsrelaties. ment en tegelijkertijd de lijn zo goed moge- lijk ondersteunen. Daarbij hoort een duidelij-D e arbeidsmarkt en de arbeidsrelaties meinen: arbeidsmarktontwikkelingen, wer- ke visie op de verschillende arbeidsrelaties zijn aan het veranderen. Bepalende ving & selectie, beoordelen en belonen, die de organisatie van morgen kenmerken. | trends voor de komende decennia maatregelen om de bestaande bezetting in-lijken op dit moment de toenemende flexibi- zetbaar te houden of te vitaliseren, leider-lisering en individualisering. Hoe gaan ar- schap, automatisering van de HRM-proces- Jaarboek Personeels-beidsorganisaties daarmee om? Wordt er nu sen, en de rol van HRM zelf. Traditiegetrouw management 2012al proactief op zulke trends ingespeeld? Of is zijn de overzichten gebaseerd op marktcijfers Veranderendede tendens om voorlopig maar even op de en op vakinformatie en analyses van gere- arbeidsrelaties:oude voet verder te gaan en af te wachten tot nommeerde experts. Organisaties blijken HR onvoldoendeer zich concrete problemen voordoen? En: wat steeds minder goed in staat om de ontwikke- voorbereid op dezeis de rol van HRM? lingen op de arbeidsmarkt te beïnvloeden. Er vernieuwing speelt te veel tegelijkertijd. De vraag is ook Petra BiemansDE EISEN VAN MORGEN in hoeverre het HRM-beleid aansluit op de (hoofdredactie)Om antwoord te geven op deze vragen wor- uiteenlopende behoeften en verwachtingen Ook als e-bookden de veranderende arbeidsrelaties in het van verschillende groepen medewerkers. Wil 240 p.Jaarboek Personeelsmanagement 2012 be- HRM een rol van betekenis blijven spelen, € 91,00licht vanuit alle personeelsmanagementdo- dan moet het vakgebied streven naar een10 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 11. 11. TenToppers i Léon de Caluwé en Hans Vermaak Patrick Petersen Hannah Nathans Astrid Schutte en Theo Hendriks Alexander Osterwalder en Yves Pigneur Marleen Teunis Teun Hardjono en Renco Bakker Loek van den Broek Daan Dorr Rob van EsWWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 11
 12. 12. INTERVIEW Interne communicatie in een breed organisatieperspectief INTERNE COMMUNICATIE x ORGANISATIEKUNDE = IC IN 3D Een Lonely Planet-gids voor communicatieprofessionals is het nieuwe boek van Ilse van Ravenstein en Guus Kok al genoemd. En zo gek is die typering niet. IC in 3D is een wegwijzer voor het aanpak- ken van de interne communicatie in je eigen organisatie, vertellen de auteurs. T wee denkwerelden komen in het boek communicatieprofessionals wel, maar ze hebben samen: de interne-communicatiepraktijk meestal niet de bagage meegekregen om een ade- van Ilse van Ravenstein (Involve) en de orga- quate organisatiekundige analyse te maken. Dat wil nisatiekundige ervaring van Guus Kok (Van der zeggen: om organisatiekenmerken bloot te leggen Hilst Communicatie). Het resultaat is een organisa- die bepalen wat wel en niet gaat werken in hun tiekundige visie op interne communicatie. ‘Dat organisatie. Je kunt 80 meter boeken lezen over brede perspectief is de belangrijkste meerwaarde communicatiestructuren en organisatieanalyse, van ons boek’, vindt Van Ravenstein. ‘We bekijken maar doe het maar eens. Analyseer en typeer maar interne communicatie vanuit de realiteit van orga- eens je eigen organisatie.’ nisaties. Onze focus is de bijdrage die interne com- municatie kan leveren aan organisatiedoelen, en Heilige huisjes aan de rol die de mensen binnen een organisatie Van Ravenstein en Kok staan erom bekend op een spelen.’ IC in 3D mag dan de indruk wekken een gezonde manier eigenzinnig te zijn. Ze schoppen handleiding of gids te zijn, het is geen how to-boek graag tegen heilige huisjes, zoals het denken in‘JE KUNT 80 met één receptuur voor iedereen, beklemtoont Van doelgroepen. ‘Alsof een doelgroep achterover leu- Ravenstein. ‘De inhoud wordt pas relevant als je die nend passief op jouw boodschap zit te wachten’, METER toepast in je eigen organisatie. We reiken bij ieder schampert Van Ravenstein. ‘Iedereen communi- hoofdstuk diagnosevragen aan die je zou moeten ceert met iedereen, ook in organisaties. Vanuit aller- BOEKEN beantwoorden om tot een oplossing te komen voor lei functies. Dat was altijd al zo, maar door de soci- jouw specifieke organisatie. Dat vergt denkwerk ale media is het zichtbaarder dan ooit. InterneLEZEN OVER van de lezer.’ communicatie is een enorme container geworden. Er valt zo veel onder dat communicatieprofessio-ORGANISATIE- De kloof tussen denken en doen nals niet meer weten waar ze moeten beginnen als Het idee voor het boek ontstond toen de auteurs ze de situatie in hun bedrijf willen aanpakken. ANALYSE, merkten hoe moeilijk communicatieprofessionals Begrijpelijk. Daarom is er ook zo veel vraag naar het vinden om hun vakkennis te vertalen naar de de concrete handvatten die we in ons boek bieden. MAAR DOE dagelijkse praktijk van hun organisatie. Kok: ‘Ook Het gevaar is dat je je als professional gaat terug- bij de Master Interne Communicatie die Ilse en ik trekken op communicatiemiddelen, omdat je daar HET MAAR voor de beroepsgroep hebben ontwikkeld, zie je dat de meeste invloed op hebt. Wij pleiten ervoor om daar de worsteling ligt. Communicatietheorie is één met frisse blik te kijken naar wat spelers nódig heb- EENS’ ding, het toepassen ervan is iets heel anders. Zeker ben aan ondersteunende middelen in hun interne- bij thema’s als organisatieverandering. Je oplossing communicatierol – in plaats van vanuit die midde- moet passen bij de kenmerken van je organisatie. len te denken. Dan maak je een heel ander soort In een hagelslagfabriek is de manier waarop men- middelen, of je doet dat op een andere manier. Er sen communiceren en functioneren heel anders dan lijkt nu vaak een disconnect te zijn ontstaan tussen bij een bank, adviesbureau of gemeente. Dat weten die twee dingen.’ 12 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 13. 13. Guus Kok en Ilse van Ravenstein: De inhoud van het boek wordt pas relevant als je die toepast in je eigen organisatie.Ondersteunende rol je de communicatieverantwoordelijkheid weg teHoe zien de auteurs de rol van een interne-commu- halen bij de mensen die het daadwerkelijk (moe- DE MENSENnicatiespecialist binnen zo’n wirwar van informatie- ten) doen. CEO’s, managers en allerlei andere spe-stromen? Kok: ‘We zetten niet zozeer die specialist lers beseffen niet altijd dat ze zelf voortdurend com- OP DEcentraal als wel zijn ondersteunende taak. De com- municeren, en dat ze zo richting geven aan hetmunicatiestaf of -specialist moet het niet gaan doen, dagelijks functioneren. En we merken dat commu- WERKVLOERde spelers moeten het zelf gaan doen. De vraag is: nicatieprofessonials er niet altijd goed in slagen omhoe help je ze daarbij? De mensen in een organisa- duidelijk te maken wat ze bijdragen, dat ze soms WILLENtie zijn geen eenheidsworst. Het zijn allemaal indi- te veel als ‘de expert’ spreken. Daarom bevat onsviduen, met uiteenlopende oriëntaties en drijfveren. boek ook een hoofdstuk Hoe vertel ik het mijn VOORALAls je dat respecteert, is de kans groter dat je ze directie? Ook op dat vlak willen we de beroeps-effectief kunt ondersteunen bij hun interne commu- groep graag meer houvast bieden.’ WETEN WATnicatie en ze helpt om dichter bij elkaar te komen.Ik zag het recentelijk nog bij een energiebedrijf dat Ilse van Ravenstein is communicatie- en verander- ZE MOETENmoest verzelfstandigen. De leidinggevenden en manager en directeur van Involve, gespecialiseerdhoger opgeleiden daar dachten lineair. Logisch: ze in interne communicatie. DOENsturen een grote organisatie aan, dus ze plannen, Guus Kok is manager innovatie en senior adviseurdenken vooruit, stapsgewijs. Terwijl de mensen op bij Van der Hilst Communicatie.de werkvloer, de kabeltrekkers, meer op de groepgeoriënteerd waren en die lineaire taal totaal nietbegrepen. Als je dan voor één aanpak kiest, bijvoor-beeld omdat je gelooft in betekenisgeving via dedialoog, sla je de plank mis. Voor de kabeltrekkers IC in 3Dmoest de communicatie directiever zijn. Zij wildenvooral weten wat ze moesten doen.’Vertel het de directieMenige CEO denkt: als we maar een communica-tiespecialist hebben, komt het wel goed. Van Raven-stein lacht: ‘Dat is echt een probleem. Daarmee lijkWWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 13
 14. 14. UITGELICHTKlachtenmanagement voor ziekenhuizenLeer van klagende patiëntenEen open deur misschien, maar daarom niet minder waar: een klacht is een gratis advies. VEEL PRAKTIJKVOORBEELDENHet is een kans om de kwaliteit te verbeteren. Wat betekent dit voor ziekenhuizen? In Klachten en kansen laten Thomassen en Ahaus zien hoe ziekenhuizen invulling kunnenI n hun boek Klachten en kansen belichten behandeling juist bijdraagt aan versterking geven aan deze uitdagingen. Dat doen zij aan Jean-Pierre Thomassen en Kees Ahaus van je concurrentiepositie. Het beste is klach- de hand van hun eigen ervaringen, (veel) prak- (beiden verbonden aan TNO Management ten effectief te behandelen op de plekken waar tijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten. DeConsultants) klachten die ziekenhuizen bin- ze ontstaan. Daarom is het zaak dat verpleeg- auteurs zijn niet negatief over hoe ziekenhui-nenkrijgen van patiënten. Dat doen de auteurs afdelingen, poliklinieken en ondersteunende zen met klachten omgaan: er gebeurt al veelvanuit de invalshoeken patiëntgerichtheid, medische en facilitaire afdelingen reageren op goeds op dit vlak. Maar het kan nog veel laag-patiënttevredenheid, kwaliteit en marketing. uitingen van onvrede en voorkomen dat pati- drempeliger en effectiever, zeker nu er meerFeit is dat elk ziekenhuis vele (tien)duizen- enten hun klacht laten escaleren. marktwerking ontstaat en patiënten kritischden klachten per jaar krijgt. Waarschijnlijk zijn. Dat vraagt om meer transparantie overzijn het er wel meer: wat in rapportages te- Om die praktijk op een gestructureerde ma- prestaties. |rechtkomt, is slechts het topje van de ijsberg. nier te realiseren moeten ziekenhuizen klach-Voor ziekenhuizen hebben deze klachten een tenmanagement integreren in alle aspectengroot potentieel. Het zijn in principe immers van hun bedrijfsvoering. Ofwel: integraalinstrumenten om ontevreden patiënten beter klachtenmanagement implementeren. Deaan je te binden, om je reputatie te bescher- behoeften, wensen en verwachtingen van Klachten en kansenmen, om te leren en je te verbeteren in situa- patiënten moeten leidraad worden voor de De patiënt centraal inties waarin blijkbaar niet aan de verwachtin- communicatie over klachten, voor (laagdrem- een laagdrempeligegen is voldaan. pelige!) klachtenprocedures en voor de wijze en effectieve klacht- van klachtbehandeling. De kwaliteit van de behandeling vanBEHANDEL KLACHTEN DAAR WAAR ZE klachtbehandeling moet bovendien structu- ziekenhuizenONTSTAAN reel worden gemeten, met als belangrijkste Jean-Pierre Thomas-Eén ding staat vast: slecht met klachten om- indicator de tevredenheid van klagers over sen en Kees Ahausgaan is de beste manier om patiënten voor het de klachtbehandeling. Daar moeten zieken- 224 p.leven te verliezen en de reputatie van je zie- huizen structureel op gaan sturen. € 32,50kenhuis te verslechteren. Terwijl goede klacht-Naslagwerk over duurzaamheid en MVOHet boek geeft een breed overzicht van hoe duurzaam ondernemen (DO) en maatschappe- VERKLARENDE WOORDENLIJSTlijk verantwoord ondernemen (MVO) zich hebben ontwikkeld, en wat er in de nabije toe- De tweede helft van het boek is een verkla-komst op dit vlak kan worden verwacht. rende woordenlijst met 150 termen, begrip- pen en concepten. Van ‘AA-1000’, ‘biomimi-I n hun boek Inleiding in maatschappelijk wat zijn de toonaangevende ideeën en opvat- cry’, ‘Bottom of the Pyramid’, ‘cleantech’ en verantwoord en duurzaam ondernemen tingen? Het oudste voorbeeld is overigens ‘cradle to cradle’ tot ‘grassroot-initiatieven’, combineren de auteurs hun eigen inzich- Plato, die in zijn Critias (360 voor Christus) al ‘greenwashing’, ‘sociale innovatie’ en ‘zonne-ten op dit gebied met relevante literatuur van noteerde dat de kaalkap van bossen en de boerderij’. Een praktisch overzichtsboek alsanderen. Een nuttig naslagwerk voor hbo- en daarmee samenhangende erosie het grote mi- dit was er tot nu toe niet. |wo-studenten die een inleidend en chronolo- Inleiding in Een praktischgisch overzicht van de belangrijkste ontwik-kelingen willen. Maar zeker ook voor mana- maatschappelijkgers en adviseurs die met deze thematiek temaken hebben. overzichtsboek als dit verantwoord en duur- zaam ondernemen was er tot nu toe niet Chronologisch over-Het boek geeft een beknopt overzicht van de zicht & Verklarendebelangrijkste ‘duurzame’ denkers in de afge- woordenlijstlopen 40 jaar. Daarbij staan de ontwikkelin- lieuprobleem van zijn tijd was. Voor de moder- Jan Jonker, Fransgen in het denken over en het organiseren ne samenleving begint het denken over duur- Diepstraten envan duurzaam en verantwoord ondernemen zaamheid – het zal geen verrassing zijn – in de Jos Kieboomcentraal. Het eerste gedeelte gaat over de ge- 18de en 19de eeuw, met de Industriële Revolu- 314 p.schiedenis van duurzaam en verantwoord or- tie. Maar pas in de afgelopen decennia heeft € 33,50ganiseren. Wie zijn daarmee begonnen? En dit denken een grote vlucht genomen.14 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 15. 15. UITGELICHTNieuwe generatie jaarplannenCalamiteiten in zorginstellingenAls er een fataal ongeluk gebeurt in een zorginstelling, zijn media er als de kippen bij om leven van een 21-jarige zwaar gehandicaptebestuurders op te knopen aan de hoogste boom. Hoe kon dit gebeuren in uw instelling? patiënt die al jaren praktisch in coma ligt.Zijn er verwijtbare fouten gemaakt? Deugt het bij u überhaupt wel? Twee patiënten van een psychiatrische kli- niek die vlak na elkaar overlijden. Een be- elke bestuurder leeft niet met deW dicapte cliënten. Twee cliënten overlijden, de woonster van een psychogeriatrische afdeling vrees dat er onder zijn verant- andere twee overleven het ternauwernood. die naar buiten glipt en de volgende dag dood woordelijkheid iets vreselijk mis- De pers zit er meteen bovenop. De politie on- in een park wordt gevonden. Een probiotica-gaat? In Op leven en dood van Hein Griffioen derzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. onderzoek met opvallend veel sterfgevallenen Peter Sierksma vertellen bestuurders die Quaedvlieg: ‘Afgezien van de emoties ben je in de experimentele groep. Zoals één bestuur-het overkwam openhartig over de rollercoas- je als bestuurder heel bewust van het feno- der zegt: ‘Dit wil ik nooit meer meemaken.’ |ter waarin zij terechtkwamen. Over wat het meen damagecontrol: er is schade, maar jeallemaal met hen deed, en nog steeds doet. moet vooral proberen te voorkomen dat erEn hoe je de imagoschade beperkt. nog meer schade ontstaat. Het belangrijkste Op leven en dood wat je kunt doen, is nabijheid organiseren. Bestuurders vertellen‘DIT WIL IK NOOIT MEER MEEMAKEN’ Nabijheid naar alle betrokkenen – de slacht- over de calamiteit inPierre Quaedvlieg, voorzitter van de RvB van offers en de medewerkers.’ hun zorginstellingEsdégé-Reigersdaal, vertelt over een ver- Naast Quaedvlieg vertellen nog vijf andere Hein Griffioen enkeersongeval in 2009. Een ervaren mede- bestuurders uitgebreid hun verhaal in Op le- Peter Sierksmawerkster dagactiviteiten raakt met haar auto ven en dood. Over een brand in een operatie- 97 p.van de weg en belandt in het water. Haar pas- kamer waarbij een patiënt overlijdt. Een ver- € 12,95sagiers: vier meervoudig verstandelijk gehan- pleegkundige die een eind maakt aan hetInspiratieboek voor HR-professionalsHR is de baasHR is een onontbeerlijke functie in de bedrijfsvoering. Managers zijn namelijk slecht toe- deze specialisten in vaste dienst hebben, zo-gerust voor goed personeelsbeleid. dat zij de organisatie van binnenuit kennen. Strategen tot slot zetten de oordelen van spe- strategie. Beheerders – vaak mensen met eenE en chef hoort er te zijn voor zijn men- cialisten om in argumenten die het manage- sen. Maar bij economische tegen- administratieve achtergrond zonder specifie- ment begrijpt. Zij kunnen kengetallen verta- spoed geeft hij vaak voorrang aan de ke P&O-opleiding – houden zich bezig met de len naar kosten. Als een HR-afdeling erinorganisatie. Er blijven dan veel HR-taken lig- basis. Zij registreren ziekmeldingen, verstrek- slaagt om alle vier deze rollen te vervullen,gen, vooral op het gebied van ontwikkeling ken vakantiekaarten, archiveren personeels- kan die afdeling doorslaggevende invloed uit-en scholing. HR zou daarom de baas moeten dossiers enzovoort. Belangrijk werk, want ie- oefenen. Dan is HR inderdaad de baas. |zijn, stellen coach Joyce Weber en Albert dere manager heeft ken- en stuurgetallenKampermann (Open Universiteit) in hun boek nodig om de koers te bepalen. De operatione-HR is the BOSS. Dit ‘inspiratieboek’ voor hu- le uitvoerders zijn de HR-adviseurs, die hel-man resources management is een pleidooi pen bij het uitvoeren van HR-beleid. Zij leg-om het HR-vakmanschap binnen de organi- gen bijvoorbeeld uit hoe de jaarlijksesatie te handhaven en verbeteren. Vanuit de gesprekscyclus in zijn werk gaat, hoe je de HR is the BOSSovertuiging dat HRM er écht toe doet. verslaglegging regelt, en of achterblijvende Inspiratieboek voor medewerkers een aanvullende opleiding no- HR-professionalsHRM IN VIER ROLLEN dig hebben. Specialisten houden zich bezig Joyce Weber enDe kwalificatie ‘boss’ in de titel van het boek met de grote vragen. Hoe voorkomen we dat Albert Kampermannmoet ook gelezen worden als acroniem van de werknemerspopulatie vergrijst? Moeten 270 p.de vier belangrijke rollen binnen HRM: be- we competentiemanagement invoeren? En zo € 41,00heer, operationele uitvoering, specialisme en ja, hoe? Het is het best als (grote) organisatiesWWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 15
 16. 16. UITGELICHTDe zes identiteiten van een organisatieElke communicatieprofessional weet het: een organisatie heeft een eigen identiteit. Die merk, de ideale identiteit en de gewensteidentiteit is het fundament van alle communicatie-uitingen. Lastige bijkomstigheid: het is identiteit. Elke organisatie heeft deze zeseen term waar je alle kanten mee op kunt. identiteiten, die met elkaar verbonden zijn. Het is de taak van het management om de JE IDENTITEITEN OP ELKAARW at is dat nou eigenlijk, de ‘identi- verschillende identiteiten op elkaar af te teit’ van een organisatie? Is het AFSTEMMEN stemmen. En gezien de dynamiek waarin or- wat de organisatie onderscheidt? Kok en Barendrecht nemen er geen genoe- ganisaties zich bevinden, is dat een continuIs het hoe de organisatie zich presenteert? Of gen mee dat Jan en alleman maar wat over proces. De zes kernen van een organisatiehoe de organisatie wordt gezien? En wie is er identiteit roept. Daarvoor is identiteit een veel geeft handvatten waarmee organisaties zelfverantwoordelijk voorde corporate identiteit? te krachtig concept. Als organisaties hun met hun zes identiteiten aan de slag kunnenCommunicatie? HR? Het management? Kun identiteit goed managen, lukt het ze om me- en laat zien hoe de communicatieprofessionalje je identiteit eigenlijk überhaupt wel mana- dewerkers aan zich te binden en een duurza- de verschillende identiteitsvormen kangen? Dat is het soort vragen waarop Michel me, onderscheidende positie in te nemen in managen. |Kok en Huug Barendrecht antwoord geven in markt en maatschappij. De identiteit van deDe zes kernen van een organisatie. De au- organisatie is ook het vertrekpunt voor com-teurs (beiden partner bij corporate-communi- municatie over de organisatie. De auteurs wil-catieadviesbureau HollandSpoor) richten zich len niet alleen een einde maken aan de Ba- De zes kernen vanop het managen van de organisatie-identiteit, bylonische spraakverwarring over het begrip een organisatieop het in beweging krijgen van medewerkers, ‘identiteit’, ze reiken meteen ook instrumen- Een integrale visie opop wat een organisatie uniek maakt en con- ten aan om je eigen corporate identiteit na- identiteitmanagementtinuïteit geeft en op het vertalen van de orga- der te onderzoeken en te beïnvloeden. Dat Michel Kok ennisatiestrategie naar een communicatiestra- doen zij vanuit een centraal model, dat zes Huug Barendrechttegie. Met deze brede insteek begeven zij identiteitsvormen onderscheidt: de actuele 110 p.zich op het snijvlak van communicatie, orga- identiteit, de gecommuniceerde identiteit, de € 41,50nisatie, strategie en HR. gepercipieerde identiteit, het organisatie-Het verhaal van Thomas (coach) en Bob (junior projectmanager)Eerste hulp voor beginnende projectmanagersBij veel bedrijven wordt projectmanagement niet gezien als een vak apart. Managers ofmedewerkers moeten het ‘erbij’ doen.H et gebeurt voor je het weet: ineens op een simpele, toegankelijke en leuke ma- factoren te maken waarover zij soms weinig ben je projectmanager, naast je re- nier de theorie aan de praktijk. Dit boek biedt controle hebben: opdrachtgevers, gebruikers, guliere werkzaamheden. Vooral voor geen nieuwe projectmanagementmethode interne en externe leveranciers, klanten, me-de beginnende projectmanager is dat geen si- maar vertelt in een romanachtige setting het dewerkers en collega’s, tegenvallers, werk-necure. Peggy Simons en Arjen Bruinning we- verhaal van Bob, een junior projectmanager druk, problemen, verwachtingen… Een pro-ten van de hoed en de rand. Zij schreven het die een nieuw product op de markt moet jectmanager wordt niet voor niets vaak hetboek speciaal voor beginners, met hooguit en- brengen. Dat is de Notetab, een digitaal no- schaap met de vijf poten genoemd. Maar juistkele jaren ervaring in het projectmanagement. titieboek. Samen met zijn coach Thomas, een dat maakt het ook weer zo’n geweldigeDe auteurs willen zulke beginnende project- oude rot in het vak, moet Bob ervoor zorgen job. |managers eerst en vooral enthousiasmeren dat de Notetab tijdig op de markt komt. Ookvoor het vak projectmanagement. Tegelijker- al zijn er problemen met de Chinese leveran-tijd laten ze ervaren projectmanagers zien dat cier. Ook al zijn de requirements niet smart.coaching van jonge enthousiastelingen – je Ook al werkt de software niet vlekkeloos. Enkennis en kunde, ervaringen, fouten, lessen en ook al heeft de opdrachtgever geen tijd om Hoe een beginnend projectmanagertips overbrengen – ontzettend belangrijk is. En zich ermee bezig te houden. succesvol een project realiseertvooral: erg leuk. Peggy Simons en Arjen Bruinning NIET ZO SIMPEL ALS HET LIJKT Ca. 125 p.GEWELDIGE JOB Projectmanagement is niet zo simpel als het € 18,50In hun boek koppelen Simons en Bruinning lijkt. Projectmanagers hebben met allerlei16 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 17. 17. UITGELICHTDe eerste duurzame bestsellerDuurzaam Denken DoenHoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario’s van smeltende ijskappen en ontplof- meer een inspiratieboek. De auteurs gaanfende kernreactoren kennen we nu wel. Er zijn ook zonnige vooruitzichten. daarom al te technische of theoretische dis- cussies uit de weg. Maar wie meer verdiepingZ eker weten. Wie om zich heen kijkt, Deze onconventionele denktank lag aan de zoekt over de thema’s kan terecht op www. ziet dat er veel goeds gaande is. basis van dit boek. Duurzaam Denken Doen ourcommonfuture.nl. Daar staan alle rappor- Steeds kritischer kijken we naar onze haakt in op 19 actuele thema’s: maatschappij, ten en artikelen waarop Duurzaam Denkenmanier van wonen, werken, reizen, produce- zorg, werk, spiritualiteit, leiderschap, bestuur, Doen is gebaseerd. |ren en consumeren. We willen leren. Gezond sociale media, economie, duurzaamheid, pro-blijven. We worden ons bewuster van hoe het ductie, afval, energie, wonen, water, mobili-óók kan. Hoe het beter kan. Het zou alleen teit, toerisme, voeding, natuur en leren. Voorprettig zijn als we de gewenste veranderin- elk van die thema’s leggen de auteurs een vi- Duurzaam Denkengen konden versnellen. Duurzaam Denken sie neer – hoe kan het in het jaar 2035 zijn? – DoenDoen wil daaraan bijdragen. het boek bleek en geven ze bijbehorende tips. Dat levert een Inspiratieboek voormeteen een succes! schat aan ideeën en praktijken op voor ieder- onze gezamenlijke een die wil helpen om de geambieerde ver- toekomstRIJKE BRON VAN INSPIRATIE anderingen sneller dichterbij te brengen. Projectteam OurHoe kunnen we een doorstart maken naar Duurzaam Denken Doen stimuleert op die Common Future 2.0een duurzamere toekomst? Over die vraag manier positieve veranderingen. Het boek is 368 p.hebben ruim 400 vrijwilligers van 17 tot 77 geschreven voor een breed publiek, dus niet Ook als e-bookjaar zich in het crowdsourcingproject Our speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers € 14,95Common Future 2.0 een jaar lang gebogen. of managers. Het is geen leerboek maar veelModellenboek voor procesmanagersIn de wereld van het procesmanagement circuleren nogal wat modellen en formats. Een Het Procesmanagement Modellenboek be-groot deel daarvan is nu overzichtelijk bij elkaar gebracht. handelt daarnaast veelgebruikte conceptuele procesmanagementmodellen, ofwel denkka-B usiness Process Management (BPM) cesmanagement. Sommige modellen in het ders voor de procesmanager. Het INK/EFQM- is een breed vakgebied. In hun dage- boek mogen op zich misschien bekend wor- model, horizontaal organiseren, de Deming- lijkse praktijk maken procesmanagers den verondersteld, de meerwaarde is dat ze cyclus, ISO 9001, de business balanced-gebruik van een breed scala aan concepten, nu in het kader van procesmanagement bij scorecard en SqEME-procesmanagement.producten, overzichten en modellen voor het elkaar zijn gebracht en worden besproken. Alle formats worden geïllustreerd aan de(her)inrichten van processen. Ieder model Een belangrijk extraatje is daarnaast dat de hand van een doorlopende case rond een pro-stoelt weer op een andere benadering, en de auteurs in hun boek ook modellen hebben op- jectmatig werkend (fictief) bouwbedrijf, ge-uiteenlopende modellen zijn toegesneden op genomen die consultants van BPMConsult specialiseerd in nieuwbouw en onderhoudsteeds weer andere gedeelten van het proces. zelf voor klanten hebben ontwikkeld. Die mo- van kantoorpanden. |Menige procesmanager ziet door de bomen dellen zijn toegesneden specifieke situatieshet bos niet meer. bij klanten.In Het Procesmanagement Modellenboek: PROCESMANAGEMENT VANUIT TIEN Het Procesmanage-panklare voorbeeldmodellen voor de proces- INVALSHOEKEN ment Modellenboekmanager behandelen Renco Bakker, Willem Het handboek geeft een breed overzicht van Panklare voorbeeldenSpronk en Rienke Labeur veelgebruikte for- veelgebruikte formats en modellen. Het be- voor de proces-mats voor procesontwerp. Zij willen met hun nadert procesmanagement vanuit een tiental managerhandboek (proces)managers inspireren bij het invalshoeken. Per invalshoek komen veelge- Renco Bakker,vormgeven van zowel processen als proces- bruikte formats en toepassingen aan bod: van Willem Spronk enmanagement. De auteurs, die verbonden zijn de value stream map, TVB-matrix en informa- Rienke Labeuraan BPMConsult, hebben ervoor gekozen om tieflowchart tot de INK-KPI-afleidingsmatrix, Ca. 145 p.vanuit verschillende vakgebieden alleen mo- het PI-dashboard en de structuurpiramide. Elk € 38,50dellen op te nemen die écht matchen met pro- model wordt in een vaste structuur behandeld.WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 17
 18. 18. INTERVIEWDE JUISTEMAN-VROUWMIX Vrouwen zijn betere managers dan mannen. Ze scoren hoger op de zachte, medemenselijke kant én op de harde, transactionele aspecten. Dat blijkt uit De mix van maat- en mantelpakken. En toch... soms kun je beter kiezen voor een man. I nca van Uuden is voor haar organisatieadvies- schapsduo’s, bestuurders en HR-directeuren. Onder bureau Higher & Company op zoek naar wie Ellen Faber en Chris Schonewille (Achmea), nieuwe collega’s. En bij gelijke geschiktheid Shula Rijxman en Lennart Pijnenborg (IDTV), Lia kiest zij voor een man. Dat lijkt vreemd als je weet Belilos en Garmt Louw (Shell), Eveline Paternotte dat juist Van Uuden zich stevig ergert aan de voor- (PepsiCo) en topbestuurder Trude Maas. oordelen tegenover vrouwen. ‘Ik maak het regel- matig mee dat er een directeur wordt gezocht en Medewerkers vinden vrouwen beter dat zowel een man als een vrouw solliciteert. Dan Wat blijkt? Vrouwen scoren op belangrijke punten roept iedereen al snel dat ze voor de man moeten veel beter dan hun mannelijke collega’s. Vooral gaan, “want de vrouw heeft drie kinderen”. Maar, waar het gaat om mensen motiveren, stimuleren, zeg ik dan, de man heeft er vier. Waarop iedereen consulteren en ondersteunen. Vrouwen zijn ook aanvoert dat het de vrouw is die thuis blijft als ze nog eens betere mentors. En ze fungeren, meer dan ziek zijn. Die stereotypen zitten er diep in.’ Van mannen, als rolmodel voor excellent gedrag. Het Uuden onderzocht voor De mix van maat- en man- wordt nog mooier. Volgens hun medewerkers sco- telpakken verschillen en overeenkomsten tussen ren vrouwelijke managers niet alleen hoger op mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden. Het transformationeel maar ook op transactioneel lei- onderzoek is gebaseerd op een enquête onder hon- derschap. Dat wil zeggen: vrouwen zijn niet alleen derden leidinggevenden en niet-leidinggevenden beter in bovengenoemde ‘zachte’ zaken – iets wat en op interviews met een aantal man-vrouwleider- je wel vaker leest – maar ook in de ‘harde’ kant, in dingen voor elkaar krijgen. Van Uuden: ‘Het was opvallend dat de mannelijke en vrouwelijke mana- HET BOEK gers zelf geen verschil zagen. Maar de medewer- Voor het boek De mix van maat- en mantelpakken is onderzoek gedaan kers dachten daar anders over. En ik ben geneigd naar succesvolle man-vrouwcombinaties. Mannen en vrouwen die samen om hen te geloven. Ik zie hun visie namelijk terug een bedrijf leiden, samen een excellent team vormen, samen presenteren, in de interviews en ook in mijn eigen praktijk.’ samen ontwikkelen, samen ontwerpen of samen de strategie bepalen. Waaróm zijn ze succesvol? Waarom hebben ze gekozen voor elkaar? Of Veel pap bij mannen zijn ze veroordeeld tot elkaar? Wat maakt de combinatie uniek? Wat zijn Waarom is Van Uuden dan voor haar eigen organi- de voordelen en nadelen? Hoe verloopt de besluitvorming? Hoe is de taak- satie op zoek naar een man? ‘Allereerst’, zegt ze, verdeling? Wat hebben ze van elkaar geleerd? Hoe ziet hun leiderschaps- ‘moet je goed begrijpen dat de onderzoeksresulta- stijl eruit? En wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Kloppen de ste- ten met name gelden voor de oudere generatie. Dat reotypen? Zien ze zichzelf als m&v-rolmodel? Hoe kijkt de buitenwereld is ook logisch: de vrouwen die toen de top haalden, tegen hen aan? Van Uuden enquêteerde 462 hoogopgeleide professionals hebben er ook gigantisch hard voor moeten wer- (hbo/wo) uit verschillende sectoren. Ook zijn tien m/v-duo’s, twee bestuur- ken. Dat zijn de besten van de besten, de krenten ders en twee HR-directeuren geïnterviewd. De ervaringen, belevenissen, in de pap. Terwijl de mannen... daar zitten zeker tips en visies van deze mensen lopen als een rode draad door het boek. krenten tussen, maar ook veel pap.’ Maar de voor- naamste reden om te kiezen voor een man ligt18 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN
 19. 19. UITGELICHT Veranderagenda van leiders In De veranderagenda van leiders geven 20 topmana- gers en -organisatieprofessionals hun visie op verander- management. ‘D oolhof en dieventaal’: met deze twee woor- den schetst een van de elf voor dit boek ge- interviewde topmanagers zijn persoonlijke veranderopdracht. ‘Doolhof’ staat voor de complexiteit van de te transformeren organisatie, ‘dieventaal’ voor het belang om medewerkers aan te spreken in hun eigen taal. Het weerspiegelt de worsteling van veel leiders met veranderingsmanagement, een constante voor organisa- ties in de 21e eeuw. Met ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken, open innovatie of structurele economische insta- biliteit is élke manager immers een verandermanager. - landse topmanagers en hoe geven ze daaraan sturing? - dermanagement? - stige praktijk? hands-on leaders en thought leader-Inca van Uuden: Ik ging op zoek naar het succes van de ship elkaar?man-vrouwcombinatie Interviews met de meest gezaghebbende topmanagers en organisatieprofessionals van Nederland geven ant-besloten in de titel van haar boek – het gaat om de woord op deze vragen en dienen tegelijkertijd als inspi-juiste mix. Van Uuden: ‘Ik denk dat mannen en ratiebron voor de grootste leiderschapsuitdaging voorvrouwen elkaar uitstekend aanvullen – en in bijna 2012: Change!alle functies is dat ook nodig. Stel dat je een finan-cieel directeur aanneemt, dan zal die toch moeten Bezoekers van het Kluwer Jaarcongres ontvangen hetsamenwerken met de HR-directeur en met de CEO. boek De veranderagenda van leiders gratis.Dat werkt het beste met een mix van mannen envrouwen. Het probleem bij onze organisatie is dat Informatie over het congres:die mix niet zo sterk meer aanwezig is: ruim 70 pro- www.kluwermanagement.nl/verandermanagementcent is vrouw. Daarom zal ik bij de sollicitatiepro-cedure in eerste instantie kiezen voor een man.’ | De mix van maat- en De veranderagenda van leiders mantelpakkenWWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN WINTER 2011 19
 20. 20. SIGNALERINGENBeleidseconomie Mensen veranderen Gericht presteren metWaarom het beter kan Waarom, wanneer en hoe mensen (niet) het INK-managementmodelEconoom Jan Bouwens meent dat veel be- veranderen Gericht presteren is geen nieuw model of inno-leidskeuzes aanscherping behoeven en dat Rondom veranderen is een complete indus- vatieve techniek, maar een pragmatische toe-wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen trie ontstaan van professionals die allerhan- passing die is gebaseerd op het INK-manage-aan bruik-bare oplossingen. Vaak gaan zijn de theorieën en interventies hebben ont- mentmodel. In de herziene druk van dit boekaanbevelingen tegen het bestaande beleid wikkeld. Een overzicht met inzichten en wordt het middle management als de belang-in. Sterker nog, opvolging ervan is soms zo interventies op individueel niveau ontbrak rijkste schakel beschouwd om van visie naaringrijpend dat dit om politieke redenen niet nog. Die is er nu met dit boek. Mensen ver- actie te komen. Het biedt een helder en flexi-wordt uitgevoerd. Provocerend wellicht, maar anderen is een rijke bron van waardevolle bel stappenplan, en mogelijkheden tot maat-lezers van dit boek weten daarom nu al waar- literatuur en ontdekkingen uit onderzoek werk, gericht op resultaatgericht werken. |om sommige nieuwe wetgeving nooit zal en ervaringen. Een boek om te lezen én omwerken. | als naslagwerk te gebruiken. | Y. Burger, L.Balanced Scorecard & Leiderschap in DRIEINK-managementmodel organisaties Vormgeving aan organisatieontwikkelingDeze vierde, geheel herziene druk geeft Het boek is een verkenning van diverse Om organisaties in beweging te krijgen be-handvatten bij belangrijke vragen over het thema’s rond leiderschap. Praktijkbeoefe- denken we met z’n allen een scala aan lossesturen van prestaties en processen. Voor het naars en wetenschappers geven hun visie, activiteiten en interventies. Ondanks al dieeerst wordt ingegaan op de A3 methodiek, zoeken daarbij spanningsvelden op en de- energie leiden deze initiatieven lang niet al-een innovatie in het plannings- & controlpro- len nieuwe gezichtspunten vanuit recent tijd tot het gewenste resultaat. Het boek DRIEces. Ook komen recente praktijkervaringen onderzoek en praktijkervaringen. Uit- (genoemd naar het model dat centraal staat)van de auteurs, nieuwe inzichten en veran- gangspunt is dat leiderschap nooit op zich- helpt organisatieprofessionals vat te krijgen opderingen in de methodiek aan bod. Een on- zelf staat, maar altijd tot uiting komt in re- het ontwerp van organisatieontwikkeling. |misbaar boek voor iedere manager. | latie met anderen. |20 WINTER 2011 WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL/BOEKEN

×