Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Close Up

1,689 views

Published on

Close Up (Zeylmaker & Partners)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Close Up

 1. 1. Witte Kerst Het jaar 2008 zal de boeken ingaan als een woest interessant jaar. Financieel, poli- tiek, mediatechnisch, sportief, noem een categorie, het was een rollercoaster van zeer interessante gebeurtenissen. Onze ABN Amro-bank keerde na een schijnbaar virtueel uitstapje terug binnen de Nederlandse bezitsgrenzen. Politiek liet Wouter Bos zien dat hij met das financieel het hart op de juiste plaats heeft. Mediatech- nisch konden we genieten van intens mooie televisie. Een hologram van minister Plasterk in De Wereld draait Door. Sportief was het jaar onverwacht succesvol. Niet licht te vergeten is de noeste arbeid van onze roeisters Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk. Goud dus. Het heerlijke hockeyteam, 11 prachtvrouwen. De in goud gedoopte wedstrijd van Marleen Veldhuis, Marian Vos. Nederland heeft zijn vrouwelijke kant laten zien. We sluiten het jaar af met een spiegel die ons wordt voorgehouden. Er is veel mogelijk. We worden in die gedachte voorgegaan door de Close Up is een 7 maal per jaar verschijnend hoofdredactie: design: adreswijziging: gebeurtenissen in het land van de onbegrensde mogelijkheden. Naast de eerste relatiemagazine van Zeylmaker & Partners B.V. Chris Wolters René Swaak Bij opgave en SPPR creative magazine makers B.V. Close Up adreswijziging graag ‘niet-blanke’ president, krijgen we daar een bijzonder intelligente en aantrekkelijke wordt verspreid in controlled circulation. eindredactie: vormgeving: een etiket met de Rogier Kwint Bas van Mourik adreswijziging ‘first lady’ bij in het Witte Huis. We kunnen ons optrekken aan het credo ‘Yes, we Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd op bijsluiten. welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van redactie: fotoredactie: can’. Ook niet Obama-aanhangers. Mogelijk kunnen massaal ‘Yellow Ribbons’ de uitgever. Documentatie kan alleen schriftelijk worden Fred van Dam Frank Kanters aangevraagd bij het secretariaat (zie adres uitgever). Eric Sleeuwits Petra Verkaik drUk: rond oude eiken worden gebonden om de jongens en meisjes een hartverwarmend Hiske de Vries Drukkerij Hooiberg Uitgever: Lonneke de Kroon welkom te bereiden. Mogelijk zien we in 2009 afgeslankte banken terug die weer SPPR Mike Peek Chris Wolters afwerking: Van Elst Grafische Afwerking ‘lean & mean’ hun werk gaan doen. GM moet toch in staat worden geacht om een secretariaat: Amerikaanse ‘Smart’ op de weg te brengen. We hebben op mediagebied uitzicht TH E C R E AT I V E M A G A Z I N E M A K E R S Anneke Hafkamp abonnementen: Lisanne Bisseling Jaarabonnementen op doordringen tot de finale van het Eurovisie-festival. Jeroen van der Boom kent Paramariboweg 44 Postbus 1086 voor personen 7301 BH APELDOORN colUmnisten: buiten de doelgroep als geen ander de betekenis van de uitdrukking ‘de aanhouder wint’. Als we intel- Telefoon: 055 – 5330340 Telefax: 055 – 5330360 Anneke Hafkamp € 21,- ligent gaan ‘Interneppen’ dan gaan we ongekende groei tegemoet. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat de Belastingdienst haar slagzin gaat wijzigen dat ze het alle- maal makkelijker kunnen maken. Met de Kerst en de jaarwisseling in aantocht lijkt het als nooit tevoren dat er een moment aangebroken is om met optimisme naar 2009 te kijken. Ontdaan van alle franje en versluierende onzin weten we als nooit tevoren waar we aan toe zijn. Daarom is het zo leuk dat Zeylmaker & Partners een maagdelijk witte Close Up heeft gerealiseerd. Niets is duidelijker als teken van een blanco begin van ongetwijfeld een mooi jaar. Dus, wordt het filosoferen onder de Kerstboom en proberen energie op te doen om 2009 aan te vallen. Ondernemers zitten niet bij de pakken neer en goed nadenkende medewerkers evenmin. Die verzamelen zich achter het credo: Denk niet zwart-wit (en ook niet grijs), maar durf je bestaan letterlijk en figuurlijk kleur te geven. Een mooi 2009, dat is wat we u als redactie wensen. Een heel mooi, gelukkig, gezond en voorspoedig jaar. Chris Wolters, Hoofredacteur Close Up 2 3
 2. 2. >> pim mulder, verantwoordelijk voor media & strategie bij zeylmaker & partners 4 5
 3. 3. tekst: eric sleeuwits // fotografie: frank kanters van onderzoeksgegevens bepalen op welke zen- keuze van mega-adverteerders. Een onafhanke- De publicatie ‘Consumeren in magere tijden’ is der en op welke tijdstippen een tv-commercial lijk bureau als Zeylmaker & Partners, met een een uitgave van de Stichting Wetenschappelijk Langs het meeste bereik heeft, maar de inhoud van geïntegreerde media-afdeling, houdt de belan- Onderzoek Commerciële Communicatie Lijnen van die commercial kan wel eens haaks staan op de inhoud van het voorafgaande of volgende pro- gen van de klant in het oog. In het plan worden alleen die media verwerkt die daadwerkelijk (SWOCC). SWOCC is in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam opgericht op geLeideLijkheid gramma. Datzelfde geldt voor radio. Maar ook voortvloeien uit strategische overwegingen. Zeyl- initiatief van prof. Giep Franzen en prof. dr. bij andere uitingen moet de inhoud niet botsen maker & Partners houdt de vinger aan de pols en Jan van Cuilenburg.SWOCC ziet het als haar met de omgeving. Je moet dus zorgen dat je bij kan, als dat nodig is, een campagne bijsturen. missie om de kennis over merken en de werking blijft, de nieuwe ontwikkelingen kent. Maar het Bijvoorbeeld als het eens wat minder moet.” van commerciële communicatie te vergroten op is ook belangrijk dat je iedere klant en iedere een manier dat deze direct toepasbaar is in de zwarTe kersT // pagina 19 campagne met een open blik benadert. Je hoeft De som is meer dan de delen dagelijkse praktijk. Hierbij wordt samenge- niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, maar In de Commixgroep, waar Zeylmaker & werkt met mensen uit de wetenschap en de je moet ook niet blind varen op een eerder Partners deel van uitmaakt, zijn alle disciplines praktijk. uitgezette koers. Wat bij de een succesvol is, vertegenwoordigd. De Commixgroep bestaat Aandachtspunten van SWOCC zijn merken hoeft dat bij de ander niet te zijn.” louter uit specialisten. SPPR verzorgt relatie- en merkbeleving, reclamewerking en media. magazines, Strawberry bouwt en onderhoudt Het algemeen belang van het vakgebied staat Naar het dal? websites, Sprekersplatform adviseert en bemid- hierbij voorop. Dit betekent dat ondernemingen Geld speelt geen rol? Pim Mulder: “Natuurlijk delt bij de inzet van topsprekers, TVOne onderzoeksvoorstellen kunnen aandragen en >> Tekens in het landschap moet je rekening houden met het beschikbare bedenkt en maakt televisieprogramma’s en betrokken kunnen zijn bij het proces, maar dat tellen, cijfers interpreteren, statistieken analyseren. geen bezigheden budget en in een tijd van recessie, die er volgens Fair Format vertegenwoordigt een viertal gere- er geen onderzoek wordt gedaan in opdracht die je direct associeert met het reclamevak dat toch het aureool heeft velen nu toch echt aankomt, worden klanten nommeerde internationale beursorganisaties. van individuele ondernemingen. Het bestuur van creativiteit. maar een reclamecampagne kan nog zo inventief zijn, ook voorzichtiger. Maar als je inziet dat com- Pim Mulder: “Alle bedrijven binnen de Com- van SWOCC beslist over de relevantie en de met uitgekiende teksten, fraaie foto’s en enthousiasmerende filmbeel- municatie geen kostenpost is, maar een investe- mixgroep hebben dezelfde klant en hetzelfde prioriteit van de voorstellen. De onderzoeksre- ring, is het niet verstandig daar op te bezuini- eindresultaat voor ogen en zullen elkaar ver- sultaten die worden geboekt, zijn toegankelijk den, ze moet wel zichtbaar zijn. op het juiste moment, op de juiste gen. Je kunt wel geld besparen. Dat kan met sterken. In een vroeg stadium is iedereen op de in de vorm van publicaties. plaats voor het juiste publiek. en ‘juist’ betekent, met effect: het doel een goed plan, met een uitgekiende strategie en hoogte van doel, inhoud en vormgeving. Voor meer informatie: www.swocc.nl van de campagne moet worden bereikt en dat moet meetbaar zijn. een bureau dat op verschillende fronten actief welk effect genereert een advertentie in een landelijk dagblad, een tv- is. Zeylmaker & Partners is zelfstandig, heeft de commercial of buitenreclame? welke mix is optimaal? Het is het werk verschillende disciplines onder een dak en van de mediaplanner om dat te bepalen. Het medialandschap is groter en diverser geworden, de berg aan gegevens een ware mount everest. kan daardoor flexibel opereren. Zeylmaker & Partners houdt bij de inkoop van ruimte in de Nederland kende wel eerder magere tijden media rekening met de belangen van de klant Na jaren van voorspoed was de Nederlandse economie begin 2003 Hierbij wordt het algemene consumptie- en be- Van de top en zit niet vast aan contracten zoals de media- officieel in een recessie terechtgekomen. Logischerwijs werden con- zuinigingsgedrag van consumenten onder de “Ik beklim hem dagelijks.’ Pim Mulder, verant- inkoopbureau’s die kennen. Die kijken niet wat sumenten door deze recessie beïnvloed in hun consumptiegedrag; loep genomen, maar wordt met name gekeken woordelijk voor mediaplanning en strategie bij voor die ene klant de juiste strategie en media- bezuinigingen zorgden voor een veranderd uitgavenpatroon. Vele on- naar de invloed van recessie op merk-keuzege- Zeylmaker & Partners, maakt niet de indruk keuze is. Er wordt groot ingekocht, waardoor derzoeken hebben zich dan ook al gericht op het consumptie- en drag en merktrouw. Ook worden uitspraken ge- dat hij daar moeite mee heeft. “Als mediaplan- hoge kortingen bedongen kunnen worden. Een bezuinigingsgedrag tijdens recessie. Maar de positie van merken in daan over de algemene positie en betekenis van ner moet ik het hele landschap overzien en dat deel van die korting wordt wel doorgeschoven dit consumptiegedrag was nog grotendeels onontgonnen gebied. In merken in een tijd van economische tegenspoed. Het onderzoek verandert voortdurend. De wensen van de klant naar de klant, maar of die daar nu bij gebaat is. de publicatie ‘Consumeren in magere tijden’ van de hand van drs. heeft een verkennend karakter en bestaat uit een literatuurstudie, be- zijn leidend bij een campagne, maar belangrij- In feite ben je als klant in zo’n situatie afhanke- Tamara van der Peet, verschenen in 2004, wordt antwoord gegeven studering van consumptiecijfers van het Centraal Bureau voor de ker als richtlijn, is kennis van het product en de lijk van de mediakeuze van giganten als Albert op de vraag wat de invloed is van economische recessie op het merk- Statistiek en diepte-interviews met consumenten. doelgroep én van doel en inhoud van de cam- Heijn. Maar als je op de kleintjes moet letten, gedrag van consumenten. pagne. Ik kan een mediaplan maken en op basis wil je toch niet gebonden zijn aan de media- 6 7
 4. 4. tekst: jasja dragosavic // fotografie: frank kanters GOED INKOPEN IS TOCH EEN KUNST! ZWARTE KERST // PAGINA 22 GOED INKOPEN IS GEEN KUNST! EEn goEdE En doordachtE inkoop- gewenst?”, “Wat is de functionaliteit van het Schaalvoordeel stratEgiE kan EEn bEdrijf vEEl product?” en “Wat het mag kosten?”. Een goe- Als reclamebureau heeft Zeylmaker & Partners gEld bEsparEn; gEld dat bEtEr tE de briefing vooraf is dus van groot belang om dagelijks te maken met de inkoop van grote bEstEdEn is, bijvoorbEEld aan bE- een duidelijk beeld te krijgen van de wensen hoeveelheden drukwerk. Bernd: “Dit brengt langrijkEr zakEn. of, En dat is hEt van de klant. Pas dan kunnen wij op zoek gaan schaalvoordelen met zich mee. Die schaalvoor- gEval bij zEylmakEr & partnErs, naar een leverancier die het beste aansluit bij de delen vertalen wij door in een interessante prijs gEld dat tEn goEdE komt aan dE aanvraag.” voor de klant. Dat is ook de reden waarom wij klantEn. diE wordEn dan hEt altijd een concurrerende offerte afgeven. Dan voordEEl gEgund door zE mEE tE Kennis van zaken kan de klant deze vergelijken met zijn eigen latEn dElEn in hEt bEhaaldE in- Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de aanbieder(s).” koopvoordEEl. want op diE ma- drukkerijwereld, stapte Bernd vijf jaar geleden niEr lEvErt zakEn doEn voor bEidE over naar de reclamewereld. Toch blijft hij de Leveranciersnetwerk partijEn EEn win-win situatiE op. ontwikkelingen in zijn oude vak op de voet vol- In de loop der jaren heeft Zeylmaker & Part- gen en houdt hij zijn kennis en ervaring op peil. ners een uitgebreid en gedegen leveranciersnet- Als verantwoordelijke voor Traffic & Productie Bernd stelt: “Tegenwoordig zie je dat drukwerk, werk opgebouwd. Niet alleen voor drukwerk, verzorgt Bernd Spijkerman binnen Zeylmaker vooral wanneer er sprake is van grote oplagen, maar ook voor tekst en fotografie, billboards, & Partners de planning en de voortgang van de steeds vaker wordt uitbesteed aan buitenlandse gimmicks, vlaggen, (auto)belettering en zelfs projecten. Onderdeel van zijn dagelijks werk is drukkerijen. De loonkosten in het buitenland standbouw. Bernd: “Het loont dus per definitie het inkopen van producten en diensten, waar- zijn vaak lager. Dat kan afhankelijk van de om ons vragen op reclamegebied voor te leg- onder ook reclamedrukwerk. ordergrootte zelfs enkele duizenden euro’s gen. Ook bij spoedopdrachten weten wij vaak voordeel opleveren. Daartegenover staan ech- welke leverancier hier het beste invulling aan Goede briefing ter wel extra transportkosten en een langere le- kan geven. Wij zoeken de leverancier die het Bernd: “Aan een goed inkoopbeleid ten aan- vertijd. Het is dus zaak vooraf een goede afwe- beste past bij de opdracht.” zien van reclamedrukwerk liggen drie belang- ging te maken, waarbij de kwaliteit en het bernd spijkerman, verantwoordelijk voor traffic & productie bij zeylmaker & partners rijke vragen ten grondslag: “Welke kwaliteit is gebruiksdoel in overeenstemming moeten zijn.” Bent u benieuwd bent welk voordeel ù kunt behalen bij de inkoop van reclamedrukwerk? Bel Bernd Spijkerman op tel. 055-5330331 8 9
 5. 5. Column Anneke Hafkamp Kerst nadert met rasse schreden. Een hele organisatie, elk jaar weer. Er zijn mensen die er vreselijk tegenop zien, maar ik kan niet wachten tot het weer zover is. Een maandlang in de hoogste versnelling om alles goed te organiseren. Heerlijk! “Als men niet kan delen, kan men ook niet vermenigvuldigen” En dan stap je mis. Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje en voor je het weet zit je een week met een drukverband om je enkel op de bank. Hoezo, hoogste Gordon - De Telegraaf versnelling? Paniek zul je bedoelen. En dan blijkt die decembermaand nog ongelooflijk veel goeds in petto te hebben. Je zit op de bank en alles “Hopelijk nemen in het “Wijsheid is nuttiger dan dwaasheid, zoals het wordt je liefdevol aangedragen. Je hoeft maar te kikken en het gebeurt. Voor iemand die absoluut niet gewend nieuwe jaar de files niet af, licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet is om de touwtjes uit handen te geven, is dat enorm wennen. Maar er gaat een wereld open. Zodra het want dat betekent dat de tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het schemerig wordt komt zoonlief van de zolder aange- vlogen om de kaarsjes aan te steken. Want ik moet het werkgelegenheid nog in duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft wel gezellig hebben. Mijn dochter blijkt ineens te kun- nen koken en dat ook niet erg te vinden als ze om zes orde is” hetzelfde lot” uur thuis komt. De heer des huizes hanteert de stofzui- Koos Postema - Plus Magazine Prediker ger en boent de keuken, zodat ik er overdag ook netjes bijzit. In het kostbare bezit van een moeder om de hoek, worden ook de boodschappen gedaan en wordt mij de koffie heerlijk op tijd aangedragen. Maar wat doen we met Kerst en een verjaardag? Het “Ik heb goed werk “De grap is vaak “De meeste mensen wordt een droomscenario. Zittend op de bank kijk ik toe hoe de boom wordt binnengedragen en versierd. gedaan, gezien de het gat waardoor de willen niet echt Met alle lampjes en kaarsjes voel ik me zo zoetjes aan de koningin. In plaats van lange boodschappenlijsten omstandigheden, waarheid fluit...” vrijheid, want en wachtrijen in de diverse winkels wordt het kerst- menu ingevuld met een keur aan praktisch kant-en- om mezelf gezonder Japans gezegde vrijheid houdt klaar culinair uit de supermarkt. Scheelt enorm aan boodschappen, als je niet alle ingrediënten en kruiden te maken” verantwoordelijkheid apart hoeft te kopen. Voor de verjaardagsvisite wordt besloten om de Chinees in te schakelen. Normaal ge- Obama - De Telegraaf in en de meeste sproken zou dit alles mijn eer te na zijn, maar nood “Wat heerlijk dat mensen zijn bang voor breekt wet. Het blijkt een gouden greep. Zo relaxed was december nog nooit. Door alle uitgespaarde tijd niemand ook maar verantwoordelijkheid” krijg je de ruimte om echt te genieten van de dingen “Het huis van God een moment hoeft te Sigmund Freud om je heen. Eind december is een tijd van bezinning en het is heerlijk als je daar zo maar de gelegenheid voor is geen marktplaats” wachten met het hebt. Dankbaar zijn voor gezondheid en dierbaren om je heen. Bedenken Column Jezus Christus verbeteren van de wie jíj nu eens een plezier kunt doen in het nieuwe jaar. En waar je zelf nu wereld. . .” echt de tijd voor wil nemen en wat je beslist anders zult gaan doen. Zo’n Anne Frank 1929-45 noodgedwongen rustperiode is zo gek nog niet. Vrolijk kerstfeest. “Geen enkele sneeuwvlok valt ooit op de verkeerde plaats” Zen wijsheid Zwarte Kerst // pagina 7 zwarte kerst pagina 11 10 11
 6. 6. De eeuwige zoektocht naar antwoorDen geDegen onDerzoek is gouD waarD tekst: petra verkaik // fotografie: frank kanters Het zijn de telefoontjes die altijd rond etenstijd binnenkomen. Tijdens het win- kelen zijn het glimlachende studenten met een clipboard in hun handen. En online zijn het vaak pop-ups die ongevraagd in het beeldscherm verschijnen. Onderzoeken. Ze komen in de vorm van telefonische enquêtes, persoonlijke vragenlijsten en snelle multiple choice vragen en internetpolls. >> rené swaak, creative director bij zeylmaker & partners 12 13
 7. 7. “Praktisch alle zaken om ons heen zijn verzonnen, in de markt gebracht, verbeterd, aangepast naar aanleiding van onderzoek” televisiezenders. Van de vormgeving van uw koffie- zetapparaat tot de pil die u inneemt tegen de hoofd- pijn. In veel gevallen is de kans groot dat u niet eens beseft dat u data levert voor onderzoek. Ook zaken als bijvoorbeeld klantenkaarten en abonnementspas- >> sen zijn een bron van informatie. Bedrijven kunnen zo zien hoe vaak u boodschappen doet, of er baby’s Levensreddend onderzoek hulp van ons eigen onderzoeksbureau, MIRA, derzoek wordt onderbouwd door het Ministe- of huisdieren deel uitmaken van uw gezin, hoe lang geDegen onDerzoek is gouD waarD Fabrikanten, overheid, wetenschap- zorgen wij ervoor dat we op kwalitatief niveau rie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap dat u zich ophoudt in supermarkt of attractiepark. De pers, medici, consumentenverenigin- genoeg onderbouwing hebben en handgrepen jaarlijks een viertal Nederlandse wetenschap- automatisering van vele processen maakt het gemak- gen, studenten, iedereen is op zoek krijgen voor het ontwikkelen van campagnes. pers met de NWO-Spinozapremies beloont, kelijker data te verzamelen en conclusies te trekken. naar antwoorden. En probeert deze Wij maken campagnes op maat en dan moet je grote geldbedragen, bedoeld voor onderzoek. antwoorden te verkrijgen door middel weten wat er speelt in de markt, welke doel- Drang naar antwoord van onderzoek. Men wil zijn produc- groepen je moet aanspreken, wat het gedrag is Succesfactor beïnvloedbaar Feit blijft dat we, zowel als aanbieder als afnemer, ten of dienstverlening verbeteren, de van je doelgroep. Volgens Peter Zeylmaker is Campagnes, investeringen, de ontwikkeling behoefte hebben aan onderzoek en de daaruit voort- behoefte van de consument leren ken- onderzoek een continu proces. “Wij voeren niet van een nieuw product, de succesfactor kan be- vloeiende antwoorden. Hoewel er misschien ook nen om zo beslissingen te kunnen ne- alleen onderzoek uit naar trends. Zeylmaker & invloed worden door het doen van onderzoek. eens een onderzoek opgestart kan worden naar men over investeringen in producten Partners levert altijd lange termijnstrategieën In het allereerste stadium om kennis te maken het belang van de wetenschap dat mannen en campagnes. Maar ook onderzoeken en we weten door middel van onderzoek of er met de doelgroep en de wensen van deze po- meer navelpluis hebben dan vrouwen. En of men het wel goed doet. Zo kan de bijgestuurd moet worden en of doestellingen tentiële afnemers. Vervolgens om tussentijds te of iedereen de enquête van Durex conclusie uit een Amerikaans onder- behaald gaan worden.” meten of de aanpak goed is en zo nodig bij te naar waarheid invult, besteed de zoek, waaruit bleek dat mannen en sturen. Niet alleen de wijze waarop het verza- gemiddelde Nederlander daad- vrouwen vaker overlijden bij een hart- Kwaliteitsbewaking en stimulering melen van data plaatsvindt is van belang voor werkelijk 21,5 minuten aan het transplantatie van de andere sekse, dan Om wildgroei aan onderzoeksbureaus te voor- een gedegen eindresultaat, de analyse en inter- voorspel en hebben Chinezen wanneer zij een donorhart krijgen van komen en kwaliteit te waarborgen, zijn er di- pretatie van alle antwoorden en bevindingen echt de meeste seksuele partners? een seksegenoot, mogelijk levens red- verse instanties in het leven geroepen. Zo is er zijn eveneens erg belangrijk. Het is zaak erva- den. Gedegen onderzoek levert be- de internationale belangenorganisatie van ren marketeers los te laten op markt- en klant- trouwbare informatie, mits goed afge- markt- en opinieonderzoekbureaus Esomar die gegevens. De eeuwige bakend en met duidelijke doelstellingen. als belangrijkste taak het wereldwijd bewaken zoektocht naar Meten is weten en kennis is macht. van het niveau en de kwaliteit van onderzoek. Belang onderzoek Wanneer u daadwerkelijk een gedegen ant- antwoorDen De Markt Onderzoekers Associatie (MOA) Het belang van gestructureerd onderzoek is woord wilt hebben op deze en andere vragen Continu proces heeft samen met het CBS een ijkinstrument groot. Praktisch alle zaken om ons heen zijn om verantwoord geld te kunnen steken in bijvoorbeeld de campagnes voor het komende De zin en vooral René Swaak, Creative Director bij Zeylmaker & Partners, kan niet zonder ontwikkeld voor nationale steekproeven, de zo- genoemde Gouden Standaard. Verder wordt er verzonnen, in de markt gebracht, verbeterd, aangepast naar aanleiding van onderzoek. Van jaar, vraagt u Zeylmaker & Partners onderzoek ook onzin van onderzoek: “Onderzoek is essentieel gewerkt aan een nieuwe ISO-norm voor de het wasmiddel dat witter dan wit wast tot de voor u te doen. Geen vraag is ons te gek, stel onDerzoeken voor Zeylmaker & Partners. Met be- kwaliteit van panels. Het belang van goed on- programma’s op de publieke- en commerciële hem gerust. peter zeylmaker, ceo zeylmaker & partners zwarte kerst // pagina 4 14 15
 8. 8. WIE Op televisie zien we in Blauw Bloed en in het Wat weet ik nog niet.” Dat maakt nieuwsgierig. ANNEMARIE VAN GAAL NCRV-programma Ten Einde Raad Annema- Of ze een voorbeeld kan geven? “Niet heel con- WANKELE Onder meer auteur van de rie van Gaal van haar milde en tegelijk diepge- wortelde kenniskant. Ze is ondernemer, maar creet. In ieder geval zou het een bedrijf moeten zijn dat ik leuk vind met een product dat ik BLIJKHEID IS Zeylmaker & Partners ook moeder. Ze laat merken dat haar privéle- bijna dagelijks gebruik. Een product wat ik zelf UITPUTTENDER DAN VASTSTAAND GOED kerstgedachten 2008: ven belangrijk voor haar is. Niet voor niets keerde ze vanwege haar kinderen begin 2000 gebruik en zichtbaar in mijn huis aanwezig zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld een waanzinnig goed LEED ‘Trilogie rond Kerst’ terug naar Nederland. “Het mooiste van Ne- cosmeticaproduct op organische basis.” Het derland is de zorgzame samenleving. In Rus- enthousiasme werkt aanstekelijk. Wordt die po- land is er geen vangnet, voor niemand niet.” Ze sitieve kijk mogelijk ook ingegeven door het zwarte kerst // pagina 12 DOET, vindt in de lage landen aan de zee veel inspira- motto dat deze vrouwelijke ondernemer han- tie en kennelijk vindt ondernemend Nederland teert: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. “Voor alle in haar een bron van inspiratie. Ze is een veel- duidelijkheid: je moet proberen in alle omstan- gevraagd spreker en gespreksleider. Wat weini- digheden met beide benen op de grond te blij- gen waarschijnlijk weten is dat de opbrengsten ven staan. Ik ben ook wel eens teleurgesteld, GOED van speeches en dagvoorzitterschappen voor maar dan moet je het boek kunnen sluiten en een groot deel naar SOS Kinderdorpen gaat. daar niet meer over nadenken. Zonde van de energie, zeg ik altijd.” Annemarie van Gaal kan Annemarie van Gaal kijkt met veel tevreden- dat ook zeggen omdat ze hele goede mensen heid terug op 2008. Ze investeerde in 5 bedrij- om haar heen verzameld. Mensen waarop ze ONTMOET ven. “Daar ben ik heel blij mee.” Op de valreep blindelings kan vertrouwen, mensen waar ze van het jaar lanceerde uitgeverij AM Media de ‘iets mee heeft’. titel ‘Femme’ in het onrustige tijdschriftenland. “Er verdwijnen meer titels dan er komen.” Als Ondanks de sombere geluiden over de krediet- je goed luistert naar Annemarie van Gaal dan crisis, instortend consumentenvertrouwen, ziet wordt ook duidelijk waarom het verdwijnen Annemarie die ontwikkelingen als positief: “Als van titels uiteindelijk winst oplevert: “De con- we leren van de lessen, dan kunnen we in Ne- sument is de winnaar, want die krijgt steeds derland bewuster omgaan met de kennis en betere bladen. Het kaf wordt van het koren ge- ervaring. Dan kunnen we bewuster omgaan scheiden.” Onwillekeurig wil je weten of Anne- met het leven. Dan kunnen we er misschien marie een idee heeft waar haar succes vandaan ook concreet aan werken dat iedereen partici- komt. “Ik ben heel erg mezelf en als je hebt ge- peert in de samenleving. Ook daarin moeten leerd op jezelf te vertrouwen, juist in heel lasti- beslissingen worden genomen. Het is goed de ge situaties, dan is er nauwelijks nog iets dat je afwegingen helder tegenover elkaar te zetten, van je stuk kan brengen. Als je dichtbij jezelf de vraagstelling heel zwart wit te maken. Daar- blijft dan kun je zelfstandig en objectief beslis- na moet je durven zaken grijs in te vullen. Niets singen nemen, dan kun je steeds nieuwe gren- is namelijk uitsluitend zwart of wit. Je moet je- zen overgegaan. Ik heb dat gedaan. Op bepaal- zelf de vraag voorleggen: wat is het meest posi- de momenten heb ik wel eens gedacht dat ik tieve resultaat als ik dat doe. Daarna moet je wel moest bezwijken onder de stress. Toen dat jezelf confronteren met de vraag: En wat is het niet het geval was heb ik elke schroom afge- meest negatieve gevolg? Wie zo denkt, maakt schud. Annemarie van Gaal heeft zin in 2009. gewoon een grotere kans op zakelijk succes. “Ik wil graag m’n tanden in iets groots zetten. Daarom: 2009 wordt vast een bijzonder jaar.” 16 17
 9. 9. Het magazine als ideale accountmanager tekst: lonneke de kroon // fotografie: frank kanters Het magazine is hét middel om u te ondersteunen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Of u het nu gebruikt om klanten te binden of te werven, om klanten, medewerkers of prospects te infor- meren of om op een sympathieke manier uw werk onder de aandacht te brengen. Juist nu, in een tijd waarin communicatie vluchtiger en minder diepgaand wordt, is het magazine het rustpunt op de directietafel. Een jaar of vijftien geleden werd het papierloze er echt voor zitten. Het lezen van een magazine tijdperk voorspeld. De krant zou verdwijnen en is ook, veel meer dan bijvoorbeeld online com- tijdschriften al helemaal. En zie nu. Nog nooit municatie, een zintuiglijke beleving. Je kunt een hebben er zoveel titels in de schappen gestaan, blad voelen, ruiken, je hebt het in de hand. nog nooit werden er zoveel bladen gemaakt én Dichter bij kan je als afzender niet komen. En verkocht. Nieuwe titels blijken zelfs echte kaskra- dat is nou juist de kracht van een blad. Het ma- kers te kunnen worden. Kijk maar eens naar het gazine is een vertegenwoordiger van uw bedrijf. een eigen succes van een nieuw blad als Linda. Sceptisch Maar dan een stuk goedkoper. Bovendien staat ontvangen, maar door de doelgroep liefdevol een blad niet in de file, wordt het nooit ziek en magazine? omarmd. En dat is precies waar het om gaat. vertelt het precies wat u wilt dat het vertelt. U zonde van kunt het controleren en het doet, mits profes- Het geld! Een vertegenwoordiger die precies vertelt wat ú wilt sioneel gemaakt, precies wat u wilt. Kom daar maar eens om bij een vertegenwoordiger die op Sponsored- of relatiemagazines hebben dezelf- de payroll staat! Een blad vormt zo een wezen- de waarde. Hoeveel mensen kijken er niet uit lijk onderdeel van het verkoopproces. Het blad zWarte Kerst // Pagina 14 naar de nieuwe Allerhande? Een tijdschrift of magazine staat voor ontspanning. De lezer gaat zaait, uw salesforce oogst. >> SPPR cHris wolters, Hoofdredacteur en tekstscHrijver voor zeylmaker & partners T HE C R EAT IVE MAGAZINE MAKERS 18 19
 10. 10. het nieuwe testament tekst: eric sleeuwits // fotografie: frank kanters Het magazine als ideale accountmanager Ken je klassieken, dat geldt zeker voor de ‘Marketingcommunicatie wordt steeds belangrij- Fingerspitzengefühl of theoretische basis? twee ‘oudheidkudige’ boekwerken over re- ker’, staat er op de achterkant van het boek dat De kern van marketingcommunicatie is immers dat clame en marketing die we in deze Close onder redactie van drs. J.M.G. Floor en professor een goed onderbouwde strategie het halve werk is. >> Magazine als onderdeel van het verkoopproces Peter Zeylmaker, directeur van Zeylmaker & Complementaire media Dat wil niet zeggen dat internetcommunicatie Up beschrijven. Iedereen die een studie NIMA heeft gevolgd, de HEAO heeft door- doctor W . van Raaij voor het eerst in 1989 het le- .F venslicht zag als het eerste oorspronkelijk Neder- En hoe je werkt aan zo’n strategische grondslag wordt in dit boek haarfijn uit de doeken gedaan. Partners, legt uit: “Het magazine is een onvoor- fout is. Integendeel, het internet is ideaal in te lopen of op academisch niveau marketing landstalige marketingboek voor educatieve doelein- Positioneren, profileren en het zo effectief mogelijk stelbaar goed middel om in te zetten als onder- zetten als aanvulling op een magazine. Stuurt u of communicatie heeft gestudeerd, heeft den. Met een hoog praktijkgehalte, dat moeten we bewerken van de markt en de doelgroepen vormen steuning van de bedrijfsdoelstellingen. Met een alleen een e-mail nieuwsbrief, dan wordt deze zich op één of andere manier door het boek de auteurs nageven. De vraag is nu gerechtvaar- gezamenlijk de rode draad van dit boek. Oftewel, blad kun je relaties vasthouden of juist werven. vaak ongelezen weggegooid of gaat hij verloren ‘Marketingcommunicatiestrategie’van digd wat we ervan hebben onthouden en of we de hoe kom je met je product, dienst of merk in de pic- Bladen helpen om top of mind te blijven tijdens in het grote aanbod van nieuwsbrieven. Een Floor en Van Raaij heen moeten worstelen. kennis ook nog steeds (kunnen) toepassen? ture bij een zo breed mogelijke doelgroep. Natuurlijk het aankoopproces, zonder irritatie op te wek- korte mail als aankondiging van het échte ma- Hoewel worstelen ook weer een relatief be- weten we, als marketingcommunicatieprofessionals, ken. De prospect wordt weer even aan je herin- gazine werkt wel. Met de belofte van een inte- grip is, wanneer je deze titel vergelijkt met Gedateerd maar actueel gebruik makend van onze praktijkervaring en ons nerd, op een leuke manier. Het magazine werkt ressant onderwerp, een boeiend interview of de marketingbijbels die Philip Kottler Persoonlijk denk ik denk dat veel informatie uit Fingerspitzengefühl heel goed wat we onze klanten zo als werfmiddel náást het persoonlijke ver- een aantrekkelijke actie, wekt u de nieuwsgie- achter zijn naam heeft staan. ‘Marketingcommunicatiestrategie’ nog steeds actu- moeten vertellen, maar het kan geen kwaad om af koopverhaal. Een blad kan informeren, overtui- righeid. Achteraf kunt u eventueel nog een mail eel is. Bij het verschijnen van de eerste druk was er en toe eens terug te grijpen op de theorie. Zeker als gen of sturen. Met een blad bereik je verschil- sturen met een link naar het uitgebreide inter- nauwelijks sprake van Internet, laat staan dat het die theorie ondersteund wordt met allerlei voorbeel- lende beïnvloeders en beslissers. Zo helpt een view, meer achtergrondinformatie of de laatste medium zo’n enorme vlucht zou nemen. In latere den uit de praktijk, zoals in ‘Marketingcommuni- blad de neuzen dezelfde kant op te laten wij- stand van zaken. Op deze manier zijn de ver- versies wordt Internet wel degelijk als een serieus catiestrategie’. zen.” schillende uitingen complementair en ontstaat marketingcommunicatiemiddel genoemd. Onder- een natuurlijke coherentie tussen uw uitingen. steund door verschillende praktijkcases. Want daar Geïntegreerde marketingcommunicatie Persoonlijk en betrouwbaar wordt in dit boek niet al te zuinig mee omgegaan. Mooi om te zien ook is hoe dit boek met zijn tijd Juist in de tijd van digitale media maakt u met Ieder zijn vak… Bladerend door de derde druk uit 1998 valt me op meegaat. Was eind jaren ’80 reclame in zijn meest een magazine een sterk statement. Internet Natuurlijk staat of valt het succes van uw blad dat veel cases inmiddels een gedateerd respectieve- pure vorm hét dominante communicatie-instru- wordt vooral geassocieerd met snel nieuws. Een met de inhoud. Voordat u met een magazine be- lijk oubollig karakter hebben. Het boek is gelardeerd ment, in de afgelopen decennia is die perceptie ach- blad geeft verdieping, is blijvender van karakter gint, moet u exact bepalen wie uw doelgroep is met printcampagnes en zoals u en ik weten, terhaald door achtereenvolgens direct marketing en en maakt uw boodschap persoonlijk. Het inter- en wat u met het blad wilt bereiken. Wilt u infor- heeft print inmiddels behoorlijk het natuurlijk, het is net nog besproken, Internet. Het net is een vluchtig en anoniem medium en meren of overtuigen? Zet u uw magazine vooral onderspit moeten delven te- knappe van Floor en Van Raaij is echter dat ze alle wordt onbewust ook zo beoordeeld. Een bood- in om relaties te behouden of om nieuwe klanten gen online communicatie- instrumenten in dit boek op gelijkwaardige wijze en schap via internet wordt sneller opgevat als on- te werven? De inhoud van het blad moet over- middelen. Maar afgezien met evenveel aandacht behandelen. Door die gelijk- betrouwbaar. Gebruik dus de kracht van het een komen met deze doelstellingen. Een knullig en… daarvan is de theorie waardige behandeling van de communicatie-in- blad als medium. Bij een magazine zijn de gemaakt blad mist elk doel. Met een in elkaar het ouDe waarop het boek steunt, strumenten is volgens de auteurs het accent op testament zender, de ontvanger en de boodschap volledig ‘geflanst’ blad, komt u amateuristisch over en zeer goed onderbouwd en een geïntegreerde communicatiestrategie komen te duidelijk. U communiceert niet anoniem, dat wilde u nou net niet bereiken. Pak het daar- nog steeds actueel. liggen. Wilt u zich in deze donkere dagen alvast maar juist heel persoonlijk. Uw doelgroep heeft om professioneel aan. U houdt zich bezig met oriënteren op de marketingstrategie van uw bedrijf uw boodschap letterlijk in de hand. Op een uw core business, de drukker drukt en professi- in 2009? Dan is ‘Marketingcommunicatiestrategie’ zelf gekozen tijdstip, in een zelf gekozen omge- onele bladenmakers staan garant voor een ma- van Floor en Van Raaij een échte aanrader voor ving. gazine dat exact aansluit bij uw doelen. onder de kerstboom. zWarte Kerst // Pagina 17 SPPR T HE C R EAT IVE MAGAZINE MAKERS 20 21
 11. 11. tekst: Hiske de vries // fotografie: frank kanters Strawberry benut de voordelen van het internet WAt DE VOORDELEN VAN HEt INtERNEt ZIjN WEtEN rechts − is zo vertrouwd met het fenomeen internet dat zij steeds hogere WE ALLEMAAL. ZONDER HEt INtERNEt VEREENZAMEN eisen stelt aan de manier waarop bedrijven via dat medium met haar WE, LOPEN WE UNIEKE KANSEN MIS EN ONtBEREN communiceert. Websites moeten om effectief te zijn dynamisch en over- WE BELANGRIjKE INFORMAtIE DIE NODIG IS OM DE zichtelijk ogen en actuele informatie bevatten. Bedrijfsmail moet aan- CONCURRENtIE EEN StAP VOOR tE BLIjVEN. sluiten bij de huisstijl. En online advertentiecampagnes moeten bij de juiste mensen terechtkomen. Kortom: het is uitermate belangrijk dat je Het internet is niet alleen voor de gewone mens dé manier om met de de juiste informatie op de juiste manier via het juiste medium verspreidt. wereld te communiceren. Elk zichzelf respecterend bedrijf gebruikt het Een breed scala aan multimediaoplossingen ligt binnen handbereik. internet om te laten zien wie ze is en wat ze doet. De nieuwste producten Maar er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden dat je een specialist nodig worden kenbaar gemaakt via banners, de klant kun je via e-mail bereiken hebt om je te helpen de meest passende oplossingen te vinden. wanneer hem dat het beste uitkomt, grote bestanden worden probleem- loos de hele wereld over verstuurd en betalingen verlopen snel en veilig. De juiste mix Strawberry − The internet communicators − is zo’n internetspecialist. Eisen worden steeds hoger Zij ontwikkelt effectieve multimediastrategieën waarmee voor elke op- Omdat iedereen tegenwoordig dag en nacht op het internet te vinden is, drachtgever de juiste oplossingen worden gecreëerd. De specialisten van worden de eisen die aan websites en andere multimediale uitingen wor- Strawberry werken via een geavanceerde 7-stappenmodule de perfecte den gesteld steeds hoger. Op forums worden producten en diensten met communicatiemix uit op een unieke en innovatieve manier. Websites, elkaar vergeleken en helpen mensen elkaar de goedkoopste aanbieder full-option communities, viral campaigns, Google-ad-words en banne- van een product te vinden. En bedrijven die gemakkelijk vindbaar zijn ring bijvoorbeeld; al ruim tien jaar zorgt Strawberry voor veilige, over- via zoekmachines als Google breiden zo hun klantenkring snel uit. Maar zichtelijke en vooral ook persoonlijke communicatie met de virtuele we- een onoverzichtelijke en rommelige website laat de consument meteen reld. De huidige internettechnologie biedt ongekende strategische links liggen. Zou jij je werk nog kunnen doen zonder het internet? Infor- voordelen. Een website kan dienen als verkoopkanaal, je kunt online on- matie is snel te vinden, het betalingsverkeer is betrouwbaar en elke markt derwijs en trainingen aanbieden, het contact met klanten wordt gemak- is vandaag de dag wereldwijd toegankelijk. En een ander groot voordeel kelijker en interne en externe processen zijn beter te stroomlijnen. Elk is dat nieuwe informatie direct beschikbaar gemaakt kan worden. Omdat bedrijf kan dan ook profiteren van de vele mogelijkheden van het inter- het internet niet aan een plaats of tijd gebonden is, communiceer je con- net. Maar wel met behulp van Strawberry, zodat je zeker weet dat alle tinu met je doelgroep. Het internet biedt ongekende kansen mits het, mogelijkheden benut worden, dat je bedrijfsmissie en -visie door het in- zeker als marketingtool, op de juiste manier is ingezet. ternet ondersteunt worden en dat je concurrentiepositie wordt versterkt. Strawberry weet uit ervaring wat werkt − én wat niet werkt. Door de De lancering internationale handel is de markt enorm vergroot. Afspraken met tus- Het begon ooit met de lancering van de Spoetnik I in 1957. De Ver- senhandelaren in het buitenland drukken de kostprijs en de toegang tot enigde Staten ontdekten daardoor opeens dat zij niet zo onkwetsbaar internationale databanken verschaft kennis die anders moeilijk toegan- waren als zij na de Tweede Wereldoorlog dachten. Het ministerie van kelijk is. Vierentwintig uur per dag heb je de mogelijkheid te zeggen wat defensie richtte een project op voor het ontwikkelen van technologie je wilt en kun je in de gaten houden wat je concurrenten doen. Grote INtERNEt IS ééN waardoor zij niet meer verrast zouden kunnen worden door de ‘techno- bestanden kunnen snel over en weer gestuurd worden, wat tijd en dus ONBEtROUWBARE, logisch geavanceerde vijand’. Zo werd ook het internet gelanceerd. Eind kosten bespaart. Het beheer en de veiligheid van de internetuitingen en ANONIEME WARBOEL. 1971 verstuurde Ray Tomlinson de eerste e-mail met de spannende de bedrijfsinformatie die zo worden verstuurd zijn daarbij van groot be- tOCH? tekst: qwertyuiop. En sinds begin 1986 is de eerste internetverbinding lang. Door haar jarenlange ervaring vindt Strawberry ook hiervoor steeds met Nederland een feit. Nu chatten, googelen, hyvesen en msn’en we dat de beste oplossingen. het een lieve lust is. Alles moet mooier, sneller, beter en goedkoper dan gisteren. Een simpele website met alleen wat adresgegevens is allang niet meer genoeg. Elke mogelijke doelgroep − van jong tot oud, van links tot zWarte Kerst // Pagina 8 micHael mann en rogier kwint van strawberry internet communicators 22 23
 12. 12. Topjaar gehad? In 2009 gaat het vast nóg beter. Wij wensen u het allerbeste! Groei, winst, nieuwe klanten… Dat zetten we door! Wij wensen u voor 2009 een voortzetting van al uw successen, zowel zakelijk als privé! 24
 13. 13. Zwarte Kerst Het jaar 2008 zal waarschijnlijk als gitzwart bijgezet worden in de galerij van oude jaren. Financieel, politiek, mediatechnisch, sportief, noem een categorie, snel ver- geten zullen we maar zeggen. De trotse ABN Amro-bank leek ten prooi te gaan vallen aan een vijandelijk pact van buitenlandse banken. Alles omdat een hedge- fund van mening was te weinig rendement te maken op De Bank. In het politieke mijnenveld blies Minister zonder portefeuille Ella Vogelaar van Werken, Wonen en Integratie zichzelf bijna op door onhandige optredens en uitspraken, Geert Wil- ders noemde haar zelfs ‘knettergek’. Mediatechnisch wist Joran van der Sloot mensen te boeien met ranzige ‘bekentenissen’ voor de verborgen camera. De Olympische Spelen brachten niet de gedroomde trilogie voor Pieter van den Hoogenband, geen medaille voor de eerder gelouterde hockeymannen. Wielren- ner Thomas Bos viel letterlijk buiten de prijzen. Nederland heeft zijn al te man- Close Up is een 7 maal per jaar verschijnend hoofdredactie: design: adreswijziging: nelijke kant laten zien. We sluiten het jaar af met alle seinen op rood, financieel, relatiemagazine van Zeylmaker & Partners B.V. Chris Wolters René Swaak Bij opgave en SPPR creative magazine makers B.V. Close Up adreswijziging graag politiek, mediatechnisch, sportief, noem een categorie. Kijken we achterom dan wordt verspreid in controlled circulation. eindredactie: vormgeving: een etiket met de Rogier Kwint Bas van Mourik adreswijziging lijkt een jaaroverzicht alleen uitgebracht te kunnen worden met een zwarte rouw- Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd op bijsluiten. welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van redactie: fotoredactie: de uitgever. Documentatie kan alleen schriftelijk worden Fred van Dam Frank Kanters rand. Op de valreep werd in Amerika, terwijl de kredietcrisis elk nieuws leek te aangevraagd bij het secretariaat (zie adres uitgever). Eric Sleeuwits Petra Verkaik drUk: overschaduwen, de eerste‘zwarte’ president gekozen. Volgens velen een onervaren Hiske de Vries Drukkerij Hooiberg Uitgever: Lonneke de Kroon lichtgewicht, die gevoel alleen in woorden en waarschijnlijk niet in daden kan SPPR Mike Peek Chris Wolters afwerking: Van Elst Grafische Afwerking omzetten. Iemand die in dezelfde valkuil dreigt te donderen als George Bush sr: secretariaat: “Read my lips, no new taxes.” Hoe krijgt hij de tekorten op de begroting gefinan- TH E C R E AT I V E M A G A Z I N E M A K E R S Anneke Hafkamp abonnementen: Lisanne Bisseling Jaarabonnementen cierd: banken die omvallen, autofabrieken die vastlopen en defensie-uitgaven die Paramariboweg 44 Postbus 1086 voor personen 7301 BH APELDOORN colUmnisten: buiten de doelgroep Telefoon: 055 – 5330340 Telefax: 055 – 5330360 Anneke Hafkamp € 21,- explosief blijven stijgen. ‘On top of that’ was er weinig wat op cultureel of com- municatief gebied dat in het oog liep. De ruzie tussen ‘Goor en Geer’ van twee op leeftijd rakende relnichten, mag toch nauwelijks ruimte en aandacht krijgen. ‘Goeiemoggel’ was in 2007 prijswaardig, ‘Vrachtwaggel’ is maar half zo leuk. Alles bij elkaar was het een zwart jaar die in een zwarte kerst lijkt te gaan uitmonden. Het zal niet makkelijk zijn om voor 2009 nieuwe inzichten te presenteren en op- merkelijk optimisme. Bij Zeylmaker & Partners lijken ze, met opzet staat hier lij- ken ze, dat te onderstrepen met een gitzwarte Close Up, teken van de tijd. Alhoe- wel dan wel gezegd mag worden dat het wel origineel en tamelijk gedurfd is, dat dan weer wel. Dus, wordt het filosoferen onder de Kerstboom en proberen ener- gie op te doen om 2009 aan te vallen. Immers, ondernemers mogen niet bij de pakken neer zitten en medewerkers eigenlijk ook niet. Die verzamelen zich achter het credo: Denk niet zwart-wit (en ook niet grijs), maar durf je bestaan letterlijk en figuurlijk kleur te geven. Een mooi 2009, dat is wat we u als redactie wensen. Een heel mooi, gelukkig, gezond en voorspoedig jaar. Chris Wolters, Hoofredacteur Close Up 2 3
 14. 14. De eeuwige zoektocht naar antwoorDen De zin en vooral ook onzin van onDerzoeken tekst: petra verkaik // fotografie: frank kanters Behoort u tot de helft van Nederland die zichzelf te zwaar vindt of tot het gros van de huishoudens die niet meer omrekent naar de gulden? Ben u linkshandig en daarom vaker zenuwachtig en onzeker dan uw rechtshandige medemens? Bent u een gemiddelde Nederlandse vrouw die vaker ‘s winters een panty draagt dan zomers? Is het echt waar dat mannen liever stoeien met blondines, maar trouwen met brunettes? En wat betekent dat dan voor roodharige dames? >> De eeuwige zoektocht naar antwoorDen geDegen onDerzoek is gouD waarD rené swaak, creative director peter zeylmaker, witte kerst // pagina 12 bij zeylmaker & partners ceo zeylmaker & partners 4 5

×