Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

профилактични покрития на ямки и фисури-индикации, методи и средства

129 views

Published on

Презентация на тема профилактични покрития - силанизиране.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

профилактични покрития на ямки и фисури-индикации, методи и средства

 1. 1. ПрофилактичниПрофилактични покрития на ямки ипокрития на ямки и фисури-фисури- силанизиранесиланизиране.. Д-р Десислава ФилчеваД-р Десислава Филчева
 2. 2. Грижата за зъбите приГрижата за зъбите при децата трябва да започнедецата трябва да започне от най-ранна детскаот най-ранна детска възраст с пробива навъзраст с пробива на първото зъбче. Основнапървото зъбче. Основна грижа на родителите е дагрижа на родителите е да създадат навици насъздадат навици на правилна устна хигиена.правилна устна хигиена.
 3. 3. Постоянните зъби, още сПостоянните зъби, още с поникването си сапоникването си са предразположени къмпредразположени към възникването на кариесвъзникването на кариес поради по-малкото сипоради по-малкото си съдържание на минералнисъдържание на минерални вещества. Освен това повещества. Освен това по дъвкателните повърхностидъвкателните повърхности може да има дълбоки ямки иможе да има дълбоки ямки и фисури (цепнатини) в коитофисури (цепнатини) в които се задържа храна исе задържа храна и повишава риска от кариес.повишава риска от кариес.
 4. 4. Тези предпоставки налагатТези предпоставки налагат специални профилактичниспециални профилактични грижи за тях.Ако тяхнотогрижи за тях.Ако тяхното наличие бъде установеноналичие бъде установено от денталния лекар, тоот денталния лекар, то желателно е те да бъдатжелателно е те да бъдат запечатани със специалензапечатани със специален материал нареченматериал наречен СИЛАНТСИЛАНТ..
 5. 5. Това възпрепятства по-Това възпрепятства по- нататъшното задържане нанататъшното задържане на храна и предотвратявахрана и предотвратява възникването на кариес повъзникването на кариес по дъвкателните повърхностидъвкателните повърхности на зъбите.на зъбите.
 6. 6. ИндикацииИндикации •Новопробили временни или постоянни молари • Новопробили премолари • При дълбоки фисури • Превенция на кариес на постоянните зъби
 7. 7. Развитие на зъбитеРазвитие на зъбите
 8. 8. Термина "Термина "СИЛАНТСИЛАНТ" означава" означава пластичен композит, койтопластичен композит, който зъболекарите поставят взъболекарите поставят в цепнатините на дъвкателнитецепнатините на дъвкателните повърхности на зъбите, за даповърхности на зъбите, за да предотвратят развитието напредотвратят развитието на кариес по тези повърхности.кариес по тези повърхности.
 9. 9. Силантите:Силантите: • Заглаждат релефа на зъба и правят почисването му по-лесно • Увеличават дебелината на емайла в тези участъци • Намаляват риска от навлизане на микроорганизми в дълбочина и появата на кариес
 10. 10. Изисквания към силантитеИзисквания към силантите • Адхезивна устойчивост • Висока устойчивост на свиване • Бързо втвърдяване • Да не променят цвета на зъба • Херметично запечатване • Лесна техника на работа
 11. 11. Начин на приложениеНачин на приложение • Прецизна диагностика • Изолирането им от слюнка • Почисване на фисурните области • Ецване (обработване с киселина) • Обилно измиване с вода • Подсушаване и аплициране на средството • Осветяване с фотополимеризираща лампа Процедурата е лесна и бърза и
 12. 12. Силантите са по-Силантите са по- неустойчиви отнеустойчиви от обтурационнитеобтурационните материали и товаматериали и това налага периодичната имналага периодичната им подмяна (веднъжподмяна (веднъж годишно).годишно).
 13. 13. Благодаря за вниманието!!!

×