แบบสำรวจความพึงพอใจ Inet final

1,162 views

Published on

Published in: Self Improvement
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบสำรวจความพึงพอใจ Inet final

  1. 1. แบบสำำรวจ: ควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรจำกฝ่ำยพัฒนำและสนับสนุนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (INET) แบบสำำรวจควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรจำกหน่วยงำนพัฒนำ และสนับสนุนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (INET) แบบสอบถำมชุ ด นี้ เ ป็ น แบบสอบถำมชุ ด เดี ย วกั น กั บ แบบสอบถำมออนไลน์สำำหรับท่ำนที่ไม่สะดวกที่จะทำำ แบบสอบถำมออนไลน์ กรุณำส่งแบบฟ อ ร์ ม คื น ก ร ณี ที่ ท่ ำ น ทำำ แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม อ อ น ไ ล น์ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว แบบสอบถำมชุ ด นี้ ใ ช้ ใ นกำรเก็ บ ข้ อ มู ล เรื่ อ งควำมพึ ง พอใจในกำรให้บริกำรด้ำน IT เพื่อจะนำำผลสรุปไปเสนอปรับปรุงกำรบริหำรงำน ซึ่งคำำ ตอบที่ได้รับจำกแบบสอบถำมจะไม่กระทบต่อตัวท่ำนแต่ประกำรใด และจะถูกเก็บไว้เ ป็ น ค ว ำ ม ลั บ เมื่อ กรอกแบบสอบถำมเสร็จ แล้ ว กรุ ณำส่ง กลั บมำยั งคุ ณ อวยพร ถำวรวัฒนยงค์ ฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจใหม่ (SNB) ชัน 8 อำคำรทีม ้ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป ่1) ท่ำนสังกัดฝ่ำย ……………………..…….… BU …………… บริษท…………………………… ั2) ท่ำนทำำงำนประจำำอยู่ที่ อำคำรทีม อำคำรทีซีจีอำคำร ASDECON Site และอื่นๆ…………….ส่วนที่ 2 ด้ำนระบบเครือข่ำย Network (Share Drive, Internet, E-Mail ) ไม่ ไม่ พอใจ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉย พอใ มำก จ ๆ จ อย่ำง มำก)1 ควำมสะดวก และรวดเร็วของ Share      Drive)2 ควำมมีเสถียรภำพและควำม ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ Share      Drive)3 ควำมสะดวกและรวดเร็วของ Email      ภำยในองค์กร หน้ำที่ 1 จำก 6
  2. 2. แบบสำำรวจ: ควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรจำกฝ่ำยพัฒนำและสนับสนุนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (INET) ไม่ ไม่ พอใจ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉย พอใ มำก จ ๆ จ อย่ำง มำก)4 ควำมมีเสถียรภำพของ Email      ภำยในองค์กร)5 ควำมปลอดภัยของข้อมูลและระบบ Email ภำยในองค์กร เช่น attached      files / junk mail / virus)6 ควำมทันสมัยและควำมถูกต้องของ      ฐำนข้อมูล E-Mail ภำยในองค์กร)7 ปริมำณไฟล์แนบทีท่ำนคิดว่ำเหมำะ ไม่เกิน 1-5 5-10 0 MB 20 MB ่ 1MB MB MB 10-2 ขึนไป ้ สมต่อกำรส่ง E-Mail ภำยใน      องค์กร)8 ควำมสะดวกและรวดเร็วของ      Internet)9 ควำมมีเสถียรภำพของ Internet     )10ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้งำน      Internet เช่น virus)11กำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำหรือเมื่อ เกิดปัญหำกับระบบต่ำงๆ ให้ user      ทรำบ เช่น กรณี Internet ล่ม หรือ กำรปิดระบบเพื่อปรับปรุงส่วนที่ 3 ด้ำน Service and Maintenance ไม่ ไม่ พอใจ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉยๆ พอใ มำก จ จ อย่ำง มำก ภำยใน 30-6 1-2 2-4 มำกกว่ำ)12ระยะเวลำเฉลี่ยที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย 30 0 ชม. ชม. 4 ชม. Support ใช้ในกำรแก้ใขปัญหำหรือ นำที นำที ให้คำำแนะนำำด้ำน Hardware ให้กับ      user (ตั้งแต่รับเรื่อง จนถึงดำำเนิน กำรแล้วเสร็จ))13ในกำรให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย อธิบำย อธิบำ อธิบำย อธิบำ ไม่ หน้ำที่ 2 จำก 6
  3. 3. แบบสำำรวจ: ควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรจำกฝ่ำยพัฒนำและสนับสนุนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (INET) ไม่ ไม่ พอใจ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉยๆ พอใ มำก จ จ อย่ำง มำก Support แจ้งให้ทำนทรำบถึงปัญหำ ชัดเจน ยพอ คลุมเค ยไม่ อธิบำย ่ ที่เกิดขึ้น และอธิบำยท่ำนให้เข้ำใจ เข้ำใจ ลือ เข้ำใจ เลย  หรือไม่    )14กรณีที่ต้องมีกำรติดตั้งโปรแกรม ใหม่ ระยะเวลำเฉลียที่เจ้ำหน้ำที่ ่ ภำยใ ภำยใน ภำยใน 1-2 มำกกว่ำ ฝ่ำย support ใช้ในกำรติดตั้ง น 4 2 ชม. 1 วัน วัน 2 วัน โปรแกรมใหม่ในเครื่องท่ำน ชม. (Windows, MS. Office, Antivirus      และโปรแกรมใช้งำนทัวไป )่)15ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ เจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือ      ช่วยเหลือให้คำำแนะนำำส่วนที่ 4 ด้ำน Software (ตอบเฉพำะระบบที่ท่ำนใช้ งำนเท่ำนั้น)ระบบ Manpower Assignment ไม่ ไม่ พอใจ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉยๆ พอใ มำก จ จ อย่ำง มำก)16ควำมสะดวก และรวดเร็วของระบบ     )17ควำมมีเสถียรภำพของระบบ     )18เมื่อเกิดปัญหำกำรใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ อธิบำย อธิบำ อธิบำย อธิบำ ไม่อธิบำย ยพอ คลุมเค ยไม่ แจ้งให้ท่ำนทรำบถึงปัญหำที่เกิดขึ้น ชัดเจน เข้ำใจ ลือ เข้ำใจ เลย และอธิบำยท่ำนให้เข้ำใจหรือไม่     )19ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ      หน้ำที่ 3 จำก 6
  4. 4. แบบสำำรวจ: ควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรจำกฝ่ำยพัฒนำและสนับสนุนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (INET) ไม่ ไม่ พอใจ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉยๆ พอใ มำก จ จ อย่ำง มำก เจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือ ช่วยเหลือให้คำำแนะนำำ)20กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้      (ช่วยในกำรบริหำรงำนและลด ภำระ)ระบบ Project Monitoring ไม่ ไม่ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉยๆ พอใ พอใจ มำก จ จ อย่ำง มำก)1 ควำมสะดวก และรวดเร็วของระบบ     )2 ควำมมีเสถียรภำพของระบบ     )3 เมื่อเกิดปัญหำกำรใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ อธิบำย อธิบำ อธิบำย อธิบำ ไม่อธิบำย ฝ่ำย Software แจ้งให้ทำนทรำบ ชัดเจน ยพอ คลุมเค ยไม่ เลย ่ เข้ำใจ ลือ เข้ำใจ ถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และอธิบำยท่ำน   ให้เข้ำใจหรือไม่   )4 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ เจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือ      ช่วยเหลือให้คำำแนะนำำ)5 กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้      (ช่วยในกำรบริหำรงำนและลด ภำระ)ระบบ E-Timesheet หน้ำที่ 4 จำก 6
  5. 5. แบบสำำรวจ: ควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรจำกฝ่ำยพัฒนำและสนับสนุนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (INET) ไม่ ไม่ พอใจ หัวข้อประเมิน พอใจ พอใ เฉยๆ พอใ มำก จ จ อย่ำง มำก)1 ควำมสะดวก และรวดเร็วของระบบ     )2 ควำมมีเสถียรภำพของระบบ     )3 เมื่อเกิดปัญหำกำรใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ อธิบำย อธิบำ อธิบำย อธิบำ ไม่อธิบำย ฝ่ำย Software แจ้งให้ทำนทรำบ ชัดเจน ยพอ คลุมเค ยไม่ เลย ่ เข้ำใจ ลือ เข้ำใจ ถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และอธิบำยท่ำน   ให้เข้ำใจหรือไม่   )4 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ เจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำ หรือ      ช่วยเหลือให้คำำแนะนำำส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในกำรให้บริกำร)5 ข้อเสนอแนะในกำรให้บริกำร__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ขอขอบพระคุณที่กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม คำำตอบของท่ำนจะถูกนำำมำพิจำรณำเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดีขึ้นต่อไปฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจใหม่ (SNB) หน้ำที่ 5 จำก 6
  6. 6. แบบสำำรวจ: ควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรจำกฝ่ำยพัฒนำและสนับสนุนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (INET)ติดต่อ โทร 02 509 9000 ext. 1844-1846 ext. 113 หน้ำที่ 6 จำก 6

×