Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scalone dokumenty (2)

245 views

Published on

ghjg

Published in: Design
 • Be the first to comment

Scalone dokumenty (2)

 1. 1. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Monika Hewczuk- język angielski Marzena Molecka-Reiniger- język niemiecki Posługiwanie się językiem obcym w działalności gospodarczej 342[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006
 2. 2. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 1 Recenzenci: mgr Jolanta Pietraszko – Mizera mgr Zofia Kotowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka Konsultacja: mgr inż. Halina Bielecka Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 342[02].Z4.04 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik spedytor Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006
 3. 3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania - język angielski 8 4.1. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw 8 4.1.1. Materiał nauczania 8 4.1.2. Pytania sprawdzające 9 4.1.3. Ćwiczenia 9 4.1.4. Sprawdzian postępów 12 4.2. Korespondencja handlowa. Zapytanie ofertowe 13 4.2.1. Materiał nauczania 13 4.2.2. Pytania sprawdzające 14 4.2.3. Ćwiczenia 14 4.2.4. Sprawdzian postępów 16 4.3. Curriculum Vitae. List motywacyjny 17 4.3.1. Materiał nauczania 17 4.3.2. Pytania sprawdzające 18 4.3.3. Ćwiczenia 18 4.3.4. Sprawdzian postępów 20 4.4. Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna 21 4.4.1. Materiał nauczania 21 4.4.2. Pytania sprawdzające 21 4.4.3. Ćwiczenia 4.4.4. Sprawdzian postępów 22 23 5. Materiał nauczania- język niemiecki 24 5.1. Podstawowe elementy życiorysu 24 5.1.1. Materiał nauczania 24 5.1.2. Pytania sprawdzające 25 5.1.3. Ćwiczenia 25 5.1.4. Sprawdzian postępów 26 5.2. Podstawowe elementy listu motywacyjnego 27 5.2.1. Materiał nauczania 27 5.2.2. Pytania sprawdzające 27 5.2.3. Ćwiczenia 27 5.2.4. Sprawdzian postępów 28 5.3. Zasady prowadzenia korespondencji handlowej 29 5.3.1. Materiał nauczania 29 5.3.2. Pytania sprawdzające 30 5.3.3. Ćwiczenia 31 5.3.4. Sprawdzian postępów 31 5.4. Krótkie teksty użytkowe - zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną 32 5.4.1. Materiał nauczania 32 5.4.2. Pytania sprawdzające 32 5.4.3. Ćwiczenia 32 5.4.4. Sprawdzian postępów 33
 4. 4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 5.5. Działalność marketingowa firmy 34 5.5.1. Materiał nauczania 34 5.5.2. Pytania sprawdzające 34 5.5.3. Ćwiczenia 35 5.5.4. Sprawdzian postępów 37 6. Sprawdzian osiągnięć-język angielski 38 7. Sprawdzian osiągnięć-język niemiecki 8. Literatura 43 45
 5. 5. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w utrwaleniu wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności językowych oraz w zdobyciu nowych wiadomości obejmujących pojęcia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki przyswojeniu słownictwa specjalistycznego z dziedziny handlu i biznesu oraz wykonywaniu zadań praktycznych, będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności komunikowania się w języku obcym na tematy ogólne oraz zawodowe. W wymaganiach wstępnych zamieszczone zostały informacje dotyczące zakresu wiedzy, jaki powinieneś posiadać przystępując do nauki. W celach kształcenia dowiesz się, jakie umiejętności możesz zdobyć lub rozwinąć podczas realizacji programu jednostki modułowej. W poradniku zamieszczono również: − prezentacje materiału nauczania obejmującego najważniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym korespondencji handlowej oraz wejścia na rynek pracy, − liczne ćwiczenia ugruntowujące wiedzę i słownictwo oraz rozwijające umiejętności komunikowania się w języku obcym, − polecenia i wskazówki do wykonywania poszczególnych zadań, − testy sprawdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.
 6. 6. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 Schemat układu jednostek modułowych 342[02].Z4 Język obcy zawodowy 342[02].Z4.01 Porozumiewanie się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego 342[02].Z4.02 Rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu w realizacji zadań transportowo-spedycyjnych 342[02].Z4.03 Rozwijanie sprawności pisania i czytania ze zrozumieniem w realizacji zadań transportowo-spedycyjnych 342[02].Z4.04 Posługiwanie się językiem obcym w działalności gospodarczej
 7. 7. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: − wykazywać się znajomością ogólnego słownictwa na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym, − wykazywać się znajomością podstawowych struktur gramatycznych nieodzownych do przekazywania komunikatów w sposób poprawny i zrozumiały dla odbiorcy, − posługiwać się sprawnie językiem obcym w stopniu podstawowym mając na uwadze rozwój wszystkich czterech sprawności językowych, − podejmować samodzielnie zadania zmierzające do samorozwoju, biorąc stopniowo pełną odpowiedzialność za proces uczenia się, − organizować swój warsztat pracy, − korzystać z różnych źródeł informacji, − posługiwać się słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim, raz niemiecko- polskim i polsko-niemieckim ogólnym i specjalistycznym, a także innymi pomocami językowymi − posługiwać się środkami technologii informacyjnych.
 8. 8. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: − posłużyć się słownictwem obcojęzycznym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, − nawiązać korespondencję z firmami, instytucjami i osobami prywatnymi, w sprawach zawodowych, przy użyciu poczty tradycyjnej i elektronicznej, − przeczytać ze zrozumieniem obcojęzyczną korespondencję otrzymywaną tradycyjnie i w poczcie elektronicznej, − udzielić odpowiedzi na zapytania ofertowe, − napisać typowy sformalizowany tekst użytkowy, − sporządzić umowę na wykonanie usługi z zastosowaniem zwrotów i struktury właściwych dla tego rodzaju dokumentu, − wystawić fakturę, − dokonać autoprezentacji, przedstawić umiejętności i doświadczenie zawodowe w rozmowie kwalifikacyjnej o przyjęcie do pracy, − rozróżnić formy działalności i umowy o pracę, − sporządzić reklamę usług transportowo- spedycyjnych.
 9. 9. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA - język angielski 4.1. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw 4.1.1. Materiał nauczania Poniższe słownictwo specjalistyczne oraz informacje dotyczą różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. There are many legal forms of running a business and now we`ll have an opportunity to present most of them in order to help you understand the way they work and operate on the market. They may be classified into: 1. A state owned enterprise, for example, municipal utility enterprise owned by the state. 2. A Cooperative (also co-operative or co-op) is a group of persons (sole proprietors) who jointly own a commercial enterprise run for their benefit, for example, housing cooperative, building cooperative or retailers' cooperative. 3. A Partnership is a way of forming a business between two or more people. They agree to work together in the business and share the profits between them. There are two main types of partnerships in England: a traditional partnership and the more recently introduced "Limited Liability Partnership" (LLP). In a traditional partnership the individual partners are liable by their personal possessions, homes, money etc. LLP, however requires registration and accounts should be announced annually and your customers can inspect them. However, in Poland we`ve got a few more types of a partnership for example, General Partnership (spółka jawna)- owned by partners who are liable by their own possessives; with the agreement concluded in writing usually registered in the Registrar of Companies; Professional Partnership (spółka partnerska)- formed by partners who are professionals for example doctors, lawyers, auditors. They must be licensed; Limited Partnership (spółka komandytowa) that is a partnership with at least one general partner and one limited partner called a silent partner. 4. A company is a legal form of business activity used in many countries. There are two main types of a company. One of them is called Private Limited Company (or Limited Liability Company with the suffix Ltd.; in Poland: Sp z o.o.). It offers limited liability to the capital invested (by the sale of shares). The shareholder`s personal assets are protected in the event of bankruptcy but they will lose the capital invested in their shares. It is similar to a corporation ( a legal form used in the USA), and is often a more flexible form of ownership, especially suitable for smaller companies with restricted number of owners. It`s registered in the Registrar of Companies and it must have at least one director and a company secretary, the company`s Articles of Association. Its main bodies are the Board of Directors in United Kingdom and the Management Board and the Supervisory Board in Poland. The other type of a company is Public Limited Company (PLC in UK; and S.A. in Poland) which is listed which means that its shares may be offered for sale to the public and traded on the stock exchange. When the PLC is being formed a certain amount of share capital is required. It must have at least two shareholders and two directors. It is managed by the Board of Directors (UK) (the president, non-executive and executive directors, secretary and the managing director (MD)) and by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM). 5. A small business is called a Sole Proprietorship which is owned by one person known as a sole proprietor. He runs the business under his own name or a trade name and can hire employees or independent contractors.
 10. 10. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 Przydatne słownictwo: − state owned – państwowy − cooperative - spółdzielnia − sole proprietor - wyłączny właściciel − mutual benefit - wzajemna korzyść − profit - zysk − partnership - spółka osobowa − to be liable - być prawnie odpowiedzialnym − possessions - własność − silent partner - cichy wspólnik − Private Limited Company - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością − shares - udziały (sp. z o.o.); akcje (S.A.) − shareholder - udziałowiec (sp. z o.o.); akcjonariusz (S.A.) − share capital - kapitał zakładowy − assets - aktywa − bankruptcy – bankructwo − trade name- nazwa handlowa, znak handlowy − contractor - wykonawca, kontrahent − nominal value - wartość nominalna − Registrar of Companies - rejestr handlowy − Articles of Association - statut, umowa spółki − Board of Directors - Rada Dyrektorów (UK) − Management Board - Zarząd (Pl) − Supervisory Board - Rada nadzorcza (Pl) − Public Limited Company - Spółka Akcyjna − stock exchange - giełda − to be listed - być notowanym na giełdzie − executive director - dyrektor wykonawczy − General Meeting of Shareholders - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) 4.1.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy po przeczytaniu powyższego tekstu potrafisz wymienić w języku angielskim prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej? 2. Czy potrafisz wymienić w języku angielskim podstawowe organy spółek kapitałowych: spółki z o.o. i spółki akcyjnej? 3. Czy opanowałeś podstawowe słownictwo związane z tematem? 4.1.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeczytaj uważnie powyższy/ zamieszczony w p.4.1.2 tekst. Spróbuj zapamiętać jak najwięcej pojęć, a następnie bazując na tym, co zapamiętałeś, połącz kolumnę A z kolumną B, by utworzyć związki wyrazowe. Po wykonaniu ćwiczenia odnieś się ponownie do tekstu, by sprawdzić poprawność wykonania ćwiczenia. A 1 - Professional B a - benefit 2 - Articles of b - Directors 3 - Registrar of c - name 4 - mutual d - exchange 5 - trade e - Companies 6 - stock f - Limited Company 7 - Board of g -owned 8 - Private h - proprietor 9 - sole i - Partnership 10 - state j - Association
 11. 11. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać ponownie tekst zawarty w materiale nauczania zwracając uwagę na wprowadzone słownictwo, 2) zapamiętać kluczowe pojęcia i zwroty (w określonym czasie), 3) dopasować wyrazy wymienione w kolumnie A z wyrazami z kolumny B, tak aby utworzyć pewne pojęcia związane z tematem, 4) odnieść się ponownie do informacji wprowadzonych w materiale nauczania w celu skorygowania poprawności wykonania ćwiczenia, Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko- polski; polsko- angielski − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim. Ćwiczenie 2 Przeczytaj fragment umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego i uzupełnij puste pola dowolnie, ale zgodnie z wytycznymi: ARTICLES OF ASSOCIATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY Repertorium A No.________/________ NOTARY DEED On__________(date) in the presence of notary public__________________(name, surname of the notary public) at the Notary Office in_________________________________(place, address), the following persons appeared: a)_______________________________________________(name, place of residence), NIP_________________(number), b) )_______________________________________________(name, place of residence), NIP_________________(number). The identity of the persons appearing was established by the notary public on the basis of the following: Re a)_______________________(ID number), Re b)_______________________(ID number). Articles of association 1§ The Persons present state that they are forming a limited liability company, hereinafter referred to as the Company. 2§ The business name for the Company is:”_______Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 3§ The registered office for the Company is in________________________________(address). 4§ The duration of the Company is unlimited. 5§ The Company may operate in the Republic of Poland and abroad. 6§ The Company`s business undertaking is: a)______________________________________________;
 12. 12. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 b)______________________________________________; c)______________________________________________. ( business activities in accordance with the Polish Classification of Business Activity (Polska Klasyfikacja Działalności-PKD). 7§ The Company`s nominal share capital amounts to_____zloty (say:______________(słownie)) and is divided into______(say:________( słownie)) shares with a nominal value of ________zloty (say:________( słownie)) each. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać fragment umowy i zwrócić uwagę na podane wytyczne, 2) uzupełnić luki właściwymi informacjami w sposób dowolny, ale zgodnie z wytycznymi, 3) podać rodzaje działalności gospodarczej opierając się na Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 4) skorzystać z pomocy słowników specjalistycznych lub zasobów Internetu, 5) zaprezentować ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim Ćwiczenie 3 Przeczytaj kilka fragmentów umowy spółki, a następnie przetłumacz zaznaczone słowa i zwroty na język angielski. Następnie spróbuj przetłumaczyć dowolny fragment umowy na język polski. 9§ 1. Udziały in the Company are equal and indivisible. 2. Each udziałowiec can hold more than one share. 3. Each share gives one vote at a Walne Zgromadzenie of Shareholders. 10§ 1. Shares in the increased kapitał zakładowy can be issued for cash or in-kind contributions. 2. An increase in share capital can occur by increasing the wartość nominalna of the existing shares or by issuing new shares. 12§ The sale of shares requires the consent of the Management Board expressed pisemnie. 13§ Shareholders participate in the zysk resulting from the Company`s roczny financial statement (…). 20§ The Company`s Zarząd consists of one or more members, including the prezes of the Board. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać treść umowy, 2) przetłumaczyć pisemnie podkreślone w tekście słowa na język angielski, 3) przetłumaczyć dowolny fragment umowy na język polski, 4) zaprezentować ćwiczenie nauczycielowi.
 13. 13. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko- polski; polsko- angielski − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim 4.1.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować wybrane pojęcia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej?   2) wymienić w języku angielskim formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw?   3) zrozumieć język obcy specjalistyczny stosowany w umowach i aktach prawnych?   4) posłużyć się podanym słownictwem?  
 14. 14. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 4.2. Korespondencja handlowa. Zapytanie ofertowe 4.2.1. Materiał nauczania Poniżej podano przykłady zapytania ofertowego oraz odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Pisma oficjalne charakteryzują się określoną kompozycję, stylem i pisane są językiem formalnym. XYZ Ltd. 76 New Street SW3 8MN York United Kingdom 13th May 2007 XZ Sp. z o.o. Ul. Krótka 33 32-678 Poznań Poland Dear Sirs, We are a sole distributor for the large chain of food stores in the area and we are looking for a supplier of good quality apples. We have read your advertisement on the Internet and we should be glad if you would send us your price lists, catalogues; inform us about delivery dates, freight, and quote your prices FOB Gdynia or CIF Dover if possible. Could you let us know if you grant any cash or quantity discounts? As the matter is urgent we would be thankful if you reply as soon as possible. Yours faithfully John Brown Import/ Export Manager TO: John Brown, XYZ Ltd. Phone: 020 7654 6785; Fax: 020 3746 9574 1/1 FROM: Jacek Tomala, XZ Sp. z o.o. Phone: 048 61 9477362; Fax: 048 61 3546728 DATE: 18th May 2007 PAGES: 1 Dear Mr. Brown, Thank you for your enquiry of 13th May 2007. We are enclosing our price list together with some publicity leaflets. All the prices on the enclosed list are quoted FOB Gdynia. We hope you will find the prices competitive and the quality of our products satisfying. We may offer a quantity discount of 5 per cent. We shall request payment by irrevocable letter of credit. Do not hesitate to ask questions. We are looking forward to receiving your first order. Yours sincerely Jacek Tomala Sales Manager
 15. 15. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 Przydatne słownictwo: − sole distributor - wyłączny dystrybutor − chain of food stores - sieć sklepów spożywczych − supplier - dostawca − draft sight - płatne za okazaniem − price list - cennik − catalogue - katalog − freight - fracht − to quote - podawać, ocenić koszt − cash/ quantity discount - rabat gotówkowy/ ilościowy − urgent - pilny − enquiry - zapytanie − publicity leaflets - ulotki reklamowe − irrevocable letter of credit - akredytywa nieodwołalna − order - zamówienie 4.2.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy potrafisz wymienić typowe elementy listu formalnego? 2. Czy potrafisz określić, czym charakteryzuje się zapytanie ofertowe? 3. Czy potrafisz wskazać, czym charakteryzuje się odpowiedź na zapytanie ofertowe? 4. Czy potrafisz powiedzieć, czego dotyczyła powyższa korespondencja handlowa? 4.2.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Część 1) Przeczytaj uważnie następujący list z zapytaniem ofertowym oraz zwroty zawarte w tabelce poniżej. Dopasuj zwroty do treści listu. Przepisz list do zeszytu uzupełniając luki. a-the matter is urgent e- be thankful if you b-at the trade fair in f-an order for 250 c-are really interested in g-(ref D 45432) d-your prices FOB h-delivery dates XY GmbH, F r a n k f u r t D e u t c h l a n d 16th Jan 2008 XZ Ltd 34 Hoylake Rd W3 7NB London Dear Sirs, We have seen your exhibition of the carpets you manufacture ____________1 London and we ___________________2 _placing ______________3 metres of the carpet _______________4 . Please send us your price list and quote ____________5 Newcastle-upon-Tyne. Please give us your ____________6 and some detailed information as well. As ______________7 we would _______________8 answer by return fax as soon as possible. Yours faithfully Thomas Baumann Część 2) Napisz odpowiedź na zapytanie ofertowe w formie faksu korzystając z listów modelowych przedstawionych w materiale nauczania oraz odpowiedniego słownictwa charakterystycznego dla pism formalnych.
 16. 16. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeanalizować słownictwo oraz zwroty zawarte w materiale nauczania, 2) zwrócić uwagę na język, styl i charakterystyczne zwroty dla listu formalnego, 3) uzupełnić list wyrażeniami z ramki, 4) skorzystać ze słownika w przypadku trudności leksykalnych, 5) napisać list w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 6) zaprezentować ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko- polski; polsko- angielski − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim. Ćwiczenie 2 Zapoznaj się z poniższymi nagłówkami przykładowej faktury. Odnieś się do sytuacji przedstawionej w liście w ćwiczeniu 1. Uzupełnij puste pola zgodnie z wytycznymi: INVOICE Invoice no: 254/987 Order no: 0087/65 Invoice date: Exporter: Consignee: Country of origin: United Kingdom Country of final destination: Terms of delivery and payment: draft sight L/C Vessel: s/m `Mary Stuart` Port of loading: Port of discharge: Hamburg Quantity: 1. 3 2. 3. Description: 1. carpet ref D45432 (blue) 2. 3. Unit price: 1. £ 650 2. 3. Amount 1. £ 1950 2. 3. Invoice total: Total gross weight (kg): 2,000 Total net weight Kind of packages:
 17. 17. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z poleceniem wykonania ćwiczenia, 2) przeanalizować informacje zawarte w ćwiczeniu 1, 3) przyjrzeć się przykładowej fakturze i określić jej podstawowe elementy, 4) uzupełnić puste pola bazując na informacjach zawartych w ćwiczeniu 1, 5) zastosować mechanizm domysłu, w przypadku braku danych, 6) zaprezentować nauczycielowi i klasie ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowa faktura w języku polskim lub angielskim, − słownik angielsko- polski; polsko- angielski − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim. 4.2.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) rozróżnić list z zapytaniem ofertowym od odpowiedzi na zapytanie ofertowe?   2) podać istotne cechy i elementy obu rodzajów listu?   3) napisać samodzielnie list z zapytaniem ofertowym lub list w odpowiedzi na zapytanie ofertowe?   4) wystawić fakturę w języku angielskim?  
 18. 18. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 4.3. Curriculum Vitae. List motywacyjny 4.3.1. Materiał nauczania Poniżej przedstawiono przykładowe CV wraz ze zwrotami charakterystycznymi dla listu motywacyjnego: Curriculum Vitae Personal details: JOHN TOMPSON 34 Old Road W5 8HT London Phone: 020 6453 0786 e-mail: johnt7@co.uk Date of birth: 22nd June 1976 Marital status: single Nationality: English Languages: English native French fluent Spanish basic Profile: An experienced LOGISTICS MANAGER specialized in customs procedures Key skills: excellent communication and analytical skills, Overall knowledge of customs regulations, Organisational skills, Good computer skills, Clean driving licence Work experience: 2007-present XZ Ltd, London International Logistics Manager, assisting in production planning decisions for overseas factories and distributing finished products to domestic markets. 2005-2007 ZXZ Ltd, Brighton Customer Service Manager, providing a wide range of services to the customers: resolving stock shortages, reconciling invoices, answering their questions effectively and developing solutions to their problems. 2001-2005 XY Ltd, Brighton Transportation Manager, developing strong relationships with carriers, developing mutual goals, monitoring their performance, and making adjustments as needed. Education 1995-1997 University of Economics, Brighton Master`s degree in Economics; Specialized in logistics
 19. 19. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 1992-1995 Technical High school, Brighton Other activities keeping fit, practising extreme sports, and interests cycling and swimming, travelling References available on request Przydatne słownictwo i zwroty: − specialized in - o specjalności, specjalizujący się w... − communication/ analytical skills - umiejętności komunikacyjne i analityczne − clean driving licenc - prawo jazdy z czystym kontem − domestic market- rynek krajowy − stock shortage - wyczerpanie zapasów − to reconcile - uzgadniać, stwierdzać zgodność − solutions - rozwiązania − adjustment - korekta, poprawka − Master`s degree - tytuł magistra − available on reques t- dostępne na życzenie − to be responsible for- być odpowiedzialnym za − to achieve - osiągnąć − to enclose CV - załączyć Curriculum vitae − Job advertisement - ogłoszenie w sprawie pracy − mutual goals - wspólne cele 4.3.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy po zapoznaniu się z przykładem Curriculum Vitae jesteś w stanie określić jego poszczególne części? 2. Czy potrafisz wykorzystać podane słownictwo do napisania pod kierunkiem nauczyciela listu motywacyjnego? 4.3.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeczytaj poniższe fragmenty CV i uporządkuj je tak, aby utworzyć życiorys. Nazwij poszczególne elementy i zapisz już gotowe Curriculum Vitae w zeszycie. a. Master`s degree in Civil Engineering, Technical University, Poznań (1996) b.13 July 1971; married c. Sales Manager (1996-1998), all aspects of sales concerning building machinery d.theatre, Renaissance painting e. Filip Lesko f. ul. Powstańców 4 g.Poznań h.Sole proprietor (1999-present), design studio i. Available on request j. Polish k.Good organizational skills, AutoCad computer programme l. German – fluent m. An experienced constructor
 20. 20. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie wykonania ćwiczenia, 2) przyjrzeć się jeszcze raz formie CV, zaprezentowanej w materiale nauczania, 3) uporządkować podane w ćwiczeniu informacje, 4) nazwać poszczególne elementy przyporządkowując je do podanych informacji, 5) zapisać gotowe CV w zeszycie, 6) przedłożyć zadanie nauczycielowi do korekty. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko-polski; polsko-angielski, − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim. Ćwiczenie 2 Przeczytaj przykładowy list motywacyjny. Staraj się zapamiętać jak najwięcej informacji zawartych w liście w określonym przez nauczyciela czasie, a następnie przepisz list do zeszytu, „wycinając” z niego pięć zwrotów lub informacji. Wymień się zadaniem z wybraną osobą z klasy i uzupełnijcie z pamięci brakujące wyrażenia lub zdania. A L E T T E R O F A P P L I C A T I O N Dear Mr Fox, I am writing in response to your advertisement in today`s Daily Mail. As you can see from the enclosed CV I have three years`experience in marketing. My responsibilities have included all types of administrative work, product development, arranging presentations, working with clients and solving problems that arise. I like working with people and dealing with different problems. I am highly-motivated, well organised, punctual and reliable. If you consider that my qualification and experience are suitable I should be available for interview at any time. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely Elisabeth Smith Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie przykładowy list motywacyjny, 2) zapamiętać jak najwięcej informacji zawartych w liście w określonym przez nauczyciela czasie, 3) przepisać list do zeszytu pozostawiając w nim pięć luk w wybranych miejscach wycinając pewne informacje lub zwroty, 4) wymienić się zeszytem, 5) uzupełnić luki w liście z pamięci. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko- polski; polsko- angielski, − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim.
 21. 21. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 Ćwiczenie 3 Przeczytaj, korzystając z pomocy słownika specjalistycznego, fragment rozbudowanego ogłoszenia w sprawie pracy na stanowisko: `Transportation Analyst`. Zapoznaj się ze słownictwem oraz informacjami przedstawionymi poniżej i na ich podstawie napisz prosty list motywacyjny, w którym ubiegasz się o tę posadę. TRANSPORTATION ANALYST Key Duties collects and interprets relevant data (costs, productivity, demand patterns, etc.); analyses problems, finds causes, and develops solutions; writes reports and distributes them to shareholders; monitors carriers` work; provides analytical support for projects, new business opportunities and proposals; coordinates delivery schedules. Required Skills Strong analytical skills; familiar with logistics and production; planning concepts; broad range of computer skills—database, spreadsheet, statistics applications; understands contracts and tariffs; flexibility, management skills. Career Path Many individuals begin their careers in logistics as analysts. The variety and complexity of an analyst’s responsibilities increase as experience is gained. Successful analysts advance to the following positions: logistics engineer, senior analyst, project leader, manager of logistics analysis, logistics manager, operations manager. Offered Good salary, bonus, perks; opportunity to travel Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie ofertę pracy, 2) skorzystać ze słownika w przypadku trudności leksykalnych, 3) przygotować się do napisania listu motywacyjnego w odpowiedzi na ofertę, korzystając z listu modelowego, 4) napisać list motywacyjny, 5) przedstawić nauczycielowi list do korekty. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko- polski; polsko- angielski, − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim. 4.3.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zastosować podane słownictwo i zwroty w podobnym kontekście?   2) zrozumieć informacje podane w ofercie pracy lub ogłoszeniu?   3) samodzielnie napisać własne CV w języku angielskim?   4) samodzielnie napisać list motywacyjny w języku angielskim?  
 22. 22. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 4.4. Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna 4.4.1. Materiał nauczania Poniższy tekst dotyczy określonych, często niewłaściwych zachowań na rozmowie kwalifikacyjnej. WHAT`S WRONG WITH YOUR JOB INTERVIEW ? Most job seekers will never know what keeps them from getting a job so they will continue repeating mistakes. One way to solve the problem is to ask the recruiter to give a candidate frank feedback. Both of them could benefit from an honest reaction. However, most of the recruiters admit that they are not willing to tell the candidates why they didn`t get the job. If a candidate wants to make the recruiter or a hiring manager react somehow, he or she should show his/ her interest in working for the company. The best time to do it is at the end of the job interview. Sometimes, some people say, well- prepared, neutral questions might be helpful thus a candidate could ask a question like: "Was there anything that made me less competitive?" or: "Could you tell me about the person who got the job?" Unfortunately, it may happen that a curious applicant can get to know that he or she is not qualified enough or looks nervous. But simply being told that you presented yourself as nervous or weak does not provide any concrete, useful feedback. Tonny Leo,CEO recalled one of his job interviews and said “They didn`t accept me as I repeated `you know` phrase 64 times within 15 minutes!” Is there any way to solve the problem and avoid mistakes? You can simply employ a coach to `polish` your inadequate interviewing skills and your body language through some working techniques or if you can`t afford a coach, conduct a job interview with your friend, or listen to your enemies. Maybe they have a point. Hear what you don`t want to hear, says Anna Kyle, a recruiter. Przydatne słownictwo i zwroty: − recruiter - rekrutujący − to solve a problem - rozwiązać problem − frank feedback - szczera reakcja, informacja zwrotna − applicant - ubiegający się o pracę − to conduct a job interview - prowadzić rozmowę kwalifikacyjną − techniques – techniki − body language - mowa ciała − coach - specjalista, instruktor − enemy - wróg − competitive – konkurencyjny − CEO (chief executive officer) - dyrektor wykonawczy (USA) 4.4.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy po zapoznaniu się z tekstem artykułu zawartego w materiale nauczania potrafisz wyrazić własne zdanie na temat zaprezentowany w artykule? 2. Czy potrafisz wskazać najczęstsze błędy popełniane przez kandydatów? 3. Czy potrafisz wymienić trzy synonimy określające osoby ubiegające się o pracę?
 23. 23. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 4.4.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Część 1) Przeczytaj ponownie powyższy tekst i wymień podstawowe błędy jakie popełniają osoby ubiegające się o pracę. Które z nich wydają ci się najpoważniejsze? Część 2) Przeczytaj i przeanalizuj poniższe pytania. Wybierz pięć z nich, a następnie zadaj je pięciu osobom z grupy. Zanotuj i porównaj ich odpowiedzi. Część 3) Pracujcie w parach. Odegraj wspólnie z drugą osobą role prowadzącego rozmowę kwalifikacyjną (A) i kandydata na stanowisku dyrektora ds. logistyki ubiegającego się o pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się firmie. Osoba A może skorzystać z podanych poniżej pytań, natomiast osoba B powinna przygotować odpowiedzi na pytania: 1. Could you tell me about yourself? 2. What`s your personality and character? 3. What do you think are your strengths and weaknesses? 4. What is your worst fault and what is your best quality? 5. What could you do for our company? 6. Have you ever had problems with other coworkers? 7. What do you know about our company? 8. How long do you think you`d stay with us if you were appointed? 9. Why should we appoint just you? 10. What is more important for you: money, family, status or leisure? 11. Do you think you are qualified enough to do the job? 12. What are you most proud of having done recently? 13. Why do you want to leave your present job? 14. Does your present boss know that you are looking for a job? 15. How would you rate your present boss? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie wykonania ćwiczenia, 2) przeczytać powtórnie tekst i wymienić najczęściej popełniane błędy przez kandydatów ubiegających się o pracę, 3) przeanalizować pytania zawarte w ćwiczeniu, 4) przeprowadzić ankietę zadając pięć pytań pięciu dowolnym osobom w grupie, 5) przeanalizować i porównać odpowiedzi, 6) pracować w parze i podzielić się na osobę odgrywającą rolę A i rolę B, 7) przygotować się do odegrania ról, 8) odegrać role przed klasą, 9) wysłuchać konstruktywnych uwag osób z klasy i przeanalizować wspólnie błędy biorąc pod uwagę także mowę ciała. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko- polski; polsko- angielski, − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim.
 24. 24. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 Ćwiczenie 2 Ubiegasz się o pracę w dużej firmie spedycyjnej. Jednym z przeznaczonych dla ciebie zadań w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zaprojektowanie strony internetowej tej firmy mając do dyspozycji do wyboru: komputer lub arkusz papieru. Musisz wykonać to ćwiczenie w języku angielskim, w określonym, dość krótkim czasie. Wykonaj zadanie uwzględniając posiadane informacje o firmie. Omów swój projekt. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie polecenie wykonania zdania, 2) przygotować potrzebne informacje do wykonania ćwiczenia, 3) zaprojektować stronę internetową firmy spedycyjnej wykorzystując programy komputerowe lub arkusz papieru i markery, 4) przedstawić i omówić projekt. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik angielsko- polski; polsko- angielski, − słownik biznesu; angielsko- polski z indeksem polsko- angielskim − komputer, oprogramowanie, − arkusz papieru, markery. 4.4.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zastosować wprowadzone słownictwo w nowym kontekście?   2) zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy?   3) zaprojektować graficznie stronę internetową firmy spedycyjnej?   4) zrozumieć język prawny umowy ? 5) rozróżnić rodzaje umów o pracę?    
 25. 25. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 5. MATERIAŁ NAUCZANIA - język niemiecki 5.1. Podstawowe elementy życiorysu 5.1.1. Materiał nauczania Poniżej przedstawiono wzór życiorysu., z jego charakterystycznymi elementami. Inhalt - tabellarischer Lebenslauf 1.1. Wichtige Daten − Vor- und Zuname − Geburtsdatum und -ort − Familienstand, ggf. Zahl u. Alter der Kinder − ( Religionszugehörigkeit) − Staatsangehörigkeit (bei Ausländern) − Eltern bitte nicht mehr aufführen! Alternativ können persönliche Daten können auch auf dem Deckblatt oder der ersten Seite mit einem nebenstehendem Foto untergebracht werden 1.2. Schulbildung − Besuchte Schulen − Schulabschluss 1.3. Berufsausbildung − Art der Berufsausbildung − Ausbildungsfirma und -ort − Abschluss und Berufsbezeichnung − Wehr- oder Zivildienst 1.4. Hochschulstudium − Fach / Fächer − Universität / Abschlüsse − Studienschwerpunkte − Thema der Examensarbeit / Promotion 1.5. Berufstätigkeit 1.5.1. Selbstständigkeit − Tätigkeit − Ort und Zeit − Art der Selbständigkeit ( z.b. Unternehmensgröße, Branche) 1.5.2. Angestelltenverhältnisse − Positionen mit Kurzbeschreibungen der Tätigkeit − Arbeitgeber (Orte und Zeitangaben) 1.6. Weiterbildungen − Beruflich − Außerberuflich 1.7. Besondere Kenntnisse − Berufsrelevante (soziale & politische) − Ehrenämter o. Vereinsmitgliedschaften − Berufsrelevante Hobbys − Führerschein(e) für Fahrzeuge / Maschinen
 26. 26. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 − Sonstige spezifische Stärken − EDV- und Softwarekenntnisse − Fremdsprachen ( jeweils mit Sprachlevel) 1.8. Sonstige Informationen − Auslandsaufenthalte − Praktika 1.9. Hobbys/Interessen − Interessen sollten genannt werden ehrenamtliches u./o. soziales Engagement − Stichwort "Persönlichkeit", es wäre dennoch von Vorteil Extremsportarten mit hohem Unfallrisiko raus zulassen 1.10. Ort, Datum, Unterschrift − traditionell in blauer Tinte, halbwegs leserlich unterschreiben 5.1.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy opanowałeś słownictwo używane w pisaniu życiorysu? 2. Czy rozumiesz sformułowania używane powszechnie w życiorysach? 5.1.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zredaguj na podstawie przykładowego życiorysu, własny życiorys. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien: 1) przeczytać uważnie przykładowy życiorys, 2) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 3) wypisać dane potrzebne do napisania życiorysu, 4) zredagować życiorys, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowy życiorys, − słownik polsko-niemiecki, − repetytorium gramatyczne. Ćwiczenie 2 Zredaguj życiorys fikcyjnej osoby, która ma duże szanse dostania pracy w zawodzie spedytora. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie przykładowy życiorys, 2) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 3) wypisać cechy i umiejętności cenione w zawodzie spedytora,
 27. 27. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 4) zredagować życiorys, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowy życiorys, − słownik polsko-niemiecki, − repetytorium gramatyczne. 5.1.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) posłużyć się słownictwem związanym z pisaniem życiorysu? 2) zrozumieć słownictwo używane przy redagowaniu życiorysów? 3) sformułować własny życiorys?
 28. 28. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 5.2. Podstawowe elementy listu motywacyjnego 5.2.1. Materiał nauczania Poniżej przedstawiono list motywacyjny, z typowym dla tego pisma słownictwem. Breslau, 30. Juni 2006 Bewerbung als Spediteur Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihre Anzeige vom 29. Juni gelesen, mit der Sie einen Spediteur suchen. Ich bin 27 Jahre alt, polnischer Staatsbürger, habe mein Abitur in Breslau gemacht und dann mein Studium an der Breslauer Technischen Hochschule abgeschlossen. Mit dem Studienschwerpunkt Transportwirtschaft und Logistik, verfüge ich über die erforderlichen Kenntnisse, die ich in Ihrer Abteilung Verkehrswirtschaft konstruktiv einbringen kann. Ich habe mehrere Praktika in deutschen und polnischen Firmen absolviert und während meines Studiums auch EDV-Kenntnisse erworben. Als Anlage füge ich meine vollständigen Bewerbungsunterlagen bei. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch geben würden. Mit freundlichen Grüßen Roman Nowak Przydatne słownictwo: − die Anzeige - ogłoszenie − der Staatsbürger - obywatel − pl Kenntnisse - znajomość, wiedza o czymś − pl Bewerbungsunterlagen - dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o pracę − erwerben - zdobyć − einbringen – wnieś − die Gelegenheit – okazja − die Abteilung – dział − verfügen über – dysponować 5.2.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy opanowałeś słownictwo typowe dla listów motywacyjnych? 2. Czy umiesz czynnie posłużyć się słownictwem związanym z materiałem nauczania? 3. Czy rozumiesz teksty, w których pojawia się słownictwo związane z materiałem nauczania? 5.2.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Odpowiedz na następujące pytania: 1. Czym charakteryzuje się list motywacyjny? 2. Jakie cechy i umiejętności są w szczególności zaakcentowane w liście motywacyjnym?
 29. 29. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie przykładowy list motywacyjny, 2) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 3) odpowiedzieć na pytanie nr 1, 4) wypisać cechy i umiejętności, jakie szczególnie akcentuje się w listach motywacyjnych, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowy list motywacyjny, − słownik polsko-niemiecki, repetytorium gramatyczne Ćwiczenie 2 Poszukaj w Internecie ogłoszeń o pracę w charakterze spedytora. Wybierz jedno ogłoszenie, a następnie zredaguj list motywacyjny odpowiadający na to ogłoszenie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) połączyć się z Internetem, 2) wyszukać ogłoszenia o pracę w charakterze spedytora, 3) przeczytać uważnie przykładowy list motywacyjny, 4) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 5) zredagować list motywacyjny odpowiadający na jedno z ogłoszeń, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − komputer podłączony do Internetu, − przykładowy list motywacyjny, − słownik polsko-niemiecki, repetytorium gramatyczne 5.2.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) posłużyć się słownictwem związanym z ogłoszeniami o pracę i listami motywacyjnymi? 2) zrozumieć słownictwo i zwroty używane w ogłoszeniach i listach motywacyjnych? 3) sformułować list motywacyjny? 4) zredagować ogłoszenie o pracę?
 30. 30. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 5.3. Zasady prowadzenia korespondencji handlowej 5.3.1. Materiał nauczania Poniżej przedstawiono ogólne zasady redagowania pism oficjalnych. Formaty papieru listowego: a) A4 DIN A4 = 210 x 297 mm b) A5 DIN A5 = 148 x 210 mm c) A6 DIN A6 = 105 x 148 mm Nagłówek listu Powszechnie stosuje się dwa rodzaje nagłówków: nagłówek niski (wysokość 27 mm) lub wysoki (45 mm). W korespondencji handlowej nagłówek może być formułowany dowolnie. Pod nim znajdują się dane nadawcy, a poniżej miejsce na adres. Adres odbiorcy Adres może obejmować najwyżej 9 wersów, gdyż w oknie znormalizowanej koperty okienkowej mieści się 9 wersów + dane nadawcy. Przykłady: Frau Petra Kunze Waldstr. 21 22419 Hamburg Herrn Peter Kunze Waldstr. 21 22419 Hamburg UWAGA! Tytuły naukowe podajemy przed nazwiskiem: Frau Dr. Petra Kunze Waldstr. 21 22419 Hamburg Herrn Prof. Dr. habil. Peter Kunze Waldstr. 21 22419 Hamburg Słowo "Firma" jest pomijane, jeżeli z adresu wynika, że chodzi o firmę: Kunze & Söhne GmbH Waldstr. 21 22419 Hamburg Znak powoławczy Większość firm posługuje się oznaczeniami ułatwiającymi identyfikację korespondencji: Ihr Zeichen (Wasz znak) Unser Zeichen (nasz znak) Ihre Nachricht vom ... (Wasza wiadomość z dnia... ) Unsere Nachricht vom ... (nasza wiadomość z dnia ...)
 31. 31. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 Data Najpopularniejsze formaty daty: 14.08.03 lub 14.08.2003 2003-08-14 lub 03-08-14 14. August 2003 Najczęściej z datą łączy się miejsce nadania: Berlin, den 14. August 2003 Berlin, 14.08.2003 Wprowadzenie tematu pisma Wers wskazuje na temat pisma i zawiera skrótowe ujęcie jego treści. Przykłady: Ihr Schreiben vom ... (Wasze pismo z dnia ...) Ihr Auftrag Nr. ... vom ... (Wasze zlecenie nr ... z dnia ...) Zwrot grzecznościowy Jeżeli nazwisko adresata jest nam znane, stosuje się: Sehr geehrte Frau Kunze, (Szanowna Pani Kunze, ...) Sehr geehrter Herr Kunze, (Szanowny Panie Kunze, ...) Jeżeli zwracamy się do grupy osób, np. pracowników instytucji bez wyszczególniania Sehr geehrte Damen und Herren, (Szanowni Państwo, ...) UWAGA! Po zwrocie grzecznościowym stosuje się przecinek! Treść listu Tekst nawet najkrótszego listu powinien się składać z wprowadzenia, części zasadniczej oraz zakończenia. W związku z tym, że zwrot grzecznościowy kończył się przecinkiem, treść listu rozpoczyna się z małej litery, o ile pierwszym słowem nie jest rzeczownik Zwrot kończący list Zazwyczaj stosuje się następujące formy pozdrowień: Mit freundlichem Gruss Mit freundlichen Grüssen Freundliche Grüsse Pod zwrotem kończącym list następuje odręczny podpis, pod którym umieszcza się wypisane maszynowo (komputerowo) imię i nazwisko nadawcy oraz jego stanowisko. Załączniki Informacja o załącznikach jest umieszczana poniżej podpisu nadawcy. Wprowadza się ją zwrotami: Anlagen (załączniki) lub In der Anlage (w załączeniu) 5.3.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy potrafisz wymienić zasady korespondencji handlowej? 2. Czy potrafisz według tych zasad zredagować list oficjalny?
 32. 32. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 5.3.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wypisz, jakie są różnice pomiędzy listem oficjalnym a listem prywatnym. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie zasady redagowania korespondencji oficjalnej, 2) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 3) określić, jakie są różnice pomiędzy listem prywatnym a oficjalnym, 4) wypisać te różnice, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności ćwiczenia Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik polsko-niemiecki. Ćwiczenie 2 Napisz zaproszenie na party w stylu nieoficjalnym, następnie przeredaguj to zaproszenie na styl oficjalny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie zasady redagowania korespondencji oficjalnej, 2) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 3) napisać w stylu nieoficjalnym zaproszenie na party, 4) przeredagować zaproszenie na styl oficjalny, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − słownik polsko-niemiecki. 5.3.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić zasady prowadzenia korespondencji oficjalnej? 2) posłużyć się w praktyce zasadami korespondencji oficjalnej? 3) wykazać różnice pomiędzy listami oficjalnymi a prywatnymi?
 33. 33. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 5.4. Krótkie teksty użytkowe - zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną 5.4.1. Materiał nauczania Poniżej przedstawiono zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, z typową dla tego typu pisma formą. Ihre Bewerbung vom 30. Juni 2006 Sehr geehrter Herr Nowak, wir danken Ihnen für die Zusendung Ihres Bewerbungsschreibens und der beigefügten Unterlagen und dürfen Ihnen mitteilen, dass wir daran interessiert sind, Sie näher kennen zu lernen. Die persönlichen Vorstellungsgespräche werden vom 20. bis 21. Juli 2006 im Hotel „Orbis" in Breslau durchgeführt. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Prospekt. Am Morgen des 20. Juli erhält jeder Kandidat eine Aufgabe, die er im Laufe des Vormittags durchführen muss. Am Nachmittag desselben Tages werden wir Gruppengespräche abhalten. Die Kandidaten, die schließlich in die engere Wahl kommen, werden am folgenden Tag in Einzelgesprächen über das Unternehmen informiert. Diese Gespräche dienen dem näheren Kennen lernen. Wir würden Sie bitten, sich am Abend des 19. Juli im Hotel „Orbis" in Breslau einzufinden. Alle Kosten, die Ihnen für die Reise entstehen, können Sie gegen Beleg mit uns abrechnen. Bitte bestätigen Sie kurz, ob Sie an den persönlichen Vorstellungsgesprächen teilnehmen, damit wir Ihnen ein Zimmer im Hotel reservieren können. Mit freundlichen Grüßen TRANSPORT UND VERKEHR AG Andrzej Kowalski 5.4.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy opanowałeś słownictwo związane z pisaniem oficjalnych zaproszeń? 2. Czy umiesz czynnie posłużyć się słownictwem związanym z materiałem nauczania? 3. Czy rozumiesz teksty, w których pojawia się słownictwo związane z materiałem nauczania? 5.4.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W przykładowym zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną poszukaj istotnych informacji na temat przebiegu rozmów kwalifikacyjnych: 1. Kiedy się rozpoczynają? 2. Jak długo trwają? 3. Gdzie się odbywają? 4. Kto pokrywa koszty dojazdu?
 34. 34. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie przykładowe zaproszenie, 2) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 3) wypisać hasłowo odpowiedzi na zadane pytania, 4) ułożyć odpowiedzi na zadane pytania, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowe zaproszenie, − słownik polsko-niemiecki, repetytorium gramatyczne. Ćwiczenie 2 Podane przykładowe zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną przekształć na dialog, pomiędzy kandydatem a sekretarką z firmy organizującej rozmowy kwalifikacyjne. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie przykładowe zaproszenie, 2) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 3) przekształcić zaproszenie pisemne na dialog, 4) podzielić dialog na role, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowe zaproszenie, − słownik polsko-niemiecki, repetytorium gramatyczne 5.4.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) posłużyć się słownictwem związanym z pisaniem zaproszeń? 2) zrozumieć treść zaproszeń? 3) sformułować oficjalne pismo?
 35. 35. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 5.5. Działalność marketingowa firmy 5.5.1. Materiał nauczania Poniżej przedstawiono prośbę o przesłanie faktury pro forma, z zastosowaniem typowego słownictwa. Breslau, 01.09.2006. Ihr Angebot über Motoren vom 19.08.2006 Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Angebot uns zusagt und wir daran interessiert sind, 500 Stück Ihrer Motoren zu bestellen. Um jedoch die Genehmigung unserer Regierungsbehörden für die Einfuhr der Ware zu erhalten, benötigen wir von Ihnen eine Pro-forma-Rechnung mit folgenden Angaben: − Genaue Beschreibung der Ware; − Einzel- und Gesamtpreis mit Angabe des Mengennachlasses; − Zahlungs- und Lieferbedingungen − Packliste. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Pro-forma-Rechnung per Einschreiben senden würden. Sobald wir die Importlizenz erhalten haben, werden wir Sie per Fax benachrichtigen und das Akkreditiv bei unserer Bank eröffnen. Mit freundlichen Grüßen EuroMark-Trans AG. Poniżej przedstawiono reklamę usług spedycyjnych, z zastosowaniem typowego słownictwa. Frachtraum europaweit - immer und überall In mehr als 50 Jahren haben wir ein leistungsfähiges Netzwerk von ausgesuchten Transportpartnern aufgebaut. Durch die große LKW-Flotte unserer Transportunternehmer und über 2.000 Wechselaufbauten im Kombiniertenverkehr Schiene/Straße haben wir Frachtraum europaweit immer und überall verfügbar. Durchführung und Kontrolle jedes einzelnen Transportauftrages - von der Buchung bis zur Ablieferung der Ware - erfolgt durch unsere erfahrenen Transport Manager. Sie sorgen durch direkten Kontakt zu den Fahrern für eine exakte Transportüberwachung 5.5.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czy opanowałeś słownictwo związane z prośbą o przesłanie faktury pro forma? 2. Czy umiesz czynnie posłużyć się słownictwem związanym z materiałem nauczania? 3. Czy rozumiesz teksty, w których pojawia się słownictwo związane z materiałem nauczania? 4. Czy umiesz sformułować oficjalne pismo? 5. Czy opanowałeś słownictwo związane z redagowaniem reklamy usług spedycyjnych?
 36. 36. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 5.5.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zaznacz w przeczytanym piśmie nowe słownictwo, przetłumacz je i użyj go w podobnym piśmie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie przykładowe pismo z prośbą o przesłanie faktury pro forma, 2) wypisać i przetłumaczyć słownictwo tematyczne, 3) powtórzyć strukturę formułowania oficjalnych pism, 4) zredagować własne pismo, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowe pismo z prośbą o przesłanie faktury pro forma, − słownik polsko-niemiecki, − repetytorium gramatyczne. Ćwiczenie 2 Zredaguj ulotkę reklamową firmy spedycyjnej Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie przykładową reklamę, 2) poszukać przykładowych reklam usług spedycyjnych w Internecie, 3) zapoznać się ze słownictwem tematycznym, 4) przypomnieć sobie strukturę formułowania krótkich tekstów użytkowych, 5) zredagować reklamę, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Wyposażenie stanowiska pracy: − przykładowa reklama usług spedycyjnych, − komputer podłączony do Internetu, − słownik polsko-niemiecki, − repetytorium gramatyczne. Ćwiczenie 3 Wypełnij oryginalny druk faktury fikcyjnymi danymi, zgodnie z rubrykami. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie oryginalny druk faktury, 2) wypisać i przetłumaczyć słownictwo tematyczne, 3) wypełnić rubryki faktury, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny poprawności ćwiczenia.
 37. 37. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 Wyposażenie stanowiska pracy: − oryginalny druk faktury, − słownik polsko-niemiecki, − repetytorium gramatyczne.
 38. 38. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 5.5.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) posłużyć się słownictwem związanym redagowaniem oficjalnych próśb? 2) zrozumieć treść pisma dotyczącego faktury pro forma? 3) sformułować oficjalne pismo? 4) posłużyć się słownictwem związanym z reklamowaniem usług spedycyjnych? 5) zrozumieć treść ulotek reklamowych firm spedycyjnych? 6) zredagować ulotkę reklamową?
 39. 39. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 6. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ- język angielski Instrukcja dla ucznia 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 4. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 5. W zadaniach od 1 do 19 wybierz odpowiedź: a, b, c lub d; w zadaniach od 20 do 22 odpowiedz na zadane pytania. 6. W przypadku źle zaznaczonej informacji obrysuj złą odpowiedź kółkiem i zaznacz ponownie właściwą odpowiedź. 7. Czas wykonania: 45 minut
 40. 40. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 1. `Spółka Akcyjna` in English is called: a) Limited Liability Partnership b) Public Limited Company c) Private Limited Company d) Cooperativ. 2. A company must be registered in the……………………. a) Registration Company Flat b) Registrar of Companies, c) Registrum of Companies d) Cooperative. 3. Partners forming Professional Partnership must be a) lawyers b) doctors c) licensed d) silent partners. 4. Shares` in a Private Limited Company means: a) akcje b) udziały c) fundusze d) środki zaradcze. 5. Ltd means the same as: a) S.A. b) WZA c) sp. z o.o. d) spółka jawna. 6. Supervisory Board means a) Zarząd b) Rada dyrektorów c) WZA d) Rada Nadzorcza. 7. We are looking........a supplier of dairy products. a) on b) in c) for d) to 8. We request the payment by irrevocable letter…credit. a) in b) of c) at d) off.
 41. 41. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 9. We are looking forward to……………from you. a) hear b) heard c) hearing d) have heard. 10. We may offer a 10%……………………….. a) quantity discount b) price list c) invoice d) delivery cost. 11. Enquiry means the same as: a) order b) advertisement c) question d) price. 12. We would like to ..........an order. a) place b) improve c) hold d) do 13. Draft sight means: a) płatne z góry b) płatne z dołu c) płatne za okazaniem d) płatne wekslem 14. Skills means the same as: a) qualifications b) education c) abilities d) experience 15. We want to find some solutions.......the problem. a) on b) of c) to d) in 16. I am writing in response…..your advertisement. a) in b) too c) at d) to
 42. 42. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 17. CEO means a) coordinator of executive officers b) chief executive officer c) central executive officer d) cooperative executive officer. 18. At the job interview a candidate talks to a/an: a) job seeker b) applicant c) hiring manager d) coach. 19. If you want to polish your interviewing skills you may hire a/an: a) applicant b) enemy c) recruiter d) coach. 20. What do you think your strengths and weaknesses are? 21. What mistakes do people often make during a job interview? 22. What things do you have to write about in your letter of application?
 43. 43. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko.......................................................................................... Posługiwanie się językiem obcym w działalności gospodarczej. Zakreśl poprawną odpowiedź lub udziel krótkiej odpowiedzi. Nr zadania Odpowiedź Punkty 1 a b c d 2 a b c d 3 a b c d 4 a b c d 5 a b c d 6 a b c d 7 a b c d 8 a b c d 9 a b c d 10 a b c d 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d 15 a b c d 16 a b c d 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 21 22 Razem:
 44. 44. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 7. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ - język niemiecki Instrukcja dla ucznia Instrukcja dla ucznia 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 3. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. 4. W zadaniach 1-6 przetłumacz zdania na język niemiecki. 5. W zadaniach 7-12 połącz części składowe rzeczowników złożonych. 6. W zadaniach 13-22 przyporządkuj zdaniom wyrażenia zawarte w punktach od a do g, przy czym każda propozycja może być użyta więcej niż jeden raz. 7. Odpowiedzi udzielaj tylko na karcie odpowiedzi 8. Na rozwiązanie testu masz 45 min. ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 1. List motywacyjny i życiorys proszę przesłać na adres: XYZ 2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie 6 kwietnia 2006 w hotelu „ X”. 3. Proszę o przesłanie faktury pro forma. 4. Odbyłem praktykę w niemieckiej firmie. 5. Chciałbym wyrazić głębokie współczucie. 6. Nasi menadżerowie posiadają duże doświadczenie. 7. Abteilung- a) – amt 8. Last- b) – nummer 9. Bestell- c) – material 10. Messe- d) – wagen 11. Arbeits- e) – gelände 12. Verpackungs f) – leiter 13. Stand Nr. 5, im Erdgeschoss gleich beim Eingang. 14. Frau Berg wird ab 15 Uhr Zeit haben. 15. Kann ich Ihnen behilflich sein? 16. Dies ist unsere neue Kollektion 17. Sie können ein Muster bekommen. 18. Das ist unser Verkaufspreis. 19. Das ist inklusive Mehrwertsteuer. 20. Ja, wir gewähren Mengenrabatt. 21. Wir können innerhalb von einer Woche liefern. 22. Sie kann Ihnen alle Informationen geben, die Sie brauchen. Wyrażenia: a) Zeit gewinnen b) Produktberatung c) Preiserläuterung d) Lieferzeit e) einen Termin ausmachen f) den Standort erklären g) Hilfe anbieten
 45. 45. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko……………………………………………………………………… Posługiwanie się językiem obcym w działalności gospodarczej. Wpisz prawidłową odpowiedź. Nr zadania Odpowiedź Punkty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Razem
 46. 46. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 45 9. LITERATURA 1. Abegg B.: 100 Musterbriefe Deutsch für Export und Import. Langenscheidt, Berlin 1997 2. Bzdęga A., Chodera J., Kubica S.: Podręczny słownik polsko-niemiecki. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 3. Cohn Z., Leofolii S.: The Ilustrated Dictionary of Information Technology. Claremont Books, London 1995 4. Hornby A.S.: Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English. OUP, Oxford 2000 5. Jaślan J., H.: Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko- polski. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1991 6. Pass Ch., Lowes B.: Dictionary of Economics. Unwin Hyman, Glasgow 1993 7. Pass Ch., Lowes B, Pendleton A., Chadwick L..: Dictionary of Business. Unwin Hyman, Glassgow 1995 8. Patoka Z. M., Świda D.: Basic English for Business. Poltext, Warszawa 2001 9. Piprek J., Ippoldt J.: Wielki słownik niemiecko-polski. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980 10. Rymarczyk J.: Handel Zagraniczny; organizacja i technika. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1997 11. Słupski J., Collin P.H.: Słownik Biznesu. Peter Collin Publishing; Wilga, Warszawa 1999 12. Świda D.: Office English, Poltext, Warszawa 1997 13. Witkowski A.: Słownik transportowy niemiecko-polski. Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 1996 14. Witkowski A.: Słownik transportowy polsko-niemiecki. Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 1996

×