Kpi zaverecny ukol

269 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi zaverecny ukol

  1. 1. Argumentace:Vybrala jsem si téma Socializační činitelé. Je to úryvek z mé seminární práce s názvemSocializace jedince v období puberty a adolescence, kde jsem dělala i výzkum, a to kdo má nasocializaci jedince největší vliv. I přesto, že nestuduji sociologii ani psychologii, mě to velmibaví a zajímá, proto jsem si toto téma vybrala. Každý z nás se začleňuje do společnosti, tudížse to týká nás všech a není na škodu se o tom něco hlouběji dozvědět.Anotace:Text se zabývá socializačními činiteli , kteří ovlivňují socializaci jedince v období puberty aadolescence. Dozvídáme se, kteří hlavní činitelé to vlastně jsou a kteří mají na jedincenejvětší vliv. Nejdříve je zde popsáno, jaký vliv má na jedince rodina, jak by se měli k dítětirodiče chovat a co všechno by mu měla poskytnout. Dále jaký vliv má na jedince škola,potom vrstevnické skupiny a to jak je jedinec vnímá a nakonec ve stručnosti masmédia.Klíčová slova: socializační činitelé, rodina, škola, vrstevníci, adolescent, pubescentSocializační činitelé Během života se postupně začleňujeme do systému společenských vztahů. Je toproces, který se nazývá socializace. To, jakým způsobem se začleňujeme do společnosti,záleží na faktorech, které na nás působí a na tom, co nás ovlivňuje. Jedná se o tzv. sociálníčinitele. Mezi socializační činitele pro dospívající patří rodina, škola, vrstevnické skupiny amasmédia. Dále zde mají vliv také vzory a ideály.Rodina Rodina má největší vliv na vývoj dítěte a je první základní a závazný modelspolečnosti, se kterým se dítě setkává. Rodina by měla zajišťovat primární potřeby, jako jeteplo, nasycení, bezpečí, ochrana. Měla by zajišťovat stabilní prostředí (domov) a přítomnoststabilních osob, jako jsou rodiče, sourozenci... Rodiče by měli být vysoce citově angažovánina vývoji a výchově dítěte. Měli by pozitivně rozvinout vlastnosti dítěte a plně rozvinout jehopotenciál a osobnost. Měli by dát dítěti příklad, jak správně žít. Měli by rozvíjet jeho zájmy arozvíjet postoj dítěte k ostatním lidem i k sobě samému. Rodiče by měli také dítě naučit, jakse chovat k prostředí, jak hospodařit s financemi a s předměty. Dítě by mělo mít citovézázemí. Rodina tedy uspokojuje biologické potřeby dítěte a poskytuje také uspokojení jehozákladních psychických potřeb. Rodina rovněž poskytuje základní výkladové vzorce propoznávání světa a působí na vytváření představy dítěte o sobě samém - na jeho sebepojetí asebehodnocení. Tím se rodina stává podstatným činitelem i pro utváření osobnosti dítěte -ovšem tím i vzniku případných odchylek a deformací.1 Toto základní působení rodiny probíháv procesu socializace dítěte. Dítě je na své rodiče ve všem odkázáno. Proto je kvalita ikvantita rodinné péče o dítě rozhodujícím činitelem v jeho vývoji i při utváření jeho osobnosti.1 http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2004071967
  2. 2. Vidíme ovšem, že se jedná o proces dvojstranný, rodina zajišťuje jeho rámec a poskytuje dítětipotřebné podněty, dítě však není pouhým pasivním objektem tohoto působení, aktivně sepodnětu zmocňuje, někdy dokonce provokuje jejich poskytování, zpracovává je a tím se nautváření své osobnosti samo podílí. Kromě kvality a míry poskytovaných podnětů je totiždůležité i to, jak je dítě chápe a jak se s nimi vyrovnává.2 Dítě v rodině také přejímá vlivykultury, do které patří, předávají se tradice, zvyky, přejímá hodnoty a morální normy a učí se,co je správné a špatné. Významné je i osvojení mateřského jazyka jako prostředkukomunikace a základní kulturní návyky, což je hygiena, stolování, oblékání, chování atd. Jsou ale i rodiny, které nefungují tak jak by měly. Může to být kvůli problémůmrodičů, špatné výchově, věku rodičů a mnoho dalšího. Od toho se pak odráží socializacedítěte.Škola V období adolescence se dospívající osamostatňují, odpoutávají od rodiny a navazujínové vztahy s jedinci obojího pohlaví. Hlavním prostorem pro navazování nových sociálníchvazeb představuje u dospívajících škola. Škola je institucí pro socializaci dětí a mládeže - širšíspektrum socializačních vlivů a procesů dotváří soustavným, systematickým a odborněřízeným působením, orientovaným především na vzdělávání v procesu výuky.3 Zdeněk Helusříká, že škola narozdíl od jiných socializačních činitelů organizuje své působení na žákysystematicky, zejména v oblasti jejich vzdělávání. Strategicky projektovaný vzdělávací plán,který je realizovaný příslušně vzdělanými pedagogickými odborníky, má zajistit osvojovánísoustav navazujících poznatků. Dále jsou žákům a studentům ujasňovány představy o vyššíchformách vzdělání a jeho uplatnění v praktickém životě, čili v profesi, zájmové činnosti akariérním růstu. Škola je také místem, kde se spontánně rozvíjí vztahy mezi žáky. Ve škole se rozvíjíspolužákovské kamarádství, které může trvat i celý život.Vrstevnické skupiny Pro dospívající v pubertě a hlavně v adolescenci se stávají velmi důležitými jejichvrstevníci. Vrstevnická skupina hraje v socializaci jedince významnou úlohu. Vztahy v ní jsourovnocenné, nezávislé, dítě ostatní děti nepotřebuje tolik jako rodiče, a proto s nimi můžetestovat hranice a odhalovat následky činů, které před druhými dělá. Vazba na rodinu sicebude stále trvat, ale zvláště v období adolescence vzrůstá důležitost vrstevníků jako činitelůsocializace.4 Vztahy k rodičům a vztahy k vrstevníkům mají pro dospívající zpravidla odlišnývýznam. Vliv vrstevníků se postupem času u adolescentů zvyšuje, ovšem důležitost vztahů srodiči neklesá. Vrstevníci jsou důležitější zejména pro trávení volného času. Také je proadolescenty velmi důležité, když mají pocit, že je jejich vrstevníci tzv. ,,berou" a oceňují.Posiluje to potom jejich vlastní pocity a pocity významnosti. Sdílejí stejnou zkušenost,stejnou životní pozici, stejné problémy, nejistoty a nejasnosti. A to vědomě i nevědomě. Ovšem vliv vrstevnických skupin může mít na jedince v dospívání i negativní vliv.Skupina může například užívat různé drogy nebo se chovat delikventně. Důležité je, aby dítěbylo schopno odmítat některé situace, zejména ty rizikové, a aby bylo schopno postavit setlaku vrstevníků. Jedinec by měl být vždy svůj.2 http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=20040719673 Helus, Z., Sociální psychologie pro pedagogy, s. 1814 http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/Socializace
  3. 3. Masmédia Zde máme na mysli média masové komunikace. Takovými médii je tisk, rozhlas,televize a internet. Bohužel mnoho dospívajících tráví více času u televize a videa, než aby seraději věnovali studiu, sportu, kultuře apod. Média v sobě obsahují v určitém smyslu i vážnánebezpečí a za jistých okolností mohou být pro člověka hrozbou. Masmédia mohou takéměnit naše názory a ovlivňovat chování. Graf Na grafu vidíme, kdo má největší vliv na formování osobnosti ve věku 15 - 20 let.Výzkum byl prováděn na břeclavských středních školách a to na obchodní akademii,gymnáziu, střední průmyslové škole a také byli tázáni dospělí lidé ve věku cca 50 let,abychom si srovnali, jestli je to v dnešní době stejné jako za mých rodičů. Z výzkumu jasně vyplívá, že na formování osobnosti adolescentů mají největší vlivpřátelé. To je důkaz toho, že se mladí lidé v tomto věku chtějí a snaží osamostatnit a vymanitse z vlivu rodičů. Někteří ovšem odpověděli i rodiče. Dále to byla škola a potom partner(ka).
  4. 4. Seznam bibliografických záznamůHELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007.288s. ISBN 978-80-247-1168-3- široce popisuje dané téma- vše je srozumitelně, přehledně a jasně napsáno- spolehlivý zdroj- dozvěděla jsem se spoustu věcí a to nejen o socializaci- psáno odborníkem - psycholog a pedagogPříručka pro dospívající, Čas proměn. Praha: Procter & Gamble, 2003. 35s.- stručné a přehledné- informace se lehce hledaly- srozumitelně napsáno- objektivní- jsou zde základní informacehttp://www.zdravi4u.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-3]. http://www.zdravi4u.cz. Dostupné zWWW: http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2004071967- výstižný článek- našla jsem zde přesně to, co jsem potřebovala- stránky jsou pravidelně aktualizovány- vše potřebné je podrobně a srozumitelně napsáno- webová stránka je celkově zajímavá a obsáhláhttp://wiki.rvp.cz [online]. 2011 [cit. 2011-02-05]. http://wiki.rvp.cz. Dostupné z WWW:http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/Socializace- srozumitelně napsáno- slušná a přehledná stránka- spolehlivý zdroj- stránka je pravidelně aktualizována- objektivní

×