Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sec4

2,151 views

Published on

  • Be the first to comment

Sec4

  1. 1. มิดเทอม000082 5210504875 ชุณหชัย จริยาพร ้อม E08 2 4 70 20.42000028 5210507424 ศรัณย์ เอนกธรรมกุล E11 1 4 62 18.08000036 5311002280 พัชรทิพย์ ปราณีรัชต์เลิศ K04 2 4 82 23.92 ิ000022 5410100344 อภิสทธิ์ วงค์ธมา ิ A13 1 4 64 18.67000066 5410102126 เมธาวี เกียรติพรพิเชฐ A13 2 4 68 19.83 ิ ิ000074 5410102185 ศรพร บรรจุทรัพย์ A13 1 4 57 16.63000036 5410102223 สุมตตา แก่นใน ิ A13 1 4 59 17.21000076 5410102258 อัจฉรา กันฟู A13 2 4 69 20.13000720 5410200241 จุฬาลักษณ์ นาคะชาต B04 1 4 53 15.46000731 5410200292 ชนกพลอย กนิษฐ์ B02 1 4 76 22.17000710 5410200373 โชติ เปรมเจริญ B03 2 4 80 23.33000711 5410200519 ณิรัชฎา พลายยงค์ B04 2 4 72 21.00000714 5410200535 ดวงพร แวดไทยสงค์ B02 1 4 65 18.96 ์000709 5410200918 พงศศธร จันทร์สนทราพร ุ B02 1 4 69 20.13000727 5410201078 ภาสกร มาเนียม B02 1 4 79 23.04000710 5410201175 วรวิช ไชยชนะ B03 1 4 73 21.29000713 5410201183 วัชราภรณ์ วิมลโสภารัตน์ B04 2 4 74 21.58000709 5410201353 สาวิณี เฉลิมลาภ B03 2 4 87 25.38000719 5410201507 อภิรดี ปานนิล B03 2 4 77 22.46000728 5410201523 อมราภรณ์ ปิ่ นสุวรรณ B04 1 4 67 19.54000728 5410201761 คณฉั ตร เดชวุฒปรีดา ิ B01 2 4 59 17.21000716 5410201779 จันทิมา กะเพราะยิง ่ B05 2 4 75 21.88000712 5410201787 จันทิมา สามนคร B04 1 4 80 23.33000725 5410201833 จุฑามาศ ยศทองเจิม B05 1 4 64 18.67000724 5410201841 ชฎาพร เนตรน ้อย B03 2 4 74 21.58
  2. 2. 000715 5410202198 นันตชา โพธิทองนาค ์ B04 2 4 68 19.83000720 5410202201 นาคินทร์ บุญเสนาทรัพย์ B05 2 4 60 17.50 ่ ุ้000716 5410202244 เบญจมาภรณ์ กีสน B03 1 4 59 17.21000724 5410202279 ประกฤษฎิ์ ไวทยวรรณ B03 1 4 64 18.67000719 5410202406 พลวัฒน์ เลิศทองไทย B03 1 4 63 18.38000721 5410202571 ละไมพร อันพิมพา B02 1 4 69 20.13000713 5410202686 วิไลพร มนัยนิล B03 1 4 55 16.04 ิ000714 5410202775 ศวัช รอดประไพ B05 2 4 81 23.63000721 5410202821 ศุภัสรา ชลูดดง B02 2 4 76 22.17000708 5410202970 อธิชา วทนะรัตน์ B02 1 4 67 19.54 ิ000717 5410203003 อังศณา ธีรรัตนสถิต B04 2 4 71 20.71000715 5410203101 นพมาศ กัณฐัศว์กาพล B02 1 4 65 18.96000726 5410300360 กนกนวล เครือวัล C00 2 4 60 17.50000722 5410300467 จารุวรรณ แก ้วจอหอ C00 2 4 64 18.67000725 5410300718 นพรัตน์ สมชัยภูม ิ ั C00 2 4 55 16.04000730 5410300726 นภาพร เค ้ามิม C00 1 4 70 20.42000717 5410300769 นาวิน จุลกะรัตน์ C00 1 4 77 22.46000711 5410300815 ปรีชา ท ้าวฐิตวรกุล ิ C00 1 4 84 24.50000718 5410300831 ปิ ยนุช ศรีกระจ่าง C00 2 4 63 18.38000718 5410300866 พฤกษ์ ซูแสวงทรัพย์ C00 1 4 60 17.50000708 5410300955 ภราดร บุญพอ C00 2 4 86 25.08 ิ000722 5410301005 มนสการ พงษ์พันธ์ C00 1 4 65 18.96 ่ ่000732 5410301048 วรรณรัตน์ แซทอง C00 1 4 66 19.25000712 5410301137 ศรัณย์ ภูเพ็ชร์ ่ C00 2 4 60 17.50 ิ000723 5410301242 อภิสทธิ์ ไชยชาติ C00 1 4 69 20.13000727 5410301897 กานต์รวี ทวีตา C00 2 4 71 20.71 ิ ิ000726 5410301951 จิรวรรณ ศรนวล C00 1 4 69 20.13
  3. 3. 000729 5410302087 ณัฐพงษ์ กัลยาแก ้ว C00 1 4 63 18.38 ิ000723 5410302435 ศรวัชร์ มานพพันธ์ C00 2 4 60 17.50000045 5410405099 ณัฐพร แสงสว่าง D16 1 4 78 22.75000043 5410405111 ธนกร อรัญวาสน์ D16 1 4 80 23.33000081 5410405251 วรภัทร สุวรรณมังกูร D16 2 4 80 23.33000069 5410405277 วิชชากร เกิดแสงรัตน์ D16 1 4 81 23.63 ั000028 5410405307 สตยา ทิพย์รัตน์ D16 2 4 83 24.21000038 5410506529 กษิดศ บุษยะมา ิ E08 1 4 82 23.92000052 5410506537 ก ้องเกียรติ ภูพันธ์ตระกูล ่ E08 1 4 84 24.50000048 5411300371 ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล N05 2 4 85 24.79000078 5411303630 ชลลดา นาผล N05 2 4 77 22.46000085 5411304113 ปิ ยะธิดา ธีระแนว N05 1 4 80 23.33000031 5411304130 ปุญญิศา เกือวันชัย ้ N05 2 4 91 26.54000084 5411304237 ณัฐกาญ จิรภิวงษ์ N05 1 4 94 27.42000032 5411304296 มัณฑนา อุไรสกุล N05 1 4 82 23.92000083 5411304351 มุกรวี กาเหนิดงาม N05 2 4 77 22.46000060 5510100036 ปฐม โกญจนานันท์ A15 1 4 63 18.38000074 5510100257 กรรวี ด ้วงมหาสอน A15 2 4 57 16.63 ิ000054 5510100303 กิตติพล ศรประภาพรสกุล A15 2 4 65 18.96000079 5510100346 จักรีพงษ์ ดาวกระจ่าง A15 1 4 77 22.46000039 5510100371 จิรยุทธ์ เต็มสอาด A15 2 4 66 19.25000064 5510100443 ณัฐกานต์ ราชนิยม A15 1 4 56 16.33000071 5510100605 เบญจมาศ ชูยม ิ้ A15 2 4 76 22.17000047 5510100966 ศุภฤกษ์ ลิมดลธรรม ้ A15 1 4 74 21.58000062 5510101024 สุกนต์ธ ี แดงนุ ้ย A15 1 4 63 18.38 ิ000026 5510101814 กังสดาล คุ ้มศร ิ A15 2 4 59 17.21000055 5510101857 กิตติศักดิ์ มิเตพาหุหะติ A15 1 4 70 20.42
  4. 4. 000075 5510101890 จริยา สุขวัฒนมงคล A15 1 4 61 17.79000053 5510101946 จิตราพร แก ้วสาโรง A15 2 4 56 16.33000073 5510101971 ชมภูนุช แสงทองย ้อย A15 1 4 62 18.08000065 5510101989 ชาญวิทย์ สองห ้อง A15 2 4 65 18.96000061 5510102021 ณัฏฐ์ วุฒพฤกษ์ ิ A15 2 4 50 14.58000077 5510102071 ณิชา ชัยสมทิพย์ A15 1 4 77 22.46000086 5510102187 นฤมล มาพริก A15 1 4 59 17.21000087 5510102209 น้ าเพชร พรหมสุวรรณ์ A15 1 4 64 18.67000046 5510102241 ปาจรีย ์ จันทร์น ้อย A15 2 4 62 18.08000053 5510102276 พรนัชชา คงพันธุ์ A15 1 4 70 20.42 ิ000077 5510102292 พรรณี สนะสนธิ A15 2 4 65 18.96000027 5510102357 พินดา กุลมาลา ิ A15 2 4 55 16.04000021 5510102373 เพ็ชรลดา แจ ้งส ี A15 1 4 68 19.83000079 5510102390 ภควัต ว่องไวยุทธ์ A15 2 4 60 17.50 ิ000066 5510102446 มนสชา คากูล A15 1 4 56 16.33000019 5510102454 มนัสดา ยิงชูตระกูล ่ A15 1 4 62 18.08000048 5510102489 รสธร คล ้องธรรม A15 1 4 66 19.25000056 5510102497 รัตนา ธิมาเกตุ A15 1 4 66 19.25000056 5510102705 อนัญญา อัษฎายุธ A15 2 4 65 18.96 ั000022 5510600250 แวฮสนี ดือเระ F16 2 4 54 15.75000049 5510600276 ลาพูน แก ้วงามสอง F17 1 4 69 20.13000024 5510601485 กนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์ F16 2 4 70 20.42000021 5510601507 กมลทิพย์ เกตุศรี F16 2 4 70 20.42000027 5510601515 กฤติยา เขียวอ่อน F16 1 4 62 18.08000051 5510601523 คณาพร ห ้วยหงษ์ทอง F16 2 4 82 23.92 ั000063 5510601531 คมกริช สงขรัตน์ F16 1 4 66 19.25000033 5510601540 จิระวิน วงษ์รักษา F16 1 4 66 19.25
  5. 5. ิ000061 5510601558 ชญาภา วัฒนาบุญศร ิ F16 1 4 78 22.75000046 5510601566 ชลลดา แย ้มสอาด F16 1 4 83 24.21000085 5510601574 ณภัทร สล ้างสุขสกาว F16 2 4 68 19.83000068 5510601582 ณรงค์ศักดิ์ มีศลป์ ิ F16 1 4 83 24.21000035 5510601591 ณัชชาปาณ สามะสูต F16 1 4 71 20.71000050 5510601604 ณัฐณิชา คงประเสริฐ F16 2 4 80 23.33000080 5510601612 ธนบดี จันทะมา F16 2 4 71 20.71000045 5510601621 ธนัญพร ปลูกชาลี F16 2 4 80 23.33 ิ000071 5510601639 พุทธสร ี พุทธให ้ F16 1 4 65 18.96000040 5510601647 ปรีชาพล นวนสุทธิ์ F16 1 4 77 22.46000054 5510601655 พรนิภา เกตุโต F16 1 4 83 24.21000043 5510601663 พราว เรืองรุง ่ F16 2 4 79 23.04000068 5510601671 ฟี ฟ่า นุ่งอาหลี F16 2 4 65 18.96 ิ ิ ี ิ000032 5510601698 ศรวรรณ ชวนโสภาเลิศ F16 2 4 77 22.46000018 5510601701 ศุภกิจ หนูแก ้ว F16 2 4 82 23.92000041 5510601710 หทัยทิพย์ จันทวงศ ์ F16 1 4 66 19.25000042 5510601728 อมรรัตน์ เพชรมาศศรี F16 2 4 80 23.33000035 5510601744 ไกรสุจต ขีดขัน ิ ้ F17 2 4 83 24.21000067 5510601752 จันทิมา นิลอุบล F17 1 4 75 21.88000033 5510601761 ฉั ตรสุดา ขุนเพ็ง F17 2 4 71 20.71000044 5510601779 ชนากานต์ กาวกาย F17 2 4 79 23.04000042 5510601787 ชนากานต์ อินทศรี F17 1 4 75 21.88 ั000020 5510601795 โชติรส ฮบสมบูรณ์ F17 2 4 70 20.42000073 5510601809 ฐิตมา เจริญดี ิ F17 2 4 82 23.92000055 5510601825 ณัฐธิดา หม ้อทอง F17 2 4 70 20.42000020 5510601833 ธนภรณ์ วัดสง่า F17 1 4 78 22.75000065 5510601841 ธนัชชา วรามิตร F17 1 4 59 17.21
  6. 6. ิ000081 5510601850 ธนิน สงหนาท F17 1 4 81 23.63000062 5510601868 นิชา ลีพล ้ F17 2 4 69 20.13000070 5510601876 นิชาภัทร คาทอง F17 1 4 81 23.63 ั000057 5510601884 นิชาภา รักสตย์ F17 2 4 82 23.92000049 5510601892 นิรชา โภคสวัสดิ์ F17 2 4 79 23.04000024 5510601906 ปวรวรรณ มั่นใจ F17 1 4 69 20.13 ิ000059 5510601914 มาริชาติ สมมาทอง F17 2 4 80 23.33000037 5510601922 ยลกร จีนทองคา F17 2 4 67 19.54 ั000044 5510601931 รัชวรรณ สงฆวัตร F17 1 4 80 23.33000023 5510601949 วรัญญา ธัญญาผล F17 2 4 72 21.00000058 5510601957 วิชญาดา นวนิจบารุง F17 1 4 86 25.08000076 5510601965 วิมลฉั ตร ภูศรีฐาน F17 1 4 77 22.46000019 5510601973 ศรัญยา ทวีชัย F17 2 4 87 25.38 ิ ิ000063 5510601981 ศรนันท์ คาแข็งขวา F17 2 4 73 21.29000030 5510601990 ศุภนิดา น ้อยตัง ้ F17 2 4 90 26.25000034 5510602007 โศภิดา งามจริต F17 1 4 85 24.79000070 5510602015 สโรชา แสงสว่าง F17 2 4 68 19.83000029 5510602023 สุชาดา ฉายสกุล F17 2 4 87 25.38 ื่000026 5510602040 สุนันทา เชอมทอง F17 1 4 81 23.63 ิ000025 5510602058 สุภา สงห์โตแก ้ว F17 2 4 78 22.75000025 5510602066 สุภาพิชญ์ ฤายศ F17 1 4 75 21.88000051 5510602074 หทัยชนก อินทุเกตุ F17 1 4 74 21.58000083 5510602082 หนึงฤดี ศรีสวรรณ์ ่ ุ F17 1 4 73 21.29 ่000047 5510602091 อภิสรา ชวยรอด F17 2 4 77 22.46000017 5510602104 อรณิชา สวนขวัญ F17 2 4 89 25.96000029 5510602112 อรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์ F17 1 4 71 20.71000018 5510602121 อัจราพรรณ ล ้วนมณี F17 1 4 77 22.46
  7. 7. 000031 5510800402 นวพล ลินติดต่อ H07 1 4 74 21.58000086 5510800411 มณั ญญา พึงพันธุ์ ่ H07 2 4 64 18.67000064 5510800721 ชุตมณฑน์ อุดมศรี ิ H07 2 4 61 17.79000040 5510800852 นาถมิตร สาราญรัตน์ H07 2 4 74 21.58000038 5510800861 เฟื่ องบุญ อเนกบุณย์ H07 2 4 66 19.25000041 5510800879 อภิศักดิ์ จ ้อยเจริญ H07 2 4 64 18.67000088 5510800887 อรอนงค์ ยีรงค์ ่ H07 2 4 62 18.08000060 5510803568 ปั ญจพร ปลากัดทอง H07 2 4 64 18.67000039 5510803606 ชลกานต์ จุฑาทานต์ H07 1 4 66 19.25000080 5510803614 ณัฐกานต์ เพียรภักดีสกุล H07 1 4 50 14.58000088 5510803631 พิมพ์พชชา เดชจรัสศรี ิ H07 1 4 61 17.79000078 5510803649 พิราอร บุญวัชรพันธ์สกุล H07 1 4 73 21.29000075 5510803657 มลฑาทิพย์ ปิ่ นยกูล H07 2 4 54 15.75000059 5510803673 รัตนา วรวิทยาวงศ ์ H07 1 4 66 19.25000034 5510803681 สุวพัชร ศาลาทิพ H07 2 4 59 17.21000057 5510803690 วัชรากร เชาวน์สขม ุ ุ H07 1 4 64 18.67000023 5510803711 ทรงพิสทธิ์ จันทรโชติ ุ H07 1 4 61 17.79000030 5510803720 นรา นิลทับ H07 1 4 62 18.08000067 5510803746 อลงกรณ์ อรรถาวีร ์ H07 2 4 64 18.67000072 5510803789 ไปรยา ปานปลอด H07 1 4 75 21.88000087 5510803797 วิทตยา ศรีเมือง ิ H07 2 4 61 17.79000072 5510803819 อนุสรา มะพันธ์ H07 2 4 60 17.50000084 5510803827 จารุวรรณ ดีโคตร H07 2 4 65 18.96000069 5510803835 ปิ ยะ สว่างอารมณ์ H07 2 4 74 21.58 ิ ิ000058 5510803843 พัทธนันท์ อุดมศรรัตน์ H07 2 4 63 18.38 ิ000151 5511100013 กิตติยา น ้าเจริญสงห์ L02 1 4 56 16.33000145 5511100021 กุลธนา อารักษ์พทธนันท์ ุ L02 1 4 55 16.04
  8. 8. 000098 5511100048 ปาณิศา คล ้ายหิรัญ L02 2 4 55 16.04000152 5511100056 ยุพรดี วรรณชนะ L02 2 4 57 16.63000164 5511100811 ภาณุพงศ ์ อินทเศยร ี L02 1 4 60 17.50000117 5511100820 สรวิศ วิเศษโสภากุล L02 1 4 68 19.83 ิ000139 5511100927 ศวกร พลายละมูล L02 1 4 57 16.63000137 5511101389 คณิต คุณเขตต์ L02 1 4 26 7.58000154 5511101397 กิตกูร นามการ L02 2 4 56 16.33000132 5511101401 เกษแก ้ว ศรีสาสน์รัตน์ L02 2 4 65 18.96000098 5511101419 ชลิดา อัสสุชลิตถี L02 1 4 65 18.96000089 5511101427 ชัยวัฒน์ ตรีเจริญสว่าง L02 1 4 74 21.58000120 5511101435 ณิชา หลาวเพ็ชร์ L02 2 4 74 21.58000103 5511101443 ทัศฆัมภรณ์ ทองกิม ้ L02 2 4 73 21.29 ิ ื้000089 5511101451 ธัญสร ิ เชอวงษ์ L02 2 4 64 18.67000109 5511101460 ธารทิพย์ ลาภกิจ L02 1 4 72 21.00000091 5511101478 นวพร ธรรมลังกา L02 2 4 78 22.75000119 5511101494 พลอยไพลิน ชูศรี L02 1 4 61 17.79000137 5511101508 พิชญาณั ฏฐ์ ฐิตธรรมสรณ์ ิ L02 2 4 58 16.92000156 5511101516 ภวัต ปุณโณปถัมภ์ L02 1 4 70 20.42000143 5511101524 วรณัฐ สายบัว L02 2 4 58 16.92 ิิ000141 5511101532 สรพรรณ จงประทีป L02 1 4 65 18.96000164 5511101567 อดิศักดิ์ น ้อยแจ่ม L02 2 4 58 16.92 ่000158 5511101915 กันต์กมล สงเสริม L33 2 4 75 21.88000100 5511101923 ชญานิศ โกเมนกุล L33 2 4 65 18.96000124 5511101931 ธานี เอียมสะอาด ่ L33 1 4 51 14.88 ์ ่000117 5511101940 ธารินทร์ วงศเสงียม L33 2 4 64 18.67 ิ ิ000160 5511101958 ธีราภรณ์ รัตนวชรนทร์ L33 2 4 58 16.92000096 5511101966 บงกช ทัพเทพ L33 1 4 79 23.04
  9. 9. ่ ิ้000162 5511101974 พัชราภรณ์ แซลม L33 1 4 72 21.00 ี000115 5511101991 พิชชาพร บรรจงชพ L33 2 4 67 19.54 ิ ิ ุ000102 5511102008 แพรวพรรณ ศรสข L33 2 4 69 20.13000094 5511102016 ภัทราภรณ์ รักประทุม L33 1 4 82 23.92000121 5511102024 มิงฉั ตร อนุวัฒน์นนทเขตต์ ่ L33 1 4 80 23.33 ิ000160 5511102032 รสกร แต ้ไพสฐ L33 1 4 85 24.79000093 5511102041 วัชรา ชนสุภาพ L33 1 4 69 20.13000099 5511102059 ศุภางค์ เจริญวัฒนนุกล ู L33 2 4 72 21.00000099 5511102067 สองขวัญ อุดมเดช L33 1 4 67 19.54 ิิ000101 5511102075 สรวรรณ จงเกษกรณ์ L33 2 4 59 17.21000095 5511102083 สุภัทรวดี โหมดสุวรรณ L33 1 4 65 18.96 ิ ิ000092 5511102091 สุภัทรา สงหศร ิ L33 2 4 63 18.38000125 5511102105 อติภา เอียมพ่วง ่ L33 1 4 68 19.83000110 5511102113 อาธิตา เกตุแก ้ว L33 2 4 74 21.58000105 5511102121 ไอลดา จันทราวดี L33 1 4 74 21.58 x 20.29 x 20.2 max 27.42 max 28.29 min 7.58 min 7.58

×