มิดเทอม000302 5211350464 ธนวิทย์ ธำรงจิรพัฒน์  N05  2  100  57  16.63000267 5211351134 วิศนี เสรีอจฉริยะกุล     ...
000247 5411350115 จอมฐิตำ จอมบัญชำ     N05  1  100  64  18.67000256 5411350123 จิตติพงษ์ จันทร์แป้ น   N05  2 ...
000256 5411350387 ดวงพร เพือนรัมย์              ่         N05  1  100  79  23.04000286 5411350395...
000244 5411350654 ปรีดำภรณ์ บุญสมจินต์  N05  1  100  81  23.63000242 5411350662 ปำนชนก วัฒนวงษ์     N05  1  10...
000247 5411350883 เมริญ นิพัทธ์วรสกุล   N05  2  100  76  22.17000263 5411350891 โยษิตำ เมฆพุก      N05  2  10...
000243 5411351154 สุธตำ จังธนสมบัต ิ           ิ              N05  1  100    74  21.58000252...
Sec100
Sec100
Sec100
Sec100
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sec100

1,276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sec100

 1. 1. มิดเทอม000302 5211350464 ธนวิทย์ ธำรงจิรพัฒน์ N05 2 100 57 16.63000267 5211351134 วิศนี เสรีอจฉริยะกุล ั N05 1 100 78 22.75000245 5311350172 คุณำกร ธรรมเจริญกิจ N05 1 100 60 17.50000270 5311350342 ชัชนนท์ รุดดิษฐ์ N05 1 100 52 15.17000246 5311350512 ณัฐมน อัคพรำหมณ์ N05 2 100 76 22.17000272 5311350750 พรกฤษณ์ ดวงดี N05 1 100 72 21.00000260 5311350857 ภำสกร แสงไชย N05 2 100 62 18.08000294 5311350873 ภูม ิ เศวตวิลำศ N05 2 100 67 19.54000253 5311351063 วำรี เด่นวรกุล N05 1 100 82 23.92000254 5311351080 ศวิตำ มูลศำสตร์ N05 2 100 71 20.71000288 5311351250 สุธำณี สมวงศ ์ N05 1 100 64 18.67000251 5311351314 สุภัทร ตังพิทยำเวทย์ ้ N05 2 100 62 18.08000286 5311351381 อริสรำ ดำรำโพธิ์ N05 1 100 63 18.38000249 5311351411 จิรภำ เอียมพุม ่ ่ N05 1 100 73 21.29000242 5311351438 ธนภรณ์ กล ้ำหำญ N05 2 100 74 21.58000267 5411350018 ปิ ยะกมล เพชรดี N05 2 100 90 26.25000297 5411350026 พลอยณภัส เลำหพูนรังษี N05 2 100 68 19.83000273 5411350051 กมลวรรณ เวชแพทย์ N05 1 100 79 23.04000310 5411350069 กมลวรรณ อยูสวรรณ ่ ุ N05 1 100 80 23.33000262 5411350085 กิตติกำ ปริวัฒนศักดิ์ N05 1 100 87 25.38000265 5411350093 ขวัญชนก พรหมไตรรัตน์ N05 1 100 81 23.63
 2. 2. 000247 5411350115 จอมฐิตำ จอมบัญชำ N05 1 100 64 18.67000256 5411350123 จิตติพงษ์ จันทร์แป้ น N05 2 100 69 20.13000311 5411350131 จิตรดำ พลสำย N05 2 100 81 23.63000249 5411350140 เจนจิรำ วิรยะ ิ N05 2 100 87 25.38000277 5411350158 ฉั ตรสุดำ วงค์เจริญ N05 2 100 73 21.29000290 5411350166 ฉั ตรำภรณ์ ดิษสน N05 1 100 81 23.63000280 5411350191 ชนำธิป เพียงโงก N05 2 100 75 21.88000295 5411350212 ชุตกำญจน์ สง่ำ ิ N05 1 100 75 21.88000303 5411350221 โชติกำ เทียงบำงหลวง ่ N05 2 100 75 21.88000257 5411350239 ญำณิศำ เฟื่ องกำลูน N05 2 100 77 22.46000305 5411350247 ฐำปนีย ์ มีกล ุ N05 1 100 76 22.17 ิ000291 5411350255 ฐิตภัทร สนบริสทธิ์ ิ ุ N05 1 100 80 23.33000293 5411350263 ณพัชร รัตนไพโรจน์ N05 1 100 78 22.75000259 5411350271 ณรงค์กร กมลำภิรมย์ N05 1 100 72 21.00 ั000250 5411350280 ณัชกฤช คูเพ่งซว N05 1 100 68 19.83000268 5411350298 ณัชพัณณ์ กิตติเรืองพัชร ์ N05 1 100 60 17.50000285 5411350301 ณัฏฐณิชำ มำประเสริฐ N05 1 100 69 20.13000259 5411350310 ณัฐชำ ทองโปร่ง N05 2 100 74 21.58000258 5411350336 ณัฐพร พงษำปำน N05 2 100 68 19.83000296 5411350352 ณัฐพล ศุภสำร N05 2 100 88 25.67000304 5411350361 ณัฐวดี โอวัฒนำกิจ N05 2 100 76 22.17000307 5411350379 ดวงกมล ศรีสข ุ N05 1 100 65 18.96
 3. 3. 000256 5411350387 ดวงพร เพือนรัมย์ ่ N05 1 100 79 23.04000286 5411350395 เดือนนภำ มณีขำว N05 2 100 82 23.92000269 5411350409 ตรีกำญจน์ เวชชำนุเครำะห์ N05 1 100 86 25.08000252 5411350417 ตุลยวัต ิ สกุลคล ้อย N05 2 100 74 21.58000255 5411350433 ธนวรรณ ขุนทอง N05 1 100 70 20.42 ิ000309 5411350441 ธนวัฒน์ วศนระพี N05 2 100 71 20.71 ่000299 5411350450 ธฤติมำ แซล ี้ N05 1 100 74 21.58000244 5411350468 ธัญชนก โอฬำรนิเวศน์ N05 2 100 88 25.67000254 5411350476 ธัญญธร ปิ ยภิญโญภำพ N05 1 100 79 23.04000288 5411350506 ธัญวรรณ ขันนำค N05 2 100 76 22.17000293 5411350522 ธำนสุ สรำนพกุล N05 2 100 73 21.29 ั000278 5411350531 ธีรภัทร สงขชำติ N05 1 100 78 22.75000289 5411350549 ธีรัชต์ ตังเจริญจริง ้ N05 2 100 87 25.38000248 5411350557 ธีรตม์ คงฤทธิ์ ุ N05 2 100 67 19.54000276 5411350565 นที ศุภธรกุล N05 1 100 72 21.00000304 5411350581 นภำรัตน์ ตันติปำลกุล N05 1 100 82 23.92 ิ000239 5411350590 นฤชต เจริญพำนิช N05 1 100 71 20.71000308 5411350603 นวลวรรณ กุลกระจ่ำง N05 1 100 87 25.38000295 5411350611 นัทมน แสงฉำย N05 2 100 76 22.17000279 5411350620 นันทกำนต์ สุพรรณสำร N05 2 100 71 20.71000258 5411350638 นำถฤดี จัตตุพรพงษ์ N05 1 100 69 20.13000268 5411350646 นิลำวัลย์ จันทร์วงศ ์ N05 2 100 86 25.08
 4. 4. 000244 5411350654 ปรีดำภรณ์ บุญสมจินต์ N05 1 100 81 23.63000242 5411350662 ปำนชนก วัฒนวงษ์ N05 1 100 75 21.88000271 5411350671 ปุณยวีร ์ ดิลกวงศ ์ N05 2 100 76 22.17000278 5411350689 พัชรพรรณ เจียมเจริญ N05 2 100 77 22.46000274 5411350697 พัชรพรรณ ลีกระจ่ำงแสง N05 2 100 79 23.04000245 5411350701 พัชรพล ศรีทรงชัย N05 2 100 69 20.13 ิ000301 5411350719 พัชรอร ยุทธศลป์ เสวี N05 1 100 73 21.29000265 5411350727 พิมพิกำ กิจวัชรมงคล N05 2 100 64 18.67000299 5411350735 พิมภัทรำ ขวัญเมือง N05 2 100 74 21.58 ์000302 5411350743 พิสชำ วงศไกรศรี N05 1 100 88 25.67000270 5411350751 ไพลิน กิจจำทิชำกร N05 2 100 82 23.92000283 5411350760 ภวินท์ แพสุวรรณ์ N05 2 100 64 18.67000287 5411350778 ภัทรพร พฤกษะศรี N05 2 100 76 22.17 ิ000294 5411350786 ภัศรพรรณ อมรประสทธิ์ N05 1 100 76 22.17000276 5411350794 ภัสรำวรรณ ทองประจง N05 2 100 71 20.71000292 5411350808 ภำวิณี ตะติโชติพันธุ์ N05 2 100 72 21.00000282 5411350816 ภีม อำจจำนงค์ N05 1 100 64 18.67 ิ000264 5411350824 ภูรชญำ สงห์โต ิ N05 1 100 82 23.92000266 5411350832 มยุร ี ชุบคำ N05 1 100 96 28.00000257 5411350859 มุรญำณ เสนโสพิศ ิ N05 1 100 74 21.58000282 5411350867 เมทินี กลับมั่งมี N05 2 100 90 26.25 ิ ิ ิ000264 5411350875 เมธำดำ กิจศรสน N05 2 100 79 23.04
 5. 5. 000247 5411350883 เมริญ นิพัทธ์วรสกุล N05 2 100 76 22.17000263 5411350891 โยษิตำ เมฆพุก N05 2 100 73 21.29000281 5411350905 รวิตำ โชคสงวนศักดิ์ N05 2 100 72 21.00000255 5411350913 รัฐพงศ ์ วัฒนะลีลำกุล N05 2 100 70 20.42000250 5411350930 วรำงคณำ จรรยำรุงโรจน์ ่ N05 2 100 72 21.00 ิ000279 5411350948 วศนี แก ้วจันทร์ N05 1 100 92 26.83 ิ ิ000301 5411350956 วำสนี เชญวิรยะกุล ิ N05 2 100 74 21.58000266 5411350964 วิไลพร เขียวหวำน N05 2 100 89 25.96000296 5411350972 วีรยำ ตรีวรัญญู N05 1 100 84 24.50000241 5411350981 เวธนี ชลสุวรรณโรจน์ N05 2 100 76 22.17000290 5411350999 ศตพร ตัญญะเกตุ N05 2 100 77 22.46000284 5411351006 ศนิตย์ษำ อมตวัฒน์ N05 1 100 67 19.54000298 5411351014 ศรัณยำ ศรัณยุตำนนท์ N05 2 100 62 18.08 ิ000271 5411351022 ศศชำ เอืออรุณแสงใส ้ N05 1 100 70 20.42000277 5411351031 ศศภำ วงศศรีศรศักดิ์ ิ ์ N05 1 100 75 21.88 ิ000311 5411351049 ศศวรรณ สำมัคคี N05 1 100 88 25.67 ิ ิ000292 5411351057 ศรนมำศ สุวรรณเจริญ N05 1 100 70 20.42000287 5411351065 ศษฎี ศศวงศ ์ ิ ิ N05 1 100 69 20.13 ี000281 5411351081 สรกฤช สดำสมบูรณ์ N05 1 100 64 18.67000310 5411351090 สรวีย ์ โรซำร์พทักษ์ ิ N05 2 100 78 22.75 ิ000297 5411351103 สรภพ สอิงทอง ้ N05 1 100 62 18.08 ิี000262 5411351120 สรธร ธนลำภอนันต์ N05 2 100 71 20.71
 6. 6. 000243 5411351154 สุธตำ จังธนสมบัต ิ ิ N05 1 100 74 21.58000252 5411351171 สุภัควี พินทุเสน N05 1 100 82 23.92000305 5411351197 สุรทัศ ด่ำนพำนิช N05 2 100 83 24.21 ิ ิ000300 5411351219 สุวร ์ สุวชำญวรสน ี N05 2 100 78 22.75 ่000309 5411351235 หทัยชนก แก ้วชวย N05 1 100 76 22.17000248 5411351251 อภิชญำ ตีระอรรถกร N05 1 100 75 21.88000308 5411351260 อภิชำติ ไทยกรณ์ N05 2 100 80 23.33 ี000251 5411351278 อภิญญำ แตงวิเชยร N05 1 100 70 20.42 ิ ์000246 5411351286 อภิญญำ วันประสทธิพร N05 1 100 62 18.08000306 5411351294 อรธีรำ เกียรติไพบูลย์ N05 2 100 70 20.42000240 5411351308 อรพรรณ เปี่ ยมดีสกุล N05 1 100 75 21.88 ่ ้000313 5411351324 อรุณโรจน์ แซเฮง N05 2 100 95 27.71 ิิ000303 5411351332 อัทธวิชญ์ สรวสุธร N05 1 100 68 19.83000280 5411351359 อินชนันม์ บุญคง N05 1 100 77 22.46 ิ000275 5411351367 อุไรรัฐ อุชชน N05 1 100 84 24.50000284 5411351375 อุษณีย ์ วิทยำกุล N05 2 100 78 22.75 x 21.86 x 20.2 max 28.00 max 28.29 min 15.17 min 7.58

×