Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Άνοια στο σπίτι: Τεχνολογίες για παρακολούθηση από απόσταση και ανεξάρτητη διαβίωση

429 views

Published on

Άνοια στο σπίτι: Τεχνολογίες για παρακολούθηση από απόσταση και ανεξάρτητη διαβίωση. Περιγραφή έργου Dem@Care

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Άνοια στο σπίτι: Τεχνολογίες για παρακολούθηση από απόσταση και ανεξάρτητη διαβίωση

 1. 1. ΣΙ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΔ΢ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η ΑΠ΋ ΑΠ΋΢ΣΑ΢Η ΚΑΙ ΑΝΔΞΆΡΣΗΣΗ ΓΙΑΒΊΩ΢Η Γηάλλεο Κνκπαηζηάξεο Δξεπλεηήο Α’ ΔΚΔΣΑ ΙΠΣΗΛ
 2. 2. ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ  Ο παγθόζκηνο πιεζπζκόο απμάλεηαη ξαγδαία .  Μέρξη ην 2060 ζηελ Δπξώπε ζα ηξηπιαζηηαζηνύλ νη άλζξσπνη ειηθίαο 80 θαη πάλσ  ΢ηελ Διιάδα, κέρξη ην 2050, ηα άηνκα 65 εηώλ θαη άλσ αλακέλεηαη λα απνηεινύλ ην 30% ηνπ πιεζπζκνύ  5% ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 65, 20% ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 80 έρνπλ Alzheimer ’s (ε πην θνηλή κνξθή άλνηαο) [1]  Παγθνζκίσο πάλσ από 35 .6 εθαηνκκύξηα άηνκα κε άλνηα (WHO)  Αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ην 70% κέρξη ην 2050  Γηπιαζηάδεηαη ν αξηζκόο αηόκσλ κε άλνηα θάζε 20 ρξόληα  66 εθηα. ην 2030, 115 εθαη. ην 2050 [1] Warner J, Butler R. Alzheimer ’s disease. Clinical Evidence 2000; 3: 419 425
 3. 3. ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ  H άλνηα είλαη ζηαδηαθά λεπξνεθθπιηζηηθή: αιιάδεη ε πξνζσπηθόηεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά  50% - 80% ηωλ αζζελώλ κε Alzheimer ’s θροληίδοληαη ζηο ζπίηη  Καζώο ρεηξνηεξεύεη ε θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, ην θνξηίν ζηνλ θξνληηζηή ρεηξνηεξεύεη.  ΢ηηο ρώξεο ηεο Ν. Δπξώπεο ε θξνληίδα γίλεηαη ζπλήζσο από νηθνγελεηαθά κέιε  ΢ε άιιεο ρώξεο από θξνληηζηέο, νίθνπο επγεξίαο  Σν θνξηίν είλαη θνηλσληθό, πξνζσπηθό, νηθνλνκηθό  Σα νηθνγελεηαθά κέιε κπνξεί λα αλαγθαζηνύλ λα κελ δνπιεύνπλ  Σν νηθνλνκηθό θόζηνο θξνληηζηή, νίθνπ επγεξίαο είλαη κεγάιν  Άηνκα κε ζνβαξή άλνηα ρξεηάδνληαη θξνληίδα 24 ώξεο ην 24σξν
 4. 4. ΔΙ΢ΑΓΩΓΉ  Έξεπλεο ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Πνισλία, ΢θσηία, Ιζπαλία έδεημαλ  Οη κηζοί θρόληηδαλ ηο άηοκο κε άλοηα πάλω από 10 ώρες ηελ εκέρα  Οη κηζοί έληωζαλ όηη δελ είχαλ ιάβεη επαρθή πιεροθόρεζε όηαλ ηο άηοκο δηαγλώζηεθε κε άλοηα  Σα πην δύζθνια γηα ηνπο θξνληηζηέο είλαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο  Πάλσ από ηνπο κηζνύο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θξνληίδα ζην ζπίηη, θέληξα εκέξαο, νίθνπο επγεξίαο  17% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνύλ όηη ην επίπεδν θξνληίδαο ζηελ ρώξα ηνπο είλαη θαιό
 5. 5. ΓΑ ΢ΉΜΔΡΑ  Η ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ζπλήζσο γίλεηαη κε πεξηνδηθά ξαληεβνύ θαη εξσηεκαηνιόγηα  Τα ερωηεκαηοιόγηα κπορεί λα κελ είλαη πάληα αληηθεηκεληθά:  Δπεξεάδνληαη από ηελ γλώκε ηνπ γηαηξνύ  Δπεξεάδνληαη από ηηο απαληήζεηο ησλ αηόκσλ: ην άηνκν κε άλνηα ζπρλά ζεσξεί όηη εθηειεί θαλνληθά ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, ελώ όηαλ ηνλ/ηελ εμεηάδνπλ εηδηθνί, δηαπηζηώλνπλ όηη απηό δελ ηζρύεη  Η ζπρλόηεηα επηζθέςεσλ δελ είλαη επαξθήο γηα θνληηλή παξαθνινύζεζε  Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη δελ είλαη επαξθείο
 6. 6. ΢Σ΋ΥΟΙ DEM@CARE  Άκεζε Τπνζηήξημε  Αμηόπηζηεο Μεηξήζεηο  ΢ην ρώξν θαηνηθίαο  Αύμεζε αίζζεζε απηνλνκίαο  Αζθάιεηα  Νέα ηαηξηθή γλώζε  Γηαζύλδεζε θαζεκεξηλόηεηαο κε εμέιημε λόζνπ Alzheimer
 7. 7. DEM@CARE
 8. 8. ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE  Παξαθνινύζεζε ηξόπνπ δσήο, θπζηνινγίαο (lifelogging, physiology)
 9. 9. ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE Αμηόπηζηε παξαθνινύζεζε θαζεκεξηλόηεηαο  Οπηηθν-αθνπζηηθνί  Κάκεξεο – Μηθξόθσλα  Wearable (Φνξεηνί)  Κίλεζε, παικνί, ζεξκνθξαζία, ...  Δμεηδηθεπκέλνη  Όπλνο  3Γ εηθόλα
 10. 10. ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η  Οπηηθή παξαθνινύζεζε γίλεηαη κε θάκεξα GoPro πνπ κπνξεί λα θνξεζεί:  Σν άηνκν θνξάεη εηδηθό γηιέθν πάλσ ζην νπνίν ε θάκεξα είλαη θνιιεκέλε  Καηαγξάθεη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα κέξε ζηα νπνία πεγαίλεη  Γίλεηαη (1) αλαγλώξηζε αληηθεηκέλσλ θαη (2) εμαγσζή ησλ πην ζεκαληηθώλ πεξηνρώλ ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ θαηά ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ  Κάκεξα ηύπνπ RGB-D, ζαλ ην Kinect: θαηαγξάθεη θαη απιό βίληεν θαη πιεξνθνξία βάζνπο από ηελ νπνία εμάγεηαη εύθνια ε ζηινπέηα ηνπ αηόκνπ
 11. 11. ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η  Γεδνκέλα από θαηαγξαθή ζε πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ ζηελ Ιξιαλδία
 12. 12. ΟΠΣΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗ΢Η  Οπηηθναθνπζηηθή παξαθνινύζεζε
 13. 13. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
 14. 14. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν
 15. 15. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΉ ΔΣΑΙΡΔΊΑ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν  Αθνπζηηθή παξαθνινύζεζε
 16. 16. DIADOHOKINETIC (DDK) TEST  DDK tests are used by speech -language pathologists for assessment of motor speech impairments, e.g. dysarthria  Quick and accurate production of rapid, alternating sound tokens involving different parts of mouse, e.g. “puh-tuk-kuh—puh-tuh-kuh— …”  Our hypothesis and research direction:  The DDK test may challenge both motor and cognitive control over speech production  Motor and cognitive faults deteriorate the temporal regularity of the audio signal normally expected in this type of utterances  We can develop a regularity measure of the DDK performance  Is the DDK regularity useful in distinguishing between Control/MCI/AD groups?
 17. 17. DDK REGULARITY ANALYSIS EXAMPLES Good performance 8 x 10 10 Poor performance Energy Modulation Spectrum. K=31.8644 4 7 2.5 4 2 3 1.5 2 1 1 Energy Modulation Spectrum. K=10.7455 3 5 11 3.5 6 x 10 0.5 0 0 5 10 15 20 Modulation frequency, Hz 25 30 0 0 5 10 15 20 Modulation frequency, Hz 25 F0 utility func. Max=0.012036 K=2.3936 F0 utility func. Max=0.042138 K=9.8176 0.014 0.045 0.012 0.04 0.035 0.01 0.03 0.008 0.025 0.006 0.02 0.015 0.004 0.01 0.002 0.005 0 0 1 1.5 2 Modulation F0, Hz 2.5 3 1 1.5 2 Modulation F0, Hz 2.5 3 30
 18. 18. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ  ΢πζρέηηζε ραξαθηεξηζηηθώλ νκηιίαο κε θαηάζηαζε άλνηαο.  Η θαηαγξαθή θαη επαλάιεςε αλάιπζεο ηεο θσλήο ηνπ αηόκνπ κεηά από θαηξό εμαζθαιίδεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ θαη αλίρλεπζε αιιαγώλ.  Δμαγσγή ραξαθηεξηζηηθώλ ηξόπνπ δσήο από βίληεν:  Αλαγλώξηζε θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεκηνπξγία πξνθίι ηξόπνπ δσήο  Αλίρλεπζε αιιαγώλ ζε ζπλήζεηεο, ζε ηξόπν εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ  ΢πλδπαζκόο κε δεδνκέλα από αηζζεηήξεο θπζηνινγίαο γηα πιήξε εηθόλα.  Πρ έλα άηνκν πνπ ήηαλ θνηλσληθό, έβγαηλε ζπρλά κπνξεί λα θνηκάηαη πεξηζζόηεξν ή λα ραξαθηεξίδεηαη από πεξηζζόηεξε απάζεηα
 19. 19. ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΑΙ ALZHEIMER ΚΑΙ ΢ΤΓΓΔΝ΍Ν ΓΙΑΣΑΡΑΥ΍Ν  Έγηλαλ θαηαγξαθέο ζε δύν θάζεηο, ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηελ άλνημε 2013  Καηαγξαθή αζθήζεσλ κλήκεο θαη θσλεηηθώλ αζθήζεσλ γηα αλάιπζε νκηιίαο, άξζξσζεο κε πεξίπνπ 30 άηνκα θαη άλνηα θαη 30 πγηή άηνκα  Καηαγξαθή θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ:  Δίζνδνο ζε δσκάηην, εηνηκαζία κηθξνύ γεύκαηνο, ζπζθεπαζία ζηα ζθνππίδηα, ηειεθώλεκα, εηνηκαζία ξνθήκαηνο, δηάβαζκα βηβιίνπ θ.α.
 20. 20. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ
 21. 21. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ
 22. 22. ΠΡΟ΢ΈΓΓΙ΢Η DEM@CARE  Παξαθνινύζεζε θπζηνινγίαο θαη ηξόπνπ δσήο δίλεη ελδείμεηο γηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ.  Γίλεηαη έκθαζε ζε 5 βαζηθέο πεξηνρέο:      Όπλνο (πνηόηεηα/δηάξθεηα) Κηλεηηθόηεηα, γπκλαζηηθή Καζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (ADLs, Activities of Daily Living) Κνηλσληθόηεηα Γηάζεζε  Με ηελ ιύζε πνπ πξνηείλεη ην Dem@Care, ππάξρεη ζπλερήο νιηζηηθή (ιόγσ πνζόηεηαο θαη πνηθηιίαο αηζζεηήξσλ) παξαθνινύζεζε ηνπ αηόκνπ, από ηελ νπνία κπνξνύλ λα αληρλεπηνύλ αιιαγέο θαη πηζαλά πξνβιήκαηα.
 23. 23. ΢ΔΩ΢ ΚΑΙ ΘΗ΢Η ΓΑ  Θα γίλνπλ πηινηηθέο δνθηκέο ζε ηξεηο ρώξεο ζε ηξία πεξηβάιινληα  Δξγαζηήξην (ειεγρόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)  Οίθνο επγεξίαο (θαζεκεξηλή δσή ζε ειεγρόκελν πεξηβάιινλ)  ΢πίηηα (θαζεκεξηλή δσή ζηνλ ρώξν ηνπ θάζε αηόκνπ)  ΢ε Γαιιία, Ιξιαλδία, ΢νπεδία  Ιζρύνπλ δηαθνξεηηθνί θαλόλεο εζηθήο/δενληνινγίαο ζε θάζε ρώξα θαη πεξηβάιινλ  Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξώλνληαη πιήξσο θαη ππνγξάθνπλ έληππα ζπγθαηάζεζεο
 24. 24. ΢ΤΜΠΔΡΆ΢ΜΑΣΑ  Πιεξνθνξία από παξαθνινύζεζε θαζεκεξηλόηεηαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή ζηελ ππνβνήζεζε δηάγλσζεο θαη ζπλνιηθήο θξνληίδαο  Νένη ζέλζνξεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ επηπιένλ αθξίβεηα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληρλεύνληαη ( π.ρ. Δηνηκαζία θαγεηνύ)  Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζεκεξηλήο ηεο κνξθή  Δπηπιένλ πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ζρεηηθά ζπζηήκαηα
 25. 25. ΔΤΥΑΡΙ΢Σ΍! http://mklab.iti.gr http://www.demcare.eu

×