Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samir Mesić prezentacija

1,087 views

Published on

Drugi okrugli sto Bihać - WeB

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samir Mesić prezentacija

 1. 1. POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI I ISO STANDARDI Zašto je ovo bitno, važno za našu privredu-poduzeća. Samir Mesid
 2. 2. UVOD • Poslovanje danas karakteriše nemilosrdna konkurencija i sve bolja informiransot kupaca u svim privredenim granama • usklađivanje tržišnih uslova sa mogudnostima i sposobnostima poduzeda je primarni uvjet za planiranje ciljeva, politika i strategija kao i za izradu odgovarajudih planova i programa poduzeda
 3. 3. CILJEVI • svakog poduzede su da preko instrumenata upravljanja osiguraju stalan rast i razvoj • svako poduzeda treba da osigura svim zaposlenim da raspolažu sa informacijama koje su im potrebne u poslovima odlučivanja, planiranja, izvršenja i kontrole.
 4. 4. INFORMACIONI SISTEM Samir Mesid
 5. 5. Koji su razlozi za primjenu Informacionih sistema u poduzede? • IS omogudava da poduzede može definirat svoje ciljeve i usmjeriti svoju aktivnost na njihovo ostvarenje, tako što osigurava informacije za planiranje, izvršenje i kontrolu, te niz drugih kreativnih i tehničkih poslova • IS omogudava poduzedu da dođe do saznanja o tekudim zbivanjima u određenoj sredini, ili o eventualnom nastajanju kriznih situacija • IS omogudava izbor optimalnog rješenja pri odlučivanju i smanjuje rizik
 6. 6. ŠTO JE TO INFORMACIONI SISTEM • Teorijski ga možemo predstaviti kao skup komponenti organizovanih tako da omogude registrovanje, prikupljanje, prenos, obradu, skladištenje, analizu i distribuciju informacija za različite namjene. • Prema opštoj teoriji sistema, svaki sistem sadrži elemente na ulazu i izlazu, odnosno input i output, kao i odgovarajude upravljanje. • Da bi bila jasna namjena sistema, moramo ga promatrati u odnosu na njegovo okruženje, kako bi se definrale Granica sistema koje ga razdvaja od spoljnih sistema. • Interakcija sistema sa okruženjem vrši se kroz funkcije i arhitekturu sistema, čija se dejstva ostvaruju kroz ulaze/izlaze sistema. GRANICE SISTEMA Okruženje sistema Ulazi • FUNKCIJA • ARHITEKTURA Okruženje sistema Izlazi
 7. 7. INFORMACIONI SISTEM Osnovni zadatak IS je prikupljanje, obrada, arhiviranje, analiza i distribucija informacija. Cilj je obrada prikupljenih podataka u informacije, radi njihove transformacije u znanje za specifičnu (poslovnu) namjenu. POSLOVNI (FUNKCIONALNI) ASPEKT svakog sistema je funkcija koju on obavlja. STRUKTURNI (ARHITEKTURNI) ASPEKT svakog sistema su njegove organizacione jedinice.
 8. 8. INFORMACIONI SISTEM KOMPONENTE IS Svaki informacioni sistem je usklađena cjelina između njegovih ključnih komponenti koje izvršavaju određene aktivnosti. 6 Osnovne komponente informacionih sistema su: 1. Organizaciona komponenta 2. Podaci-Baze podataka 3. Hardware-komponenta 4. Software-komonenta 5. Kadrovska komponenta - ljudi 6. Mrežna komponenta - veze Podaci-Baze podataka Hardwer Software Organizaciona komponenta Korisnici IT stručnjaci Mrežna komponenta
 9. 9. KOMPONENTE IS-ORGAMIZACIONA ASPEKTI INFORMACINOG SISTEMA Planiranje i Planiranje i Upravljanje odnosima s kupcima Planiranje i Upravljanje logistikom Planiranje i Upravljanje proizvodnjom Planiranje i Upravljanje ljudskim resursima Marketing Nabava Proizvodnja Usluge Kadrovska Financijsko računovodstvo Služba za podršku Prodaja Skladišta Plade Likvidatura Društveni mediji ZaliheMaterijala upravljanje Financijskim rizicima POSLOVNI STRUKTURNI Gotovi proizvodi RobnoMaterijalno računovodstvo Obrazovanje Plan i Anliza
 10. 10. KOMPONENTE IS-PODACI • PODACI su nosioci informacija i predstavljaju jednu od najvažnijih komponenti informacionog sistema,organiziranih i skladištenih u BAZE PODATAKA, na način da se lako pronalaze. • Informacija je skup znanja i iskustava, vezanih za funkcionisanje i izvršavanje procesa u poduzedu, vezanih za relaciju preduzeda i okruženje i sl.. • Pojam „informacija“ obično pretpostavlja prisustvo dva objekta – „izvora“ informacije i „korisnik“ informacije.
 11. 11. KOMPONENTE IS-HARDWARE HARDWARE informacinog sistema čini materijalno-tehničku komponentu
 12. 12. KOMPONENTE IS-SOFTWARE SOFTWARE informacinog sistema, predstavlja nematerijalnu komponentu informacionog sistema u vidu računarskih programa. SISTEMSKE ILI OPERATIVNE SOFTVER SOFTVERSKE APLIKACIJE uključuju sve vrste programskih instrukcija i proceduraprogramska dokumentacija.
 13. 13. KOMPONENTE IS-KADROVSKA LJUDSKI RESURSI su neophodni za funkcioniranje informacionih sistema. KRAJNJI KORISNICI su ljudi koji koriste komponete informacionih sistema u svakodnevnom radu. Vedina zaposlenih u organizaciji su krajnji korisnici informacionog sistema. IT SPECIJALISTI su ljudi koji razvijaju, implementiraju, ocjenjuju i održavaju IS.
 14. 14. KOMPONENTE IS-MREŽNA RAČUNARSKA MREŽA, lokalna i globalna, sa aktivnom i pasivnom mrežnom opremom, uređajima i instalacijama, su okosnica telekomunikacionog podsistema informacionog sistema.
 15. 15. ISO STANDARDI Samir Mesid
 16. 16. KOJI SU RAZLOZI ZA PRIMJENU ISO STANDARDA? • Zato što je svijet pa i Evropska Unija (EU) uvela ovaj i druge standarde (70-80%) i • što sve države koje se priključuju EU trebaju da imaju u svojoj državi min. 40% poduzeda koja su implementirale u svoje poslovanje ISO standarde,(1%), te • što se u mnogim aktima EU ukazuje na značaj standardizacije poslovanja u svim segmentima • Više nije Pitanje da li bez CE znaka i ISO Certifikata možete izvoziti u Evropu. • Pitanje je trenutka kada de se u Zakon o javnim nabavkama osigurati predsnost certificiranim ponuđačima
 17. 17. ŠTO JE TO ISO Norma ili standard (pravilo, propis) je sistem odrednica koje uređuju neku materiju ISO 27001 ISO 18001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 22001 HACCP • ISO 9001 njim se uređuje opšte poslovanje svakog poduzeda • ISO 14001 koji reguliše ekologiju • ISO 18001 govori o primjenjenim mjerama zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi • ISO 27001 govori o zaštiti podataka i sigurnosti informacijskih sistema • ISO 22001 bavi se sigurnosti hrane...zatim • HACCP je sistemski preventivni pristup sigurnosti hrane
 18. 18. ISO 9001:2008 UPRAVLJANJE KVALITETOM POSLOVANJA uređuje opšte poslovanje svakog poduzeća ili organizacije, bez obzira šta je predmet poslovanja i rezultat poslovanja,.... cigla, šaraf, zgrada, usluga ili neki dokument. ELEMENTI NORME • Sistem upravljanja kvalitetom (SUK) • Odgovornost uprave • Upravljanje resursima • Realizacija proizvoda • Mjerenje, analiza i poboljšavanje
 19. 19. ISO 9001:2008 PROCESNI PRISTUP UPRAVLJANJU KVALITETOM Neprekidno poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom K U P A C Z A D O V O L J S T V O Odgovornost uprave Z A H T J E V I Mjerenje, analiza i poboljšanja Upravljanje resursima Ulaz Realizacija Proizvod Usluga Izlaz Poduzede-Organizacija K U P A C
 20. 20. ISO 9001:2008 ŠTO SE MORA UČINIT DA SE USVOJI NORMA? 1. Utvrditi procese po kojim se radi 2. Odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa 3. Odrediti kriterije i metode potrebne za djelotvorno odvijanje i kontrolu tih procesa 4. Osigurati dostupnost resursa i informacija za odvijanje procesa 5. Nadgledati, mjeriti i analizirati radne procese 6. Primjenjivati radnje koje de omoguditi djelotvornost i poboljšanje procesa
 21. 21. ISO 9001:2008 SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM (SUK) Zahtjevi za dokumentacijom: • Dokumentirana izjava o politici kvalitete i ciljevima kvalitete • Poslovnik kvalitete • Dokumentirane procedure i zapise koje zahtjeva ova norma (6 obaveznih procedura) • Dokumente, uključujudidi zapise koje je organizacija odredila Dokumentacija SUK-a OBAVEZNE PROCEDURE • Upravljanje dokumentima Priručnik kvalitete • Upravljanje zapisima Procesna dokumentacija • Interni audit sistema upravljanja kvalitetom (procedure, • Upravljanje neusklađenostima planovi kvalitete…) • Korektivne radnje Radne upute, obrasci • Preventivne radnje
 22. 22. ISO 9001:2008 ODGOVORNOST UPRAVE • Opredjeljenje poslovodstva • Usmjerenost na kupca • Politika kvalitete • Planiranje (ciljevi) • Odgovornost, ovlast i komunikacija Predstavnik poslovodstva (PUK) • Upravina ocjena ODGOVORNOST POSLOVODSTVA UPRAVINA OCJENA 1. Ulazni podaci za upravinu ocjenu 2. Izlazni podaci upravine ocjene
 23. 23. ISO 9001:2008 UPRAVLJANJE RESURSIMA • • • • Osiguranje resursa Ljudski resursi Infrastruktura Radna okolina
 24. 24. ISO 9001:2008 REALIZACIJA PROIZVODA Proizvod = rezultat procesa, može biti i usluga 1. Planiranje realizacije 2. Procesi usmjereni prema kupcu (određivanje i ocjena zahtjeva, komunikacija s kupcem) 3. Projektiranje i razvoj (planiranje, ulazni i izlazni podaci, ocjena, verifikacija i validacija, upravljanje promjenama) 4. Nabava (proces nabave, informacije za nabavu, verifikacija nabavljenog proizvoda) 5. Proizvodnja i pružanje usluga (upravljanje proizvodnjom/pružanjem usluga, validacija procesa, identifikacija i sljedivost, vlasništvo kupca, čuvanje proizvoda) 6. Upravljanje nadzornom i mjernom opremom
 25. 25. ISO 9001:2008 MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠANJE • Nadzor i mjerenje (zadovoljstvo kupca, interni audit, nadzor i mjerenje procesa, nadzor i mjerenje proizvoda) • Upravljanje neusklađenim proizvodom • Analiza podataka • Poboljšavanje (trajno poboljšavanje, korektivne i preventivne radnje)
 26. 26. ISO 9001:2008 AUDIT SISTEMA UPRAVLJANJA • Prema ISO 9000: Audit je sustavan, neovisan i dokumentiran proces prikupljanja dokaza i njihovog objektivnog vrednovanja u cilju utvrđivanja stupnja u kojem su ispunjeni kriteriji audita. • Ciljevi: • utvrđivanje usklađenosti sistema upravljanja u odnosu na zahtjeve, • ocjenjivanje učinkovitosti uvedenog sistema upravljanja, • uočavanje neusklađenosti u procesima, • pomod u ispunjenju zahtjeva iz normi (faza implementacije), • prikupljanje informacija za ocjenu sistema od strane uprave, • specifični ciljevi koje definira uprava. PODJELA AUDITA • Audit proizvoda • Audit procesa • Audit sistema
 27. 27. KAKO OVLADATI NORMOM ISO 9001:2008? Jednostavno, okredite samo ovaj krug! (Demingov krug) • Norma dakle ne traži nešto što ne bismo činili u želji da nam posao napreduje! • Nismo to međutim uvijek činili organizirano, • Nismo uvijek mjerili djelotvornost svojih poslovnih poteza, • Nismo imali pred sobom napisan, jasan, dostižan i mjerljiv cilj! • Norma nas uči kako postupati ako želimo napredovati „Sutra raditi bolje nego danas“! UTVRDI CILJ, METODE RADA I OBRAZUJ ZAPOSLENIKE ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI UČINI TO, PRIMIJENI ŠTO SI PLANIRAO PLANIRAJ POBOLJŠAJ PODUZMI RADNJU DA TO BOLJE UČINIŠ; UČI NA GREŠKAMA PROVEDI KONTROLIRAJ OCIJENI DJELOTVOR NOST, ANALIZIRAJ REZULTATE, PRONAĐI GREŠKE
 28. 28. HVALA NA PAŽNJI! Samir Mesid

×