№ 7

887 views

Published on

Газета № 7

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

№ 7

  1. 1. Ê íàì â ðóêè ïîïàëà êîïèÿ ðàñïî- ðÿæåíèÿ ÌÂÄ ¹ 466.  äîêóìåíòå, ñîòðóäíèêîâ ÃÀÈ îáÿçûâàþò ïàòðóëè- ðîâàòü äîðîãè èñêëþ÷èòåëüíî â ôîðìå. ×òî âàæíî, ãîñàâòîèíñïåêòîðàì çàïðå- ùàåòñÿ ñîñòàâèòü íà âîäèòåëåé ïðîòî- êîëû, áåç ÷åòêèõ äîêàçàòåëüñòâ èõ âèíû, à èìåííî ôîòî-âèäåî ìàòåðèàëîâ èëè ïîêàçàíèé ñâèäåòåëåé. Îñîáîå âíèìàíèå ñòîèò îáðàòèòü íà òî, ÷òî ÃÀÈøíèêîâ îáÿçûâàþò õîäèòü â ñóä ïðè ðàññìîòðåíèè äåë ïî îáæàëîâàíèþ ïîñòàíîâëåíèé. Êàê ïîêàçàëà íàøà ïðàê- òèêà - ðàíåå ãàèøíèêè ñóäîâ èçáåãàëè. Ïðåäëàãàåì âàì îçíàêîìèòüñÿ ñ êðàò- êèì ñîäåðæàíèåì äîêóìåíòà: Ðîçïîðÿäæåííÿ ÌÂÑ ¹ 466 â³ä 21.05.2009 “Ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â ÄÀ² ç ïðîô³ëàêòèêè ïðàâî- ïîðóøåíü ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â ôîòî - ³ ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó” ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ÑÏÐÀÂ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ÑÏÐÀÂ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ÑÏÐÀÂ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ÑÏÐÀÂ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ÑÏÐÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈÓÊÐÀ¯ÍÈ Ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 466 “Ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â ÄÀ² ç ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â ôîòî - ³ ê³íî- çéîìêè, â³äåîçàïèñó” 21.05.2009 ì. Êè¿â ÂÈÌÀÃÀÞ: 1. Íà÷àëüíèêàì ÃÓÌÂÑ, ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ. ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³: 1.1. Çàáåçïå÷èòè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì âîä³ÿìè ÏÄÐ ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ôîòî - ³ ê³íî- çéîìêè, â³äåîçàïèñó íåñåííÿ ñëóæáè ïðàö³âíèêàìè ÄÀ² âèêëþ÷íî ó ôîðìåíîìó îäÿç³, ç íàãðóäíèì çíàêîì òà íà ñëóæáî- âîìó àâòîìîòîòðàíñïîðò³. 1.2.Íå äîïóñêàòè âèïàäê³â çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì âîä³ÿìè ïðà- âèë äîðîæíüîãî ðóõó ³ç ì³ñöü, çàêðèòèõ äëÿ â³çóàëüíîãî îãëÿäó ó÷àñíèêàì äîðîæ- íüîãî ðóõó (îá’ºêòè äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó, çåëåí³ íàñàäæåííÿ òîùî). 1.4. Âèêëþ÷èòè âèïàäêè äîêóìåíòó- âàííÿ ïîðóøåíü âñòàíîâëåíîãî øâèäê³ñ- íîãî ðåæèìó ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó çîíàõ 䳿 äîðîæí³õ çíàê³â, ùî îáìåæóþòü ìàêñèìàëüíó øâèäê³ñòü, íà â’¿çäàõ ó íàñå- ëåí³ ïóíêòè íà â³äñòàí³ ìåíø³é í³æ 1000 ìåòð³â â³ä éîãî ïî÷àòêó. 1.5. Çîáîâ’ÿçàòè ïðàö³âíèê³â ÄÏÑ ÄÀ² ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè ç ðàä³îëîêàö³é- íèì â³äåîçàïèñóâàëüíèì âèì³ðþâà÷åì øâèäêîñò³ “ÂÈÇÈД ðîáèòè çí³ìêè ñëóæ- áîâîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ³ç ïðèâ’ÿç- êîþ äî ì³ñöåâîñò³ òà â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äîëó÷àòè äî ìàòåð³àë³â ðîçãëÿäó ñêàðã äëÿ äîâåäåííÿ ì³ñöÿ ô³êñàö³¿ ïîðóøåííÿ. 1.6. Âèêëþ÷èòè âèïàäêè ñêëàäàííÿ â³äíîñíî âî䳿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêîë³â áåç äîâåäåí- íÿ ¿õíüî¿ âèíè ÷è äîñòàòí³õ äîêàç³â äîïóùåííÿ íèìè ïîðóøåíü ÏÄÐ (ôîòî -, â³äåîìàòåð³àë³â, ïîêàç³â ñâ³äê³â òîùî). 1.7. Ó õîä³ äîêóìåíòóâàííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ïðàöþþ÷èìè â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ ñïåö³àëüíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, òî ìàþòü ôóíêö³¿ ôîòî -, ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó ÷è çàñî- áàìè ôîòî - ³ ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó, äî âèíåñåíî¿ ïîñòàíîâè äîäàâàòè 3-4 çí³ìêè çàô³êñîâàíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæ- íüîãî ðóõó. Çí³ìêè ïîâèíí³ ì³ñòèòè ³íôîð- ìàö³þ ïðî ì³ñöå, ÷àñ ñêîºííÿ ïîðóøåííÿ, ÷³òêå çîáðàæåííÿ àâòîìîá³ëÿ ïîðóøíèêà. 1.8. Íå äîïóñêàòè âèïàäê³â äîêóìåí- òóâàííÿ ïîðóøåíü ÏÄÐ, ÿêùî ïîðóøåííÿ ñêîºíå âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî óòðèìàííÿ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ (âè¿çä íà çóñòð³÷íó ñìóãó äëÿ îá’¿çäó ïåðåøêîä, ÿì òîùî). 1.9. Óæèòè çàõîä³â ùîäî îáëàøòóâàííÿ ñïåö³àëüíèìè ³íôîðìàö³éíèìè ùèòàìè ä³ëÿíîê âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³, äå çä³éñíþºòüñÿ êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âîä³ÿìè ÏÄÐ ç âèêîðèñòàííÿì ïðàöþþ÷èõ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ùî ìàþòü ôóíêö³¿ ôîòî - ³ ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó. 1.10. 3 ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó îðãàí³çóâàòè òà çàáåçïå÷èòè âèñòàâëåííÿ íà äîðîæíüî- øëÿõîâ³é ìåðåæ³ ìóëÿæ³â ïðèëàä³â ôîòî - ³ ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó, çàáåçïå÷èâøè ïðè öüîìó ¿õ ïåðåäèñëîêàö³þ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà òèæäåíü. 1.11. Çîáîâ’ÿçàòè ïðàö³âíèê³â Äåðæ- àâòî³íñïåêö³¿ ï³ä ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ ñòÿãíåííÿ çà àäì³í³- ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã ñòàòåé 33, 34 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðà- âîïîðóøåííÿ. 1.12. Ó õîä³ äîêóìåíòóâàííÿ äîðîæíüî- òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä âèêëþ÷èòè âèïàäêè íåÿê³ñíîãî îôîðìëåííÿ ìàòåð³àë³â ÄÒÏ (óíåñåííÿ â ñõåìè ÄÒÏ íåïðàâäèâî¿, ïîìèëêîâî¿ àáî íåïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿, íåâðàõóâàííÿ ïîêàç³â ñâ³äê³â, î÷åâèäö³â), ùî ïðèçâîäèòü äî ïîâåðõîâîãî òà íåîá’ºêòèâíîãî ðîçãëÿäó òàêèõ ñïðàâ. 1.13. Îðãàí³çóâàòè ïåðåâ³ðêè ñèëàìè ñòâîðåíèõ ãðóï ç êîíòðîëþ çà ñòàíîì äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè ÄÏÑ óñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó íåñåííÿ ñëóæáè. 1.14. Ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè äî- ðîæí³õ òà êîìóíàëüíèõ îðãàí³çàö³é ïðî- âåñòè ðåâ³ç³þ âñ³õ äîðîæí³õ çíàê³â 3.29 “Îáìåæåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ øâèäêîñò³”, óñòàíîâëåíèõ ïà âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðå- æ³ ðåã³îíó, çà íàñë³äêàìè ÿêî¿ âèçíà÷èòèñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ çàñòîñóâàííÿ êîæíîãî äîðîæíüîãî çíàêà. Ùîäî êîæíî¿ ä³ëÿíêè âóëè÷íî-äîðîæ- íüî¿ ìåðåæ³, äå çíà÷åííÿ ìàêñèìàëüíî äîçâîëåíî¿ øâèäêîñò³ ìåíøå, í³æ âèçíà- ÷åíî Ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó, ðàçîì ç âëàñíèêàìè âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ï³äãîòóâàòè âèñíîâîê ç îá´ðóíòóâàííÿì óñòàíîâëåíî¿ øâèäêîñò³ ðóõó. Îñîáëèâó óâàãó ïðè öüîìó ïðèä³ëèòè àâòîìîá³ëüíèì äîðîãàì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ äåð- æàâíîãî çíà÷åííÿ òà ìàã³ñòðàëüíèì âóëè- öÿì íàñåëåíèõ ïóíêò³â. 1.15. Óæèòè çàõîä³â ñòîñîâíî òåðì³- íîâîãî äåìîíòàæó òèõ äîðîæí³õ çíàê³â, ÿê³ âñòàíîâëåí³ ç ïîðóøåííÿì äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó òà ââîäÿòü íåîá´ðóíòîâàí³ îá- ìåæåííÿ äëÿ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó. 1.19. Óçÿòè íà îñîáèñòèé êîíòðîëü þðèäè÷íå ñóïðîâîäæåííÿ â ñóäàõ ñïðàâ ó ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ îñêàðæåííÿ íàêëàäåíèõ ñòÿãíåíü çà ïðàâîïîðóøåííÿ, çàô³êñîâàí³ ç âèêîðèñòàííÿì ïîêàçàíü ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ùî ìàþòü ôóíêö³¿ ôîòî - ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó ÷è çàñîá³â ôîòî - ³ ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó. 1.20. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî çàõèñòó â ñóäàõ ³íòåðåñ³â îðãàí³â âíóòð³ø- í³õ ñïðàâ îðãàí³çóâàòè âèâ÷åííÿ ïðåä- ñòàâíèêàìè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâèõ ðîçãëÿäàõ, íîð- ìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè âèêîðèñòàííÿ âèì³ðþâà÷à øâèäêîñò³ ðàä³îëîêàö³éíîãî â³äåîçàïèñóâàëüíîãî ïðèëàäó “ÂÈÇÈД, ó òîìó ÷èñë³ éîãî òàêòèêî-òåõí³÷íèõ õàðàê- òåðèñòèê òà ìîæëèâîñòåé. Âèêëþ÷èòè âèïàäêè íåÿâêè âêàçàíèõ îñ³á ó ñóäîâ³ îðãàíè â òåðì³íè, óêàçàí³ â ñóäîâèõ ïîâ³ñòêàõ. 1.21. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî äîêóìåíòóâàííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü ÏÄÐ, ìàòåð³àë³â äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä îðãàí³çóâàòè âèâ÷åííÿ â ñèñòåì³ ñëóæáîâî¿ ï³äãîòîâêè ç ïðèéíÿòòÿì çàë³ê³â âèìîã íàêàçó ÌÂÑ â³ä 29.02.2009 ¹77 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ç îôîð- ìëåííÿ ïðàö³âíèêàìè Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ÌÂÑ ìàòåð³àë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîðó- øåííÿ ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó”, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 24.04.2009 çà ¹ 374/ 16390. 1.22. Ïðî âèêîíàííÿ âèìîã öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ äîïîâ³ñòè â ÄÄÀ² äî 1 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó. 2. Íà÷àëüíèêîâ³ ÄÄÀ² ÌÂÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ìàéîðó ì³ë³ö³¿ Êîëîì³éöþ Ñ.Ã.: 2.1. Äî 01.06.2009 ðîçðîáèòè ºäèíèé çðàçîê ³íôîðìàö³éíîãî ùèòà ç ïîïåðåä- æåííÿì âî䳿â ïðî òå, òî êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ôîòî - ³ ê³íîçéîìêè, â³äåîçàïèñó. 2.2. Ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè Ç̲ îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ðåéä³â ç äîêó- ìåíòóâàííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó âîä³ÿìè çà äîïîìîãîþ âèì³ðþâà÷à øâèäêîñò³ ðàä³îëîêàö³éíîãî â³äåîçàïèñó- âàëüíîãî ïðèëàäó “ÂÈÇÈД. Çàáåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. 2.3. Äëÿ ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ïðàö³âíèêà Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ íàëàãîäèòè ò³ñíó ñï³âïðàöþ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³- çàö³ÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ñï³ëêîþ àâòîìî- á³ë³ñò³â ïðè Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. 2.4. Îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ êîí- òðîëüíèõ ïåðåâ³ðîê âèêîíàííÿ äàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ. 2.5. Äî 15 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ äîïîâ³äåé îñîáèñòî äîïîâ³ñòè ̳í³ñòðîâ³ ïðî âèêîíàííÿ âèìîã öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ. 3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà ì³ë³ö³¿ Ñàâ÷åíêà Î.². òà ÄÄÀ² (Êîëî쳺öü Ñ.Ã.). Ò.â.î. ̳í³ñòðà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ì³ë³ö³¿ Ì.Ì.Êëþºâ 4 Ðàñïîðÿæåíèå ÌÂÄ 466: øòðàôîâàòü áåç äîêàçàòåëüñòâ - çàïðåùåíî!Ðàñïîðÿæåíèå ÌÂÄ 466: øòðàôîâàòü áåç äîêàçàòåëüñòâ - çàïðåùåíî!Ðàñïîðÿæåíèå ÌÂÄ 466: øòðàôîâàòü áåç äîêàçàòåëüñòâ - çàïðåùåíî!Ðàñïîðÿæåíèå ÌÂÄ 466: øòðàôîâàòü áåç äîêàçàòåëüñòâ - çàïðåùåíî!Ðàñïîðÿæåíèå ÌÂÄ 466: øòðàôîâàòü áåç äîêàçàòåëüñòâ - çàïðåùåíî!
  2. 2. 5Ïðîñòî ëè îäíàæäû ïðîñíóòüñÿ çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêîìÏðîñòî ëè îäíàæäû ïðîñíóòüñÿ çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêîìÏðîñòî ëè îäíàæäû ïðîñíóòüñÿ çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêîìÏðîñòî ëè îäíàæäû ïðîñíóòüñÿ çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêîìÏðîñòî ëè îäíàæäû ïðîñíóòüñÿ çëîñòíûì íåïëàòåëüùèêîì áàíêà, õîòÿ âû íèêîãäà â æèçíè íå îáðàùàëèñü çà êðåäèòîì?áàíêà, õîòÿ âû íèêîãäà â æèçíè íå îáðàùàëèñü çà êðåäèòîì?áàíêà, õîòÿ âû íèêîãäà â æèçíè íå îáðàùàëèñü çà êðåäèòîì?áàíêà, õîòÿ âû íèêîãäà â æèçíè íå îáðàùàëèñü çà êðåäèòîì?áàíêà, õîòÿ âû íèêîãäà â æèçíè íå îáðàùàëèñü çà êðåäèòîì? Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äà. Èìåííî òàêàÿ íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ ïðèêëþ÷àåòñÿ íàìíîãî ÷àùå, ÷åì ìîæíî ïðåäïîëîæèòü. Óçíàâ îá ýòîì, âû, åñòåñòâåííî èäåòå â áàíê. Îêàçûâàåòñÿ, áàíê âûäàë âàì êðåäèò â …ãðèâåí.  îòäåëåíèè ó÷ðåæäåíèÿ âàøåìó çàÿâëåíèþ î òîì, ÷òî âû íå áðàëè êðåäèò, íå óäèâèëèñü. Ñîòðóäíèê áàíêà ñêàæåò: «Î, äà, ýòî èçâåñòíàÿ àôåðà. Âîò íà ñòîëå ëåæèò öåëàÿ ïà÷êà òàêèõ çàÿâëåíèé, áóäåì ðàçáèðàòüñÿ». Çàòåì îí çàâåðèò, ÷òî áàíê ñàì îáðàòèòñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, è ÷òî ìîæíî ñïàòü ñïîêîéíî: åñëè âîçíèêíóò ïðîáëåìû, âàì îáÿçàòåëüíî ïîçâîíÿò. È âîò, ñïóñòÿ 2,5 ãîäà òèøèíû, âû óçíàåòå, ÷òî âìåñòî îáðàùåíèÿ â ìèëèöèþ áàíê ïðîñòî… ïðîäàë ëèïîâûé äîëã êîëëåêòîðàì! Î ïðåëåñòÿõ æèçíè, ñêðàøåííîé îáùåíèåì ñ êîëëåêòîðàìè ðàññêàçûâàòü íå áóäåì – ýòî òåìà îòäåëüíîé ñòàòüè. È òåïåðü íà÷àëàñü ýðà äîêàçûâàíèÿ, ÷òî êðåäèò âû â áàíêå íå áðàëè. Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî ñîòðóäíèêè áàíêà íà çâîíêè è ïîñåùåíèÿ òåïåðü ãîâîðÿò: «Äà, ó íàñ ñòîèò ãàëî÷êà, ÷òî âû ïèñàëè çàÿâëåíèå, ÷òî íå áðàëè êðåäèò. Íî ìû ê âàì è òàê ïðåòåíçèé íå èìååì, ïîòîìó ÷òî ïðîäàëè âàø äîëã êîëëåêòîðàì». À êðåäèò-òî íå íàñòîÿùèé!À êðåäèò-òî íå íàñòîÿùèé!À êðåäèò-òî íå íàñòîÿùèé!À êðåäèò-òî íå íàñòîÿùèé!À êðåäèò-òî íå íàñòîÿùèé! Ïî÷åìó áàíê âìåñòî ðàçáèðàòåëüñòâ ïðîñòî ïðîäàë äîëã – âðàçóìèòåëü- íîãî ïîÿñíåíèÿ íåò. Êîíå÷íî, â ïðîöåññå ñâîåé ðàáîòû áàíê âñòðå÷àåòñÿ ñî ìíîãèìè íàñòîÿùèìè çàåìùèêàìè, êîòîðûå ïûòàþòñÿ çàòÿíóòü âðåìÿ, íå õîòÿò ïîãàøàòü äîëã è òîæå óòâåðæäàþò, ÷òî íå áðàëè êðåäèò. Ïî ñëîâàì áàíêîâñêèõ ýêñïåðòîâ, áûâàþò äàæå ñëó÷àè, êîãäà êðåäèò îôîðìëÿþò áëèç- êèå ðîäñòâåííèêè èëè ñàì çàåìùèê çàáûâàåò, ÷òî îáðàùàëñÿ â áàíê çà äåíüãàìè. Îäíàêî áîëüøèíñòâî ó÷ðåæäåíèé èìåþò ñïåöèàëüíûå îòäåëû, ïðèçâàííûå ðàçáèðàòüñÿ ñ ïîäîáíûìè ñëó÷àÿìè. Êðîìå ýòîãî, áàíê, êîòîðûé ñîáðàë îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé î íåçàêëþ÷åíèè êðåäèòíûõ äîãîâîðîâ, êàê ïðàâèëî, äåéñòâèòåëüíî ñàì îáðàùàåòñÿ â ïðàâîîõðàíè- òåëüíûå îðãàíû. Ïîñêîëüêó âàø ïàñïîðò íèêóäà íå èñ÷åçàë, à âåðîÿòíîñòü ìàññîâîé âû- äà÷è êðåäèòîâ íà ôàëüøèâûå ïàñïîðòà – íåâûñîêà, îñòàåòñÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ìàõèíàöèè çàìåøàíû… ñàìè ñîòðóäíèêè áàíêà. «Äëÿ îôîðìëåíèÿ êðåäèòà íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü íå òîëüêî îðèãèíàë ïàñïîðòà, íî è ðÿä äðóãèõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå íåîáõîäèìî ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå çàåìùèêà èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà. Î÷åíü âåðîÿòíî, ÷òî çäåñü «çàìåøàí» ñîòðóäíèê (-è) áàíêà. Îäíàêî ðàçáèðàòüñÿ â ýòîì äîëæíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû. Îáëåã÷èòü çàäà÷ó ìîøåííèêàì ìîãëè êñåðîêîïèè ïàñïîðòîâ ñ íàäïèñüþ âëàäåëüöåâ «Êîïèÿ âåðíà».  òàêîì ñëó÷àå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îò ïîäîáíîé ñèòóàöèè íå çàñòðàõîâàí íèêòî. Íà ñàìîì äåëå: ìåñò, ãäå ìû îñòàâëÿåì êñåðîêîïèþ ñâîåãî ïàñïîðòà ñ ïîäïèñüþ – ìàññà. Íàïðèìåð, â ìàãàçèíàõ ïðè âîçâðàòå òîâàðîâ èëè íà êàññàõ ñóïåðìàðêåòîâ òåõíèêè, â êîòîðûõ ñîáèðàåìñÿ ïîêóïàòü áûòîâóþ òåõíèêó â êðåäèò, ïðè ïîëó÷åíèè ïðèçîâ èëè îôîðìëåíèè íîìåðà â ãîñòèíèöå è òàê äàëåå. Ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî òàêàÿ êîïèÿ íå ïîïàäåò â ðóêè íå÷åñòíîìó ÷åëîâåêó – íåâîçìîæíî. Ïðàâèëà âûæèâàíèÿÏðàâèëà âûæèâàíèÿÏðàâèëà âûæèâàíèÿÏðàâèëà âûæèâàíèÿÏðàâèëà âûæèâàíèÿ Òåì íå ìåíåå, äëÿ òåõ, êòî ïîïàë â ïîäîáíóþ èñòîðèþ, åñòü âîçìîæíîñòü äîêàçàòü ñâîþ ïðàâîòó. Äëÿ ýòîãî íàäî ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ïðàâèë. Åñëè íà âàñ îôîðìèëè ôàëüøèâûé êðåäèò, òî, êàê áû âàñ íå óáåæäàë â îáðàòíîì ñîòðóäíèê áàíêà, â âàøèõ æå èíòåðåñàõ ñðàçó æå îáðàòèòüñÿ â ïðîêóðàòóðó ñ çàÿâëåíèåì î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. Ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î ìîøåííè÷åñòâå (óãîëîâíî íàêàçóåìîì äåÿíèè), òî ïîñëå îáðàùåíèÿ â ïðîêóðàòóðó íóæíî äîáèòüñÿ, ÷òîáû âàñ ïðèçíàëè ïîòåðïåâøèìè. À ïîòîì, âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà, ìîæíî áóäåò ïîäàòü è ãðàæäàíñêèé èñê ê âèíîâíîìó è ïîòðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî óùåðáà, ïðè÷èíåí- íîãî ñîâåðøåííûì ïðåñòóïëåíèåì. Åñëè áàíê îòêàçûâàåòñÿ âûäàòü êîïèþ êðåäèòíîãî äîãîâîðà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ – íå áîéòåñü ñóäà.  ñóä áàíê óæå áóäåò îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü êðåäèòíûé äîãîâîð. Îáÿçàòåëüíî íàéäèòå âðåìÿ íà ïðîâåäåíèå ãðàôîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû (åñëè ïîòðåáóåòñÿ äëÿ äîêàçà- òåëüñòâà ñâîåé íåïðè÷àñòíîñòè ê îôîðìëåíèþ êðåäèòà è åñëè äåëî äîéäåò äî ñóäà). Íàêîíåö, êàê â áîëüøèíñòâå ôèíàíñîâûõ äåë, ñðîê èñêîâîé äàâ- íîñòè ñîñòàâëÿåò òðè ãîäà ñ òîãî ìîìåíòà êàê ïðàâî áûëî íàðóøåíî (èëè ñòîðîíà óçíàëà î òîì, ÷òî åå ïðàâî íàðóøåíî). Äðóãèìè ñëîâàìè, áàíê èëè êîëëåêòîð ìîãóò ïîäàòü íà âàñ â ñóä òîëüêî â òå÷åíèå 3-õ ëåò ñî äíÿ ïîñëåä- íåé äàòû, íà êîòîðóþ äîëæåí áûë áûòü ïîãàøåí êðåäèò. Îäíàêî íåçàâèñèìî îò ñðîêîâ íåîáõîäèìî ïîäàâàòü çàÿâëåíèå â ïðîêóðàòóðó è äîáèâàòüñÿ ïðàâ- äû, ïîòîìó ÷òî ñóùåñòâóåò åùå êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ, â êîòîðîé çàïèñûâàþò ïîäîáíûå ñëó÷àè. È áåçäåéñòâèå â íàñòîÿùåì ìîæåò âïîëíå ïîìåøàòü â áóäóùåì. Îôîðìèëè… áàíêèðû!Îôîðìèëè… áàíêèðû!Îôîðìèëè… áàíêèðû!Îôîðìèëè… áàíêèðû!Îôîðìèëè… áàíêèðû! Ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ áàíêîâñêîãî ïåðñîíàëà – ýòî íàñòîÿùàÿ ïðîáëåìà. È äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî ñòðàäàþò îò ýòîãî íå òîëüêî ëþäè, íî è ñàìè áàíêè (âåäü äåíüãè-òî ïîõèùàþò ó áàíêîâ). Äåëî â òîì, ÷òî áàíêè, êàê ïðàâèëî, ïûòàþòñÿ âñåìè ñèëàìè ñêðûòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ î òàêîì ñêàíäàëå, ÷òîáû íå ïîäìî÷èòü ñîáñòâåííóþ ðåïóòàöèþ. Âïðî÷åì, íå ìåíåå ðüÿíî îíè äîëæíû áûëè áû ïîïûòàòüñÿ òàêîé ñêàíäàë ïðåäîòâðàòèòü. È äåéñòâèòåëüíî, ìåð, êîòîðûìè áàíêè âñÿ÷åñêè ïûòàþòñÿ ñåáÿ îáåçîïàñèòü îò ìîøåííè÷åñòâà, äîñòàòî÷íî. Äëÿ íà÷àëà áàíêè (â èäåà- ëå) òùàòåëüíî ïðîâåðÿþò âñåõ æåëàþùèõ óñòðîèòüñÿ ê íèì íà ðàáîòó. Äëÿ ýòîãî òðóäèòñÿ íå îäíà, à öåëûõ äâå èíñòàíöèè: ñëóæáà ïîäáîðà ïåðñîíàëà (HR-ïîäðàçäåëåíèå) è ñëóæáà áåçîïàñíîñòè áàíêà. Èìåííî ê ýòîìó è îòíî- ñèòñÿ ðàáîòà ïî íàâåäåíèþ ñïðàâîê â îòíîøåíèè ñóùåñòâóþùèõ è ïîòåíöè- àëüíûõ óãðîç äëÿ áàíêà è åãî äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû íîâûõ ñîòðóäíèêîâ. Êðîìå ýòîãî, íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå è ðåãóëÿòîð, - Ïîñòàíîâëåíèÿ ÍÁÓ ¹ 493 è ¹ 398 ïðåäóñìàòðèâàþò çàïèñü íà âèäåî ðàáîòû êàññèðîâ áàíêîâ. Âñå ëè îòäåëåíèÿ ñåãîäíÿ îñíàùåíû âèäåîêàìåðàìè – îñòàåòñÿ âåñüìà ñîìíèòåëüíûì âîïðîñîì. Âïðî÷åì, ñóùåñòâóþò è äðóãèå ìåðû ïî ïðåä- îòâðàùåíèþ ïðåñòóïëåíèé âî âðåìÿ ðàáî÷åãî ïðîöåññà. Ýòî, íàïðèìåð, ïðîâåäåíèå ïîñòîÿííûõ ðåâèçèé, à òàêæå ñïåöèàëüíûå ñëóæåáíûå èíñòðóêöèè, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò, ÷òîáû ïðè îïåðàöèÿõ ñ äåíüãàìè íåñêîëüêî ñîòðóäíèêîâ êîíòðîëèðîâàëè äðóã äðóãà. Íàñêîëüêî òàêèå ìåðû áåçîïàñíîñòè ïîìîãàþò èçáåæàòü ìîøåííè÷åñòâà ñî ñòîðîíû ïåðñîíàëà, èëëþñòðèðóåò èñòîðèÿ êîëëåêòèâíîãî õèùåíèÿ äåïîçèòîâ öåëûì îòäåëåíèåì. Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ, ñãîâîðèâøèñü, äåëèëè ìåæäó ñîáîé äåíüãè âêëàä÷èêîâ, èíîãäà âûäàâàÿ èõ â êà÷åñòâå êðåäèòîâ «èç-ïîä ïîëû», è íèêàêèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè íå ñìîãëè ïðåäîòâðàòèòü ïðåñòóïëåíèå. Íå ñìîãëè îíè è ïîìî÷ü âêëàä÷èêàì áàíêà äîêàçàòü ñâîþ ïðàâîòó (íå ãîâîðÿ óæå î äîãîâîðàõ ñ ïîäïèñÿìè çàìíà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ è îðèãèíàëàõ ÷åêîâ ñ ïîäïèñÿìè êàññèðà). Áàíê ïî ñåé äåíü íå âåðíóë äåïîçèòû. Âñå ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîáëåìà èñïûòàíèÿ äåíüãàìè òåõ, êòî òðóäîóñòðàèâàåòñÿ â áàíê, ñòîèò îñòðî äëÿ âëàäåëüöåâ áèçíåñà. Íå ìåíüøåé ïðîáëåìîé ïðè ýòîì îñòàåòñÿ ïîâåäåíèå ñàìèõ áàíêîâ â óæå ñîâåðøåííûõ ñëó÷àÿõ ìîøåííè÷åñòâà. Êàçàëîñü áû: çà÷åì ïðîäàâàòü ëèïîâûé êðåäèò êîëëåêòîðàì, íå ïðîâîäÿ ïðè ýòîì ðàññëåäîâàíèé? Èëè çà÷åì íå ïðèçíàâàòü êðàæó äåïîçèòà ñîáñòâåííûìè ñîòðóäíèêàìè? Òåì íå ìåíåå, ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå áàíêè èäóò íà ýòî. Ðóññêàÿ ðóëåòêà, èëè ïÿòü îôèöèàëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ íà êàæäûé áàíêÐóññêàÿ ðóëåòêà, èëè ïÿòü îôèöèàëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ íà êàæäûé áàíêÐóññêàÿ ðóëåòêà, èëè ïÿòü îôèöèàëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ íà êàæäûé áàíêÐóññêàÿ ðóëåòêà, èëè ïÿòü îôèöèàëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ íà êàæäûé áàíêÐóññêàÿ ðóëåòêà, èëè ïÿòü îôèöèàëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ íà êàæäûé áàíê Ñóììû ðàñõèùåííûõ áàíêîâñêèìè ñîòðóäíèêàìè ñðåäñòâ ïîðàæàþò âîîáðàæåíèå. Ïî îáíàðîäîâàííûì â ïðåññå äàííûì ñòàòèñòèêè Äåïàð- òàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêîé ïðåñòóïíîñòüþ, çà 2009 ãîä áàíêîâñêèå ñîòðóäíèêè îãðàáèëè ñâîèõ ðàáîòîäàòåëåé (è, âîçìîæíî, èõ êëèåíòîâ) íà ñóììó â ïî÷òè ïîëìèëëèàðäà ãðèâåí (450 ìëí. ãðí.). Ñîòðóäíèêîâ, ïðèâëå÷åííûõ ê îòâåòñòâåííîñòè – òî åñòü ó÷àñòíèêîâ ëèøü ðàñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèé – âñåãî 903 ÷åëîâåêà. Ýòî ïî÷òè ïî ïÿòü ÷åëîâåê íà êàæäûé óêðàèíñêèé áàíê. À ñêîëüêî åùå íå ðàñêðûòûõ äåë è íåíàéäåííûõ ìîøåííèêîâ! Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîõîä â áàíê – ñâîåîáðàçíàÿ ðóññêàÿ ðóëåòêà: íèêòî íå çíàåò, ÷åñòåí ëè ñîòðóäíèê, êîòîðûé ïðèíèìàåò âàøè äåíüãè. È íåò ó êëèåíòîâ íå òîëüêî ýôôåêòèâíûõ ðû÷àãîâ âëèÿíèÿ íà ñèòóàöèþ, íî è óñïåøíîé ãàðàíòèè ðåøåíèÿ âñåõ 100% òàêèõ ñëó÷àåâ... Âïðî÷åì, íåäàâíèé îïûò ÏðèâàòÁàíêà, êîòîðûé îïóáëèêîâàë íà ñâîåì ñàéòå ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ, ÷üå ìîøåííè÷åñòâî áûëî äîêàçàíî – ñ èìåíàìè, ôîòîãðàôèÿìè è äåòàëÿìè ïðåñòóïëåíèÿ – îñòàâëÿåò íàäåæäó íà òî, ÷òî åñòü øàíñû íà ãðÿäóùèå èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó.  ëþáîì ñëó÷àå ïîêà ñèòóàöèÿ äàëåêî íå íà ïîëüçó óêðàèíöåâ: êàê îêàçàëîñü, îò ëèïîâîãî êðåäèòà â Óêðàèíå íå çàñòðàõîâàí íèêòî. ×òî äåëàòü ÷åëîâåêó, íà êîòîðîãî ìîøåííè÷åñêèì ïóòåì áûë îôîðìëåí×òî äåëàòü ÷åëîâåêó, íà êîòîðîãî ìîøåííè÷åñêèì ïóòåì áûë îôîðìëåí×òî äåëàòü ÷åëîâåêó, íà êîòîðîãî ìîøåííè÷åñêèì ïóòåì áûë îôîðìëåí×òî äåëàòü ÷åëîâåêó, íà êîòîðîãî ìîøåííè÷åñêèì ïóòåì áûë îôîðìëåí×òî äåëàòü ÷åëîâåêó, íà êîòîðîãî ìîøåííè÷åñêèì ïóòåì áûë îôîðìëåí êðåäèò?êðåäèò?êðåäèò?êðåäèò?êðåäèò? Åñëè áàíê ïðåäúÿâëÿåò âàì ïðåòåíçèè ïî ïîãàøåíèþ êðåäèòíîé çàäîë- æåííîñòè, à âû â äåéñòâèòåëüíîñòè íå îáðàùàëèñü â áàíê çà ïîäîáíîé óñëó- ãîé è íå ïîëó÷àëè êðåäèòíûå ñðåäñòâà, òî, âåðîÿòíî, èìååò ìåñòî ëèáî îøèá- êà áàíêà, ëèáî ôàêò óìûøëåííûõ ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé, ñîâåðøåííûõ «ïëîõèìè ïàðíÿìè» ñ èñïîëüçîâàíèåì âàøèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.  òàêîé ñèòóàöèè ñîâåðøàòü êàêèå-ëèáî ïëàòåæè è òåì ñàìûì ïîãàøàòü ÷óæèå äîëãè îäíîçíà÷íî íå ñòîèò.  òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ ïðåäñòàâèòåëåì áàíêà ðåêî- ìåíäóþ óâåðåííî çàÿâèòü î ñâîåé ïîçèöèè è ïîïðîñèòü (áóäüòå âåæëèâû, ðåáÿòà ïðîñòî äåëàþò ñâîþ ðàáîòó) åùå ðàç ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ ïî «âàøåìó» êðåäèòó. Êàê ïðàâèëî, åñëè ýòî áûëà îáû÷íàÿ îøèáêà, òî íà ýòàïå òåëåôîííîãî çâîíêà âñå è çàêîí÷èòñÿ. Åñëè íåò, è áàíê íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òî âû åãî êëèåíò è ó âàñ åñòü çàäîëæåííîñòü, òóò âñå âî ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî äåéñòâèÿ áàíêà (çâîíêè, ïèñüìà, ñìñ è ò. ä.) äëÿ âàñ äèñêîì- ôîðòíû è ãîòîâû ëè âû äàëüøå ìèðèòüñÿ ñ òàêèì ïîëîæåíèåì âåùåé. Ðàíî èëè ïîçäíî áàíê áóäåò âûíóæäåí îáðàòèòüñÿ â ñóä, ãäå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óâåðåííî äîêàçàòü ñâîþ íåïðè÷àñòíîñòü ê êðåäèòíîé îïåðàöèè. Åñëè âû ãîòîâû çàíÿòü áîëåå àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, à òàêæå âíåñòè ñâîþ ëåïòó â äåëî áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, äëÿ íà÷àëà ïîäãîòîâüòå ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå â àäðåñ áàíêà.  çàÿâëåíèè îïèøèòå ñèòóàöèþ, óêàæèòå ëþáûå ôàêòû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå ïðÿìî ëèáî êîñâåííî ïîäòâåðæäàþò èçëîæåííîå (ê ïðèìåðó, â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè âû ìîãëè íàõîäèòüñÿ çà ãðàíèöåé, íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè, ïðîõîäèëè âîèí- ñêóþ ñëóæáó è ò. ï.). Ñ çàÿâëåíèåì è îðèãèíàëîì ïàñïîðòà ïîñåòèòå áàíê è ïîïðîñèòå î âñòðå÷å ñ ïðåäñòàâèòåëåì ñëóæáû, êîòîðàÿ â áàíêå îòâå÷àåò çà ïðåäîòâðàùåíèå ìîøåííè÷åñòâà (âî ìíîãèõ áàíêàõ îíè ñóùåñòâóþò). Ýòî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá. Âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à èëè íåò, à òàêæå åå ïðåäâàðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, îñòàâüòå è çàðåãèñòðè- ðóéòå ïîäãîòîâëåííîå çàÿâëåíèå â áàíêå.  òàêèõ ñèòóàöèÿõ áàíêè ïðîâîäÿò ðàññëåäîâàíèå, çà÷àñòóþ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè. Ïîìèìî ýòîãî, íå ïîëåíèòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïðè ïîìîùè þðèñòà íàïèñàòü çàÿâëåíèå â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû î ìîøåííè÷åñòâå è íåîáõîäèìîñòè ïðîâåðêè äàííîãî ôàêòà. Îñíîâíîå âû ñäåëàëè - çàÿâèëè î ñåáå è ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì ïîðàáîòàòü â äàííîì íàïðàâëåíèè. Èõ ïðîöåññóàëüíàÿ çàäà÷à – âîçáóäèòü óãîëîâíîå äåëî, ñîáðàòü äîêàçàòåëüíóþ áàçó, ïðîâåñòè ðàññëåäîâàíèå è ïåðåäàòü äåëî â ñóä. Íà ëþáîì ýòàïå (ïðè îáùåíèè ñ áàíêîâñêèìè ðàáîòíèêàìè, ñëåäîâàòå- ëÿìè èëè â ñóäå) âàøèìè îñíîâíûìè àðãóìåíòàìè /äîêàçàòåëüñòâàìè/ áóäóò îðèãèíàë ïàñïîðòà è ðåçóëüòàòû ïî÷åðêîâåä÷åñêîé ýêñïåðòèçû. Îò ïîñëåäíåé íå îòêàçûâàéòåñü è íàéäèòå âðåìÿ äëÿ åå ïðîâåäåíèÿ. Åñëè ñ âàìè èëè âàøèìè äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè ñëó÷èëàñü òàêàÿ áåäà –îáðàùàéòåñü â íàø Êîìèòåò ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé è çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí è íàøè þðèñòû ïîìîãóò âàì êâàëèôèöèðîâàííî îãðàäèòü ñåáÿ îò ìîøåííè÷åñòâà. Â. ÀëåêñååâÂ. ÀëåêñååâÂ. ÀëåêñååâÂ. ÀëåêñååâÂ. Àëåêñååâ
  3. 3. 6 Íå ìíîãèå èç íàñ çíàþò, ïîíèìàþò è óìåþò ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè ïðàâàìè, òàê ñíèñõîäè- òåëüíî ïðåäîñòàâëåííûìè íàì íàøèì ãîñóäàðñòâîì. Îäíàêî ïðàêòè÷åñêè âñå çíàþò, êàêîé êðóã îáÿçàííîñòåé íà íàñ âîçëî- æåí. À êòî-íèáóäü èç âàñ çàäàâàë ñåáå âîïðîñ: «Ìîæåò ëè ìíå, â âûïîëíåíèè ìîèõ îáÿçàííîñòåé, ïîìî÷ü ãîñóäàðñòâî?» Ïðè îòâåòå íà ýòîò âîïðîñ ÿ âñïîìíèëà îäíî ëàòèíñêîå ñëîâî «subsidium», êîòîðîå ïåðåâî- äèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê êàê «ñóáñè- äèÿ» è îçíà÷àåò - «ïîìîùü», «ïîääåðæêà». ×òî æå òàêîå ñóáñèäèÿ? Íó, ñêàæåì, ñóáñèäèÿ - ýòî ñóììà, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èç âûøåñòîÿùåãî áþäæåòà íèæå- ñòîÿùåìó äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ öåëåâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ëîãè÷íî, ÷òî âàì çàõî÷åòñÿ óçíàòü, êòî èìååò ïðàâî íà ïîëó- ÷åíèå ñóáñèäèè, êàê îíà íàçíà- ÷àåòñÿ è ê êîìó îáðàòèòüñÿ î åå íàçíà÷åíèè. Ìû ñ âàìè ïîãîâîðèì î ñóá- ñèäèè íà æèëèùíî-êîììó- íàëüíûå óñëóãè. È òàê, ïðàâî íà ïîëó÷åíèå àäðåñíîé ñóáñèäèè äëÿ âîç- ìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó æè- ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â æèëûõ ïîìå- ùåíèÿõ (äîìàõ) ãîñóäàðñòâåííîãî è îáùåñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå è îáùå- æèòèÿõ, äîìàõ ÷àñòíîãî æèëèù- íîãî ôîíäà è ôîíäà æèëèùíî- ñòðîèòåëüíûõ (æèëèùíûõ) êîîïå- ðàòèâîâ, æèëèùíîãî ôîíäà íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåí- íîñòè. Êàòåãîðèè ãðàæäàí, êîòîðûì ïîëîæåíà ñóáñèäèÿ, è êàòåãîðèè ãðàæäàí, íà êîòîðûõ ïðàâî ïîëó- ÷åíèÿ ñóáñèäèè íå ðàñïðîñòðà- íÿåòñÿ, îïðåäåëåíû â Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è ïðåäî- ñòàâëåíèÿ íàñåëåíèþ ñóáñèäèé äëÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðèîáðåòåíèå ñæàòîãî ãàçà, òâåð- äîãî è æèäêîãî ïå÷íîãî áûòîâîãî òîïëèâà óòâåðæäåííîì Ïîñòà- íîâëåíèåì ÊÌÓ ¹ 848 îò 21.10.1995ã. Íàçíà÷àåòñÿ ñóáñèäèÿ ïðè íàëè÷èè ðàçíèöû ìåæäó ðàç- ìåðîì îïëàòû çà æèëèùíî-êîì- ìóíàëüíûå óñëóãè, â ãðàíèöàõ íîðì ïîòðåáëåíèÿ ñ ó÷åòîì ëüãîò è îáúåìîì îáÿçàòåëüíîãî ïðî- öåíòà ïëàòåæà (äëÿ äååñïî- ñîáíûõ ñîñòàâëÿåò 15%, åñëè â ñîñòàâå çàðåãèñòðèðîâàííûõ è ïðîæèâàþùèõ â æèëîì ïîìåùå- íèè (äîìå) åñòü íåäååñïîñîáíûå ëèöà èëè åñëè çàðåãèñòðèðî- âàííûå è ïðîæèâàþùèå â æèëîì ïîìåùåíèè (äîìå) òîëüêî íåäå- åñïîñîáíûå ëèöà – 10%). Ïðè ýòîì íîðìà âëàäåíèÿ èëè ïîëüçîâàíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ æèëüÿ è íîðìàòèâû ïîëüçîâàíèÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè óñòà- íàâëèâàåòñÿ èñõîäÿ èç 21 êâ.ì. íà íàíèìàòåëÿ è êàæäîãî çàðåãè- ñòðèðîâàííîãî â æèëîì ïîìåùå- íèè (äîìå) è äîïîëíèòåëüíî 10,5 êâ.ì. íà âñåõ çàðåãèñòðèðîâàí- íûõ, à äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðî- æèâàþò â îäíîêîìíàòíîé êâàð- òèðå, - íà îáùóþ ïëîùàäü íåçà- âèñèìî îò ðàçìåðà êâàðòèðû. Ñóáñèäèÿ íàçíà÷àåòñÿ óïîë- íîìî÷åííîìó ñîáñòâåííèêó (ñî- ñîáñòâåííèêó) æèëüÿ, íàíèìà- òåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî è îáùåñò- âåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ÷ëåíó æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî (æèëèù- íîãî) êîîïåðàòèâà, ñîáñòâåííèêó (ñîñîáñòâåííèêó) æèëîãî ïîìå- ùåíèÿ, íà êîòîðîãî îòêðûò ëè÷- íûé ñ÷åò ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè. Íåîáõîäèìî òàêæå ó÷åñòü, ÷òî ñóáñèäèÿ äëÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëü- íûõ óñëóã íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâå ñðåäíåìåñÿ÷íîãî (çà ïîñëåäíèå 6 ìåñÿöåâ èëè 2 êâàðòàëà, êîòîðûå ïðåäøåñòâóþò ìåñÿöó îáðàùå- íèÿ î íàçíà÷åíèè ñóáñèäèè) îáùåãî äîõîäà ëèö, çàðåãèñòðè- ðîâàííûõ â æèëîì ïîìåùåíèè (äîìå). Âàæíî çíàòü è íà êàêîé ñðîê íàçíà÷àåòñÿ ñóáñèäèÿ. Ñóáñèäèÿ äëÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó æèëèùíî-êîì- ìóíàëüíûõ óñëóã íàçíà÷àåòñÿ íà 6 ìåñÿöåâ. Ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ãðàæäàíå äîëæíû ïîäòâåðäèòü ïðàâî íà íàçíà÷åíèå ñóáñèäèè íà ñëå- äóþùèé ïåðèîä. Èòàê, îñòàåòñÿ íåðàñêðûòûì åùå îäèí âîïðîñ «Êóäà æå îáðàòèòüñÿ î íàçíà÷åíèè ñóá- ñèäèè è êàêèå äîêóìåíòû íåîá- õîäèìî ïîäàòü?». Ðåøåíèå âîïðîñîâ î íàçíà- ÷åíèè ñóáñèäèé è êîíòðîëü çà èõ öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì îñó- ùåñòâëÿþò îðãàíû òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñóáñèäèè ãðàæäàíèíó íåîáõîäèìî áóäåò ïðåäîñòàâèòü â îðãàí òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: - ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; - ñïðàâêè î äîõîäàõ êàæäîãî èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ â æèëîì ïîìåùåíèè.  îðãàíàõ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãðàæäàíèí çàïîëíÿåò çàÿâëåíèå è äåêëàðà- öèþ î äîõîäàõ è èìóùåñòâåííîì ñîñòîÿíèè ëèö, çàðåãèñòðèðî- âàííûõ â æèëîì ïîìåùåíèè. Îáðàòèòå âíèìàíèå è íà òî, ÷òî îðãàíû òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ èìåþò ïðàâî çàòðåáîâàòü ó âàñ ñëåäóþùèå âåäîìîñòè: - î ñîñòàâå çàðåãèñòðèðîâàí- íûõ â æèëîì ïîìåùåíèè; - îá îáåñïå÷åííîñòè ãðàæäàí æèëîé ïëîùàäüþ è êîììóíàëü- íûìè óñëóãàìè; - î ôàêòè÷åñêîì ðàñõîäîâàíèè çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä ãàçà, âîäû, ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ ó÷åòà. Íó âîò, òåïåðü äîðîãèå ãðàæ- äàíå âû, ïî êðàéíåé ìåðå, áóäåòå îðèåíòèðîâàòüñÿ, êàê âîñïîëü- çîâàòüñÿ ñâîèì ïðàâîì íà ïîëó- ÷åíèå ñóáñèäèè, êàê âàì åå íàçíà÷àò è êóäà îáðàòèòüñÿ î åå íàçíà÷åíèè. Þðèñò ÎÎÎ «Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Ïîëüÿíîâ è ïàðòíåðû» Ïîëüÿíîâà ß.ÀÏîëüÿíîâà ß.ÀÏîëüÿíîâà ß.ÀÏîëüÿíîâà ß.ÀÏîëüÿíîâà ß.À..... Ñóáñèäèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè?! À ÷òî ýòî?!Ñóáñèäèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè?! À ÷òî ýòî?!Ñóáñèäèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè?! À ÷òî ýòî?!Ñóáñèäèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè?! À ÷òî ýòî?!Ñóáñèäèÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè?! À ÷òî ýòî?! Âû îáðàùàëèñü çà ñóáñèäèåé? Òîãäà ìû èäåì ê âàì…Âû îáðàùàëèñü çà ñóáñèäèåé? Òîãäà ìû èäåì ê âàì…Âû îáðàùàëèñü çà ñóáñèäèåé? Òîãäà ìû èäåì ê âàì…Âû îáðàùàëèñü çà ñóáñèäèåé? Òîãäà ìû èäåì ê âàì…Âû îáðàùàëèñü çà ñóáñèäèåé? Òîãäà ìû èäåì ê âàì… Âñå áîëüøå óêðàèíöåâ ñ íåâûñîêèìè äîõîäàìè íà÷èíàþò îáðàùàòüñÿ çà ñóáñèäèÿìè íà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Íî ïðåòåíäåíòîâ îæèäàåò «ïðîâåðêà èìóùåñòâà». Íàïðèìåð, ïåíñèîíåðàì ìîãóò îòêàçàòü â ïîìîùè, åñëè ó íèõ â ñåìüå ÷èñëèòñÿ äâà àâòîìîáèëÿ íà äâîèõ (õîòÿ îò îäíîé èç ìàøèí îñòàëñÿ òîëüêî ðæàâûé êóçîâ, à ñíÿòü åå ñ ó÷åòà íåò äåíåã) èëè ñîöèàëü- íûé èíñïåêòîð îáíàðóæèë ó íèõ â äîìå íîâóþ áûòîâóþ òåõíèêó. «Ìû ñ æåíîé ïîäàëè çàÿâëåíèå íà ñóáñèäèþ, — ðàññêàçàë íàì ïåíñèîíåð Ê.— È ñïóñòÿ ïàðó äíåé ïðèøåë èíñïåêòîð èç ñîáåñà. Îí óâèäåë íîâûé õîëîäèëüíèê è ñòèðàëüíóþ ìàøèíó — è çàÿâèë, ÷òî âñå ýòî ñòîèò áîëüøå, ÷åì 9700 ãðí. (ïî çàêîíó, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ, ìîæíî ñäåëàòü êðóïíûõ ïîêóïîê íå áîëåå ÷åì íà 9700 ãðí. — Àâò.). Ìû îáúÿñíèëè, ÷òî ñ ïîêóïêîé òåõ- íèêè íàì ïîìîãëè äåòè, êîòîðûå æèâóò îòäåëüíî. Èíñïåêòîð ñïðîñèë: «À ñêîëüêî çàðàáàòûâàþò âàøè äåòè?». Óñïîêîèëñÿ îí òîëüêî, óâèäåâ, ÷òî ñàìûå äîðîãèå âåùè — õîëîäèëüíèê, îí ñòîèò îêîëî 5000 ãðí. è ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà — 3000 — âûïóùåíû 1,5 ãîäà íàçàä. Ñêàçàë, ÷òî òîãäà èõ ìîæíî èñêëþ÷èòü èç ñïèñêà ïîêóïîê çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ...». Ïîäîáíàÿ èñòîðèÿ áûëà è ó êèåâñêîé ïåíñèîíåðêè Àííû Ïåòðîâíû: «Èíñïåêòîðû äàæå â õîëîäèëüíèê çàãëÿäûâàëè è ÷åêè íà ïîêóïêè ïðîñèëè! Ëó÷øå á ÿ èõ íå ïóñòèëà... Ìåíüøå íåðâîâ». ÊÎÃÎ ÏÐÎÂÅÐßÒ.ÊÎÃÎ ÏÐÎÂÅÐßÒ.ÊÎÃÎ ÏÐÎÂÅÐßÒ.ÊÎÃÎ ÏÐÎÂÅÐßÒ.ÊÎÃÎ ÏÐÎÂÅÐßÒ. Ðóêîâîäèòåëü ïðåññ- ñëóæáû Ìèíòðóäà è ñîöïîëèòèêè Ìèõàèë Êóõàð âèçèòû ïîäòâåðäèë, ñêàçàâ, ÷òî íà òîòàëüíûå ïðîâåðêè ó íèõ íåò ëþäåé, ïîýòîìó õîäÿò ïî äîìàì âûáîðî÷íî.  Ìèíòðóäà 1500 ñîöèíñïåê- òîðîâ — íà êàæäîãî ïðèõîäèòñÿ ïî 400 ñ ëèøíèì çàÿâèòåëåé. Ïðîâåðÿþò, íàïðèìåð, åñëè ÷åëîâåê ïðèøåë çà ñóáñèäèåé ðàçîäåòûì è â çîëîòûõ óêðàøåíèÿõ. Êàáìèí ïðåäóïðåäèë: ñóáñèäèè äàäèì âñåì, êòî îáðàòèòñÿ, äëÿ ÷åãî è ñîêðàòèëè äî ìèíèìóìà îáúåì ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ (çàÿâëåíèå, äåêëàðàöèÿ î äîõîäàõ íà îäíîì ëèñòå âìåñòî øåñòè, äëÿ ðàáîòàþùèõ — ñïðàâêà î äîõî- äàõ), íî ìîæåì ïðîâåðèòü, äåéñòâèòåëüíî ëè ïðîñèòåëü ïåðåáèâàåòñÿ ñ õëåáà íà êâàñ, âåäü ìíîãèå ðàáîòàþùèå îôèöèàëüíî ïîëó÷àþò ìèíè- ìóì, à îñíîâíîå — â êîíâåðòå è æèëüå ó íèõ «óïàêî- âàíî» íåïëîõî. Åñëè îêàæåòñÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò íà ñóáñèäèþ æèâåò íå ïî ñðåäñòâàì, åå àííóëèðóþò ñ ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ è äîïëàòèòü ïðèäåòñÿ çàäíèì ÷èñëîì ïî ïîëíîé ñòîèìîñòè. Äà÷è è çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà ñóáñèäèþ íå âëèÿþò. Íî óêàçûâàòü èõ â äåêëàðàöèè îáÿçàòåëüíî». Íå ïóñòèòü èíñïåêòîðà â äîì, êîíå÷íî, ìîæíî, âåäü ïðîâåðêà — íå îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå, íî êîãäà ÷åëîâåê îáðàòèòñÿ çà ïðîäëåíèåì ñóáñèäèè, åìó íåïðîçðà÷íî íàìåêíóò, ÷òî ïîêàçàòü æèëüå âñå æå ñëåäóåò. Þðèñòû ãîâîðÿò, ÷òî òàêèå ïðîâåðêè çàêîííû, îäíàêî åñòü çàïðåùåííûå âîïðîñû. Åñëè äåòè íå æèâóò ñ ðîäèòåëÿìè, òî èõ çàðïëàòà è àâòîìîáèëè èíñïåêòîðà íå êàñàþòñÿ... Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ áîëåå òùàòåëüíî è âíèìàòåëüíî ïî âîïðîñó ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè. Èòàê, âëàñòü íàìåðåíà çàêîíîäàòåëüíî çàêðå- ïèòü óíèêàëüíóþ ñõåìó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ïîëó- ÷èòü ñóáñèäèè â ëó÷øåì ñëó÷àå îäíîìó ïðîöåíòó íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. Äåëî â òîì, ÷òî â çàÿâëåíèè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïåíñèîíåð äîëæåí íàïè- ñàòü ñëåäóþùóþ ôðàçó: «ß è ÷ëåíû ìîåé ñåìüè äàåì ñîãëàñèå íà ñáîð èíôîðìàöèè î ñåìüå, äîõîäàõ, ñîáñòâåííîñòè è èìóùåñòâå, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ ïîëó÷åíèÿ æèëèùíîé ñóáñèäèè».  àâãóñòå 2010 ãîäà Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû ïîëó÷èëî áîëåå 200 000 ïèñåì îò ãðàæäàí Óêðàèíû, æåëàþùèõ îôîðìèòü ñóáñèäèè äëÿ îïëàòû æèëèùíî-êîì- ìóíàëüíûõ óñëóã. Ïî ìíåíèþ ãëàâû ìèíèñòåðñòâà, ýòî - íåïëîõîé ïîêàçàòåëü, ïîñêîëüêó, â ñëó÷àå ñîãëàñèÿ ÷èíîâíèêîâ íà âûäà÷ó ñóáñèäèè ýòèì ãðàæäàíàì, âìåñòå ñ òåìè, êòî åå óæå ïîëó÷àåò, â ãîñóäàðñòâå áóäåò îêîëî ïîëìèëëèîíà ëþäåé, îùóùàþùèõ çàáîòó ïðàâèòåëüñòâà. Òåì âðåìåíåì æåëàþùèõ ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå, òåì áîëåå, ÷òî ãîñóäàðñòâî ñäåëàëî âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðîöåäóðó «õîæäåíèÿ ïî ìóêàì» ñäåëàòü íàèáîëåå óïðîùåííîé. Âåðõîâíàÿ Ðàäà óìåíüøèëà ðàçìåð îáÿçà- òåëüíîé ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, âêëþ÷àÿ ïëàòó çà ãàç, ñ 15% äî 10% ñðåäíåìå- ñÿ÷íîãî ñîâîêóïíîãî äîõîäà äëÿ ñåìåé, ñîñòîÿùèõ èç ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è äåòåé, à òàêæå ñ 20% äî 15% äëÿ äðóãèõ ñåìåé, â ñîñòàâå êîòîðûõ åñòü òðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå. Êðîìå òîãî, ïàðëàìåíò ââåë óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàçíà÷åíèÿ æèëèùíûõ ñóáñèäèé, âêëþ÷àÿ îïëàòó ãàçà, êîòîðàÿ ïðåäóñ- ìàòðèâàåò îñâîáîæäåíèå ãðàæäàí îò ñáîðà ìíîãî- ÷èñëåííûõ ñïðàâîê. Âûãëÿäèò âñå î÷åíü íåïëîõî. Òîëüêî âîò â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÑÌÈ íà÷àëè ñîîáùàòü î òîì, ÷òî èíñïåêòîðàì ìàëî çàÿâëåíèé îò ïåíñèîíåðîâ ñî ñïðàâêîé î ñêðîìíûõ äîõîäàõ – ÷èíîâíèêè ïîñåùàþò äîìà ïåíñèîíåðîâ ñ öåëüþ «âûÿñíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ ïî äåëó î íàçíà÷åíèè ñóáñèäèé». Äàæå çàãëÿäûâàþò â õîëîäèëüíèêè áàáóøåê è òðåáóåò ïðåäúÿâèòü ÷åêè - íàëè÷èå òðåõ
  4. 4. 9 25.06.10 íà çáîðàõ â ñåë³ Äîáðîâ³ëëÿ Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéîíó ñåëÿíè íàìàãàëèñÿ äàòè ðàäó äèâí³é ñèòóàö³¿, â ÿê³é îïèíèëèñÿ âîíè òà ¿õ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, îòðèìàí³ ï³ñëÿ ðîçïàþ- âàííÿ êîëãîñïíî¿ çåìë³. Êîëè ïåðøèé îðåíäîäàâåöü çáàíêðóò³â, éîãî ìàéíî çà áîðãè çàáðàâ ñëàâíîçâ³ñíèé «Ïðèâàò- áàíê». Çàðàç çåìëþ â Äîáðîâ³ëë³ îðåíäóº ÒΠ«Çîðÿ Íèâ». Àëå ö³êàâèé ìîìåíò â òîìó, ùî äîãî- âîð³â îðåíäè ç íèì ñåëÿíè… íå óêëàäàëè! ×è òî äîãîâîðè áóëî ïðîñòî ï³äðîáëåíî, ÷è òî áàíê, çà ñòàðèìè áàðñüêèìè òðàäèö³ÿìè, ïåðåäàâ íîâîìó îðåíäàòîðó çåì- ëþ ðàçîì ç êð³ïàêàìè. Íà çàõèñò ïðàâ ñåëÿí ïîäà- âàëà ñóäîâèé ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ êàáàëüíîãî äîãîâîðó íåä³éñíèì íàâ³òü ðàéîííà ïðîêóðàòóðà, àëå é ö³ ïîçîâè áóëè â³äõèëåí³. Îëüãà Ñåð㳿âíà ÊðîõìàëüîâàÎëüãà Ñåð㳿âíà ÊðîõìàëüîâàÎëüãà Ñåð㳿âíà ÊðîõìàëüîâàÎëüãà Ñåð㳿âíà ÊðîõìàëüîâàÎëüãà Ñåð㳿âíà Êðîõìàëüîâà, ì³ñöåâà ìåøêàíêà: - Ìè çâåðòà- ëèñÿ äî âëàäè. ²ç äåðæàäì³- í³ñòðàö³¿ íàì äàí³ ïèñüìîâ³ â³äïî- â³ä³ ç ïîñèëàííÿì íà ð³øåííÿ ñ³ëüñüêèõ çáîð³â, ÿêèõ íå áóëî, æîäåí ç íàñ íå áóâ íà íèõ ïðèñóò- í³é. Íàì ìàþòü ùîì³ñÿöÿ âèïëà- ÷óâàòè 1500 ãðèâåíü, ìè öèõ ãðî- øåé íå áà÷èìî. ijòè, ùî äîñÿãëè 18 ðîê³â, òåæ ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ ä³ëÿíîê, àëå ¿ì çåìëþ íå âèä³ëÿþòü, çàòå âèä³ëÿþòü ïî ê³ëüêà ãåêòàð³â òèì, ùî òóò íå æèâóòü. ÊвÏÀÖÒÂÎ. ÕÕ² ÑÒÎв××ßÊвÏÀÖÒÂÎ. ÕÕ² ÑÒÎв××ßÊвÏÀÖÒÂÎ. ÕÕ² ÑÒÎв××ßÊвÏÀÖÒÂÎ. ÕÕ² ÑÒÎв××ßÊвÏÀÖÒÂÎ. ÕÕ² ÑÒÎв××ß «Ñìåðòü íå º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó» Âàñèëüê³âñüê³ ìîæíîâëàäö³ ðîçâîäÿòü ðóêàìè ³ ùèðî ñï³â- ÷óâàþòü, àëå öèì ¿õ äîïîìîãà é çàâåðøóºòüñÿ. Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ãîçäºâ,Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ãîçäºâ,Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ãîçäºâ,Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ãîçäºâ,Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Ãîçäºâ, êåð³âíèê ðàéîííîãî Äåðæêîì- çåìó: - Íå ëèøå ó Äîáðîâ³ëë³, à é ïî âñüîìó ðàéîíó âèíèêຠäóæå áàãàòî ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêî- ðèñòàííÿì çåìë³ áåç ïðàâîâñòà- íîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â. Àëå ÿ íå çíàþ, ÿê âàì äîïîìîãòè, îò ÿêáè íàøå çàêîíîäàâñòâî áóëî á³ëüø äîñêîíàëèì… Ìèõàéëî ²âàíîâè÷ Êîð³íüÌèõàéëî ²âàíîâè÷ Êîð³íüÌèõàéëî ²âàíîâè÷ Êîð³íüÌèõàéëî ²âàíîâè÷ Êîð³íüÌèõàéëî ²âàíîâè÷ Êîð³íü, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ðàé- äåðæàäì³í³ñòðàö³¿: - Ìåí³ äèêî ÷óòè, ùî çåìëåþ êîðèñòóþòüñÿ çà äîãîâîðàìè áåç âàøèõ ñïðàâæí³õ ï³äïèñ³â. Öå âæå çëî÷èí. Ëþäè áåçóìîâíî ïðàâ³, áî º ¿õí³ çàÿâè äî îðãàí³â âëàäè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç ðåàãóâàííÿ. Íà æàëü, íà ö³ çáîðè íå ç’ÿâèâñÿ â³äïîâ³äà÷ Ðè÷ê³í, õî÷à ìè éîãî çàïðîøóâàëè. ϳäïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ ÃåðãåëüÃåðãåëüÃåðãåëüÃåðãåëüÃåðãåëü ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷²ãîð Ìèêîëàéîâè÷²ãîð Ìèêîëàéîâè÷²ãîð Ìèêîëàéîâè÷²ãîð Ìèêîëàéîâè÷, íà÷àëüíèê Âàñèëüê³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó: - ß âïåðøå ïî÷óâ ïðî ö³ ïðîáëåìè. - ×è âáà÷àºòå âè ìîæëèâ³ñòü ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ, â òîìó ÷èñë³ ïî êîðóïö³¿ ïîñàäîâèõ îñ³á? - Ãîâîðèòè ùîñü ³ îá³öÿòè íå- ïðàâèëüíî, òðåáà âèâ÷èòè ñïðàâó. ßêùî áóäóòü âñòàíîâëåí³ âèíí³, âîíè áóäóòü îäíîçíà÷íî ïðèòÿã- íóò³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñàì³ ñåëÿíè äîáèòèñÿ ïðàâäè â ðàéîííî¿ âëàäè íå ñïîä³âàþòüñÿ: - Ìî¿ì áàòüêàì áóëà âèä³ëåíà çåìëÿ â ñ. Î÷åðåòóâàíå. À íà ò³é çåìë³ îïèíèâñÿ ôåðìåð ç ñåëà Áðîâêè ³ âæå äåñÿòü ðîê³â ¿¿ âèêî- ðèñòîâóº.  ñ³ëüðàä³ ìåí³ íàâ³òü íå äàâàëè äîêóìåíò³â, ùîá ìîæíà áóëî çâåðíóòèñÿ äî ñóäó. Ïîäàëè â ñóä, ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó íüîãî âçàãàë³ íåìຠí³ÿêîãî äîêóìåíòó íà òó çåìëþ, à çàêîííèõ íàùàäê³â íå äîïóñêàþòü äî îôîðìëåííÿ. Ïîò³ì âèÿâèëîñü, ùî éîãî òüîòÿ ïðàöþº â ñ³ëüðàä³, ³ âîíà éîìó çàäí³ì ÷èñëîì çðîáèëà äîêó- ìåíòè. Ìî¿ áàòüêè ïðàöþâàëè íà ò³é çåìë³ ï’ÿòäåñÿò ðîê³â, ÿ äåñÿòü ðîê³â áèëàñÿ, ³ òàê í³÷îãî íå äîáè- ëàñÿ… - á³äêàºòüñÿ ͳíà Ïèëèï³âíàͳíà Ïèëèï³âíàͳíà Ïèëèï³âíàͳíà Ïèëèï³âíàͳíà Ïèëèï³âíà Ãàðìàø.Ãàðìàø.Ãàðìàø.Ãàðìàø.Ãàðìàø. - Ó íàñ º åêñïåðòèçà, ùî ï³äïèñè íà äîãîâîðàõ îðåíäè ïî òðüîõ çåìåëüíèõ ïàÿõ ï³äðîáëåí³. Àëå ðàéîííèé ñóä âñå îäíî â³äìîâèâ íàì ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó. – ðîçïî- â³äàþòü ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ Êàðïî- âè÷ ³ Êîëÿäà. Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà Ìàìîíîâà,Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà Ìàìîíîâà,Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà Ìàìîíîâà,Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà Ìàìîíîâà,Ìàð³ÿ Ìàêàð³âíà Ìàìîíîâà, 1927 ð. í.: - Çà îðåíäó íàì ïðîïîíóþòü «íàòóðàëüíó îïëàòó» ïðîäóêòàìè. Àëå ÿêùî ÿ â³çüìó ó íèõ ï’ÿòü öåíò- íåð³â êàáà÷ê³â, òî ìåí³ âæå âîñåíè í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ, áî êàáà÷êè ó íèõ äóæå äîðîã³. À ïëàòÿòü íàì òàê ìàëî, áî íàøó çåìëþ îö³íþ- þòü äóæå äåøåâî. Ó Êèºâ³ $ 400 çà îäíó ñîòêó, à ó íàñ ùî? Íà çáîðàõ áóëî îäíîãîëîñíî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè ç íåäîáðîñî- â³ñíèì îðåíäàðåì ³ îáðîáëÿòè çåìåëüí³ ïà¿ ñàìîñò³éíî. Òàêîæ áîéêîòóâàòè ì³ñöåâ³ âèáîðè äî âèð³øåííÿ ì³ñöåâîþ âëàäîþ ïèòàííÿ ïðî íàâåäåííÿ ïîðÿäêó â çåìåëüí³é ñôåð³ ³ ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. - Íå â òîìó ñïðàâà, ùî êîí- êðåòíèé îðåíäàð ïîãàíèé. – ââà- æຠñ³ëüñüêèé ãîëîâà Äîáðîâ³ëëÿ Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷ ÄåéíåãàÑåðã³é Ãðèãîðîâè÷ ÄåéíåãàÑåðã³é Ãðèãîðîâè÷ ÄåéíåãàÑåðã³é Ãðèãîðîâè÷ ÄåéíåãàÑåðã³é Ãðèãîðîâè÷ Äåéíåãà. – Ëþäè, ÿê³ ñàì³ îáðîáëÿþòü ñâîþ ä³ëÿíêó ³ çáèðàþòü âðîæàé – çàðàç ¿çäÿòü âëàñíèìè ìàøèíàìè. Ò³, õòî âèð³øèëè çäàòè â îðåíäó – á³äóþòü… Æóðíàë³ñòè âæå ïèñàëè ïðî àíàëîã³÷íó ñèòóàö³þ â ñåë³ Òàðàñî-Øåâ÷åíê³âêà Ìàãäàëèí³â- ñüêîãî ðàéîíó. ϳñëÿ âòðó÷àííÿ ãðîìàäñüêîñò³ òà Ç̲ ï’ÿòäåñÿò ñåëÿí ç Òàðàñî-Øåâ÷åíê³âêè ðîç³ðâàëè íåð³âíîïðàâíèé äîãî- â³ð îðåíäè â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ³ îáðîáëÿþòü ñâîþ çåì- ëþ ñàìîñò³éíî. Äèðåêòîð Àãðî- ôîíäó çààðåøòîâàíèé, çáèòîê, íàíåñåíèé äåðæàâ³ éîãî øàõ- ðàéñòâîì, îö³íþºòüñÿ ó áëèçüêî 15 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Áóäü-ÿêà «êðèøà» ïðîò³ê຅ Ãðèãîð³é Ãëîáà,Ãðèãîð³é Ãëîáà,Ãðèãîð³é Ãëîáà,Ãðèãîð³é Ãëîáà,Ãðèãîð³é Ãëîáà, Àãåíòñòâî Æóðíàë³ñòñüêèõ Ðîçñë³äóâàíü Ïîëêîâíèê ÑÁÓ ïîáåäèò íåëåãàëüíóþ òîðãîâëþ, çàêëþ÷åííûåÏîëêîâíèê ÑÁÓ ïîáåäèò íåëåãàëüíóþ òîðãîâëþ, çàêëþ÷åííûåÏîëêîâíèê ÑÁÓ ïîáåäèò íåëåãàëüíóþ òîðãîâëþ, çàêëþ÷åííûåÏîëêîâíèê ÑÁÓ ïîáåäèò íåëåãàëüíóþ òîðãîâëþ, çàêëþ÷åííûåÏîëêîâíèê ÑÁÓ ïîáåäèò íåëåãàëüíóþ òîðãîâëþ, çàêëþ÷åííûå áóäóò ïðîèçâîäèòü óëè÷íûå ëàâî÷êè, à èç èãðîâûõ àâòîìàòîâáóäóò ïðîèçâîäèòü óëè÷íûå ëàâî÷êè, à èç èãðîâûõ àâòîìàòîâáóäóò ïðîèçâîäèòü óëè÷íûå ëàâî÷êè, à èç èãðîâûõ àâòîìàòîâáóäóò ïðîèçâîäèòü óëè÷íûå ëàâî÷êè, à èç èãðîâûõ àâòîìàòîâáóäóò ïðîèçâîäèòü óëè÷íûå ëàâî÷êè, à èç èãðîâûõ àâòîìàòîâ ñäåëàþò êèîñêèñäåëàþò êèîñêèñäåëàþò êèîñêèñäåëàþò êèîñêèñäåëàþò êèîñêè Óïðàâëåíèå ãîðñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíè- òåëüíûìè îðãàíàìè, ìîáèëèçàöèîííîé è îáîðîííîé ðàáîòå âîçãëàâèë Äåãòÿðåâ Þðèé Ñåðãååâè÷.Äåãòÿðåâ Þðèé Ñåðãååâè÷.Äåãòÿðåâ Þðèé Ñåðãååâè÷.Äåãòÿðåâ Þðèé Ñåðãååâè÷.Äåãòÿðåâ Þðèé Ñåðãååâè÷. Íà ýòîé äîëæíîñòè îí ñìåíèë ïîëêîâíèêà ìèëèöèè â îòñòàâêå Âÿ÷åñëàâà ×èãðèíöà, óøåäøåãî íà ïåíñèþ. Æóðíàëèñò «ÀÆл ñòàë ïåðâûì, êîìó îí ðàññêàçàë î çàäà÷àõ è íàïðàâëåíèÿõ ñâîåé ðàáîòû íà íîâîé äîëæíîñòè. - Þðèé Ñåðãååâè÷, ïðåäïðèíèìàòåëè íåäîëþáëèâàþò âàøå- Þðèé Ñåðãååâè÷, ïðåäïðèíèìàòåëè íåäîëþáëèâàþò âàøå- Þðèé Ñåðãååâè÷, ïðåäïðèíèìàòåëè íåäîëþáëèâàþò âàøå- Þðèé Ñåðãååâè÷, ïðåäïðèíèìàòåëè íåäîëþáëèâàþò âàøå- Þðèé Ñåðãååâè÷, ïðåäïðèíèìàòåëè íåäîëþáëèâàþò âàøå Óïðàâëåíèå, ïîñêîëüêó èìåííî â åãî ôóíêöèè âõîäèò îðãàíèçàöèÿÓïðàâëåíèå, ïîñêîëüêó èìåííî â åãî ôóíêöèè âõîäèò îðãàíèçàöèÿÓïðàâëåíèå, ïîñêîëüêó èìåííî â åãî ôóíêöèè âõîäèò îðãàíèçàöèÿÓïðàâëåíèå, ïîñêîëüêó èìåííî â åãî ôóíêöèè âõîäèò îðãàíèçàöèÿÓïðàâëåíèå, ïîñêîëüêó èìåííî â åãî ôóíêöèè âõîäèò îðãàíèçàöèÿ ïðîâåðîê è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé â ðàáîòå áèçíåñà. Êàê ïðè íîâîìïðîâåðîê è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé â ðàáîòå áèçíåñà. Êàê ïðè íîâîìïðîâåðîê è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé â ðàáîòå áèçíåñà. Êàê ïðè íîâîìïðîâåðîê è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé â ðàáîòå áèçíåñà. Êàê ïðè íîâîìïðîâåðîê è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé â ðàáîòå áèçíåñà. Êàê ïðè íîâîì íà÷àëüíèêå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòíîøåíèÿ âëàñòè ñ ãîðîäñêîéíà÷àëüíèêå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòíîøåíèÿ âëàñòè ñ ãîðîäñêîéíà÷àëüíèêå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòíîøåíèÿ âëàñòè ñ ãîðîäñêîéíà÷àëüíèêå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòíîøåíèÿ âëàñòè ñ ãîðîäñêîéíà÷àëüíèêå áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòíîøåíèÿ âëàñòè ñ ãîðîäñêîé òîðãîâëåé?òîðãîâëåé?òîðãîâëåé?òîðãîâëåé?òîðãîâëåé? - Ñåé÷àñ íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ ñòàâèò ïåðåä íàìè íîâîå ïðàâèòåëüñòâî – ïîïîëíåíèå áþäæåòà ïóòåì óçàêîíåíèÿ óëè÷íîé òîðãîâëè. Ñòèõèéíàÿ òîðãîâëÿ – ýòî äîõîä, óêðûâàåìûé îò íàëîãîâ, à íàëîãè – ýòî áþäæåò, çàðïëàòû, ïåíñèè. Ðåàëèçàòîðû â òàêîé òîðãîâëå òîæå ðàáîòàþò áåç îôîðìëåíèÿ, ñîöèàëüíî íåçàùèùåíû, íå èìåþò ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðè ýòîì èìåííî îíè, à íå âëàäåëüöû íåçà- êîííîãî áèçíåñà, ïîïàäàþò ïîä îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ òîðãîâ- ëè. Ìû ñåé÷àñ èçó÷àåì âîçìîæíîñòü óïðîñòèòü ïîëó÷åíèå ðàçðåøèò- åëüíûõ äîêóìåíòîâ, ÷òîáû îáëåã÷èòü ëåãàëèçàöèþ ýòîãî áèçíåñà. Íî è ëþäè òîæå äîëæíû ïîéòè íàâñòðå÷ó âëàñòè. Ãîñóäàðñòâî äîëæíî èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè ïåðåä áþäæåòíèêàìè è ñîáèðàòü íàëîãè. Ðåçóëüòàòû íàøåé ðàáîòû çàñëóøèâàåò íå òîëüêî ãîðñîâåò, íî è Îáëàäìèíèñòðàöèÿ, ïîñêîëüêó ìû âûïîëíÿåì íå òîëüêî ãîðîäñêóþ ïðîãðàììó, íî è ãîñóäàðñòâåííóþ, àäàïòèðîâàííóþ ê ãîðîäó. - Íî íåêîòîðûå âèäû òîâàðîâ, òàêèå êàê «ïèðàòñêèå» äèñêè è- Íî íåêîòîðûå âèäû òîâàðîâ, òàêèå êàê «ïèðàòñêèå» äèñêè è- Íî íåêîòîðûå âèäû òîâàðîâ, òàêèå êàê «ïèðàòñêèå» äèñêè è- Íî íåêîòîðûå âèäû òîâàðîâ, òàêèå êàê «ïèðàòñêèå» äèñêè è- Íî íåêîòîðûå âèäû òîâàðîâ, òàêèå êàê «ïèðàòñêèå» äèñêè è êðàäåíûå ìîáèëüíèêè, óçàêîíèòü âðÿä ëè óäàñòñÿ äàæå ïðè ñàìîìêðàäåíûå ìîáèëüíèêè, óçàêîíèòü âðÿä ëè óäàñòñÿ äàæå ïðè ñàìîìêðàäåíûå ìîáèëüíèêè, óçàêîíèòü âðÿä ëè óäàñòñÿ äàæå ïðè ñàìîìêðàäåíûå ìîáèëüíèêè, óçàêîíèòü âðÿä ëè óäàñòñÿ äàæå ïðè ñàìîìêðàäåíûå ìîáèëüíèêè, óçàêîíèòü âðÿä ëè óäàñòñÿ äàæå ïðè ñàìîì ëèáåðàëüíîì ïîäõîäå…ëèáåðàëüíîì ïîäõîäå…ëèáåðàëüíîì ïîäõîäå…ëèáåðàëüíîì ïîäõîäå…ëèáåðàëüíîì ïîäõîäå… - Ïîíÿòíî, ÷òî ïîäõîä íóæåí èçáèðàòåëüíûé, ÷åñòíûé áèçíåñ äîë- æåí ïîëó÷èòü ïîääåðæêó, à òî, ÷òî íå âïèñûâàåòñÿ â ðàìêè çàêîíà, äîëæíî óéòè ñ óëèö. - Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ðàáîòà âàøåãî óïðàâëåíèÿ- Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ðàáîòà âàøåãî óïðàâëåíèÿ- Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ðàáîòà âàøåãî óïðàâëåíèÿ- Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ðàáîòà âàøåãî óïðàâëåíèÿ- Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ðàáîòà âàøåãî óïðàâëåíèÿ â ýòîé îáëàñòè?â ýòîé îáëàñòè?â ýòîé îáëàñòè?â ýòîé îáëàñòè?â ýòîé îáëàñòè? - Ïîíÿòíî, ÷òî ïðîñòîé êîëõîçíèê ëàðåê íà ïðîñïåêòå Êàðëà Ìàðêñà íå ïîñòàâèò. Çà ýòîé òîðãîâëåé ñòîèò «òåëåôîííîå ïðàâî», ïîïûòêè äàâèòü íà êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû, ÷òîáû îíè «íå çàìå÷àëè» íàðó- øåíèé. - Íà âàñ óæå ïûòàëèñü îêàçûâàòü òàêîå äàâëåíèå?- Íà âàñ óæå ïûòàëèñü îêàçûâàòü òàêîå äàâëåíèå?- Íà âàñ óæå ïûòàëèñü îêàçûâàòü òàêîå äàâëåíèå?- Íà âàñ óæå ïûòàëèñü îêàçûâàòü òàêîå äàâëåíèå?- Íà âàñ óæå ïûòàëèñü îêàçûâàòü òàêîå äàâëåíèå? - Ïîêà íåò, äóìàþ, ïîêðîâèòåëè íåçàêîííîãî áèçíåñà ñåé÷àñ ïðèñìàòðèâàþòñÿ. Ó ìåíÿ åñòü ñâîå èìÿ è ðåïóòàöèÿ, ÿ ñåáÿ ñ÷èòàþ ÷åëîâåêîì ïðèíöèïèàëüíûì. -  ïðîøëîì ãîäó óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ çàíèìàëîñü-  ïðîøëîì ãîäó óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ çàíèìàëîñü-  ïðîøëîì ãîäó óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ çàíèìàëîñü-  ïðîøëîì ãîäó óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ çàíèìàëîñü-  ïðîøëîì ãîäó óïðàâëåíèå ïî âçàèìîäåéñòâèþ çàíèìàëîñü ëèêâèäàöèåé çàïðåùåííîãî èãðîâîãî áèçíåñà. Ñåé÷àñ èãðîâûåëèêâèäàöèåé çàïðåùåííîãî èãðîâîãî áèçíåñà. Ñåé÷àñ èãðîâûåëèêâèäàöèåé çàïðåùåííîãî èãðîâîãî áèçíåñà. Ñåé÷àñ èãðîâûåëèêâèäàöèåé çàïðåùåííîãî èãðîâîãî áèçíåñà. Ñåé÷àñ èãðîâûåëèêâèäàöèåé çàïðåùåííîãî èãðîâîãî áèçíåñà. Ñåé÷àñ èãðîâûå àâòîìàòû âîçîáíîâèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïîä âèäîì «Èíòåðíåò-àâòîìàòû âîçîáíîâèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïîä âèäîì «Èíòåðíåò-àâòîìàòû âîçîáíîâèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïîä âèäîì «Èíòåðíåò-àâòîìàòû âîçîáíîâèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïîä âèäîì «Èíòåðíåò-àâòîìàòû âîçîáíîâèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïîä âèäîì «Èíòåðíåò- êëóáîâ». Ïëàíèðóåòå ëè âû ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó?êëóáîâ». Ïëàíèðóåòå ëè âû ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó?êëóáîâ». Ïëàíèðóåòå ëè âû ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó?êëóáîâ». Ïëàíèðóåòå ëè âû ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó?êëóáîâ». Ïëàíèðóåòå ëè âû ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó? - ß ñåé÷àñ ðàáîòàþ âòîðóþ íåäåëþ, è ñ ýòèìè âîïðîñàìè òîëüêî çíàêîìëþñü. Ó íàñ ïîêà íåò èíôîðìàöèè, êàêèå çàâåäåíèÿ âîçîáíî- âèëè èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòîâ. Èçó÷åíèå – ýòî âîïðîñ íåñêîëüêèõ äíåé, è òàì, ãäå áóäóò îáíàðóæåíû íàðóøåíèÿ, ìû áóäåì èõ ïðåñå- êàòü. - Êàêîé ðåçóëüòàò ïðîøëîãîäíèõ ðåéäîâ?- Êàêîé ðåçóëüòàò ïðîøëîãîäíèõ ðåéäîâ?- Êàêîé ðåçóëüòàò ïðîøëîãîäíèõ ðåéäîâ?- Êàêîé ðåçóëüòàò ïðîøëîãîäíèõ ðåéäîâ?- Êàêîé ðåçóëüòàò ïðîøëîãîäíèõ ðåéäîâ? - Àâòîìàòû, èçúÿòûå â ïðîøëîì ãîäó, ïî-ïðåæíåìó õðàíÿòñÿ íà øòðàôïëîùàäêàõ. Êàê ïðàâèëî, õîçÿåâà çà íèìè íå ïðèåçæàëè. Ïî çàêîíó îíè ñ÷èòàþòñÿ áåñõîçíûìè. Ìû ðàññìàòðèâàåì âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü èõ â êîììóíàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü è èñïîëüçîâàòü êîðïóñà «êîðçèíîê» â ìèðíûõ öåëÿõ – íàïðèìåð, â êà÷åñòâå çàêîííûõ òîðãîâûõ êèîñêîâ. - Ïî êàêèì åùå íàïðàâëåíèÿì âû «âçàèìîäåéñòâóåòå ñ- Ïî êàêèì åùå íàïðàâëåíèÿì âû «âçàèìîäåéñòâóåòå ñ- Ïî êàêèì åùå íàïðàâëåíèÿì âû «âçàèìîäåéñòâóåòå ñ- Ïî êàêèì åùå íàïðàâëåíèÿì âû «âçàèìîäåéñòâóåòå ñ- Ïî êàêèì åùå íàïðàâëåíèÿì âû «âçàèìîäåéñòâóåòå ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè»?ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè»?ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè»?ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè»?ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè»? - Íàïðèìåð, ñåé÷àñ ìû äîãîâîðèëèñü ñ Äåïàðòàìåíòîì èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé îá èçãîòîâëåíèè çàêëþ÷åííûìè íîâûõ ëàâî÷åê äëÿ ãîðîä- ñêèõ óëèö. Áëàãîäàðÿ íèçêîé ñåáåñòîèìîñòè ðàáîòû ýòî âûéäåò î÷åíü äåøåâî äëÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàæäóþ ÷åòâåðòóþ ëàâî÷êó ìû áóäåì ïîëó÷àòü áåñïëàòíî. Òàêæå â íàøè îáÿçàííîñòè âõîäèò îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ – ñîäåðæàíèå ñâåòîôîðíîãî õîçÿéñòâà, çíàêîâ, ðàçìåòêè, êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû êîììóíàëüíûõ ñëóæá â ýòîì íàïðàâëåíèè – íàïðèìåð, ÷òîáû Çåëåíñòðîé âîâðåìÿ ÷èñòèë çåëåíûå íàñàæäåíèÿ, çàñëîíÿþùèå çíàêè è ñâåòîôîðû. Ñïðàâêà:Ñïðàâêà:Ñïðàâêà:Ñïðàâêà:Ñïðàâêà: Äåãòÿðåâ Þðèé Ñåðãååâè÷ ðîäèëñÿ â 1962 ãîäó. Îêîí÷èë Ãîðíûé èíñòèòóò è þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÄÍÓ. Ñ 1984 ãîäà ðàáîòàåò â îðãàíàõ ÊÃÁ-ÑÁÓ íà ðàçëè÷íûõ äîëæíîñòÿõ, èìååò çâàíèå ïîë- êîâíèêà. Æåíàò, âîñïèòàë äâóõ äî÷åðåé. Õîááè: ëþáèòåëü ýêñòðå- ìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà, êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî íåñêîëüêèì âèäàì. Ãðèãîðèé ÃËÎÁÀ,Ãðèãîðèé ÃËÎÁÀ,Ãðèãîðèé ÃËÎÁÀ,Ãðèãîðèé ÃËÎÁÀ,Ãðèãîðèé ÃËÎÁÀ, Àãåíòñòâî Æóðíàëèñòñêèõ Ðàññëåäîâàíèé ÍÎÂÀß ÌÅÒËÀ ÄËß ÓËÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈÍÎÂÀß ÌÅÒËÀ ÄËß ÓËÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈÍÎÂÀß ÌÅÒËÀ ÄËß ÓËÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈÍÎÂÀß ÌÅÒËÀ ÄËß ÓËÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈÍÎÂÀß ÌÅÒËÀ ÄËß ÓËÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ
  5. 5. 10 Ðàñïîëîæåííîå â öåíòðå ãîðîäà êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Öåíòðàëüíûé ðûíîê» äàâíî óæå ïðåâðàòèëîñü â óäåëüíîå êíÿæåñòâî ñî ñâîèìè çàêîíàìè, ÷àñòíîé ãâàðäèåé, âûïîëíåíèå ýòèõ çàêîíîâ îáåñïå÷èâàþùåé, ñòðåìëåíèåì ê ðàñøèðåíèþ ãðàíèö çà ñ÷åò îêêóïàöèè òåððèòîðèè ñîñåäíèõ óëèö è âðàãàìè, êîòîðûìè ïîíåâîëå ñòàëè ãîðîæàíå, íà ýòèõ óëèöàõ ïðîæèâà- þùèå. Îíîé èç ïîñëåäíèõ ïðèîáðåòåíèé ðûíêà ñòàëà óë. Øìèäòà, îôèöèàëüíî, ðåøåíèåì ñåññèè ãîðñîâåòà îòäàííàÿ Îçåðêå «Äëÿ îðãàíèçàöèè ÿðìàðî÷íîé è òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè». Áåäà â îäíîì – íà ñòîëü ùåäðî ïîäàðåííîé óëèöå æèâóò ëþäè, æåëàþùèå ïî íåé íîðìàëüíî õîäèòü, à íå ëåòàòü íàä ïðèëàâ- êàìè. Æàëîáó íà ïîëíîñòüþ ïåðåãîðîæåííóþ ïåøåõîäíóþ çîíó ïî óë. Øìèäòà æèëüöû äîìîâ ¹ 5 è 9 ïèñàëè åùå â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Äëÿ ïðîõîäà ïåøåõîäîâ áûë îñòàâëåí óçêèé ïðîõîä, íî òîëüêî â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ ñàìîé Îçåðêè, à ñ 19.00 çàêðûâàâøèéñÿ ðåøåò÷àòûìè âîðîòàìè. Ïðåäïèñàíèÿ óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà óáðàòü íåçàêîííî óñòàíîâëåííîå îãðàæäåíèå (íàïðèìåð, îò 30.10. 2009) õîçÿåâàìè Îçåðêè èãíîðèðîâàëèñü.  ïèñüìå îò 23.10.2009 Âàëåíòèíà Ïåðåáèéíîñ çàÿâëÿåò: «Òîðã³âåëüíèé ïàâ³ëüéîí íå ñòàíîâèòü ïåðåøêîä äëÿ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ï³øîõîä³â òðîòó- àðîì. Íà ö³é ï³äñòàâ³ ñêàðãó ìåøêàíö³â ââàæàºìî áåçï³ä- ñòàâíîþ». 26 ìàðòà 2010 ãîäà íà ìåñòî âû- åõàëàëà êîìèññèÿ óïðàâëåíèÿ ðûí- êîâ è óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà. Êîìèññèþ âñòðå- òèëè ïóñòûå ïåòëè íà ìåñòå ñâåæå- ñíÿòûõ âîðîò è ÷åñòíûå ãëàçà àäìèíèñòðàöèè, óòâåðæäàþùèå, ÷òî âîðîò çäåñü íèêîãäà è íå áûëî è íå áóäåò. × à ñ ò í û é× à ñ ò í û é× à ñ ò í û é× à ñ ò í û é× à ñ ò í û é òðîòóàðòðîòóàðòðîòóàðòðîòóàðòðîòóàð Áóðíûå ýìîöèè ó îõðàíû Îçåðêè âûçâàëà è ôîòî- ôèêñàöèÿ ñîñòî- ÿíèÿ óëèöû. Ïî ñëîâàì íå ïðåäñòàâèâøåãîñÿ îõðàííèêà, íà òåððèòîðèè êîììóíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ îòìåíåíî äåéñòâèå ãîñóäàð- ñòâåííûõ çàêîíîâ (â ÷àñòíîñòè, Çàêîíà Óêðàèíû î ïðåññå, ñò. 26). Íà ïðåäóïðåæäåíèå îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåïÿòñòâèå ïðîôåññèîíàëü- íîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòà îõðàííèê ñâÿçûâà- åòñÿ ñ íà÷àëüñòâîì. Îõðàííèê: «Çäåñü æóðíàëèñò, âåäåò ñúåìêó. Ïî õîðîøåìó íå ïîíèìàåò». Ãîëîñ ïî ðàöèè: «Ñúåìêó çàïðåòèòü, äîñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ».  çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÷åëîâåê, ïðåäúÿâèâ- øèé óäîñòîâåðåíèå íà÷àëüíèêà îõðàíû, íî î÷åíü ïðîñèâøèé íå ññûëàòüñÿ íà íåãî, «à òî âäðóã ÿ ÷òî- òî íåïðàâèëüíî ñêàæó». Ïî ñëîâàì àíîíèìíîãî íà÷àëüíèêà îõðàíû, âîðîòà çàêðûâàþòñÿ òîëüêî ïîñëå 23.00, ÷òî íå äîëæíî ñîçäàâàòü íåóäîáñòâ äëÿ æèòåëåé, êîòîðûå, î÷åâèäíî, æàëóþòñÿ ãîðîä- ñêèì âëàñòÿì ïðîñòî îò ñêóêè. Êîðîëåâñòâî íåìûõÊîðîëåâñòâî íåìûõÊîðîëåâñòâî íåìûõÊîðîëåâñòâî íåìûõÊîðîëåâñòâî íåìûõ  äåíü ïðèåçäà êîìèññèè äèðåêòîð ðûíêà Âèêòîðèÿ Ïåðåáåéíîñ, ïî äîñàäíîìó ñîâïàäåíèþ, áîëåëà. Åå ïîìîùíèê çàÿâèë, ÷òî «íå îáÿçàí îòâå÷àòü íà íàøè âîïðîñû». Íà÷àëüíèê îõðàíû ïîñîâåòîâàë çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê ñàìîé äèðåê- òðèñå, êîòîðàÿ «âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì îáùàåòñÿ ñ æóðíà- ëèñòàìè». Íî â óñëîâëåííûé äåíü îêàçàëîñü, ÷òî Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà ñíîâà îòñóòñòâóåò – íà ýòîò ðàç, ïî ñëîâàì ñåêðåòàðÿ, â êîìàíäè- ðîâêå, à êðîìå íåå, âíÿòíî îòâåòèòü íà âîïðîñû â àäìèíèñòðà- öèè ðûíêà íåêîìó.  òîò æå äåíü âîðîòà âåðíóëèñü íà ñâîå ìåñòî, áîëåå òîãî, â ñàìîì ïðîõîäå áûëè óñòàíîâëåíû ïðèëàâêè ñ ðàññàäîé – î÷åâèäíî, ÷òîáû íàêàçàòü íå â ìåðó àêòèâíûõ ñîñåäåé. ×òî æ, ìû ïîíèìàåì, ÷òî äèðåêòîð Îçåðêè – äîëæíîñòü îáúåê- òèâíî õëîïîòíàÿ è çàíÿòàÿ, è ñ íåòåðïåíèåì æäåì åå îòâåòîâ íà âîïðîñû â ëþáîé äåíü, êîãäà îíà âñå æå îêàæåòñÿ íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå. Òåì áîëåå, ÷òî âîïðîñû ýòè, êàê ãîâîðèòñÿ, íàáîëåëè. Àíàòîëèé Íèêèòîâè÷ Ñåìÿííèêîâ, ãëàâíûé èíæåíåð óïðàâ- ëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà: - Ìû íå ìîæåì êàæäûé äåíü ïðèåçæàòü è ïðîâåðÿòü, âèñÿò âîðîòà èëè íåò. Ïîýòîìó ìû äîãîâîðèëèñü ñ àäìèíèñòðàöèåé «Îçåðêè», ÷òî åñëè îíè ñíîâà ïîÿâÿòñÿ è áóäóò ìåøàòü ëþäÿì, ìû èìååì ïðàâî ïðèåõàòü è äåìîíòèðîâàòü èõ ñâîèìè ñèëàìè. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðûíêîâ Îëåã Ëåáåäåâ òàê æå îáåùàë «âî âñåì ðàçîáðàòüñÿ». Òåì íå ìåíåå, æèòåëè óë. Øìèäòà âûíóæäåíû äî ñèõ ïîð ñêàêàòü ïî ïðîåçæåé ÷àñòè ìåæäó ìàøèíàìè, ïðîáèðàÿñü äîìîé. Ñâÿçûâàòüñÿ ñ ìîãóùåñòâåííîé «Îçåðêîé», äèðåêòîð êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ åùå è äåïóòàòîì ãîðñîâåòà îò ÁÞÒ, íèêîìó èç ÷èíîâíèêîâ íå õî÷åòñÿ… Ãðèãîðèé ÃëîáàÃðèãîðèé ÃëîáàÃðèãîðèé ÃëîáàÃðèãîðèé ÃëîáàÃðèãîðèé Ãëîáà ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÎÇÅÐÊÀÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÎÇÅÐÊÀÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÎÇÅÐÊÀÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÎÇÅÐÊÀÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÎÇÅÐÊÀ Âîðîòà, êîòîðûõ íåò

×