Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kommunikasjon - strategi, samfunnsansvar, profesjonsetikk - Fredrik engelstad

210 views

Published on

Samfunnsansvar er for alvor på vei inn i politiske debattar. Her har kommunikasjonsarbeid ei viktig rolle på fleire plan, meiner sosiologiprofessor ved UIO, Fredrik Engelstad.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kommunikasjon - strategi, samfunnsansvar, profesjonsetikk - Fredrik engelstad

 1. 1. Kommunikasjon: Strategi, samfunnsansvar, profesjonsetikk Kommunikasjonsforeningens høstseminar Ålesund, 20. – 21. oktober 2016 Fredrik Engelstad Universitetet i Oslo / Institutt for samfunnsforskning
 2. 2. Kommunikasjon: Bidrag til demokrati • Informasjonstettheten øker – Det fordrer profesjonell kommunikasjon • Fire betingelser for bidrag til demokrati – Borgerne er informerte og informasjonssøkende – Mediene er kritiske og pågående – Virksomheter (private og offentlige) må redegjøre for og legitimere sin aktivitet – Politikere må tydeliggjøre sine valg og mål • Hvor realistiske er disse betingelsene? – Motvirkes av skjev, selektiv og manipulert informasjon – Nettoresultatet er ikke gitt
 3. 3. Ulike sider av normativ teori • Et underliggende grunnlag: Kommunikasjon og konsensus (Jürgen Habermas) – Sannhet – Sannferdighet – Allmenne normative føringer • Et praktisk nivå: Profesjonsetikk – Spesielle hensyn og roller – Samspill og spenning mellom rent profesjonelle hensyn og allmenne samfunnsmessige hensyn
 4. 4. Strategisk kommunikasjon • Rettssalen som modell – «Vi gjør taktiske vurderinger underveis. Det er parallelt med det advokaten gjør i rettssalen, vi legger vekt på det som er til vår gunst.» • Teoretiske posisjoner – Ytringsfriheten som ramme (Barney og Black 1994) – Nødvendig med dialog (Grunig 2011, Pieczka 2011) – Nødvendig med regulering (Fitzpatrick 2006) – Avvisning av advokatrollen (Ihlen og Haugen 2011) • Ingen av disse bryter med strategisk kommunikasjon
 5. 5. Tvetydigheter i strategiske interesser • Strategi og egeninteresser i mediene – Nødvendigheten av salg – «Avsløring av makten» - også økonomisk strategi • Rolleblanding: kommunikatører og journalister – Felles tenkemåter, interesser i bruk av stoff – Strategisk bruk av media i nyhetsformidling – Strategisk bruk av media til indirekte lobbying og bygging av allianser • Konstant blanding av konflikt og samspill
 6. 6. Hva er en profesjon? • Prinsipal/agent-relasjon – Agenten vet best hva som er i prinsipalens interesse – Prinsipalen for kommunikasjonsrådgivere er arbeidsgiver eller oppdragsgiver – Prinsipalen for journalister (?) - «samfunnet» eller lesere/brukere • Sertifisering – Spesiell utdanning – Offentlig godkjenning • Egen profesjonsetikk • Kommunikasjonsrådgivere og journalister i grenseland – Ikke sertifisering, offentlig styring eller sanksjoner – Særlig behov for egen etisk refleksjon
 7. 7. To versjoner av profesjonsetikk MEDIA • Råmateriale – «Nyheter», «All that is fit to print» • Overordnede hensyn – Ytringsfrihet, uavhengighet • Etiske forpliktelser – Hensyn til omtalte og intervjuede • Samfunnsansvar – Intuitive, individuelle oppfatninger • Oppfatninger av «sannferdighet» – Intuitive, skape «nyhet» • Etiske retningslinjer – Basert på uavhengighet, autonomi PRIVAT SEKTOR • Råmateriale – Produksjon, markedsforhold • Overordnede hensyn – Inntjening, omdømme • Etiske forpliktelser – Hensyn til kunder, ansatte og omgivelser • Samfunnsansvar – Intuitive, individuelle oppfatninger • Oppfatninger av «sannferdighet» – Intuitive, innrammet av lønnsomhet • Etiske retningslinjer – Forankret hos arbeidsgiver
 8. 8. Profesjonsetiske utfordringer 1 Mediene – Vær varsom-plakaten • Allmenne prinsipper – Ytringsfrihet, uavhengighet – Betinget pluralisme: La «alle» komme til orde • Praktiske hensyn – Detaljert om kilder og publisering • Underspilte temaer for refleksjon – Seleksjonseffekter – hvilke nyheter blir valgt? – Vinkling – hvordan blir en sak presentert? – Sumvirkninger – jage i flokk • Etisk snubletråd – Ritualistisk forhold til regler svekker refleksjon
 9. 9. Profesjonsetiske utfordringer 2 Kommunikasjonsforeningen • Allmenne prinsipper – Ansvarlig holdning til offentlighetens interesser • Praktiske hensyn – Være flink og grei, alminnelig folkeskikk • Underspilte temaer for refleksjon – Avveining mellom virksomhet og samfunnsmessige hensyn – Konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker • Etisk snubletråd – Styringsretten blir dominerende
 10. 10. Profesjonsetiske utfordringer 3 KOMM - Rådgiverplakaten • Allmenne prinsipper – Ytringsfrihet, demokrati, åpent samfunn – Åpenhet, bevissthet om egen rolle • Praktiske hensyn – Respekt for lovgivning, alminnelig folkeskikk – Konfidensialitet – Interessekonflikt mellom kunder • Underspilte temaer for refleksjon – Hvor går legitime grenser for åpenhet? – Rollekonflikt mellom rådgiver og oppdragsgiver • Etisk snubletråd – Konfidensialitet brukes til å skjule opptreden som politisk aktør
 11. 11. Ulik forståelse av samfunnsansvar • Journalister – Presist på ytringsfrihet – Uklart om forhold mellom prinsipal og agent – Uavklart på seleksjon, presentasjon og sumvirkninger • Kommunikasjonsrådgivere – Uavklart om forhold mellom prinsipal og agent – Upresist på forhold til samfunnet – Uavklart på avveining åpenhet/konfidensialitet – Uavklart på forhold mellom oppdrag og politikk
 12. 12. Konflikter blir ikke borte • Stadige kamper knyttet til – Spesifikke interesser – Ulik utforming av profesjonsetikk – Hva er sannhet og sannferdighet • Normativ argumentasjon er uunngåelig – Men den blander seg alltid med opportunisme

×