Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komfo Seminar - GDPR and cyber security (Part 2)

143 views

Published on

Bliv klædt på til den kommende EU-forordning.

Se dette seminar, hvis du ønsker at gå i dybden med, hvad man skal være opmærksom på i forhold til de største buzzwords fra den nye forordning:

- Indblik i cyber security
- Indblik i "data protection by design"
- Hvad indebærer det, når man arbejder med sociale medier i praksis?

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komfo Seminar - GDPR and cyber security (Part 2)

 1. 1. Disclaimer and copyright notice •  The presentation is for information purposes only, is general in nature, and is not intended to and should not be relied upon or construed as a legal opinion or legal advice regarding any specific issue or factual circumstance. Nor is this information intended to create, and receipt of it does not create, an attorney-client relationship between you and the firm. Therefore, you should consult an attorney in the event you want legal advice. •  The person receiving this presentation via email from Synch is solely allowed to review the presentation in digital form or printed form and any further use of the presentation (including but not limited to copying, reproducing, making available, incorporating the presentation into other works or modifying etc.) is subject to Synch prior written authorisation. All rights are vested in Synch.
 2. 2. SynchWakeup @Komfo 17. Januar 2018 Behandlingssikkerhed og protection by design Advokat Niels Dahl-Nielsen, Synch
 3. 3. Synch is a business oriented law firm with innovation and technology at its ” ”
 4. 4. Silicon Valley Copenhagen Stockholm Oslo
 5. 5. Growth Established Mature Vores klienter
 6. 6. Dagsorden Indledning og recap GDPR om cybersecurity Sikkerhedsbrud Data protection by design and by default Spørgsmål Afrunding
 7. 7. Indledning og recap
 8. 8. Cybersikkerhed på dagsordenen •  Troværdighed og økonomi •  Cyber-kriminalitet en voksende trussel •  Maersk 27. juni 2017 ”NotPetya” •  NATO •  “the fifth domain of warfare in which NATO must defend itself” •  air, land, sea, space and cyber •  Risiko for tab eller kompromittering af oplysninger, herunder personoplysninger, kædes ofte sammen med cybersikkerhed •  Den teknologiske udvikling øger integration mellem systemer og webservices •  Sikkerhed og privatlivsbeskyttelse har traditionelt ikke været tænkt ind i udviklingen og anskaffelsen af it-systemer •  Behandlingssikkerhed er en ”hygiejnefaktor” i den digitale økonomi •  Digitale ydelser fremtidssikres kun ved at indtænke databeskyttelsesprincipperne fra start (til slut)
 9. 9. Recap •  Personoplysninger •  Enhver information, som kan henføres til en identificeret eller identificérbar person •  Kun lovligt at behandle personoplysninger hvis, der er •  Et retligt grundlag for behandlingen •  Sagligt og proportionalt formål med behandlingen •  Ikke yderligere behandling end nødvendigt for formålet •  Sletning eller anonymisering af data, når formålet er opfyldt
 10. 10. GDPR og cybersecurity
 11. 11. Fokus på behandlingssikkerhed •  GDPR stiller krav om behandlingssikkerhed og tilrettelæggelsen af behandling af personoplysninger •  Konkrete pligter i form af pligt til anmeldelse og underretning i tilfælde af sikkerhedsbrud
 12. 12. Ny tilgang til behandlingssikkerhed •  GDPRs udgangspunkt er, at behandling af personoplysninger er forbundet med risici •  Der skal etableres et sikkerhedsniveau, der matcher risici ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger •  Den dataansvarlige og databehandlerne afgør selv hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres og står på mål for de valgte foranstaltninger •  Risikobaseret tilgang
 13. 13. GDPR artikel 32 •  ”Under hensyntagen til…” •  Aktuelt teknisk niveau •  Implementeringsomkostningerne •  Pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål •  Risici af varierende sandsynlighed •  Alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder •  ”passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger”
 14. 14. ”Passende” foranstaltninger •  Tekniske foranstaltninger •  Organisatoriske foranstaltninger •  Vurderes navnlig på baggrund af risiko for •  Hændelig eller ulovlig tilintetgørelse •  Tab •  Ændring •  Uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet
 15. 15. Tekniske foranstaltninger •  Pseudonymisering •  Kryptering •  Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester •  Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse •  Procedurer for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af sikkerhedsforanstaltninger
 16. 16. Organisatoriske foranstaltninger •  Adgangskontrol •  Adgangsbegrænsning •  Segmentering af netværk •  Interne procedurer og politikker •  Uddannelse af ansatte •  Som alternativ til (uforholdsmæssige) tekniske foranstaltninger på legacy systemer •  Overholdelse af godkendt adfærdskodeks eller certificering
 17. 17. Praktisk gennemførsel af foranstaltninger 1.  Identifikation og vurdering af risici 2.  Identifikation af relevante foranstaltninger 3.  Matchning af foranstaltninger med relevante risici, så et passende sikkerhedsniveau opnås 4.  Implementering af vedtagne passende foranstaltninger
 18. 18. Regelmæssig sikkerhedsvurdering •  Behandlingssikkerhed skal være et strategisk fokus for virksomheden •  Der bør regelmæssigt foretages en vurdering af behandlingssikkerheden og foranstaltningerne •  Sikkerhedsvurdering •  Simulering af angreb •  Kriseøvelser •  Træning af beredskab •  Opfølgning på om procedurer og politikker følges
 19. 19. Plan for etablering af cyberforsvar Center for Cybersikkerheds vejledning: •  Forankring i topledelsen •  De rette tekniske kompetencer •  Tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag •  4-trins model •  Awareness, awareness, awareness •  Imødegåelse af social engineering •  En reaktiv kapacitet •  Logs •  Løbende sikkerhedstekniske undersøgelser •  Løbende test af det reelle sikkerhedsniveau •  Yderligere tekniske og organisatoriske tiltag •  Start med de største risici og arbejd ”nedad”
 20. 20. Sikkerhedsbrud
 21. 21. Transparens og Accountability •  Grundlæggende principper i GDPR •  Reaktionspligt ved brud på persondatasikkerheden •  Manglende overholdelse af reaktionspligten er bødebelagt •  ...det er efterfølgende konstatering af manglende compliance i henhold til artikel 32 sandsynligvis også… •  Brud er en begivenhed, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet
 22. 22. Hvornår foreligger der et sikkerhedsbrud? •  Når et it-system med personoplysninger ikke er tilstrækkeligt sikret mod, at udefrakommende får adgang til oplysningerne •  Den dataansvarliges egen behandling: •  ubeføjet videregivelse eller ændring af personoplysningerne •  ulovlig eller hændelig tilintetgørelse
 23. 23. Reaktionspligt •  Reaktionspligten udløses, når den dataansvarlige er blevet bekendt med sikkerhedsbruddet •  Medmindre at det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder •  Reaktionspligten afhænger af sikkerhedsbruddets karakter •  Anmeldelse til Datatilsynet •  Underretning til berørte registrerede •  Intern log over sikkerhedshændelser •  Databehandlere skal give besked til den dataansvarlige. Databehandlerens pligt er absolut – databehandleren kan således ikke vurdere at det er usandsynligt, at bruddet indebærer risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder
 24. 24. Hvilken reaktion? •  Anmeldelse til Datatilsynet •  Ethvert brud •  Medmindre at det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder •  Underretning til de berørte registrerede •  Når høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder •  Diskrimination •  Identitetstyveri •  Svindel •  Tab af fortrolighed af tavshedspligtbelagt information •  Enhver væsentlig økonomisk eller social ulempe •  Intern log over sikkerhedshændelser •  Alle hændelser (uanset om der sker anmeldelse og/eller underretning)
 25. 25. Anmeldelse til Datatilsynet •  Anmeldelsen skal ”mindst” indeholde: •  Beskrivelse af karakteren af bruddet, herunder om muligt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne af berørte registreringer •  Navn og kontaktoplysninger på DPO eller anden kontaktperson, hvis der ikke er udpeget DPO •  Beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet •  Beskrivelse af trufne eller foreslåede foranstaltninger til imødegåelse af sikkerhedsbruddet, herunder foranstaltninger til begrænsning af bruddets skadevirkninger •  Tilsynsmyndigheden skal kunne vurdere håndteringen af bruddet •  Ingen sprog- eller formkrav •  72 timer… •  Dog muligt at foretage trinvis anmeldelse
 26. 26. Underretning til den/de registrerede •  Uden unødig forsinkelse •  Vurderes på baggrund af risikoen for umiddelbar og sekundær skade (passwords) •  Krav om klart og tydeligt sprog •  Mindst indeholde samme oplysninger, som anmeldelsen til tilsynsmyndigheden •  Den registrerede skal hurtigst muligt gives mulighed for at træffe fornødne forholdsregler •  Tilsynsmyndigheden har mulighed for at skride ind
 27. 27. Intern log •  Den dataansvarlige skal kunne bevise, at reglerne er overholdt •  Pligt til at dokumentere alle brud på persondatasikkerheden •  Faktiske omstændigheder ved bruddet •  Bruddets virkninger •  Trufne, afhjælpende foranstaltninger, herunder anmeldelse og/eller underretning
 28. 28. Undtagelser til underretningspligten •  Underretning kan undlades hvis a)  Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er anvendt på de kompromitterede personoplysninger b)  Der er truffet efterfølgende foranstaltninger, der sikrer, at risikoen ikke længere er reel c)  Det vil kræve en uforholdsmæssig indsats. I stedet gives offentlig meddelelse eller tilsvarende foranstaltning
 29. 29. Forberedelse, forberedelse, forberedelse… •  ”Når” ikke ”hvis”… •  Systemer og procedurer skal designet sådan, at reaktionspligten kan overholdes •  Etablering af procedurer for håndtering af sikkerhedsbrud •  Forberedelse af overholdelse af notifikationspligten •  Procedure for vurdering af bruddets karakter •  Rollefordeling •  PR
 30. 30. Protection by design and by default
 31. 31. GDPR artikel 25 •  Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, som behandlingen indebærer, gennemfører den dataansvarlige både på tidspunktet for fastlæggelse af midlerne til behandling og på tidspunktet for selve behandlingen passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, såsom pseudonymisering, som er designet med henblik på effektiv implementering af databeskyttelsesprincipper, såsom dataminimering, og med henblik på integrering af de fornødne garantier i behandlingen for at opfylde kravene i denne forordning og beskytte de registreredes rettigheder. •  Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, som behandlingen indebærer, gennemfører den dataansvarlige både på tidspunktet for fastlæggelse af midlerne til behandling og på tidspunktet for selve behandlingen passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, såsom pseudonymisering, som er designet med henblik på effektiv implementering af databeskyttelsesprincipper, såsom dataminimering, og med henblik på integrering af de fornødne garantier i behandlingen for at opfylde kravene i denne forordning og beskytte de registreredes rettigheder.
 32. 32. Databeskyttelse gennem design •  Nyskabelse i GDPR •  Overvejelsesforpligtelse og en håndteringsforpligtelse •  Den dataansvarlige skal i hele livscyklen for løsning, der behandler personoplysninger, understøtter alle de garantier, der stilles i forordningen •  Behandlingsprincipperne •  Kravet om retligt grundlag for behandling •  Opfyldelse af de registreredes rettigheder •  Behandlingssikkerhed •  Dermed rækker begrebet ud over blot at iværksætte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger •  Ikke krav om re-design af gamle systemer. Dog kan organisatoriske foranstaltninger komme på tale.
 33. 33. Protection by design – et nyt mindset •  Protection by design skal sikre overholdelse af alle de garantier, der stilles i forordningen •  Bredere formål end behandlingssikkerhed •  Der skal ses på det bredest mulige spektrum af organisatoriske og teknologiske muligheder, når man skal fastlægge et design, der understøtter hele forordningen •  Omfatter hele organisationen (ikke begrænset til softwareudvikling) og hele operationens livscyklus
 34. 34. Designeksempler •  Drop-down fremfor fritekstfelter •  Data discovery •  Data loss prevention •  Shadow-IT discovery •  Smart cards •  Identity governance •  Automatisering af processer ved udøvelse af de registreredes rettigheder •  Fx oplysningspligt, indsigt, sletning •  Automatiseret sletning eller anonymisering •  Pseudonymisering
 35. 35. Protection by default •  Databeskyttelse gennem standardindstillinger •  Tilføjelse til protection by design •  Systemer skal have indstillingsmuligheder (design) og disse skal indstilles, så de understøtter behandlingsprincipperne (default)
 36. 36. Case 1 •  Virksomheder skal undgå ulovlig behandling af følsomme personoplysninger i CRM-system •  Uddannelse af medarbejdere til ikke at skrive dem ind i fritekstfelter •  Anvendelse af en dropdown-menu (uden skrivemulighed) •  Udvikling af data discovery-teknologi, som anvendes på fritekstfelter
 37. 37. Case 2 •  Virksomheder skal kunne imødekomme indsigtsanmodninger fra registrerede •  Manuel kontrol af identitet og oplysning fra sag til sag •  Udvikling af automatiseret selvbetjeningsløsning med identity governance-teknologi
 38. 38. Afrunding •  Risikobaseret tilgang •  Konkret vurdering af behandlingsprocesser •  Valg og implementering af relevante teknologier og metoder til imødegåelse af identificerede risici (sikkerhed) og overholdelse af kravene i GDPR (design) •  Gør databeskyttelse til en strategisk målsætning •  Et nyt mindset for hele organisationen - awareness •  Kendskab til egne processer og risici er afgørende
 39. 39. Spørgsmål?
 40. 40. HUSK tilmelding til næste seminar den 16. maj 2018 Tak for i dag!
 41. 41. Niels Dahl-Nielsen niels.dahl-nielsen@synchlaw.dk +45 4030 9749

×