แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย2-ม2

1,808 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,070
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย2-ม2

  1. 1. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย x ลงในช่ องคาตอบทีถูกต้ อง ่1. เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้ อใด 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ ในข้ อใดทีให้ บริการเครื่องพิมพ์หรือ ่ ก. การรับส่ งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วผ่าน บริการเมล เครื่ องคอมพิวเตอร์ ก. เครื่ องเทอร์มินลั ข. การนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารมาต่อกันมากว่า ข. เครื่ องไคลเอนต์ 2 เครื่ อง ขึ้นไป ค. เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ค. การติดต่อสื่ อสา แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูใช้ใน ้ ง. เครื่ องเวิร์กสเตชัน ระบบเครื อข่าย 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ ใดทีทาหน้ าที่รับและแสดงผลข้ อมูล ่ ง. การนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งแต่ 2 เครื่ องขึ้นไป ั เท่านั้น เชื่อมต่อผ่านสื่ อในการสื่ อสารข้อมูล ก. เครื่ องเทอร์มินล ั2. ข้ อใดคือประโยชน์ ของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ข. เครื่ องไคลเอนต์ ก. ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล ค. เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ข. ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยา ง. เครื่ องเวิร์กสเตชัน ค. ลดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่สิ้นเปลือง 8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะใดทีสามารถประมวลผลข้ อมูล ่ ง. ถูกทุกข้อ ได้ โดยไม่ ต้องรอรับผลจากเครื่องแม่ ข่าย3. อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อใดทีไม่ สามารถใช้ ร่วมกันใน ่ ก. เครื่ องเทอร์มินล ัเครือข่ ายได้ ข. เครื่ องไคลเอนต์ ก. แป้ นพิมพ์ ค. เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ข. ฮาร์ ดดิสก์ ง. เครื่ องเวิร์กสเตชัน ค. เครื่ องพิมพ์ 9. ข้ อดีของโครงสร้ างเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แบบบัสคือข้ อใด ง. สแกนเนอร์ ก. ส่ งข้อมูลได้รวดเร็ ว4. นักเรียนใช้ ประโยชน์ จากเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ในการ ข. ใช้สายส่ งข้อมูลน้อยติดต่ อสื่ อสารอย่างไร ค. ไม่มีสัญญาณรบกวน ก. พิมพ์รายงาน ง. สายส่ งข้อมูลมีขนาดเล็ก ข. ช่วยทาการบ้าน 10. ข้ อใดจัดเป็ นข้ อเสี ยของโครงสร้ างเครือข่ ายแบบวงแหวน ค. ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก. ค่าใช้จ่ายของสายเคเบิลสู งทาการติดตั้งยาก ง. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข. ถ้าฮับไม่ทางาน คอมพิวเตอร์ ในครื อข่ายจะไม่ทางานด้วย5. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทใดที่ทาหน้ าทีร้องขอบริการ ่ ค. ถ้าคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดไม่ทางานจะส่ งให้มีปัญหาทั้งต่ างๆ ไปยังเครื่องแม่ ข่าย ระบบ ก. เครื่ องฮับ ง. ถ้าคอมพิวเตอร์ ในเครื อข่ายมีมาก การตรวจสอบปั ญหาจะ ข. เครื่ องแม่ข่าย ทาได้ยาก ค. เครื่ องไคเอนต์ ง. เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
  2. 2. -2-11. โครงสร้ างเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แบบใดทีต้องใช้ สาย 14. การประมวลผลข้ อมูลทีศูนย์ กลางมีลกษณะอย่างไร ่ ่ ัเคเบิลในการเชื่อมต่ อมาก ก. การประมวลผลข้อมูลที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์โดยมี ก. แบบบัส เครื่ องไคลเอนต์เป็ นเครื่ องลูกข่าย ข. แบบดาว ข. การประมวลผลข้อมูลที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์โดยมี ค. แบบตาข่าย เครื่ องเทอร์ มินลเป็ นเครื่ องลูกข่าย ั ง. แบบวงแหวน ค. การประมวลผลข้อมูลที่เครื่ องเทอร์มินลโดยมี ั12. โครงสร้ างเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แบบใดทีส่งข้ อมูลได้ ่ เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นเครื่ องลูกข่ายรวดเร็วและข้ อมูลไม่ ชนกัน ง. การประมวลผลข้อมูลที่เครื่ องเทอร์มินลโดยมี ั ก. แบบบัส เครื่ องไคลเอนต์เป็ นเครื่ องลูกข่าย ข. แบบดาว 15. ในปัจจุบันนิยมใช้ การประมวลผลข้ อมูลในเครื อข่ าย ค. แบบตาข่าย คอมพิวเตอร์ แบบใด ง. แบบวงแหวน ก. แบบรวม13. ข้ อใดเป็ นลักษณะการประมวลผลข้ อมูลแบบไคเอนต์ ข. แบบกระจาย/ เซิร์ฟเวอร์ ค. แบบวงแหวน ก. การนาเครื่ องไคลเอนต์ที่มีประสิ ทธิภาพมาใช้แทน ง. แบบต่อเนื่ อง เครื่ องเทอร์มินลั ข. การนาเครื่ องไคลเอนต์ที่มีประสิ ทธิภาพมาใช้แทน เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ค. การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่าง ั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ กบเครื่ องไคลเอนต์ ง. การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่าเครื่ องเทอร์มินล ั กับเครื่ องไคลเอนต์

×