ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล        ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลทีมความสัมพันธ์กน นามา...
เอกสารประกอบการสอน   ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน         Room    Name      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบความรู้ที่ 1การออกแบบฐานข้อมูล

812 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 1การออกแบบฐานข้อมูล

 1. 1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลทีมความสัมพันธ์กน นามาเก็บรวบรวมเข้า ่ ี ั ไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็ นฐานข้อมูลนัน ต้องตรงตามวัตถุ ประสงค์การใช้ ้ งานขององค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสานักงานก็รวบรวมข้อมูล ตังแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่มา ้ ี ติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสานักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนทีสมพันธ์กนและเป็ นที่ ่ ั ั ต้องการนาออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนัน อาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิงของสถานที่ หรือ ้ ่ เหตุการณ์ใดๆ ก็ได้ทเี่ ราสนใจศึกษาหรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เป็ นได้ รวมทัง ้ ข้อมูลทีเป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่างๆ ก็สามารถนามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ ่ และทีสาคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กน เพราะเราต้องการนามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ่ ั ก่อนการออกแบบฐานข้อมูล ควรจัดแบ่งข้อมูลเป็นระบบอย่างเหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน โดยการ ดาเนินการดังนี้1. กาหนดว่าจะต้องมีขอมูลอะไรบ้างทีเกียวกับตาราง (Table) นัน เช่น ตาราง (Table) ลูกค้า (Costumers) ้ ่ ่ ้ จะต้องมีขอมูลเกียวกับ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ส่วน ตาราง (Table) ใบสังซือ ้ ่ ่ ่ ้ (Orders) จะต้องมีขอมูลเกียวกับรหัสสินค้า จานวน ส่วนลด เป็นต้น ้ ่2. ลดความซ้าซ้อนของฐานข้อมูลโดยกาหนด เขตข้อมูล (Field) ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม3. กาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตาราง (Table) โดยกาหนด คียหลัก (Primary Key :PK) และ คียนอก ์ ์ (Foreign Key :FK) ขึนในตาราง (Table) ทีเกียวข้อง ้ ่ ่ 1) คียหลัก(Primary Key :PK) หมายถึง Field ทีมขอมูลไม่ซ้ากัน เช่น เขตข้อมูล (Field) รหัส ์ ่ ี้ ลูกค้า ซึงจะต้องไม่มลกค้าคนใดใช้รหัสซ้ากัน โดยในหนึ่ง ตาราง (Table) ควรมี คียหลัก (Primary Key ่ ีู ์ : PK) เพียง 1 คีย์ และในคียหลัก (Primary Key : PK) จะต้องไม่เป็นค่าว่าง Null ์ 2) คียค่แข่ง(Candidate Key) หมายถึงเขตข้อมูล (Field) หนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลมี ์ ู คุณสมบัตเป็น คียหลัก PK (ไม่ซ้า) และไม่ได้ใช้เป็ นคียหลัก เช่น รหัสสินค้าเป็ น คียหลัก ส่วนชื่อสินค้าก็ ิ ์ ์ ์ ไม่ซ้าเช่นกันแต่ไม่ได้เป็นคียหลักจึงเป็ นคียค่แข่ง ์ ์ ู 3) คียนอก (Foreign Key : FK) หมายถึง เขตข้อมูล (Field) หรือส่วนประกอบของตาราง ์ (Table) หนึ่ง
 2. 2. เอกสารประกอบการสอน ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน Room Name Time Code Course เรียน Student M M Name M ID สอน 1 Teacher Name ID

×