Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการงานบ้านและงานประดิษฐ์ 2555

3,427 views

Published on

โครงการงานบ้านและงานประดิษฐ์ 2555

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการงานบ้านและงานประดิษฐ์ 2555

  1. 1. โครงการ การจัดการเรียนรู้งานบ้ าน-งานประดิษฐ์ ช่วงชนท่ ี 3 และ 4 สนอง มฐ.ที่ 1,3,4,5, และ 6 ั้หลักการและเหตุผล การจะปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอน จําเป็ นจะต้ องใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนหลากหลายเพื่อให้ เหมาะสมตามศกยภาพของบคคล การศกษาระดบมธยมศกษาเป็ นการศึกษาที่มงให้ ผ้ เู รี ยนมีพื ้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง ั ุ ึ ั ั ึ ุ่ขึ ้น และพร้ อมกันนันก็ยงมุงให้ ผ้ เู รี ยนสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพ ทําประโยชน์ให้ แก่สงคมได้ด้วย ้ ั ่ ั กลมสาระการเรียนร้ ูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลมสาระการเรียนร้ ูที่มงให้ มีความร้ ูด้านบ้านและงาน ุ่ ุ่ ุ่ประดิษ�ฺ เพื่อให้ มีทกษะเพียงพอเพื่อการกํารงชีวิต การศึกษาต่อ มีทศนคติทดีตองานเกษตรกรรม สามารถทางานร่วมกบ ั ั ี่ ่ ํ ัผู้อื่นได้ มีนิสยรักการทํางานและเป็นการสารวจความถนดและความสนใจของตนเอง ั ํ ั วตถุประสงค์ ั ตัวชี้วด ั ข้ อมูลเดิม % เปาหมาย % ้1. เพื่อจดการเรียนร้ ูได้อยางดีและมี ั ่ มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริย - ธรรม ประสิทธิภาพ และค่านิยมที่พึงประสงค์2. เสริมสร้างและพฒนาการเรียนร้ ูของ ั ข้อ 2.1 มีคณลักษณะที่พงประสงค์ตาม ุ ึ 70 80 นักเรี ยนให้ บรรลุวตถุประสงค์ ั หลกสตร ั ู3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีนิสยรักการทํางาน มี ั ข้ อ 2.2 เอื ้ออาทรผู้อื่นและกตัญ�ูกตเวที 70 80 คุณธรรมในการทํางาน สามารถพง ต่อผู้มีพระคุณ ึ่ ตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ข้อ 2.3ยอมรับความคิดและวฒนธรรมที่ ั 70 804. เพื่อให้ผ้ เู รียนค้นพบความสามารถ แตดตาง ่ ความถนดและความสนใจของตนเอง มาตรฐานที่ ั 3 ผเู ้ รียนมีทกษะในการ ั ด้ านงานบ้ าน และ งานประดิษฐ์ แสวงหาความรู ้ดวยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ดวย ้ ้ ตลอดจนมีพื ้นฐานสําหรับการศึกษา ตนเอง อย่างต่อเนื่อง ต่อ ขอ3.3เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม ้ 70 80 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนร็ระหวาง ่ กัน ขอ3.4 ใชเ้ ทคโนโลบีในการเรียนร็และ ้ 70 80 นาเสนอผลงาน ํ
  2. 2. วตถุประสงค์ ั ตัวชี้วด ั ข้ อมูลเดิม % เปาหมาย % ้ มาตรฐานที่ 4 ผเู ้ รียนมีความสามารถในการคิดอยาง ่ ้ เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดสินใจแกปัญหาไดอยางมี ั ้ ่ สติสมเหตุสมผล ข้ อ 4.3กําหนดเปาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ ้ แก้ ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 70 80 ข้อ4.4มีความคิดริ เริ่ มแลสร้างสรรค์ผลงานด้วย ความภาคภูมิใจ 70 80 มาตรฐานที่ 5 ผเู ้ รียนมีความรู้และทกษะที่จาเป็นตาม ั ํ หลกสูตร ั ข้อ 5.1 มีระดบผลสมฤทธ์ ิทางการเรียน เฉลี่ยใน ั ั 80 85 ระดบดีข้ ึนไป ั มาตรฐานที่ 6 ผเู ้ รียนมีทกษะในการทางานรักการ ั ํ ทางานสามารถทางานร่วมกบผอื่นไดมีเจตคติที่ดีต่อ ํ ํ ั ู้ ้ อาชีพสุจริต ข้ อ6.1วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็ จ ข้อ 6.2ทํางานอยางมีความสขมงมนพฒนางาน ่ ุ ุ่ ั่ ั 70 80 ภูมิใจในผลงานของตนเอง ขอ 6.3 ทางานร่วมกบผอื่นได้ ้ ํ ั ู้ 70 80 ขอ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ ้ เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 70 80 70 80ระยะเวลาดาเนินงาน เริ่ มต้ นวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ํ สิ ้นสดวนที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ุ ั ช่ วงเวลา กจกรรม ิ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน ํ1. จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 20123 ช่างดอกไม้สด ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค.2. จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 20124 ช่างประดิษฐ์ของชําร่ วย ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค.3. จดการเรียนร้ ูวชา ง 20126 ชางปักด้วยมือ ั ิ ่ 16 พ.ค. – 10 มี.ค. นางสําราญ4. จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 20121 ช่างแกะสลักตกแต่งอาหาร ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค. 5,000.- นางอมรา ั5. จดการเรียนร้ ูวิชา ง 33121การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งาน 16 พ.ค. – 10 มี.ค. ั ประดิษฐ์ )6. จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 30235 ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุทองถิ่น ิ ้ 16 พ.ค. – 10 มี.ค.
  3. 3. 7.จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 30223 งานถนอมอาหาร ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค8.จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 30123 ช่างดอกไม้สด ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค9.จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 30128 ช่างถักโครเชต์ ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค10.จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 30125 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค11.จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 40237 งานผ้าและเครื่ องแต่งกาย ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค12.จัดการเรี ยนรู ้วชา ง 40236 โครงงานคหกรรม ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค การประเมนผล/เครื่องมอ ิ ื วิธีการประเมินผล1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน 1. การทดสอบก่อน-หลังเรี ยน .................................ผเู ้ สนอโครงการ2. ใบงาน 2. การปฏิบติกิจกรรม ตาม ั นางสาราญ ใจเที่ยง ํ3. แบบสงเกตพฤติกรรม ั ใบงาน ..................................ผเู ้ ห็นชอบโครงการ4. ผลการแข่งขนทางวชาการ ั ิ 3. สงเกตพฤติกรรมในการ่วม ั (นายธนะ ปรีชา) กิจกรรม 4. ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขั้น ...............................................ผอนุมติโครงการ ู้ ั ทกษะทางวชาการ ั ิ (นายวชย ิ ั อ่อนเบ้า)

×