Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coll3.taal cultuurverschillen

712 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coll3.taal cultuurverschillen

 1. 1. ATTK II / college 3 Aspecten van tweetaligheid/meertaligheid
 2. 2. Factoren die 2e taalverwerving beïnvloeden <ul><li>Moedertaal (positieve transfer / negatieve transfer / interferentie) </li></ul><ul><li>Leeftijd (kritische periode, fossilisatie) </li></ul><ul><li>Contact met de doeltaal </li></ul><ul><li>Motivatie </li></ul><ul><li>Attitude </li></ul><ul><li>Taalaanleg </li></ul><ul><li>Onderwijs </li></ul>
 3. 3. Nieuwe begrippen H.20 T & T <ul><li>Diglossie </li></ul><ul><li>Lingua Franca </li></ul><ul><li>Taalverlies /Taalerosie /Taaldood </li></ul><ul><li>Taalbehoud /Taalpolitiek </li></ul><ul><li>Codeswitching / Codewisseling </li></ul><ul><li>Pidgin </li></ul><ul><li>Creooltaal </li></ul>
 4. 4. Meertalige gemeenschappen <ul><li>In veel tweetalige gemeenschappen is sprake van diglossie : het verschijnsel dat er sprake is van functiescheiding tussen de twee talen: </li></ul><ul><ul><li>Er is een H variëteit voor formele situaties (school, de pers, de overheid etc.). Deze is voor veel leden van de taalgemeenschap niet hun moedertaal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is een L variëteit voor alledaagse informele situaties. Deze taal is voor de meeste leden hun moedertaal </li></ul></ul>
 5. 5. Meertalige gemeenschappen 2 <ul><li>Landen met diglossie: </li></ul><ul><li>veelal voormalige koloniën, bijv. in Afrika, waar het Frans of het Engels de H-status heeft en de eigen talen (Fula, Soussu, Wolof....) de L-status. </li></ul><ul><li>Taal & Taalwetenschap blz. 347: Is er in Friesland sprake van diglossie? En in het Sallands? En bij de Sorben en de Denen in Duitsland? </li></ul>
 6. 6. Lingua franca <ul><li>Lingua franca is de contacttaal tussen mensen met verschillende moedertalen. Het meest bekende voorbeeld is het Engels. </li></ul><ul><li>In grote delen van Africa wordt Swahili gebruikt als Lingua franca tussen verschillende bevolkingsgroepen. </li></ul><ul><li>De Lingua franca kan een bedreiging vormen voor een minderheidstaal </li></ul>
 7. 7. Taalverlies <ul><li>Taalverlies door emigratie. Volgende generaties zullen minder en minder de taal uit het oude moederland beheersen. </li></ul><ul><li>Dit gaat over in taalerosie en uiteindelijk in taaldood. </li></ul><ul><li>Taalbehoud door initiatieven van de taalgemeenschap zelf of door de overheid. </li></ul>
 8. 8. Taalpolitiek <ul><li>Van spellingshervorming tot verplichte neologismen in de landstaal. </li></ul><ul><li>EU heeft een taalpolitiek: bevordering meertaligheid, recht op vertaling bij documenten. </li></ul><ul><li>Nationaal: ondersteuning Fries basisonderwijs, Fries als tweede officiele nationale landstaal. </li></ul>
 9. 9. Codewisseling/Codeswitching <ul><li>Een verschijnsel dat zich voordoet bij tweetalige sprekers: deze schakelen vaak over van de ene naar de andere taal, zowel tussen zinnen als ook binnen zinnen. Er vindt dus interferentie tussen beide talen plaats. </li></ul><ul><li>bijvoorbeeld: Menen gymmeen. </li></ul><ul><li>Istuun bankissa. </li></ul><ul><li>tekenlesissä </li></ul><ul><li>Je vais faire checker ma voiture </li></ul><ul><li>Vraag: Wie is er tweetalig en welke factoren beïnvloeden bij jou de keuze van de taal? </li></ul><ul><li>Codeswitching (video) </li></ul>
 10. 10. Meertaligheid verschillende perspectieven: <ul><li>Het meertalige individu </li></ul><ul><ul><li>Effecten op taalbeheersing en taalgebruik (o.a. codewisseling) </li></ul></ul><ul><li>De taalgemeenschap </li></ul><ul><ul><li>De positie van de talen (o.a. diglossie, taalpolitiek) </li></ul></ul><ul><li>De talen zelf </li></ul><ul><ul><li>Hoe beïnvloeden talen elkaar (pidgins, creooltalen) </li></ul></ul>
 11. 11. De tweetalige taalgebruiker <ul><li>Cognitieve ontwikkeling & taalvaardigheid: </li></ul><ul><ul><li>Tweetaligheid kan een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Is 2-taligheid toch een probleem dan een 2-talig onderwijsprogramma, Zie blz. 350 van T & T </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid ‘native speaker’ niveau in 2 talen te halen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gunstig effect 2-taligheid op het leren van een volgende vreemde taal </li></ul></ul>
 12. 12. Enkele begrippen uit Nieuwe Ogen Hst. 3 <ul><li>In 3.2 is sprake van impliciete en expliciete communicatie. Verklaar die termen. </li></ul><ul><li>In 3.4.1 wordt de metafoor besproken. Probeer precies te omschrijven waarom de uitdrukkingen ‘we zullen dat varkentje wel eens wassen’ en ‘u bent de sigaar’ metaforen zijn. </li></ul><ul><li>Waarom is een dvd digitaal en een cassettebandje analoog? Waarom is onze spreektaal digitale taal en onze lichaamstaal analoge taal? Zie 3.4.2. </li></ul>
 13. 13. Cultuurverschillen, Met nieuwe ogen, hoofdstuk 3 <ul><li>Cultuurdimensies Hofstede (1991): </li></ul><ul><ul><li>1:MAI > Machtsafstand index </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoge MAI = grote acceptatie machtsverschillen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2:IDV > Individualisatie Index </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>individualisme versus collectivisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3:MAS > Masculiniteitsindex </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoge MAS = veel concurrentie, weing solidariteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>4:OVI > Onzekerheidsvermijdingsindex </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoge OVI = voorkeur voor formele regels, afkeer van verandering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>5:CDI > Confuciaanse Dynamiek Index </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoge CDI = veranderingsgezind, lange termijndenken </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Cultuurverschillen, Met nieuwe ogen, hoofdstuk 3 <ul><li>Cultuurverschillen: </li></ul><ul><li>http :// efil.afs.org / efi _en/view/9547 </li></ul><ul><li>http :// www.youtube.com / watch ?v=u6ahLQWj_ iE </li></ul><ul><li>Zie Met nieuwe ogen (H.3) of op internet: </li></ul><ul><li>http :// www.hetfenomeenstatus.nl /cultuurmodellen/ hofstede.php </li></ul><ul><li>http :// www.clearlycultural.com / geert-hofstede-cultural-dimensions / </li></ul><ul><li>http :// www.geert-hofstede.com / </li></ul>
 15. 15. Huiswerk college 4 <ul><li>Op blz 115 van Nieuwe Ogen staat een tabel met percentages. We hebben de diverse cultuurdimensies, die in deze tabel vermeld staan besproken. Dit onderzoek van Hofstede stamt uit 1991. Geef aan welke dimensies in welke landen sterk zijn gestegen of gedaald in 2011. Motiveer je antwoord. </li></ul>
 16. 16. Pidgin –en creooltalen <ul><li>Relatief nieuwe talen, die zich in korte tijd ontwikkeld hebben en niet één duidelijke voorouder hebben. </li></ul><ul><li>Waar & waarom ontstaan ze? </li></ul><ul><ul><li>In situaties waarin mensen met elkaar moeten communiceren die geen gemeenschappelijk taal hebben (bijv. ten tijde van de slavenhandel > Papiamentu) </li></ul></ul><ul><li>Verschil Pidgin – Creooltaal : een creooltaal begint als pidgin. Verwerft de pidgin moedertaalsprekers, dan wordt het een creooltaal. </li></ul><ul><li>(&quot;A creole is a pidgin that acquires native speakers&quot;) </li></ul><ul><li>(&quot;A pidgin is nobody's native language&quot;) </li></ul>
 17. 17. Voorbeelden Creooltalen <ul><li>P. 59 reader: Jamaicaans Engels (Jamaican Patois) </li></ul><ul><li>Dr. Seuss : whose mouse are you ? </li></ul><ul><li>Rockers </li></ul><ul><li>P.60 reader: Franse Creooltalen </li></ul><ul><li>Muziek </li></ul><ul><li>Papiamentu </li></ul>
 18. 18. Creooltalen <ul><li>Algemene kenmerken </li></ul><ul><li>vaak woordenschat uit dominante taal (Frans, Spaans, Portugees, Engels) en grammatica uit andere taal (bijv. een Afrikaanse taal) </li></ul><ul><li>geen werkwoordsvervoegingen </li></ul><ul><li>geen naamvallen </li></ul><ul><li>geen verleden tijd </li></ul><ul><li>eenvoudige zinsstructuur </li></ul><ul><li>wel een uitgebreide woordenscha t </li></ul><ul><li>Sprekers: meestal tweetalig in gemeenschappen met diglossie > vb. Nederlandse Antillen </li></ul>

×