Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motivasyon (1)

1,979 views

Published on

işletmelerde motivasyon

Published in: Education
 • Be the first to comment

Motivasyon (1)

 1. 1. 1 İŞLETMELERDE MOTİVASYON
 2. 2. 2 Motivasyon (Güdüleme) nedir ? Harekete Geçirici Hareketi Devam Ettirici Olumlu Yöne Yöneltici BİR VEYA BİRDEN ÇOK İNSANI BELİRLİ BİR YÖNE VE AMACA DOĞRU DEVAMLI ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN YAPILAN ÇABALARIN TOPLAMIDIR.
 3. 3. 3 Motivasyon… Birisini bir şey yapmaya zorlayabilirsiniz, ama o kişiyi bu şeyi yapmak istemeye kesinlikle zorlayamazsınız. İstemek için gereken arzu içimizden gelir ve motivasyon da içten zevk almamızı sağlayan içten gelen en büyük güçtür.
 4. 4. 4 Motivasyon… Motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden herhangi bir durum veya olay başkasını motive etmeyebilir. Motivasyon ancak insan davranışlarında gözlenebilir. Motivasyon olayı kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, sonuç alma arzusu ile ilgilidir. Kişi işten iş kişiden etkilenmektedir. Yapılan iş, işi yapan kişi açısından değişik anlamlar taşımaktadır. Bunlar:  İş’in ekonomik değeri ve anlamı  iş’in sosyal statü, prestij değeri ve anlamı  iş’in psikolojik değeri ve anlamı
 5. 5. 5 Motivasyon Teorileri... Motivasyon konusunda çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Bazıları kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere, bazıları ise teşviklere ağırlık vermektedir.Motivasyon teorilerini 2 ana grupta toplamak mümkün.
 6. 6. 6 Motivasyon Teorileri... MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAM TEORİLERİ SÜREÇ TEORİLERİ Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herzberg Modeli Başarı güdüsü kuramı Locke’ nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı Davranış şartlandırması yaklaşımı Bekleyiş teorileri Amaç teorisi Eşitlik teorisi
 7. 7. 7 Maslow’ un İhtiyaçlar Hiyerarşisi... Değe rAit Olma ve Sevgi Güvenlik Fizyolojik Yaratma ve Başarma
 8. 8. 8 Herzberg Modeli... Herzberg iş ortamında motive edici ve durum koruyucu (hijyenik) etmenleri ayırmıştır. MOTİVATÖRLER HİJYEN FAKTÖRLER Başarı Tanınma İlerleme İşin Kendisi Sorumluluk Büyüme Şirket Politikası Teknik Gözetim Kişilerarası İlişkiler Ücret iş Güvenliği Kişisel Yaşam Çalışma Koşulları Makam
 9. 9. 9 Başarı Güdüsü Kuramı... Maslow’un tersine güdülerin öğrenilmeyle kazanılabileceğini savunan bir kuramdır. Bu kuramın öncüsü ise McClellanddır. Savunduğu güdüler ise başarı, bağlılık ve güçlülük ihtiyaçlarıdır. Eğer bir insan zamanını nasıl daha iyi yaparım diye düşünmekle geçiriyorsa, başarı güdüsüne sahiptir. Erk (güç) güdüsü güçlü olan bir birey, güç ve otorite kaynaklarını genişletme, diğer insanları etki alanında tutma ve gücünü koruma türünde davranışlar gösterirler. Bağlanma güdüsü ise başka insanlarla ilişki kurma, gruba girme ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi ifade eder.
 10. 10. 10 McClelland’ a göre başarı motivini etkileyen etmenler şunlardır...  Irk ve Çevre: iklimler ve insanların enerji düzeyleri  Din:Yapılan araştırmalarda bireylerin başarı motivleri farklı dinlerde değişik çıkmıştır.  Aile: Otoriter ailelerde bireylerin başarı motivlerinin yüksek çıkma olasığı düşüktür.  Çocuk Yetiştirme Biçimleri
 11. 11. 11 Locke’un Bireysel Amaçlar ve İş Başarısı İlişkisi Kuramı… Locke’a göre iş görenlerin işteki başarılarının belirleyicisi olarak onların kişisel amaçları büyük önem taşımaktadır. Iş yerinde örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik davranışlar ve tepkiler kişilerin burada amaçlarına uygun algılama va yargılama süreçlerine bağlı olmaktadır.
 12. 12. 12 Amaçların motivasyondaki rolleri...  Birey tarafından belirlenen amacın açık ve seçik olması iş başarılarını arttırmaktadır. Birey tarafından belirlenen amaçların kolay olmaması onun iş yerinde daha arzulu ve istekli çalışmasını sağlayacak sonuç olarak verim artacaktır. Bireysel amaçlarla örgütsel amaçların çatışma derecesidir.
 13. 13. 13 Davranış Şartlandırması Yaklaşımı… Davranış Şartlandırması Yaklaşımı (Sonuçsal Koşullama) Birey arzulanan sonuçlara yol açan davranışları yineleme, arzulanmayan sonuçlara yol açan davranışları yinelememe eğilimindedir.
 14. 14. 14 Davranış Şartlandırması Yaklaşımı…  Olumlu - olumsuz pekiştirme Ceza ve tükeniş Pekiştirme programları Davranış düzeltiminin uygulanması
 15. 15. 15 Bekleyiş Modeli... Vroom tarafından geliştirilen bu modelde ortaya konulan güdülenme (motivasyon) kişinin aradığı değerlerle, belirli bir hareketin bu değerlere yol açma olasılığına ilişkin tahminin çarpımıdır. Arzulama derecesi, bireyin çeşitli sonuçlar arasından belli bir sonucu seçme nedenini şiddetini yansıtır. Bireyin hedefe ulaşma isteğini ifade eder. Bekleyiş, bireyin belli bir davranışının belirli sonuçları olacağı hususundaki inancıngücünü ifade eder. Arzulama Derecesi x Bekleyiş= Güdülenme
 16. 16. 16 Bekleyiş Modeli... Arzulama Derecesi x Bekleyiş Güdüleme Eylem Sonuçlar Doyum
 17. 17. 17 Amaç Teorisi... Edwin Locke tarafından ortaya konan bu modelde kişilerin belirlediği amaçların onların motivasyon derecelerini belirleyeceği savunulmuştur.
 18. 18. 18 Eşitlik Teorisi... J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda oldukları ve bu arzunun motivasyonu etkilediğidir.
 19. 19. 19 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler…  Performansın tanımlanması Performansı kolaylaştırmak Performansı teşvik etmek İş planlaması
 20. 20. 20 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler… Performansı Kolaylaştırmak Performansı etkileyen engeller elimine edilir. Performansın Tanımlanması Çalışanlardan beklenilenler belirlenir. Şirketin ve çalışılan bölümün amaç ve hedefleri çalışana açıklanarak ölçütler saptanır. Hedeflerin saptanması etkili bir performans geliştirme stratejisidir. Bu çalışanların ne yönde hareket edeceklerini belirleyerek, sorumluluklarının belirginleştirilmesine fırsat verir.
 21. 21. 21 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler… Performansı Teşvik Etmek Ödüllerin değeri Ödüllerin miktarı Ödüllerin zamanlaması Ödüllerin adil olması
 22. 22. 22 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler… İş planlaması kapsamında iş rotasyonu, iş genişletme ve iş zenginleştirme yapılmalıdır ve bunları motivasyon üzerinde önemli ölçüde etkisi olacağı unutulmamalıdır. Birbirine uygun işlerin birleştirilmesi Sonucu alınmış başarılı bir işe destek verilmesi Metotlarda çeşitlilik sağlanması Performansta geri bildirim olması Sorumluluk ve yetkilerin kullanımına olanak verilmesi İş planlaması Bir işin metotlarını, içeriğini ve ilişkilerini yeniden düzenlemek, daha uzmanlaşmış hale sokmak için yapılan çalışmalardır.
 23. 23. 23 Motivasyon Araçları...  Etken iletişim Takdir etme Yükselme olanakları İş güvenliği Yeterli ve adil ücret sistemi Kararlara katılım Sorumluluk verme Yapılmaya değer bir iş olduğuna inandırma İşin ilginçleştirilmesi Kişisel güç ve etki sahibi olma
 24. 24. 24 Motivasyon Araçları...  Kendini gösterme ve yeteneklerini kullanabilme olanakları  Eğitim olanakları  Örgüt politikasının açıklığı  Örgüt içi birimler arasındaki uyum  Birimin kendine yeterliliği  Çalışanlar arasındaki iyi arkadaş ilişkileri  Yeni işe başlayanlara gösterilen ilgi  Kişiliğe saygı  Konut ve ulaşım olanakları  Uygun çevresel koşullar
 25. 25. 25 Motivasyon Araçları… En önemli motivasyon faktörlerinden biri, insanın kendisini bir gruba ait hissetmesidir.
 26. 26. 26 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... SİSTEM YÖNETİM BAŞARI İNSAN KLASİK YAKLAŞIM
 27. 27. 27 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... SİSTEM YÖNETİM BAŞARI İNSAN TOPLAM KALİTE YAKLAŞIM
 28. 28. 28 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... Insan öğesi sistemi geliştirmek için, yani yeni ürünler, pazarlar ve yöntemler yaratmak için ne gibi özelliklere sahip olmalıdır ?
 29. 29. 29 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... Başarılı şirketlere bakıldığında başarı için temel öğenin yaratıcılık ve bunu sağlayan motivasyon olduğu görülmüştür. Ilginç sonuç Motivasyonu en fazla etkileyen unsur başarı. Oysa amaç başarıyı sağlamak olduğuna göre, bir çeşit yararlı döngü söz konusu. Yönetimin de bu dengeyi kurabilmesi ise iki yoldan olabilir. Doğrudan etki ve dolaylı etki. Toplam Kalite ise etkiyi sağlayan bir
 30. 30. 30 İç Motivasyon… 1. “Kendiniz dahil her şey hakkında olumlu düşünün”. Psikologlar, olumsuz düşüncelerin kişinin moralini, yaratıcılığını ve yaşama sevincini yok ettiğini ve gelişim potansiyelini büyük ölçüde sınırladığını kanıtlamışlardır. 2. “Her zaman, yapabileceğinizin en iyisini yapın ve en iyiyi elde etmek için umutlu olun”. Sürekli elinizden gelenin en iyisini yapmak en iyiyi bile daha iyi yapacaktır. 3. Sürekli amaçlarınıza odaklanın ve onları, gerçekleşmiş gibi aklınızda canlandırın.
 31. 31. 31 İç Motivasyon… 4. “İleriye bakın”. Dün, geçip gitmiştir, dünün tüm sorunları da öyle. Yeni olan bugündür ve siz ararsanız fırsatlarla, mucizelerle doludur. 5. “Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gereken bedeli ödemeye istekli olun”. Gerçekten arzuladığınız ve uğruna çalışmaya istekli olduğunuz her şeyi başarabilirsiniz. 6. Her şeyden önemlisi, kendinize inanın. İstediğiniz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirebileceğinize inanın. Olumlu bir tutumla fırsatın kapısını aralarsınız. Motivasyon ile o fırsattan en iyi şekilde yararlanırsınız.
 32. 32. 32 Motivasyon Güçleri…  COŞKUNUN GÜCÜ  İYİ BİR BELLEĞİN GÜCÜ  YARATICILIĞIN GÜCÜ  BİLİNÇALTININ GÜCÜ
 33. 33. 33 Motivasyonun Özellikleri…  Motivasyon kişisel ihtiyaçlar, istekler ve dürtülerden kaynaklanır ve kişiye bir davranışta bulunma isteği verir.  Motivasyon bir amaca veya ödüle yöneliktir.  Tatmin edilmiş bir ihtiyaç artık motivasyon aracı değildir.  Bir davranışın bir çok motive edicisi olabilir.  Motivasyon her zaman bilinçli ve gözlemlenebilen ihtiyaçlara yönelik olmaz, kişi farkında olmadan motive eden şeyler vardır.  Motive olduğumuz zaman yaptığımız şey bizim motive olmadığımız zaman yapmadığımız şeydir.
 34. 34. 34 Motivasyonun Yararları…  Çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya olanak hazırlayacaktır.  Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını (kültürel, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile yardımları… vb.) karşılamaya olanak hazırlayacaktır.  Çalışanların egolarını tatmine (toplantılara katılma olanakları, danışılma olanakları, kararlara katılma olanakları… vb.) yönelecektir.  Çalışanların yeteneklerini geliştirecek önlemlerin araştırılmasına olanak hazırlayacaktır.  İşletmelerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah koşullarının geliştirilmesine dönük bir rekabet ortamı içine girmelerine olanak hazırlayacaktır.
 35. 35. 35 Motivasyonun Yararları…  Bireylerin yaratıcılık ve önderlik niteliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.  Çalışanları, sağlanan motivasyon olanaklarından daha çok yararlanmaya yönelterek, kişilerarası olumlu rekabeti geliştirecektir.  Motivasyon, çalışanların amaçları ile organizasyonun amaçlarını uyumlaştırmak için uygulanan tüm yöntemleri içerir. Motivasyon bir yandan işletmede verimliliğin yükselmesi, öte yandan ise çalışanların işletmeden bekledikleri doyumun artırılmasını amaçlar.
 36. 36. 36 Kendini Motive Etmenin Yolu…  Kendinizi sağlam prensiplere bağlayın böylece gelip geçici manasız şeylerle amacınızdan başka bir tarafa çekilmezsiniz.  Sonunda cevap vereceğiniz bir kişi vardır. O da sizsiniz.  Hayatınızın kendi ellerinizde olduğunu kabul edin. Onu kurabilirsiniz de yıkabilirsiniz de.  Hedefleriniz için zaman limitleri belirleyin.  Asla vazgeçmeyin.  Var olmak için bir hedef seçin. Ruhunuzu ve zihninizi besleyin.  Herhangi bir yerden başlamak zorundasınız. “Şimdi” den ve “burada” dan daha iyi bir zaman ve yer yoktur.  Sabırlı olun.
 37. 37. 37 Yöneticinizi Motive Etmek için;  İsteklerinizi, patronunuzun ciddi bir şekilde ilgileneceği inancıyla sununuz. Ona güvenin. Kendisinden yardım istenmesinden memnun olacaktır.  Patronunuzun mükemmel olmasını beklemeyin. Hatalarını nazikçe kabul edin. O da size aynı tavrı gösterecektir.  Sürprizlerden kaçının. Eğer sizin dürüst olduğunuz bilinir, buna inanılırsa, sizinle çalışmak dört gözle beklenecektir.  Eğer ona “hayır” demek zorunda kalırsanız, bunu, davranışınızın, hem kendi hem de iş için faydalı olacağına inandırarak yapın.  Davranışınız yerinde ve öz olsun.  Zamana değer verin.  İşinizin dostu olun.  Konuştuğunuzdan daha fazla dinleyin.
 38. 38. 38 Müşterilerinizi Motive Etmek için;  Günlük faaliyetlerinizle, taahhütlerinizi tam olarak yerine getiriniz.  Alışveriş ortamını sonuna kadar takip edin ve samimi olun.  Üretiminize inanın.  Daima sözünüzde durun.  Bir önceki müşterinizle olan problemi sonrakine taşımayın.  Dakik olun.  Müşterinizi dikkatle dinleyin.
 39. 39. 39 Çalışanınızı Motive Etmek için;  Onu dinleyin.  Sevdiğinizi hissettirin.  Güvenin.  Onunla ilgili konularda görüşünü alın.  Ona inanın.  Yaptığı iş için imkan, mekan ve zaman verin.  Teşekkür ve takdir edin.  Yapılan bir hata veya yanlışlıkta hüküm vermeden önce onu dinleyin, iyi niyetle ve hoşgörü ile yaklaşın.  Yapılacak işlerle ilgili emir veren değil yardım eden, destek olan, rehberlik eden olun.  Yaptığı işi geliştirmesine, kendini geliştirmesine, ve yerine insan yetiştirmesine imkan tanıyın.  Yaptığı işin bir takım işi olduğuna inandırın ve sizi de bu takımın bir üyesi olarak görmesini sağlayın.
 40. 40. 40 Motivasyon Örnekleri…  Belirli aralıklarla kokteyl/şirket yemeği düzenlenmesi,  Piknik / gezi / spor karşılaşmaları yoluyla çalışanların bir araya getirilmesi,  Şirket bülteni ve duyuru panoları ile çalışanlar ve şirket hakkında bilgi verilmesi,  Çalışanların önemli günlerinin hatırlanması, iyi ve kötü gününde yanında olunması,  Ofis/çalışma ekipmanlarının tamam olması, temiz ve düzenli çalışma ortamı sağlanması, vb. Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu faaliyetlerdeki temel ilkeler, çalışanlarla iyi iletişim kurulması ve çalışana saygıdır. Kuşkusuz bu konuda yapılacak tüm faaliyetler kaynağını, şirketin insan kaynakları politikasında belirtilen ilke ve değerlerde bulacaktır.
 41. 41. 41 Sonuç…  Çalışanlar kalpsiz bir makine topluluğu değildir.  İşinin ilk günlerinde çoğu insan motive olmuştur.  Çalışanları içten gelen bir istekle örgüt amaçlarını gerçekleştirme yönünde davranmaya özendirme, yöneticilerin en başta gelen görevleri olarak kabul edilince, bunların iş gören hakkındaki varsayımlarının önemi kendiliğinden ortaya çıkar.  Çalışanların motivasyonunu arttırarak , onların performansını, verimini ve işten duydukları tatminini arttırabilirsiniz .  Yöneticinin astlarını güdüleme işi bu kimselere tam tatmin sağlayan davranışları geliştirmekle sağlanır.

×