Kalite ve Güvence  Standartlar   5.Hafta    Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL
• Türk Standartları Enstitüsü                2
• Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 kurulmuştur• Uluslararası Standartlar Teşkilatı‘na ...
• Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.• Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerin...
• Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Standartlar Türk Standardı adını alır.• Bu Standartlar ihti...
TSEnin Görevleri• Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.• Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan Standartlar...
• Kabul edilen Standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmal...
• Standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çal...
• Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım ...
• Yurtta Standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerl...
• Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuarları kurmak.• Türk...
• Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim ...
Türk Standartları Enstitüsünün        organları•  Genel Kurul,•  Teknik Kurul,•  Yönetim Kurulu,•  Denetleme Ku...
• Genel Kurul, Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır. Genel Kurul aşağıdaki üyelerden meydana gelir....
• 2. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakan- lığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağl...
• 3. Üniversitelerden Üniversitelerarası Kurulca seçilecek 8 temsilci,• 4. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deni...
• Genel Kurul,üyeleri arasından seçilecek bir Başkan ve iki katipten meydana gelen Başkanlık Divanı tarafından yönetili...
Genel Kurul• Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Yönet...
• Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır: a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek,• b) Enstitünün yıl...
• e) Tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri kabul etmek,• f) Enstitü ihtiyaçları için gayrimenkul satın almak,inşa ettirme...
Teknik Kurul• Enstitüce hazırlanan standartları kabul eden ve bunlardan zorunlu olarak yürürlüğe konmaları gerekenleri b...
• d) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci,• e) (Değişik: 16/5/1985...
Yönetim Kurulu• Türk Standartları Enstitüsünün yürütme organıdır. Yönetim Kurulu bir Başkan ve dört üyeden oluşur.Enstit...
• Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:• a) Enstitü Bütçesini,çalışma programını, tüzük tasarılarını, yönetmeli...
• c) Genel Sekreteri,yardımcılarını ve diğer personeli atamak;• d) İhtisas Kurulları başkanlarını ve üyelerini tespit et...
TSE Uygunluk Belgesi ( TSE      Markası )• Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, ...
• TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya ...
• TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair ...
TSE Başvurusu İçin Gerekli       Belgeler• 1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (N...
• TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleş...
TSE ÜRÜN BELGELENDİRME     ÇALIŞMALARI• Türk Standardlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicis...
• Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içeri...
33
TSEK Kalite Uygunluk Belgesi• Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)• Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standar...
• TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kali...
TSEK Başvurusu İçin Gerekli      Belgeler• 1-Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Not...
37
HYB Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi• Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve...
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB)       Nedir?• Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların ve...
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi     Örneği            40
İmalata Yeterlilik Belgesi• TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenle...
Uygulama Aşamaları• Belge alma çalışmasının yürütülmesi sırasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştı...
• Mevcut Durum Analizinin Yapılması:• İlgili TSE Standardı/Standartları temin edildikten sonra, standart gerekliliklerini...
44
CE Belgesi• CE İşareti, Avrupa Birliğinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Pol...
46
• CE İşareti, başlangıçta Fransızcada "Avrupa normlarına uygunluk" anlamına gelen "Conformite Européenne" sözcüklerinin...
• Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken a...
• CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gös...
• Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İ...
CE İŞARETİ NEDEN ÖNEMLİDİR• "CE İşareti", Avrupa Birliği`nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri k...
• Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işle...
"CE İŞARETİ" NİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNİN YOLLARI NELERDİR• Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici so...
• Bir başka değişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Üreticinin ...
• Düşük riskli ürünlerin (örneğin, bazı makineler ), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi taraf...
• Yüksek riskli ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makineler), mutlaka, Avrupa Birliği Resmi Gazetesind...
Avrupa Birliği, Küresel ve  Modüler Yaklaşım Direktifleri• Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Di...
• Bu Politika kapsamında geliştirilen Direktifler (mevzuat) ilk olarak 1987 yılında yayınlanmaya başlamış ve günümüze k...
• Bu Direktifler ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel gerekler, uygunluk değerlendirme ...
CE İŞARETİ GEREKTİREN      DİREKTİFLER•  alçak gerilim cihazları•  basit basınçlı kaplar•  oyuncaklar•  inşaat ma...
•  kişisel korunma cihazları•  otomatik olmayan tartı aletleri•  aktif emplante edilen tıbbi cihazlar•  gaz yakan alet...
•  patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar•  asansörler•  dondurucular•  basınçlı kaplar•  telekomünikasyon termin...
• Yeni Yaklaşım veya Küresel Yaklaşım prensipleri kapsamında geliştirilmiş ancak CE İşaretinin kullanılmadığı Direktifle...
• Denizcilik Ekipmanları• Küresel Yaklaşım prensibi kapsamında geliştirilmiş Diğer Direktifler• Ev Tipi Elektrikli Buzdol...
• Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar• Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle...
ISO Kalite Yönetim Sistemleri      Danışmanlığı• Standartlar genel bir yapı oluşturularak kamu ve özel sektörde küç...
• ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi serisi• HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistem• ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi•...
ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ve      Yararları• ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı, ISO 9001 belgesi çok sayıda müşter...
•  İç yararlar:•  1- Yönetimin etkinliği•  2- Olumlu kültürel değişim•  3- Kalite bilincinin oluşması•  4- Daha iyi b...
• ISO 9000:2000• ISO 9000:• Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sistemin...
ISO 9000:2000in sağladığı       yararlar• Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması• İşletmenin piyasa itibar...
• Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibin...
ISO 9000 İLE İLGİLİ BAZI       TANIMLAR:• PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşi...
• KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.• SÜREKLİ İYİLEŞT...
• Bu standardlar kuruluşların uygulayacakları kalite sistemlerinde ne gibi şartlar arandığını belirtir. Bunlar, sadece ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 12-13 hafta

1,990 views

Published on

Kalite Güvence ve Standartları

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 12-13 hafta

 1. 1. Kalite ve Güvence Standartlar 5.Hafta Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL
 2. 2. • Türk Standartları Enstitüsü 2
 3. 3. • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 kurulmuştur• Uluslararası Standartlar Teşkilatı‘na (ISO) 1955 üye olmuştur.• TSEnin Kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet Standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. 3
 4. 4. • Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.• Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSEdir.• Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standartları Enstitüsünün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. 4
 5. 5. • Yalnız Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Standartlar Türk Standardı adını alır.• Bu Standartlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan Standartlar Resmi Gazetede yayımlanır. 5
 6. 6. TSEnin Görevleri• Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.• Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan Standartları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek. 6
 7. 7. • Kabul edilen Standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.• Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine Standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek. 7
 8. 8. • Standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı Standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak. 8
 9. 9. • Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası Standartlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.• Standartlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari Standartların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek. 9
 10. 10. • Yurtta Standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek.• Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek. 10
 11. 11. • Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuarları kurmak.• Türk Standartları Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurulca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur. 11
 12. 12. • Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek,• 12
 13. 13. Türk Standartları Enstitüsünün organları• Genel Kurul,• Teknik Kurul,• Yönetim Kurulu,• Denetleme Kurulu• İhtisas Kurullarıdır 13
 14. 14. • Genel Kurul, Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır. Genel Kurul aşağıdaki üyelerden meydana gelir.• Başbakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan- lığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından üst sevi- yede görevlendirilecek 2`şer temsilci, 14
 15. 15. • 2. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakan- lığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ulaş- tırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynak- lar Bakanlığı ile Yüksek Denetleme Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafından üst seviyede görev- lendirilecek birer temsilci, 15
 16. 16. • 3. Üniversitelerden Üniversitelerarası Kurulca seçilecek 8 temsilci,• 4. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince görevlendirilecek 12 temsilci. 16
 17. 17. • Genel Kurul,üyeleri arasından seçilecek bir Başkan ve iki katipten meydana gelen Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.Başkan, katiplerden birini Başkan vekilliği ile görevlendirebilir. Genel Kurul üyeleri 3 yıl için görevlendirilirler. Herhangi bir sebeple bu görevleri sona erenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumlarınca yeni üye görevlendirilir. 17
 18. 18. Genel Kurul• Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun veya Genel Kurulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. 18
 19. 19. • Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır: a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek,• b) Enstitünün yıllık çalışma programını kabul etmek,• c) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek,• d) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, 19
 20. 20. • e) Tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri kabul etmek,• f) Enstitü ihtiyaçları için gayrimenkul satın almak,inşa ettirmek veya satmak konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,• g) Enstitüde çalışan devamlı ve geçici personelin kadrolarını ve bunlara verilecek ücretleri tespit etmek,• h) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 20
 21. 21. Teknik Kurul• Enstitüce hazırlanan standartları kabul eden ve bunlardan zorunlu olarak yürürlüğe konmaları gerekenleri belirleyen teknik bir organdır. Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:• a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,• b) İhtisas Kurulu Başkanları,• c) (Değişik: 16/5/1985-3205/4 md.) Bayındırlık ve İskan,Tarım Orman ve Köy- işleri,Sanayi ve Ticaret ile konuyla ilgili bakanlıkların,Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Genel Kurulda bulunan yalnız birer temsilcileri, 21
 22. 22. • d) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci,• e) (Değişik: 16/5/1985-3205/4 md.) Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği,temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci, Teknik Kurul, Enstitü Başkanının bulunmaması; halinde Başkan Yardımcısının Başkanlığında toplanır. 22
 23. 23. Yönetim Kurulu• Türk Standartları Enstitüsünün yürütme organıdır. Yönetim Kurulu bir Başkan ve dört üyeden oluşur.Enstitü Başkanı Yönetim Kurulunun da Başkanıdır. Enstitüyü Enstitü Başkanı temsil eder ve Enstitünün ita amiridir. 23
 24. 24. • Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:• a) Enstitü Bütçesini,çalışma programını, tüzük tasarılarını, yönetmelikleri, personel kadrolarını hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak;• b) Genel Kurulun aldığı kararları, çalışma programını ve bütçeyi uygulamak; 24
 25. 25. • c) Genel Sekreteri,yardımcılarını ve diğer personeli atamak;• d) İhtisas Kurulları başkanlarını ve üyelerini tespit etmek;• e) Kanunun bu Kurula verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 25
 26. 26. TSE Uygunluk Belgesi ( TSE Markası )• Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.• 26
 27. 27. • TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. 27
 28. 28. • TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. 28
 29. 29. TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler• 1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)• 2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)• 3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)• 4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. 29
 30. 30. • TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır. 30
 31. 31. TSE ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI• Türk Standardlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 trilyon TL’nın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır. 31
 32. 32. • Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliğine teslim edilmelidir.• A- ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ• B- ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ• C- HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ• D- LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ• E- KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ 32
 33. 33. 33
 34. 34. TSEK Kalite Uygunluk Belgesi• Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)• Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. 34
 35. 35. • TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. 35
 36. 36. TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler• 1-Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)• 2- Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)• 3- Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.• 4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.• 5- Avans dekontu 36
 37. 37. 37
 38. 38. HYB Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi• Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.• 38
 39. 39. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?• Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir. 39
 40. 40. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Örneği 40
 41. 41. İmalata Yeterlilik Belgesi• TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine- teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacı, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi1 yıl olan belgedir. 41
 42. 42. Uygulama Aşamaları• Belge alma çalışmasının yürütülmesi sırasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.• Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:• Projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturulur, gerekli standart ve kaynaklar temin edilir ve çalışma planı oluşturulur.• 42
 43. 43. • Mevcut Durum Analizinin Yapılması:• İlgili TSE Standardı/Standartları temin edildikten sonra, standart gerekliliklerinin ne oranda karşılandığının ve eksik uygulamaların tespiti için mevcut durum analizi yapılır.• Standard Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi:• İlgili standart/standartlar tarafından talep edilen uygulamalar yerine getirilir. 43
 44. 44. 44
 45. 45. CE Belgesi• CE İşareti, Avrupa Birliğinin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin ABnin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. 45
 46. 46. 46
 47. 47. • CE İşareti, başlangıçta Fransızcada "Avrupa normlarına uygunluk" anlamına gelen "Conformite Européenne" sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren "Community Europe" ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmış ve aşağıdaki şekilde sembolize edilmiştir. 47
 48. 48. • Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yayımlanan direktiflerde; ürünün tanımı, taşıdığı riskler, sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, uygunluk değerlendirme prosedürleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir 48
 49. 49. • CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. 49
 50. 50. • Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur. 50
 51. 51. CE İŞARETİ NEDEN ÖNEMLİDİR• "CE İşareti", Avrupa Birliği`nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. 51
 52. 52. • Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Türkiye`nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak uygulayacak olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelecektir. 52
 53. 53. "CE İŞARETİ" NİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNİN YOLLARI NELERDİR• Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici yada üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. 53
 54. 54. • Bir başka değişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirebilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur; 54
 55. 55. • Düşük riskli ürünlerin (örneğin, bazı makineler ), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin yayımlayacağı uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir. 55
 56. 56. • Yüksek riskli ürünlerin ise (örneğin, bazı tıbbi cihazlar ve bazı makineler), mutlaka, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış kuruluşlar-Notified bodies )tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir. 56
 57. 57. Avrupa Birliği, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri• Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir.• 57
 58. 58. • Bu Politika kapsamında geliştirilen Direktifler (mevzuat) ilk olarak 1987 yılında yayınlanmaya başlamış ve günümüze kadar yaklaşık 20 adedi bulmuştur. Bu Direktiflerin iki temel amacı bulunmaktadır. ilki İç Pazarda malların serbest dolaşımını temin etmek ve ikinci olarakta ilkini gerçekleştirirken mümkün olan en yüksek seviyede korumayı sağlamaktır.. 58
 59. 59. • Bu Direktifler ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel gerekler, uygunluk değerlendirme süreçlerinin tanımı ve CE İşaretinin kullanımı. AB’nin standardizasyon kuruluşları bu mevzuata göre uygunluğu tek yöntemle ortaya koyacak olan teknik spesifikasyonları hazırlamakla görevlendirilmişlerdir 59
 60. 60. CE İŞARETİ GEREKTİREN DİREKTİFLER• alçak gerilim cihazları• basit basınçlı kaplar• oyuncaklar• inşaat malzemeleri• elektromanyetik uygunluk• makineler 60
 61. 61. • kişisel korunma cihazları• otomatik olmayan tartı aletleri• aktif emplante edilen tıbbi cihazlar• gaz yakan aletler• sıcak su kazanları• sivil kullanım için patlayıcılar• tıbbi cihazlar 61
 62. 62. • patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar• asansörler• dondurucular• basınçlı kaplar• telekomünikasyon terminal cihazları• in vitro diagnostik tıbbi cihazlar• gezi amaçlı tekneler• radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları 62
 63. 63. • Yeni Yaklaşım veya Küresel Yaklaşım prensipleri kapsamında geliştirilmiş ancak CE İşaretinin kullanılmadığı Direktifler• Ambalaj ve Ambalaj Atıkları• Trans - Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi• Trans - Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi 63
 64. 64. • Denizcilik Ekipmanları• Küresel Yaklaşım prensibi kapsamında geliştirilmiş Diğer Direktifler• Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik 64
 65. 65. • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar• Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik• Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik 65
 66. 66. ISO Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı• Standartlar genel bir yapı oluşturularak kamu ve özel sektörde küçük, orta, büyük ölçekli kuruluşlar ile sanayi, hizmet, yazılım ve diğer alanlar dahil tüm sektör kullanımlarına eşit şekilde uygulanabilir olması benimsenmiş ve ISO9000(1994) versiyonunda “Kalite Güvence Sistemi” olarak ifade edilen standartlar, ISO9000 (2000) versiyonunda “Kalite Yönetim Sistemi” olarak ifade edilmiştir.• ISOnun günümüzdeki en önemli işlevi ISO9000 kalite yönetim standardları ve diğer ürün standardları gibi uluslarararsı kabul görmüş standardlar hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmaktır. 66
 67. 67. • ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi serisi• HACCP Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistem• ISO 14001Çevre Yönetim Sistemi• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 67
 68. 68. ISO 9001 Belgesinin Kullanımı ve Yararları• ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı, ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.• ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.• Ülkemizde 720 belgeli şirkette yapılan araştırmaların sonuçları,• ISO 9001’in yararlarını aşağıda özetlenen şekilde ortaya koymaktadır.• Dış yararlar:• 1- Kuruluşun imajının güçlenmesi,• 2- Müşteri memnuniyeti,• 3- Müşteri artışı,• 4- Rekabet gücünün artması 68• 5- Daha iyi tedarikçi ilişkileri
 69. 69. • İç yararlar:• 1- Yönetimin etkinliği• 2- Olumlu kültürel değişim• 3- Kalite bilincinin oluşması• 4- Daha iyi bir dokümantasyon• 5- Sistematikleşmek• 6- Standardizasyon ve tutarlılık• 7- Etkinlik ve üretkenlik artışı• 8- Maliyetlerin azaltılması 69
 70. 70. • ISO 9000:2000• ISO 9000:• Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.• ISO 9001:• Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.• ISO 9001:2000:• ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu). 70
 71. 71. ISO 9000:2000in sağladığı yararlar• Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması• İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması• İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)• Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması• Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması 71
 72. 72. • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması• İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması• İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (alt yapının) oluşturulması• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması• Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması 72
 73. 73. ISO 9000 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:• PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.• ÜRÜN: Bir prosesin sonucu.• SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.• YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.• KALİTE POLİTİKASI: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.• 73
 74. 74. • KALİTE YÖNETİMİ: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.• SÜREKLİ İYİLEŞTİRME: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.• VERİMLİLİK: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki. 74
 75. 75. • Bu standardlar kuruluşların uygulayacakları kalite sistemlerinde ne gibi şartlar arandığını belirtir. Bunlar, sadece birkaç kuruluşun değil, Türk sanayisini oluşturan tüm kuruluşların yerine getirebilecekleri ve ihtiyaç duyabilecekleri genel şartları içeren uygulanabilir standartlardır. 75

×