Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing plan presentation

0 views

Published on

Esaan Software Park. Marketing plan presentation.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marketing plan presentation

 1. 1. ชุดโปรแกรมบริหารจัดการชุมชน <ul><li>โดย </li></ul><ul><li>นายนพดล สดรัมย์ </li></ul><ul><li>ร้าน บลู อินโนเวชั่น </li></ul>
 2. 2. วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อวางแผนธุรกิจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ </li></ul><ul><li>เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อขอทุนสนับสนุนหรือขอกู้ </li></ul>
 3. 3. คุณลักษณะโปรแกรม <ul><li>เป็นชุดโปรแกรมสำหรับบริหารกิจกรรมชุมชน เช่น การจัดเก็บเงินจากกิจกรรม , การบริหารข้อมูลทรัพย์สินชุมชน เป็นต้น </li></ul><ul><li>สร้างงานทางด้านไอทีสู่ท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสู่ชุมชน </li></ul>
 4. 4. ตัวอย่างโปรแกรม <ul><li>ประปาชุมชน </li></ul><ul><li>สหกรณ์ร้านค้าชุมชน </li></ul><ul><li>ข้อมูลภาษีท้องถิ่น เช่น ป้าย เป็นต้น </li></ul><ul><li>แผนที่ข้อมูลเศรษกิจท้องถิ่น เช่น ร้านค้า ทรัพย์สิน ทรัพยากร โอทอป เป็นต้น </li></ul><ul><li>บริหารกองทุนหมู่บ้าน </li></ul>
 5. 5. ตัวอย่างโปรแกรม ( ต่อ ) <ul><li>บริหารธนาคารข้าว </li></ul><ul><li>บริหารของใช้สาธารณะ </li></ul><ul><li>ระบบสนับสนุนเครดิตเกษตรกร </li></ul><ul><li>บัญชีกลุ่มกิจกรรมต่าง </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
 6. 6. ตัวอย่างโปรแกรม ( ต่อ )
 7. 7. รายได้ <ul><li>การจัดอบรม </li></ul><ul><li>การติดตั้งโปรแกรม </li></ul><ul><li>การให้คำปรึกษา </li></ul>
 8. 8. กลยุทธทางธุรกิจ <ul><li>ใช้ฟรี </li></ul><ul><li>เมื่อผ่านการอบรม สามารถใช้ได้เต็มฟังก์ชัน </li></ul><ul><li>กลยุทธทางด้านราคา พิเศษเมื่อมาจากหน่วยงานเดียวกัน </li></ul><ul><li>การหาเครือข่าย </li></ul>
 9. 9. กลุ่มลูกค้า <ul><li>องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต . เทศบาล ฯลฯ </li></ul><ul><li>หน่วยงานชุมชน </li></ul><ul><li>กลุ่มกิจกรรมของคนในชุมชน </li></ul>
 10. 10. SWOT จุดแข็ง , จุดอ่อน , โอกาศ และอุปสรรค
 11. 11. จุดแข็ง (Strenge) <ul><li>องค์กรมีขนาดเล็กบริหารจัดการได้ทั่วถึง </li></ul><ul><li>ที่ตั้งสะดวกในการเข้าถึงชุมชน สถานที่อบรมมีพร้อม </li></ul><ul><li>มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ </li></ul><ul><li>มีเงินทุนสำรองบางส่วน </li></ul><ul><li>มีแหล่งข้อมูลภายในของกลุ่มลูกค้า </li></ul>
 12. 12. จุดอ่อน (Weakness) <ul><li>ขาดประสบการณ์การบริหารธุรกิจ ( เงิน , บัญชี , ตลาด ) </li></ul><ul><li>ปัญหาการขยายกิจการ ( ทุน , คน , เครื่องมือ ) </li></ul>
 13. 13. โอกาส (Opportunity) <ul><li>จำนวนลูกค้ามาก เช่น อบต . 8,000 กว่าแห่ง โดยแต่ละปีต้องการลูกค้าประมาณ 5-10% ของทั้งหมด </li></ul><ul><li>นโยบายของรัฐ เช่น งบพัฒนาบุคคลากร , กระจายอำนาจ , Wifi สาธารณะ , 3G เป็นต้น </li></ul><ul><li>ยังไม่เจอคู่แข่ง </li></ul>
 14. 14. อุปสรรค (Threat) <ul><li>ความสนใจของลูกค้า </li></ul><ul><li>ดิน ฟ้า อากาศ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ คือ องค์กรส่วนท้องถิ่น จำนวนกิจกรรมขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจชุมชน </li></ul>
 15. 15. แผนฉุกเฉิน <ul><li>ด้านการบริหาร </li></ul><ul><li>ด้านการเงิน </li></ul><ul><li>ด้านการตลาด </li></ul>
 16. 16. ผฉฉ . ด้านการบริหาร <ul><li>พนักงานควรทดแทนกันได้ กรณี ลา ป่วย ย้าย ขยายสาขา ออก ฯลฯ </li></ul><ul><li>การจ้างบุคคลากรภายนอกชั่วคราว </li></ul>
 17. 17. ผฉฉ . ด้านการเงิน <ul><li>ใช้ทุนส่วนตัวรักษาสภาพคล่อง </li></ul><ul><li>กู้ธนาคารระยะสั้น </li></ul>
 18. 18. ผฉฉ . ด้านการตลาด <ul><li>ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษ </li></ul><ul><li>การให้ราคาพิเศษกลุ่มลูกค้าเก่า </li></ul><ul><li>การให้ราคาพิเศษเมื่อมาจากหน่วยงานเดียวกัน </li></ul><ul><li>การให้ราคาพิเศษเมื่อเข้าอบรมหลายหลักสูตร </li></ul>

×