LokaLnaissn 2217-6985               samouprava         IZDANJE stAlNE koNfErENcIJE grADovA I opštINA...
OBlASTI                                                          ...
UvOdnIk             www.facebook.com/skgo.sctm         www.twitter.com/skgo_sctm           ...
Iz UglA STRUčnJAkAS                            I mAlE    avremeni korisnik interneta očekuje...
Savet 5: Multijezički veb sajtovi u                                            ...
vEB pREzEnTACIJE                      lokAlNA sAmouprAvA        gORAn TARlAć        ...
poseduje računar na radnom mestu,     SAjtOVi            Čačka, ade, alibunara, Bačke topole,     arg...
Iz UglA STRUčnJAkAS    ve brži tempo života i tehno-    loški razvoj doveli su do toga    da internet servisi ...
5) Saradnja - poslednja i najznačajnija                 interneta 2008. godine). poslednji po-    orga...
FACEBOOk                      „vIRTUElnA kAFA“     MIlkA dOMAnOvIć         sA grADoNAčE...
od facebook profila) mogu lako pro-      OKO 10 ODStO                 OKO 15 ODStOnaći i zvaničnu op...
InTERvJU                       saša                      paunović       ...
InTERvJU                      branimir                     kuzmanović      ...
Stalna konferencija gradova i opština b.52
Stalna konferencija gradova i opština b.52
Stalna konferencija gradova i opština b.52
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stalna konferencija gradova i opština b.52

983 views

Published on

Stalna konferencija gradova i opština b.52

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stalna konferencija gradova i opština b.52

 1. 1. LokaLnaissn 2217-6985 samouprava IZDANJE stAlNE koNfErENcIJE grADovA I opštINA BespLatan primerak Broj 52 Decembar 2011. godine www.skgo.org Dr TE IN E uš M rN m A tE NE tv BR Et r O JA I Ež E
 2. 2. OBlASTI dElOvAnJA ĐORĐE U našem radu bavimo se širokim STAnIčIć dijapazonom pitanja kao što su: Generalni sekretar decentralizacija i jačanje lokalne samouprave, izgradnja kapaciteta lokalne samouprave, upoznavanje sa praksom lokalne samouprave uNAš cIlJ JE S talna konferencija gradova eU, unapređenje kapaciteta rada i opština - Savez gradova i lokalne administracije, moderni- opština Srbije (Skgo) osno- zacija komunalnih usluga, reformarAZvIJENA vana je još davne 1953. godine. sistema javnih finansija, lokalni Članice Skgo su gradovi, gradske ekonomski razvoj, međuopštinska opštine i opštine u Srbiji. saradnja, ravnomerni regionalni naša misija je podrška jačanju razvoj, socijalna politika, zaštitaI JAkA lokAlNA lokalne samouprave u Srbiji kroz međusobnu saradnju i zajednič- ko delovanje gradova i opština, životne sredine, urbanističko pla- niranje, energetska efikasnost, unapređenje etničke i rodne rav-sAmouprAvA zastupanje njihovih zajedničkih nopravnosti na lokalnom nivou, interesa i unapređenje njihovih uspostavljanje međunarodne sa- kapaciteta. radnje i ostalim brojnim aktivnosti- ma koje doprinose razvoju lokalnih zajednica. U okviru podrške razvo- MI pREdSTAvlJAMO MESTO: ju gradova i opština, SKGO sprovodi veliki broj progra- AkTIvnOSTI Okupljanja, razmatranjaÒÒ Informisanja članova, partnera ÒÒ ma i projekata koji su podr- Mi zastupamo interese svojih zajedničkih pitanja i problema i javnosti o svim pitanjima od žani od strane velikog broja članica u pripremi nacionalnih pro- i formulisanja i zastupanja značaja za lokalnu samoupravu; donatora i organizacija kao pisa i politika, sprovodimo projekte zajedničkih interesa jedinica što su: i programe, organizujemo kon- lokalnih vlasti; Pružanja različitih usluga ÒÒ ferencije, okrugle stolove, istraži- Evropska unija nÒ članovima kroz obuke, vanja potreba gradova i opština i Zastupanja interesa lokalnihÒÒ konsultacije i savetodavnu Vlada Švajcarske, nÒ sastanke svojih organa i tematskih vlasti i lobiranja kod centralnih podršku; posredstvom SDC radnih grupa. takođe, pružamo vlasti u procesu definisanja Vlada Kraljevine Norveške nÒ savetodavne usluge i tehničku strateških pravaca i donošenja Sprovođenja projekata od značaja ÒÒ podršku prilikom formulisanja i propisa od značaja za lokalnu za lokalnu samoupravu u Srbiji; Vlada Kraljevine Švedske, nÒ ostvarivanja strateških ciljeva i samoupravu; posredstvom Sida sprovođenja projekata lokalnih Upravljanja grant šemama za ÒÒ Vlada Savezne Republike nÒ samouprava; organizujemo obuke Razmene mišljenja, znanja iÒÒ projekte lokalnih samouprava; Nemačke, posredstvom za zvaničnike gradova i opština i najboljih praktičnih rešenja iz GIZ zaposlene u lokalnih administraci- rada lokalne samouprave; Podrške gradovima i opštinama u ÒÒ Vlada SAD, posredstvom nÒ jama; pružamo savetodavne uslu- izgradnji kapaciteta, definisanju i USAID ge; obezbeđujemo razmenu dobre Saradnje i bratimljenja lokalnihÒÒ realizaciji strateških opredeljenja, prakse i podržavamo svoje članove vlasti na nacionalnom i izradi i implementaciji projekata i UNDP nÒ u njihovim nastojanjima da pristu- međunarodnom plan; pristupu finansijskim sredstvima. OEBS nÒ pe donatorskim sredstvima. n Specijalno izdanje mesečnika „Lokalna samouprava“ Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije podržao je program Institucionalna podrška Stalnoj konferenciji gradova i opština koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Izdavač je isključivo odgovoran za informacije koje se nalaze u publikaciji. StaLna konferenCIja graDova I opŠtIna - Savez graDova I opŠtIna, Makedonska 22, Beograd, tel: 011 3223 446, e-mail: secretariat@skgo.org, www.skgo.org, ISSn 2217-6985. Uređuju: vladimir jovanović, Željko krnetić i katarina arambašić-pivić; Ilustracije: Marko Somborac; grafička postavka: aleksandar Marković; Štampa: politika a.D.2 II LOKALNA SAMOUPRAVA
 3. 3. UvOdnIk www.facebook.com/skgo.sctm www.twitter.com/skgo_sctm grAđANI, lokAlNA kATARInA ARAMBAšIć sAmouprAvA I DruštvENI mEDIJI pIvIć Služba za informisanje SKGOk ampanja koju je 2008. godine U čemu se ogleda toliki značaj in- Društveni mediji predstavljaju i otvo- vodio sada aktuelni američki terneta? ova „mreža unutar mreže“ je, rene, transparentne kanale komuni- predsednik Barak obama ozna- pre svega, demokratski medij. Dostu- kacije koji pride vape za iskrenošću ičila je prekretnicu kada je reč o komu- pan je svakome ko poseduje računar originalnošću odnosno kreativnošćunikaciji političara sa biračima i načinu i ispunjava tehničke preduslove pri- svojih korisnika. ova komunikacija je,korišćenja interneta i društvenih mre- stupa „mreži“. prema aktuelnim poda- takođe, jeftina i ne zahteva veliki ličniža. kako bi unapredio komunikaciju cima, oko trećina svetske populacije angažman, već dozvoljava pojedin-sa biračkim telom obama je koristio, koristi internet, dok je u evropi više cu da iz svog doma inicira promene iizmeđu ostalog, oko 50 profila na ra- od 50 odsto stanovništva „umreženo“. unapredi svoje i uslove života svojihznim društvenim mrežama, kao i SMS Makluanovo „globalno selo“ svakako sugrađana.kampanju koja je obuhvatila obave- je preraslo u „digitalno globalno selo“. Imajući u vidu prednosti ovakveštavanje milionskog auditorijuma. pre nastanka interneta jedini način komunikacije, namera Skgo je danaravno, nisu društveni mediji isklju- na koji ste mogli da skrenete pažnju VReMe je DA nastavi da podstiče gradove i op-čivi razlog pobede Baraka obame na javnosti na svoje aktivnosti bio je kroz štine u Srbiji da se u komunikacijitadašnjim izborima, već dobar pro- plaćeno marketinško oglašavanje, ili PRihVAtiMO sa građanima u što većoj meri osla-gram i kvalitetna komunikacija koja da uverite tradicionalne medije da čiNjeNicU: njaju na društvene medije, jer koristije posredstvom pametno odabranih pišu o vama. Situacija se promenila OVi MeDiji su brojne, a troškovi takve komuni-kanala dolazila do velikog broja po- dolaskom interneta, jer sada smo svi kacije znatno niži. Upućujemo pozivtencijalnih birača, ali se takođe mora u prilici da priču o sebi predstavimo NiSU NiKAKAV i građanima da koriste nove medijepriznati da je to bio trenutak kada su direktno, u lice potencijalno milion- KRAtKOtRAjNi i budu što aktivniji u komunikacijidruštvene mreže ozbiljno shvaćene. skom auditorijumu. Upravo zato što sa predstavnicima lokalne samou- ovo izdanje časopisa „Lokalna sa- okupljaju veliki broj korisnika i omo- hiR iLi prave, da slobodno pitaju, inicirajumouprava“ u celosti je posvećeno temi gućavaju široku i otvorenu participa- jeDNOKRAtNA i sugerišu, jer samo aktivnim uče-novih medija sa posebnim osvrtom na ciju svih zainteresovanih učesnika, šćem obeju strana i stvaranjem oveinternet i društvene mreže. Svoja zna- online mediji su postali svojevrsne MODA i jOš uzajamne sprege dolazimo do op-nja i savete sa nama su ovom prilikom „agore“ na kojima se formira javno DUGO će štine koja je po meri građana koji upodelili stručnjaci u oblasti online ko- mnjenje. njoj žive.munikacije, interneta i društvenih me- veliki je broj društvenih medija, OStAti PRiSUtNi. na kraju, ovu priliku koristimo idija, kao i predstavnici lokalne samou- a malo prostora za njihovo pojedi- NA NAMA da objavimo informaciju da je Skgoprave koji su u javnosti prepoznati kao načno navođenje. pomenimo samo takođe odnedavno prisutna naprimeri koje bi trebalo slediti u komu- osnovne vrste: internet forume, blo- je DA iM Se mapi društvenih mreža, te naš radnikaciji sa građanima posredstvom gove, mikroblogove (twitter), druš- PRiLAGODiMO i možete pratiti na facebook adresidruštvenih mreža facebook i twitter. tvene mreže (facebook, My Space, DA ih KORiStiMO www.facebook.com/skgo.sctm, naša namera je jasna: da predstavi- google+, Linkedin), sajtove za delje- kao i posredstvom twitter-a namo mogućnosti i prednosti interneta nje sadržaja sa brojnim podkategori- U SKLADU SA @skgo_sctm. Uskoro ćemo biti dostu-kao medija, uz što više praktičnih sa- jama shodno tipu sadržaja (Youtube, NjihOVOM pni i putem bloga koji će predstavljativeta za njegovo pravilno korišćenje, a flickr, Scribd, Slideshare), tzv. druš- mesto za online debate na teme kojeu cilju da pospešimo komunikaciju iz- tvene vesti, odnosno social news PRiRODOM i su od važnosti za dalji razvoj lokalnemeđu građana i njihovih predstavnika sites (Digg, reddit, Sphinn), tzv. druš- SVRhOM. samouprave u Srbiji. U to ime, poziva-u gradovima i opštinama. zato je ovaj tveno „označavanje“ odnosno social mo vas da konstruktivnim predlozimabroj „Lokalne samouprave“ i posvećen bookmarking (Delicious, StumbleU- aktivno učestvujete u kreiranju boljihdvema velikim ciljnim grupama: čla- pon), društveno znanje ili wikis (Wi- uslova za rad lokalne samouprave,nicama Skgo (odnosno gradovima, kipedia, Yahoo odgovori) i dr. njen dalji napredak i razvoj, a kako bigradskim opštinama i opštinama u Sr- ono što je zajedničko za sve druš- ona, u konačnom, efektivno i efikasnobiji), kao i javnosti u celini, a u nadi da tvene medije i u čemu leži njihov pre- obavljala svoju funkciju će svako od vas među redovima koji vashodni značaj jeste da predstavljaju – bila servis u službi slede pronaći zanimljivu informaci- način direktne, dvosmerne komunika- svojih građana. ju, savet ili čak rešenje za određenu cije sa ciljnim grupama i omogućavaju Budimo u situaciju. široku participaciju među korisnicima. kontaktu! n Broj 52 l Decembar ‘11 II 3
 4. 4. Iz UglA STRUčnJAkAS I mAlE avremeni korisnik interneta očekuje da da odabere pregledanje veb sajta u kratkom roku dobije informaciju koja u odnosu na razlog posete veb mu je potrebna i po mogućstvu na veb prezentaciji, odnosno da li sajt opštINE NAstranici koju je inicijalno i posetio. aktuelni pretražuje u svojstvu privrednika,veb sajtovi gradova i opština još nisu sasvim turiste, investitora ili, na primer,prilagođeni svim potrebama građana i ostalih građanina kome su potrebne usluge INtErNEtuciljnih grupa koje ih koriste, a potrebno je ve- opštinskih servisa.oma malo da i u Srbiji zažive standardi koji su Domaći veb sajtovi gradova i opština još nisutrenutno aktuelni u oblasti izrade veb sajtova. u potpunosti prilagođeni realnim potrebama korisnika zbog kojih oni pretražuju konkretan Faze razvoja veb sajtova gradova i opština mogu veb sajt. osnova većine veb prezentacija gra- dova i opština su najnovije vesti što, s jedne strane, jeste pohvalno, jer sajtovi nude ažurne razvoj veb prezentacija gradova i opština uSrbiji okvirno se može podeliti u dve odnosnotri faze: pOSTATI informacije, ali vesti često ne predstavljaju i naj- važnije sadržaje za ciljne grupe koje su korisnici ovih veb sajtova. vElIkE Bez obzira da li posmatramo starije veb saj- veb sajtovi gradova i opština kao brošure tove ili skorije izrađene veb prezentacije gra- U prvoj fazi koja počinje pojavom prvih veb dova i opština, fokus njihovog kreiranja (a toprezentacija gradova i opština krajem 90-ih go- su vesti iz opština) isti je u poslednjih sedam ilidina, najčešće smo imali prepisane i preslikane osam godina. poznato je da se internet veomabrošure sa osnovnim informacijama o istorija- brzo razvija i u Srbiji je sve veći broj korisnikatu i pojedinim aktivnostima lokalne zajednice. interneta koji su u međuvremenu naučili šta jeU retkim slučajevima mogle su se videti veb to što stvarno žele i šta mogu da ostvare u tzv.prezentacije koje su objavljivale aktuelne vesti online okruženju. Danas pod kreiranim vebiz datog mesta i nije bio redak slučaj da tzv. pri- sajtom se ne podrazumeva samo klasična vebvatne inicijative, odnosno veb prezentacije koje prezentacija, već i facebook stranica, aplika-su kreirali aktivni pojedinci, budu mnogo kvali- cija za mobilni telefon, Youtube kanal i sl., tetetnije od zvaničnog veb sajta grada ili opštine. je potrebno dobro osmisliti koji je optimalan način korišćenja pomenutih komponenti veb veb sajtovi gradova i opština kao nastupa. Ukratko, nije jedino važno da veb informativni i medijski portali prezentacija bude tehnički savremeno kreira- od 2004. godine do danas većina veb pre- dRAgAn vARAgIć na, već da sadržaji i način njihovog plasiranjazentacija gradova i opština omogućuje ažur- www.draganvaragic.com budu u kontekstu realnih potreba korisnikano informisanje građana putem objavljivanja veb sajta.aktuelnih vesti, te ovakvi veb sajtovi praktično U tom smislu, kvalitet veb prezentacija gra-postaju značajni informatori dešavanja, naro- sta vremena da bi se došlo do informacije koje dova i opština veoma zavisi od konkretnog zna-čito u manjim sredinama. Međutim, primarni su to usluge dostupne građanima u pojedinim nja kompanija koje kreiraju i održavaju veb saj-fokus na donošenje ažurnih informacija o ak- mestima. Činjenica je da su korisnici ovih uslu- tove. tako, na primer, ukoliko je na poslu izradetivnostima gradova i opština, kao i objavljivanje ga, u onim mestima gde elektronska uprava veb sajta angažovana kompanija koja ima boljaklasičnih vesti iz posmatranog mesta, donekle funkcioniše, uglavnom veoma zadovoljni. ta- znanja i praksu u kreiranju upotrebljivih vebje „zamaglio“ ostvarivanje ostalih važnih ciljeva kođe, činjenica je i da će u narednim godinama sajtova, taj grad/opština imaće kvalitetnije vebopštinskih veb sajtova. usluge e-uprave biti u sve većoj meri dostupne predstavljanje, i suprotno. građanima Srbije i sve kvalitetnije. (ne)funkionisanje servisa primer: Pojedini veb sajtovi gradova i opština elektronske uprave veb sajtovi opština i gradova prema imaju na primer tzv. intro-stranice, od 2007. godine polako počinju da se pojav- potrebama građana na kojima se kao prva stranica vebljuju pojedini servisi elektronske uprave na veb Sledeća faza u razvoju veb sajtova gradova i sajta nalazi samo slika sa izboromprezentacijama opština i gradova, i u zavisnosti opština jeste omogućavanje korisnicima da na jezika. U poslednjih deset i više godinaod kvaliteta organizacije konkretne gradske/ što brži i jednostavniji način dobiju ono zbog poznato je da ovako koncipiraneopštinske uprave, ovakvi servisi manje ili više čega su i posetili određen sajt. prve stranice mogu da umanjeuspešno funkcionišu u praksi. tokom prošle posećenost veb sajtu i za više od jednegodine otvoren je poseban portal za e-upravu primer: Među primerima najbolje svetske trećine, jer jednostavno nisu dovoljnona kojem se sukcesivno pojavljuju nove uslu- prakse kreiranja veb prezentacija informativne.ge koje su građanima dostupne posredstvom gradova, u Evropi se izdvaja veb sajt Da zaključimo, prilikom izrade veb prezenta-interneta. nažalost, korišćenje ovih usluga nije grada Stokholma, a u SAD grada cije pažnju treba da obratimo kako na tehničkepodjednako omogućeno građanima iz svih Sijetla (prikaz pomenutih portala karakteristike, tako i na sadržaj i način njegovogdelova Srbije, pošto nisu sve usluge e-uprave dostupan je na strani br. 16 ovog plasiranja. I mala mesta na internetu mogu po-dostupne u svim mestima. Dodatno, veb sajt e- časopisa). Na pomenutim sajtovima stati velika, ukoliko o prethodno pomenutomuprave nije naročito „intuitivan“, pa zahteva do- korisniku je odmah omogućeno vodimo računa! n4 II LOKALNA SAMOUPRAVA
 5. 5. Savet 5: Multijezički veb sajtovi u odnosu na gradske/opštinske resurse jedan od čestih i velikih proble- ma u gradovima i opštinama jeste obezbeđivanje sredstava za redovno kreiranje veb sadržaja na različitim jezicima, naročito u multinacional- nim sredinama. Svakako je potrebno opredeliti posebne resurse za kreira- nje online sadržaja na jezicima koji su važni za posmatranu opštinu ili grad, ali u slučaju nedostatka sredstava nije pogrešno kreirati tzv. stacionar- ne (nepromenljive) kvalitetne sadrža- je na potrebnim jezicima, dok sadrža- je na jezicima za koje postoje realne potrebe i dostupni ljudski i finansijski resursi treba redovno ažurirati. Savet 6: Primena važnih sadržaja na veb sajtovima gradova i kAkO R azličiti su načini kako doći do predstavljanja, i primeniti pozitivno opština najadekvatnije varijante veb iskustvo drugih na svom portalu. U slučaju vođenja veb sajtova veo- prezentacije grada ili opštine ma je važno redovno pratiti statistike kREIRATI koja bi bila u skladu sa potrebama svojih korisnika. U osnovi, najjedno- Savet 3: Izrada veb sajta može biti poverena i dvema posećenosti, što je poslednjih godina veoma olakšano korišćenjem besplat- sAvrEmENI stavniji i najbolji način saznavanja re- alnih potreba građana jeste u analizi kompanijama Izrada kvalitetne internet prezenta- nih alata (jedan od njih je servis go- ogle analytics). vEb sAJt ponašanja korisnika na postojećem veb sajtu i u anketiranju posetilaca cije grada ili opštine nije jeftina opera- cija! veoma je redak slučaj da u orga- pozicioniranje na opštINE veb sajta. nizaciji koja naručuje izradu veb sajta postoji jedna ili više osoba koje mogu pretraživačima koJI Savet 1: Zahtev za izradu veb sajta definišu osobe koje poznaju potrebe građana uspešno da ocene kvalitet izrađenog veb sajta, kako sa tehničkog, tako i sa sadržajnog aspekta. pretraživanje putem google jeste najčešća aktivnost online korisnika i dobra pozicioniranost veb sajta naoDgovArA od kompanija koje izrađuju veb saj- tove ne možemo očekivati da poznaju kao rešenje ovog problema na- meće se veoma uspešna praksa an- pretraživačima može da donese puno koristi onim organizacijama i pojedin-NA potrEbE potrebe koje veb prezentacija jedne opštine treba da zadovolji, pa je ne- gažovanja dve kompanije za izradu veb sajta - jedna kompanija definiše cima koji imaju svoje veb stranice kao rezultate pretraživanja za određene grAđANA ophodno za njih odgovoriti na pitanje koje su konkretne potrebe građana u radni zadatak izrade veb sajta, kon- troliše sam proces izrade i završni ključne reči. oblast optimizacije veb sajta i nje- datoj lokalnoj zajednici. U sklopu posla kvalitet izrađenog veb sajta, dok govog sadržaja prema zahtevima koji obavljaju u opštinskoj administra- druga kompanija praktično kreira pretraživača (eng. Search engine opti- ciji sigurno postoje zaposleni koje zna- novi ili redefinisani veb sajt. pred- mization, Seo) može se mudro iskoristi ju odgovor na sledeća pitanja: koji su stavljeni pristup izradi veb sajta jeste za privlačenje investitora ili, na primer, najveći problemi sa kojima se suočava skuplji i zahtevniji za upravljanje, ali turista u posmatrano mesto, te aktiv- konkretna opština, koje su njene šanse se na ovaj način osigurava kvalitet nost na optimizaciji veb sajta može biti u privredi ili turizmu, koji su investicio- izrade veb sajta iz ugla dva različita jednako važna koliko i samo kreiranje ni potencijali zajednice, koji su najčešći poslovna entiteta. sadržaja. predlozi, primedbe i zahtevi građana Današnji internet, ukoliko se želi i dr., te ove zaposlene treba uključiti u Savet 4: Veb sajtovi prema potrebama ozbiljnije iskoristiti njegove pred- tim za planiranje izrade veb sajta. ciljnih grupa koje ih koriste nosti i dostupnost, omogućava do- kako su potrebe građana potpuno bre rezultate ukoliko se ispoštuju Savet 2: Definisanje zahteva za različite od potreba koje, na primer, osnovna pravila: sadržaj koji se nudi izradu veb sajta na osnovu imaju potencijalni investitori ili turisti, mora biti kvalitetan i plasiran proučavanja najbolje prakse svaka od ovih ciljnih grupa traži potpu- prema savremenim pravi- veoma je važno proučiti kvalitet- no različite sadržaje i ovakve sadržaje lima online komuni- ne veb prezentacije gradova iz sveta im je potrebno ponuditi na jednom kacije, a shodno i ustanoviti zašto su oni u stručnoj mestu i za svaku ciljnu grupu pojedi- potrebama ko- javnosti tretirani kao primeri dobrog načno. risnika. n Broj 52 l Decembar ‘11 II 5
 6. 6. vEB pREzEnTACIJE lokAlNA sAmouprAvA gORAn TARlAć nA InTERnETUJ OKO POLOViNe oš samo četiri opštine u Srbiji oceni, trenutno nije realan s obzirom građevinske dozvole, informacije o nemaju svoju zvaničnu veb pre- na postojeću društvenu i ekonomsku procedurama i dokumentaciji koju zentaciju. krajem prošle godine GRADOVA i situaciju. je potrebno prikupiti radi dobijanjabilo ih je osam, godinu pre toga 13, a OPštiNA iMA jedna od najvećih generalnih za- određene saglasnosti, kao i ostala2008. čak 47 gradova i opština (ne ra- merki stručne javnosti jeste da su op- potrebna dokumenta za investitore“.čunajući kosovo i Metohiju) nije imalo UVeDeNU štinski sajtovi i dalje statični, bez alata nekim gradovima i opštinama čestosvoje mesto u najvećoj mreži na svetu. e-UPRAVU koji omogućavaju dvosmernu komu- je, kako kaže, dovoljna samo mala poslednje veliko istraživanje na nikaciju sa građanima (foruma ili dis- pomoć sa strane, pa da u potpunostitemu efikasnosti e-komunikacije iz- kusionih grupa), odnosno bez mesta unaprede procedure, poslove i zva-među organa lokalne samouprave na kojima će građani postavljati pita- nično predstavljanje.i građana sprovele su nacionalna nja, polemisati i dobijati odgovore. zamenik direktora Uprave za Di-alijansa za lokalni ekonomski razvoj Izvršna direktorka naLeD-a violeta gitalnu agendu aleksandar Ivić ističe(naLeD) i Balkanska istraživačka mre- jovanović ističe da bi zvaničan veb da je ohrabrujući podatak to da sveža (BIrn), a rezultati koji su objavljeni sajt grada ili opštine svakako treba- opštine imaju pristup internetu, kao ipre šest meseci pokazuju da je od 149 lo da nudi mogućnost dvosmerne da većina ima dovoljan broj računara,jedinica lokalne samouprave koje su komunikacije, kao i da sadrži sve po- mrežne opreme i servera za osnovneanalizirane, polovina uzorka, odno- datke koji su potrebni privredi i zain- potrebe. poslednji dostupni podaci susno 73 grada i opštine, imalo uvedenu teresovanim investitorima. „veoma je iz 2009. godine (istraživanje “analizae-upravu. važno da se sa zvaničnog sajta opšti- stanja Ikt infrastrukture gradova i op- prema podacima Uprave za digi- ne mogu skinuti sva potrebna doku- ština u Srbiji”) kada je zabeleženo datalnu agendu (donedavno republič- menta, na primer vodič za izdavanje u trećini opština polovina zaposlenihki zavod za informatiku i internet),trenutno 59 gradova i opština imasvoje usluge realizovane na njihovomportalu www.euprava.gov.rs, dok po-jedine jedinice lokalne samouprave torade samostalno. InTERvJU lazar n Međutim, kada je reč o kvalitetu aš sagovornik je, osim portala gradaizrađenih veb sajtova, situacija se ra- Beograda, autor sajtova i četiri gradskezlikuje od opštine do opštine. gene- opštine: zvezdare, palilule, Čukariceralni utisak Lazara Boškovića, autoranekoliko veb prezentacija gradova i bošković i Mladenovca. za sajt glavnog grada osvojio je sve značajne domaće nagrade za internet autor višeopština, jeste da razvijenost servisa stvaralaštvo, kao i nekoliko stranih. Iako je gradskih/opštinskihe-uprave kod jednog broja opština dizajniran i programiran još 2006. godine,još nema prelaznu ocenu ni za tzv. veb prezentacija www.beograd.rs je, kaže Bošković, živi dokaznivo 1, koji podrazumeva informacije da je na internetu, ipak, najbitniji - sadržaj.na sajtu o procedurama za opštinske “Možda najbolja pohvala za opštinske sajtoveusluge, a daleko je od nivoa 2, kada jeomogućeno preuzimanje formulara. NJEgovo u čijoj izradi sam učestvovao je to što su mno- gi slični sajtovi širom Srbije prekopirali njihovuprema njegovim rečima, izuzetak čineservisi kao što su izdavanje izvoda iz krAlJEvsko strukturu sadržaja”.matičnih knjiga i uverenja o državljan-stvu, tzv. ‘virtuelni matičar’, gde mnogi vIsočANstvo nÒ Kakva su vam iskustva iz tih poslova? Da li su naručioci posla znali šta žele ili ste im vigradovi i opštine imaju i nivo 3 - po-stojanje elektronskih formulara, takoda se ceo proces obraćanja korisnikaorganima uprave završava posred- SAdRžAJ sugerisali ideje? - U svakom kreativnom poslu ključ uspeha je da stvorite odnos poverenja sa klijentom, tako da on može da se osloni na vaše iskustvostvom interneta. Dalji razvoj servisa i profesionalne standarde. za to je neophodnoe-uprave do nivoa 4 i 5, koji uključuje dobro poznavanje materije iz oblasti lokalnei složene projekte nabavke hardvera i samouprave i njenih svakodnevnih komunika-softvera, izgradnju Ikt infrastrukture i cionih potreba i mogućnosti. ako potencijalniobuku kadrova, prema Boškovićevoj klijent i pored argumentovanog objašnjenja6 II LOKALNA SAMOUPRAVA
 7. 7. poseduje računar na radnom mestu, SAjtOVi Čačka, ade, alibunara, Bačke topole, argumentacija je glasila kako je, upr-dok ih je isti broj u polovini opština Inđije, knjaževca, kule, Lazarevca, pe- kos rastu sadržaja, na portalu www.imao pristup internetu. od 2009. go- OPštiNA tReBA ćinaca, kovačice, kikinde, vršca, Ćupri- novibeograd.rs i dalje lako doći do in-dine, kada je istraživanje sprovedeno, DA NUDe ALAte je, pirota, paraćina... formacija, a teško izgubiti se. još tadado danas situacija se dodatno prome- U dva najpoznatija domaća izbora je ovaj sajt ocenjen kao “opasno uho-nila na bolje. zA DVOSMeRNU najboljih sajtova, jedan je Webfest, dan, ažuran i dobar” i navođen kao KOMUNiKAcijU dok drugi objavljuje časopis “pC “odličan primer šta nas sve lepo čeka A ko je najbolji? SA GRAđANiMA press”, još nema kategorije “lokalna sa razvojem elektronske uprave”. samouprava”. za sada su to grupe “e- “pC press” je prošle godine nagra- niko od sagovornika koje smo kon- uprava” ili “društvo”. dio i sajt www.jazakraljevo.rs koji jetaktirali nije bio spreman da bude su- U dosadašnjim izborima časopisa nastao nakon zemljotresa u kraljevu.dija u nacionalnom šampionatu veb “pC press” gotovo svake godine od Dok je kriza još trajala napravila ga jesajtova lokalnih samouprava. kriteri- 2004. nagrađivan je portal grada Be- grupa aktivista i to je vizuelni pregledjumi po kojima bi oni mogli da se ka- ograda www.beograd.rs. U obrazlo- potresa, oštećenih objekata, saniranihtegorizuju su: preglednost i ažurnost, ženju žirija za 2010. godinu navodi lokacija i lokacija na kojima je (bila)interaktivnost sa građanima i potenci- se kako je to dobar primer komuni- potrebna pomoć.jalnim investitorima, spisak strateških kacije lokalne samouprave sa stanov- zanimljivo je da na Web festu, naj-planova i projekata, ponuda lokacija, ništvom. “gradske vesti se redovno većem regionalnom internet festivaluobjava tendera i oglasa, postojanje vi- ažuriraju, a na postavljena pitanja takmičarskog karaktera u kome no-šejezičnosti i latinične verzije i dr. se (provereno!) dobijaju kvalifikova- minovane sajtove bira publika online Bez ozbiljnog eskpertskog istraži- ni odgovori. kada su vam potrebne glasanjem, ove godine ima najmanjevanja nemoguće je utvrditi zvaničnu komunalne informacije, kada tražite prijavljenih sajtova iz oblasti e-uprava:hijerarhiju, ali se po štampi, forumima neku službu ili jednostavno smišlja- osim hrvatskog portala www.moja-i blogovima kao primeri koje treba te kuda da izađete večeras, beograd. rijeka.hr, srpskog www.borski.okrug.slediti navode sajtovi sledećih grado- rs je dobar početak”. Isto priznanje je gov.rs i crnogorskog www.euprava.va i opština: Beograda i većine grad- pre dve godine dobila i opština novi me, do sada su samo tri lokalne samo-skih opština, valjeva, zrenjanina, niša, Beograd, prva koja se u potpunosti uprave iz Srbije prijavile svoje sajtovenovog Sada, Subotice, jagodine, kra- digitalizovala i stavila sav sadržaj na za glasanje publike: obrenovac, kova-gujevca, Leskovca, Smedereva, Užica, raspolaganje ljudima koji u njoj žive. čica i novi Sad. n oD „grAđANINA INspEktorA“ je ono zbog čega posetioci dolaze i vraćaju Do sEkcIJA ZA DEcu se na sajt. Upravo to je naš posao - da iz svih dostupnih izvora i na sve dostupne načine pre tri godine većina beogradskih opština, a prvi novi Beograd, pokrenula je stranicu prikupimo i obradimo kvalitetan i potpun “građanin inspektor” na kojoj je svako prijavom nereda, smeća, nepropisnog parkiranja i sl., sadržaj budućeg sajta. tako je, na primer, uz opis problema i eventualno fotografiju, mogao da postane „inspektor-frilenser“. Struč- za svaku opštinu kreiran lokalizovani vodič njaci kažu da bi ove sekcije trebalo dodatno unaprediti, odnosno postaviti evidenciju svih i pregled svih važnih opštinskih, gradskih i prijava komunalnih problema i načina na koji su oni rešeni. Isti je predlog i kada je reč o republičkih organa, preduzeća i ustanova, stranici “pitajte predsednika”, pošto najčešće ne postoji evidencija pitanja građana, niti od- sa adresama i telefonima njihovih opštinskih govora koji su im tim povodom dati. ispostava. Bošković ističe da ideja za unapređenje sajtova ima uvek, ali je pitanje da li postoje sred- stva za njihovu realizaciju s obzirom na trenutnu situaciju. na primer: da svaka adresa koja nÒ li i za šta sami koristite sajt opštine na Da se pominje na sajtu bude aktivna i da vodi na lokaciju na interaktivnoj mapi opštine, pove- kojoj živite? zivanje sa društvenim mrežama i uvođenje posebnih odeljaka sajta samo za decu. - Drago mi je da su sve opštine čije smo saj- tove kreirali prihvatile da imaju “kalendar do- gađaja”. to je najčešći razlog da posetim sajt,insistira na pogrešnim zahtevima, na primer - ne postoji nijedan ozbiljan razlog zašto jer se u njemu nalaze informacije o kulturnim,nepotrebno korišćenje flash tehnologije gde ne bi sve gradske opštine u Beogradu imale sportskim i zabavnim događajima. Doduše, nejoj nije mesto, onda za taj posao mora da traži sajtove slične po konceptu, strukturi, dizajnu trude se baš svi da taj kalendar bude što potpu-nekog drugog izvođača. i tehnologiji, jer rade skoro identične poslo- niji, ali biće bolje, nadam se. Оsim toga, često mi ve. Iskustveno se pokazalo da je koncept koji zatreba i kontakt telefon lokalne ko- Naslovne stranice četiri sajta pomenutihnÒ primenjujemo bio podjednako pogodan za munalne službe ili preduzeća, opština izgledaju slično. Da li ste to namerno sve opštine, pa su ga čak i drugi kopirali. ono a ponekad preuzmem i for- uradili, pošto eksperti i inače sugerišu što treba da bude različito je najbitnija stvar mulare za neku od usluga standardizaciju po strukturi i dizajnu? na internetu: sadržaj - tekstovi i ilustracije. to opštinske uprave. n Broj 52 l Decembar ‘11 II 7
 8. 8. Iz UglA STRUčnJAkAS ve brži tempo života i tehno- loški razvoj doveli su do toga da internet servisi širom sveta dRUšTvEnI MEdIJI komuNIkAcIJAkonstantno dobijaju sve veći broj pri-stalica i aktivnih korisnika. Internet jetako postao izuzetno značajan medij bEZ „fIltErA“i istovremeno novi kanal za komuni-kaciju, a time i sastavni deo modernekomunikacije u javnom sektoru. Društveni mediji predstavljaju je-dan od kanala komunikacije koji utiču MIlOš ĐAJIćna promenu načina uspostavljanja www.milosdjajic.comodnosa, a i same komunikacije. onisu trenutno najbrže rastući fenomeni predstavljaju potpunu revoluci- samouprave i funkcionere da pre- noj komunikaciji i razmeni sadržaja,ju u procesu distribuiranja poruka. poznaju i uključe ove moćne alate u čime su pojedinci (naši sugrađani) po-korisnici interneta danas mogu raz- svoje komunikacijske strategije. time stavljeni u fokus svake komunikacije.menjivati lična iskustva, mišljenja, im se pruža mogućnost da direktno Svaki pojedinac, korisnik interneta,fotografije, video materijale i druge komuniciraju sa svojim građanima, zahvaljujući društvenim medijimamultimedijalne sadržaje, ali i informa- nudeći im pravovremene, korisne i kao što su Youtube, facebook, twitter,cije o organizacijama, pojedincima, istinite informacije, i podstičući ih na blog itd. i sam je postao medij i u pri-politikama i idejama koje se njih tiču. dvosmernu komunikaciju. lici je da plasira određeni sadržaj i in-ta vrsta globalne razmene podataka formacije globalno. Sva istraživanja ui povezivanja otvara bezbroj moguć- svetu pokazuju porast uticaja interne-nosti među samim korisnicima inter- ta na stavove ljudi. Internet kao medijneta, a lokalne samouprave i njihove Učešće U ONLiNe preuzima primat u količini informacijačelne ljude dovodi u fokus brojnih OKRUžeNjU PODRAzUMeVA: koje ljudi primaju. Ljudi informacijekonverzacija. sa interneta smatraju verodostojnijim naime, do sada su se svi akteri u Poznavanje i razumevanje ÒÒ Kontinuirano razvijanje ÒÒ nego one koje se pročitaju ili čuju ujavnoj sferi najčešće obraćali građani- zajednice odnosa tradicionalnim medijima.ma putem masovnih medija. Danas, kao i komunikacija uopšte, i onlinekada se informacije prenose u real- Povezivanje i interakciju sa ÒÒ Brzinu reakcije ÒÒ komunikacija je proces (a ne aktiv-nom vremenu, stvari su se promenile. zajednicom (višesmerna nost!) i sastoji se iz nekoliko faza:pojavom društvenih medija internet komunikacija) Transparentnost ÒÒ 1) Obrazovanje - kao i u svakoj novojpreuzima primat koji je imala televizi- oblasti, nužno je savladati osnovnaja i postaje najbrži medij. Sada korisni- Kreiranje, slanje i razmenu ÒÒ Iskrenost ÒÒ teorijska znanja o razvoju, upotrebici interneta imaju servis/platformu na kvalitetnih i značajnih i značaju internet komunikacijskihkojoj u kratkom vremenskom periodu sadržaja kanala, korišćenju društvenih me-mogu podeliti vrednu, zanimljivu i dija i alatima koji se mogu prime-korisnu informaciju. Ljudi sada imaju niti.prostor gde mogu da se povezuju, 2) Praćenje - pojavom interneta do-učestvuju i diskutuju o različitim te- životno obrazovanje dobija značajmama, politikama, odlukama, pona- društvene mreže u punom smislu te reči, jer zahtevašanju... od 2005. godine do danas upotre- od svakog pojedinca svakodnevno ključno je da društveni mediji bom WeB 2.0 tehnologije razvili su se usavršavanje. Svaki dan na nebuomogućavaju društvenu interakciju jedinstveni servisi i alati za komunika- društvenih medija se pojavi neko-i povezivanje, koristeći veoma jed- ciju na internetu - društveni mediji. liko novih zvezdica, tako da komu-nostavnu tehnologiju čime postaju Društveni mediji postaju mesta oko nikaciju na društvenim medijimapristupačni ogromnom broju korisni- kojih se okuplja najveći broj korisnika uvek počinje sa praćenjem i osluš-ka različitih socijalnih karakteristika. interneta. zato ne treba da nas čudi kivanjem tema.njihova osnovna odlika je da omo- što je facebook pred kraj 2010. postao 3) Učešće - tek kasnije, nakon zavr-gućavaju interaktivni dijalog kroz najposećeniji sajt na svetu što govori šene faze praćenja i osluškivanjakreiranje i razmenu sadržaja. pojava o snazi i važnosti društvenih medija i radi upozavanja sa datom temomdruštvenih medija predstavlja zao- velikim mogućnostima za komunika- i alatom, moguće je započeti kon-kret u procesu distribuiranja informa- ciju i učešće. ono što je sigurno jeste kretno učešće davanjem ličnogcija. Danas putem društvenih medija da se menjaju alati, ali koncept uče- doprinosa.ljudi imaju mogućnost da utiču na šća, kreiranja, publikovanja i deljenja 4) Kreiranje sadržaja - proces učešća poruke, objave svoje stavove, mišlje- sadržaja od strane korisnika ostaje. neminovno podrazumeva kreira- nja, traže odgovore putem globalne aktivnosti korisnika interneta nje što kvalitetnijih sadržaja prila-mreže, što primorava jedinice lokalne uglavnom su usmerene ka dvosmer- gođenih korisnicima interneta.8 II LOKALNA SAMOUPRAVA
 9. 9. 5) Saradnja - poslednja i najznačajnija interneta 2008. godine). poslednji po- organizacijama, brendovima i po- faza uspešne organizacijske komu- daci za Srbiju govore o oko 3.000.000 jedincima i koristan kanal za uspo- nikacije na internetu je uspostavlja- otvorenih naloga. stavljanje, održavanje i unapređenje nje odnosa saradnje u kojem lokal- U svetu, a i kod nas, facebook je po- odnosa sa građanima. na samouprava zajedno sa svojim stao značajno komunikacijsko oruđe. osnovna ideja komunikacije na građanima/posetiocima, odnosno ono što je sigurno jeste da nijedna twitteru jeste da se u 140 karakte- članovima te „male“ zajednice organizacija ne može zanemariti nje- ra (dužina jednog SMS-a) prenese (mreže), zajednički kreira sadržaje gov uticaj i to da su njene ciljne grupe svojim pratiocima dobra ideja, raz- dajući online prisustvu u potpuno- skoro sigurno tamo. naravno, ukoliko mišljanja, postavi pitanje, da prepo- sti „društveni“ aspekt. opštine i gradovi žele da budu prisut- ruka, podeli fotografija ili neki link, Slika društvenih medija je široka i ni i na ovom društvenom mediju, oni pozove na događaj i dr. twitter serazvija se svakodnevno. kako bi ko- tome moraju pristupiti strateški i u najlakše može objasniti kao servisrišćenje ovih medija bilo adekvatno i skladu sa njihovom kompletnom ko- posredstvom koga se sa zajednicommerljivo potrebno je stalno učiti, pri- munikacijom. deli ono što je zanimljivo u vašojključiti se konverzaciji na internetu jedini profesionalni način za prisu- okolini i za vašu zajednicu. ono štokoja već postoji i prateći postojeće stvo opštine ili grada na facebook-u je osnovna razlika u odnosu na fa-konverzacije definisati sopstveno je otvaranje „fan page”, odnosno fan cebook jeste da je twitter potpunomesto i imidž na vebu. U tom proce- stranice, nikako ličnog profila ili gru- otvorena mreža, ne postoji tzv. zah-su pomodarstvo i kratkoročni intere- pe. na toj stranici svi fanovi imaju mo- tev za prijateljstvo (friend request),si predstavljaju izrazito loše motive. gućnost da vide sve što se objavi. još nije nužno da pratite nekog ukolikojedini ispravni motiv za uspostavlja- jedna od prednosti fan strane je da on vas prati i obrnuto, te iako senje i vođenje online komunikacije je njen administrator ima potpuni uvid neko ne prati redovno sa njim seželja za povezivanjem sa građanima može komunicirati. to ostavlja pro-i spremnost za uvažavanje signala i stor da se pokaže transparentnostsmernica koje korisnici u tom interak- lokalne samouprave, spremnost itivnom procesu upućuju. zato je za SAVeti zA KORišćeNje FAN StRANice otvorenost za učešće i pitanja građa-svaku lokalnu samoupravu važno da ÒÒ postavljajte na fan Ne Podstičite fanove da daju ÒÒ na. Lokalne samouprave ga sve višetu bude prisutna, a u toj komunikaciji stranu (profil) ono što ni komentare i da učestvuju koriste za brzo širenje informacija,dobronamerna, iskrena i, pre svega, vi ne volite da vidite kao novosti, ali i direktnu komunikacijujedinstvena. novost/obaveštenje Budite svakodnevno ÒÒ sa građanima i rešavanje njihovih veoma često od predstavnika gra- prisutni problema. twitter je jedan moćandova i opština čujemo fraze „opšti- ÒÒ brišite negativne Ne kanal komunikacije u realnom vre-na po meri građana“ ili „opština kao komentare, samo one koji Obavezno odgovarajte na ÒÒ menu, jer je brza i efikasna komuni-servis građana“. Internet i društvene vređaju nečiju ličnost, pol, pitanja kacija ono što korisnici sve više cene.mreže su upravo polje gde se te fraze seksualno, nacionalno, Da nisu samo korisnici ti koji cene ta-na delu dokazuju. prisustvo opština političko, versko Budite korisni vašoj online ÒÒ kvu komunikaciju pokazuje i neko-i gradova na društvenim mrežama opredeljenje zajednici liko primera akcija koje su dobijaleje nešto što će postati standard već pažnju šire javnosti kao što je akcijanakon sledećih izbora. Interneta se #udarnerupe.ne treba plašiti, jer su to novi komu- za one koji su početnici u kori-nikacijski procesi koji se paralelno u statistiku, ne samo broj fanova, već šćenju twitter-a, predlog je da nekodešavaju na globalnom nivou. oni i njihove aktivnosti na stranici, polnu vreme prate ljude/organizacije kojinas teraju da stalno učimo i budemo i starosnu strukturu, broj onih koji su su tu već prihvaćeni i važni članovijoš bolji. kada mogu drugi, zašto ne napustili stranicu (sa datumom) i dr. zajednice, jer će na osnovu njiho-bismo mogli i mi? još uvek nije kasno Sve to je prikazano i grafički. face- vog pisanja vrlo brzo shvatiti na kojida se uključite! book je najkorisniji ukoliko je dobro način i oni treba da se uključe i da povezan sa veb sajtom lokalne samo- prilagode svoje poruke i način ko- Facebook uprave. municiranja. organizacije koje samo objavljuju svoja saopštenja, bez dija- facebook (fB) je danas najmoćnija Twitter loga sa drugim korisnicima, neće bitidruštvena mreža. Lansirana u februa- prihvaćene niti ozbiljno shvaćene.ru 2004. kao komunikaciona platfor- twitter (tW) je trenutno u Srbiji ovo je mesto gde su veliki oni koji suma koja povezuje ljude sa njihovim najbrže rastuća društvena mreža. to počeli ranije i svi koji dolaze mora-prijateljima, kolegama, porodicom ili je servis koji korisnicima interneta ju polako zaslužiti svoj uticaj. onosa onima sa kojima dele zajednička in- omogućava razmenu sadržaja: linko- što korisnici očekuju je da organi-teresovanja. zasniva se na sistemu au- va, fotografija, video materijala, ko- zacija u bukvalnom smislutomatskog obaveštavanja. za veoma mentara, anketa u realnom vremenu ima ljudsko lice. nkratko vreme je stekao popularnost i to potpuno besplatno. twitter jei danas ima više od 700 miliona kori- jedinstvena komunikacijska platfor-snika (koliko je bilo ukupno korisnika ma i dragoceni izvor informacija o Broj 52 l Decembar ‘11 II 9
 10. 10. FACEBOOk „vIRTUElnA kAFA“ MIlkA dOMAnOvIć sA grADoNAčElNIkomz a predstavnike lokalnih vlasti Danas je situacija znatno lakša: po- se česta praksa da i one opštine koje uvek je bilo važno da nađu put sredstvom društvenih mreža moguće su prisutne na facebook-u, na svojoj do građana. U doba društve- je započeti komunikaciju u bilo koje zvaničnoj veb prezentaciji nemajunih medija čini se da komunikacija doba dana i, što je veoma važno, teme link koji vodi do facebook strane. naizmeđu lokalnih vlasti i građana ima mogu inicirati kako predstavnici lokal- prvi pogled ovo nekome može de-neograničene potencijale, naročito nih vlasti, tako i sami građani. kako bi lovati manje važno, ali kada građanizato što građani više ne moraju da VećiNA komunikacija posredstvom društve- putem pretrage na facebook-u poku-čekaju na sastanak sa predsednikom nih medija bila uspešna, potrebno je šaju da pronađu opštinsku/gradskuopštine. GRADOVA i te neograničene potencijale iskoristiti administraciju, suočiće se sa mnoš- nekada je, recimo, jednom meseč- OPštiNA U SRBiji na pravi način. U ovom tekstu poku- tvom stranica i profila istog imena,no postojao termin kada predsednik šaćemo da kroz konkretne primere i sličnog sadržaja i izgleda.opštine prima građane koji iznose iMA NeKOLiKO savete ukažemo na načine pravilne to naročito otežava i činjenica dasvoje probleme (u nekim opštinama PROFiLA NA komunikacije lokalnih vlasti i građana na facebook-u svako može da otvoriova praksa postoji i danas). Međutim, putem facebook-a, trenutno najaktu- profil ili stranicu pod imenom kojeta komunikacija je namenjena ogra- FAceBOOK-U elnije društvene mreže u svetu i kod izabere, te nije dovoljno napisati daničenom broju ljudi, jer nije moguće KOje SU nas. je reč o zvaničnoj facebook stranicida sa vodećim čovekom popričaju UGLAVNOM grada/opštine, već bi trebalo “pove-svi koji bi to i želeli. osim toga, neki Savet 1: Povezivanje i autentičnost zati” facebook i zvanični sajt opštineproblemi zahtevaju hitno rešavanje, KReiRALi gotovo svi gradovi i opštine u Srbiji (postaviti linkove). na taj način kadapa se u čekanju na sledeći termin za ANGAžOVANi imaju svoju internet prezentaciju, dok građani posete veb prezentaciju op- sastanak može izgubiti dragoceno je znatno manji broj onih koji imaju i štine (koje su inače dobro rangirane vreme. POjeDiNci facebook stranu. Međutim, zapaža u pretrazi na google-u za razliku10 II LOKALNA SAMOUPRAVA
 11. 11. od facebook profila) mogu lako pro- OKO 10 ODStO OKO 15 ODStOnaći i zvaničnu opštinsku stranu nafacebook-u. taj korak je prvi, i u tom GRADONAčeLNiKA OD UKUPNO 168smislu najvažniji, jer ukoliko građani i PReDSeDNiKA GRADOVA/OPštiNAnisu u stanju da pronađu svoju opšti- OPštiNA KORiSti iMA zVANičNUnu ili grad na ovoj društvenoj mreži,komunikacija neće biti ostvarena. FAceBOOK zA PRezeNtAcijU NA poželjno je izbegavati suviše for- KOMUNiKAcijU SA OVOj DRUštVeNOjmalan i birokratski jezik. osim što setako štedi vreme, građani u ovom slu- GRAđANiMA MRežičaju stiču utisak da komuniciraju sakonkretnim osobama odnosno pred-stavnicima vlasti koji su tu da im po-mognu u rešavanju problema. S dru- dobar način da se utvrdi šta građane započinju teme i postavljaju pitanja,ge strane, zamerka se može staviti i na zaista zanima. kasnije, kada stranica dok predstavnici vlasti nedovoljnoračun građana, jer postoje primeri da zaživi, najbolji podsticaj za građane podstiču građane na dvosmernu ko-na zvaničnoj facebook strani grada/ da budu aktivni jeste pravovremeno munikaciju.opštine vode online dijalog u kojem odgovaranje na komentare i pitanja. za lokalne lidere je veoma važnose tim istim predstavnicima opštine da upoznaju svoje građane i njihoveobraćaju u trećem licu množine (na Savet 3: Intenzitet aktivnosti probleme i zato se ne treba plašiti kri-primer, „oni treba...“). ova praksa uka- kada je reč o facebook-u, ključna tika i negativnih komentara. Šta više,zuje na dve mogućnosti: ili ne očeku- reč je kontinuitet koji se ogleda u stal- na sve komentare treba odgovaratiju odgovor, već žele samo da kritikuju nom ažuriranju stranice, postavljanju konkretno i argumentovano. ako jeili hvale, ili još ne shvataju da društve- važnih informacija, iniciranju diskusije kritika na mestu, trebalo bi učinitini mediji zaista otvaraju mogućnost i sl. nešto da uzrok kritike nestane i ondadirektne komunikacije sa tzv. nosioci- odgovoriti na komentar.ma funkcija na lokalnom nivou. Savet 4: Selekcija aktivnosti Druga strana aktivnosti je selekcija. Savet 6: Korišćenje prostoraSavet 2: Izgled Facebook strane facebook voli korisnike koji su aktivni, na „mreži“ kada je reč o zvaničnoj facebook ali nije poželjno biti aktivan po svaku retke su bile prilike kada pred-strani grada/opštine, veoma je važno cenu. postovi koji su neinformativni i stavnici vlasti mogu da čuju original-postaviti precizne i ažurne informaci- manje značajni odbijaju korisnike, a ne reakcije građana na neku akciju,je: adresu, broj telefona, e-mail, radno sigurno ne privlače nove. najveći broj reklamu na televiziji, gostovanje navreme, zvaničan sajt (blog, twitter) stranica gradova i opština karakteriše radiju i sl. poznato je da uvek po-i sve informacije koje su građanima veliki broj postavljenih vesti, ali slaba stoje građani koji živo komentarišuod koristi. takođe, važno je postavi- ili gotovo nikakva interakcija, što zna- sve što vide na televiziji ili pročitajuti i „pravila igre“ odnosno upozoriti či da sadržaj treba dodatno prilagodi- u novinama, ali malo je prilika dagrađane da svojim komentarima ne ti potrebama korisnika. predstavnici grada/opštine čuju ovesmeju širiti rasnu, versku ili bilo koju postavlja se pitanje na koji način komentare. facebook je mesto su-drugu vrstu netrpeljivosti, kao i da ne se može prilagoditi sadržaj nameni sreta komentara građana i znatiželjesmeju koristiti psovke i govor koji nije odnosno ciljnoj grupi? Sam facebook lokalnih vlasti.u skladu sa javnom komunikacijom. nudi alate za to: postoje, na primer, Upravo u cilju da potencijali ovogUkoliko se, ipak, pojave takvi sluča- aplikacije uz pomoć kojih se mogu medija budu u potpunosti iskorišćeni,jevi, dopušteno je i poželjno izbrisati vršiti ankete i saznati sta su prioriteti potrebno je biti oprezan i ne pretvo-komentare, što se u drugim slučajevi- i stvarne potrebe građana jedne za- riti facebook stranu u „tablu za sa-ma ne preporučuje, jer bi predstavlja- jednice. opštenja“. Istina je da facebook nudilo vid cenzure. besplatan prostor za oglašavanje, kada su utvrđena pravila igre i kada Savet 5: Akcija i interakcija ali to ne znači da ovaj prostor trebasu građani došli na “virtuelnu kafu“ fiktivno postojanje facebook pretvoriti u oglasnu tablu na koju sesa predsednikom opštine/gradona- stranice ne znači mnogo ukoliko ne samo postavljaju informacije, bez ini-čelnikom ili sa opštinskom odnosno postoji interakcija između vlasnika ciranja dvosmerne komunikacije, dis-gradskom administracijom u celosti, stranice (opštine/grada ili njihovih kusije i žive interakcije. jednosmernopoželjno je otvoriti diskusiju i pod- čelnika) i građana. ako pod pome- „bombardovanje“ informacijama nestaći interakciju. facebook stranica ne nutim podrazumevamo i aktivno donosi rezultate, te društvene medi-treba da bude replika veb sajta opšti- postavljanje sadržaja od strane gra- je treba koristiti pravilno, a u cilju dane ili grada, te na nju ne treba kopirati đana, a ne samo komentarisanje, kroz dijalog čujemo mišlje- sav sadržaj koji je inače dostupan na onda bi retko koja stranica mogla da nja mnogih i rešimo internet prezentaciji. U početku, se pohvali interaktivnošću. na određeni problem osim postavljanja važnih vesti, većini stranica je slaba inte- na zadovoljstvo važno je inicirati diskusiju, jer je to rakcija, građani retko svih. n Broj 52 l Decembar ‘11 II 11
 12. 12. InTERvJU saša paunović FACEBOOk predsednik AlAt ZA uspEšNo rEšAvANJE opštine paraćin, govori o svom iskustvu problEmA grAđANA nÒ koji način ovako Na nima paraćina odnosi se na rešava- uspostavljena komunikacija sa nje lokalnih problema, informisanje građanima olakšava rešavanje građana i odgovaranje na njihova problema? pitanja koja se tiču neke lokalne, pa - facebook pomaže da brže spo- i državne teme. jedina razlika je u znamo probleme. građani će pre uo- tome što sada ima više ljudi koji pra- čiti da postoji neki kvar komunalne te objave na facebook-u i zbog toga infrastrukture ili problem na javnoj ima i više interakcije. površini u odnosu na radnike struč- Sve ono što ih interesuje građani nih službi. radnika nema toliko da bi mogu da saznaju od mene na face- svakog trenutka mogli da prate deša- book-u: od onoga što je zvaničan stav vanja u svakoj ulici u gradu i u selu, opštine, pa do onoga što je moje pri- tako da je korisno da nas građani na vatno mišljenje, ali u tim slučajevima ovaj način upute koje to probleme naglasim da je reč o ličnom mišljenju. treba da rešimo. Ima mnogo primera kada je na nÒ unaprediti komunikaciju Kako osnovu zahteva postavljenih na lokalnih vlasti i građana i koji našoj facebook strani rešen neki bi bili Vaši saveti za opštine problem. reč je o sitnijim, svakod- i gradove koji tek počinju nevnim problemima. oni krupni pro- komunikaciju posredstvom blemi, kao što je izgradnja infrastruk- društvenih medija? ture, nisu nešto što može da se reši - opština paraćin ima svoju face- na osnovu ovakvih zahteva, pošto to book stranu na kojoj se postavlja- zahteva određeno planiranje i, narav- ju zvanične vesti, obaveštenja i sl. www.facebook.com/pages/opština-paraćin/124405384249725 no, velika sredstva. Malih problema Međutim, mislim da je mnogo veća www.facebook.com/paunovicsasa koji su bitni za život građana, na koje interakcija na privatnim profilima i su građani ukazali i mi ih potom u br- facebook stranama lokalnih politi- zom roku rešili, ima zaista mnogo (od čara. Ljudi više vole da razgovarajup redsednik opštine paraćin Saša ukradenog poklopca šahta, pa do sa tačno određenom osobom nego paunović jedan je od najaktiv- sređivanja nekog parka). sa nekim profilom koji predstavlja nijih na facebook-u. poznat službu, te bi moj savet bio da lokalnije po tome što sam veoma redovno nÒ bi po Vama bile prednosti Šta političari ili lokalni službenici koji seažurira svoj profil i aktivno komuni- ovako uspostavljene bave rešavanjem problema građanacira sa građanima. prema njegovim komunikacije sa građanima? treba da imaju i privatnu i službenurečima, upravo građani doprinose - facebook jeste dobar način za stranicu na facebook-u.tome da se lakše uoče određeni pro- „SVe štO ih rešavanje problema građana, ali je i takođe, veoma je važno da te stra-blemi, a samim tim i brže reše. dobar način za informisanje građa- ne budu redovno ažurirane. to znači „Sečenje drveća u parku, zatim iNteReSUje na. kada je reč o rešavanju problema da ukoliko su građani stupili sa vamaodređivanje lokacije na kojoj će biti GRAđANi MOGU koji su osetljive prirode često postoje u kontakt zato što žele informacijepark namenjen kućnim ljubimcima kontroverze u javnosti zašto opština od lokalne samouprave, onda im tei postavljanje igračaka na jednu od DA SAzNAjU nešto radi. nama je od velike koristi ta informacije treba i pružiti. ja održa-javnih površina u gradu, samo su OD MeNe mogućnost da posredstvom facebo- vam svoju facebook stranu i to pre-neke od tema koje su pokrenuli gra- ok-a građane obavestimo šta se radi, poručujem svim političarima. Uko-đani paraćina“, kaže paunović i dodaje POStAVLjANjeM zbog čega se radi i da oni mogu di- liko političari ipak imaju saradnikeda su građani veoma zainteresova- PitANjA NA rektno da pitaju, te da na taj način sve koji će započinjati teme na njihovojni da na facebook stranici predlažu eventualne sumnje bude otklonjene. facebook strani, onda je preporukateme, postavljaju pitanja i iznose svo- FAceBOOK od samog početka korišćenja da saradnici to čine sa svojih naloga,je probleme. StRANi” facebook-a komunikacija sa građa- a ne u ime političara. n12 II LOKALNA SAMOUPRAVA
 13. 13. InTERvJU branimir kuzmanović TvITOM predsednik gradske Do mAtIčArA opštine vračar gućuje da komuniciramo sa poseb- nÒobzirom na reputaciju S nom populacijom koja razume inter- najtviterskije opštine, koji su net i koristi twitter na način da među Vaši saveti za kolege koji do sada sobom brzo komunicira. nisu koristili pomenuti medij ili su početnici u ovoj novoj vrsti nÒ su praktična iskustva Koja komunikacije? koja ste stekli posredstvom - Moj savet za kolege bio bi da komunikacije na Twitteru? prvo urade istraživanje i saznaju ko- - reč je o vrlo praktičnom sredstvu liko ljudi na njihovoj opštini koristi komunikacije, jer fizički ne zahteva da budem prisu- tan u opštini, a mogu da dobijem informaciju o pro- blemu. jednom prilikom od građana sam primio fo- tografiju da u jednoj ulici nedostaje poklopac šahta. ja sam odmah prosledio informaciju tamo gde tre- ba i rešili smo problem za manje od 48 sati. Bilo je i primera kada su ljudi imali problema sa matičnom službom, pa je problem sa matičarem brzo rešen i na taj način smo praktično PRVA twitteR zakazali venčanje preko twittera. to je suština do- KONFeReNcijA brog upravljanja. Ukoliko opština vračar prva je među držav- @Banekuzmanovic želite da budete na usluzi nim institucijama u Srbiji koja je organi- građanima, to znači da zovala twitter konferenciju, a u cilju da morate brzo da reagujete predstavi pogodnosti i prednosti oven a društvenoj mreži twitter i efikasno rešite problem društvene mreže i na taj način dodatno opština vračar je prisutna od koji građanima imaju. unapredi komunikaciju sa građanima. marta i već važi za „ najtvi- prva twitter konferencija održana je 3.terskiju“ opštinu u Srbiji. predsednik nÒ Koliko su građani novembra ove godine i tom prilikom suBranimir kuzmanović kaže da je su- raspoloženi za ovaj naravno, razmenjivani tvitovi.ština dobrog upravljanja mogućnost vid komunikacije sada se brzo reaguje kako bi se rešio opštinskim vlastima?problem koji imaju građani. - populacija koja na ovim prostorima koristinÒ Vas je navelo da počnete da Šta twitter jeste populacija mladih, ur- twitter. Ukoliko vide da je to ozbiljan koristite Twitter? „SUštiNA banih i visoko obrazovanih ljudi. „na procenat biračkog tela, onda moraju - komunikacija sa građanima je kafu sa predsednikom“ radije će doći da pronađu način da komunicirajunajvažnija stvar za nekoga ko želi DOBROG građani starije životne dobi, dok je sa njima. na vračaru twitter koristida dobro rukovodi opštinom. Iz tog UPRAVLjANjA twitter za sada ograničen na mlađu između 5.000 i 6.000 ljudi, što nijerazloga uveli smo različite servise; generaciju. Da biste dobro komunici- zanemarljivo, jer je reč o skoroizmeđu ostalog, građani imaju mo- je U BRzOM rali morate da pokrijete sve ciljne gru- 10 odsto biračkog tela, pagućnost da biraju da li će nam pita- ReAGOVANjU pe i namera otvaranja twitter naloga je moj cilj da čujemnje postaviti elektronskom poštom ili opštine vračar jeste brza komunikaci- mišljenje i ove„na kafi sa predsednikom“. na drugoj NA zAhteVe ja sa mladom, urbanom populacijom značajne grupestrani, twitter je sredstvo koje omo- GRAđANA” koja koristi ovaj društveni medij. ljudi. n Broj 52 l Decembar ‘11 II 13

×