Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knjazevacke novine broj 49

2,590 views

Published on

Čitaj slobodno Knjaževačke novine broj 49

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Knjazevacke novine broj 49

 1. 1. Н ОВЕ www.mc.kcbor.net Информационе Технологије КОМПЈУТЕР ЦЕНТАР БОР доо факс:030422386,427386,458270 19210 Бор, Трг ослобођења 8 office@kcbor.net, www.kcbor.netГОДИНА IV БР. 49, 14. МАРТ 2012. ИЗЛАЗЕ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО, ЦЕНА 20 ДИН. ИЗБОРИ 2012 фото: Б. Филиповић
 2. 2. СТР.  2 ИНФО. НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ ДОК НЕ БУДЕ ЗАКЉУЧЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ О СТАЊУ У ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ КАСНО фото: Владимир Ристић Одборници Скупштине општине кандидата за директора, само су протеклом периоду. Истовремено, од Одборници опозиционог УРС-а нисуКњажевац усвојили су 7. марта закључке очигледан доказ грубе немарности Министарства здравља тражи се и да узимали учешће у расправи по овојкоје је предложило Општинско веће, а директора и Управног одбора, као и коначно општини Књажевац, у скла- тачки дневног реда.који се односе на превазилажење про- непредузимање правих и енергичних ду са Законом о здравственој заштити, На седници је усвојен Предлог од-блема у функционисању Здравственог мера од стране Министарства здравља омогући раздвајање Здравственог цен- луке о организацији и функционисањуцентра. Како се наводи, блокада жиро и самог министра. тра и преузимање оснивачких права цивилне заштите на подрчју општине, арачуна у овој установи траје дуже од Од Владе Републике Србије и ре- над Домом здравља. разматран је и Оперативни план одбра-шест месеци, дуговања према запо- сорног министарства тражи се да Од стране др Љубице Николић, не од поплава за воде 2. реда за 2012.сленима и добављачима, извршним најхитније пронађу право решење председнице Штрајкачког одбора и годину. Дата је и сагласност на програ-судским одлукама достигла су цифру за нормално функционисање Здрав- члана Општинског већа, демантована ме рада Центра за социјални рад “Дрод 200 милиона динара. Неисправна ственог центра, јер ће, у противном, је изјава прослеђена у медијима, по Михајло Ступар” и Фонда солидарнеопрема, недостатак енергената за наступити озбиљне последице по све којој су радници “тобоже” срећни због стамбене изградње. Усвојен је извештајгрејање у време највеће хладноће, не- грађане Књажевца. У закључцима се постављена в.д. директора и управни- о раду ЈП “Боговина”, са финансијскимдостатак зимске опреме за теренска тражи и утврђивање одговорности ка Дома здравља и болнице. Докторка извештајем за 2011. годину, као и Про-возила, игнорисање Управног одбо- досадашњег руководства, директора је нагласила да се нада да ће се време- грам пословања предузећа за 2012.ра да благовремено уради законом и Управног одбора за учињене пропу- ном наћи решење за превазилажење годину.прописани део посла у предлагању сте и ненаменско трошење средстава у нагомиланих проблема, али свакако не На основу Закона о локалним из- у овом тренутку, с обзиром да је остао борима и Статута општине Књажевац, САОПШТЕЊЕ ГИМНАЗИЈЕ “затворени круг” руководства и да су донето је решење о именовању Из- НОВИ КОТЛОВИ ОД досадашњи директор и управник До- ма здравља само извршили “рокаду”. борне комисије општине Књажевац у сталном саставу. С.О.К. - С.Т. НАРЕДНЕ СЕЗОНЕ АСФАЛТИРАЊЕ У ДУБРАВИ Поводом саопштења УРС-а о не- котловима одмах је обавештена ло-давним проблемима са грејањем у кална самоуправа која је по хитномГимназији, директорка Гимназије Сан- поступку обезбедила средства задра Миљковић издала је саопштење: санацију насталог квара. Локална са- У просторијама Дома 3.месне заинтересованих мештана нагласио је да “Због изненадне хаварије на кот- моуправа обећала је и обезбеђивање заједнице Дубрава одржан је саста- грађани Дубраве више неће газити бла-ловима за загревање Књажевачке средстава за нове котлове који би нак мештана и представника локалне то. Дванаест улица биће асфалтирано угимназије у школи није било грејања се уградили и били у функцији од самоправе. Дирекција за развој ,урба- првој, а шест у другој месној заједници.од 27. до 29. фебруара. Одмах по наредне грејне сезоне, како се на- низам и изградњу општине Књажевац Једина обавеза је правично решавањеуоченом квару предузете су ме- ведени проблем не би поновио. и Месна заједница Дубрава програ- правно имовинских односа где је про-ре на санацији, и уз велике напоре Управа школе захваљује се ученици- мима рада за 2012 .годину предвиде- лазак улица споран. По закону се можеизвођача радова квар је саниран у ма, запосленима и родитељима на ли су асфалтирање свих улица у овом покренути поступак експропријације,раним јутарњим часовима 29. фебруа- разумевању и додатним напорима приградском насељу, где су решени који траје најмање годину дана.ра, тако да од 1. марта. грејање школе које су имали у раду у периоду када правно имовински односи и где је На питања заинтересованих мештанатече нормално. О насталом квару на у школи није било грејања.” објективно могуће асфалтирање. одговарао је и Младен Радосављевић, Зоран Милијић, председник 3.мес- председник Општине. ИЈА ЦЕНТ АР не заједнице у Дубрави испред 200 ( vesti.knjazevac.org.rs) ЕД VE Обнова пољских М NO БОР путева КО М Р ПЈ А УТЕР ЦЕ НТ ОСНИВАЧ: Медија центар - Компјутер центар Бор; Председник општине Књажевац је 18.118.000 динара, од чега 10.870.000 ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Звонко Дамњановић, Младен Радосављевић потписао је 6. обезбеђује Министарство, а 7.247.000 РЕДАКЦИЈА: Брана Филиповић, др Витомир Милић, Саша марта у Београду уговор са Министар- општина Књажевац. Тодоровић, Мирослав Радуловић, Златко Јеленковић; ством пољопривреде, трговине, водо- Уговоре о ревитализацији пољских Секретар Редакције: Снежана Јеленковић; DTP: Милан Панић, привреде и шумарства о коришћењу путева са Душаном Петровићем, мини- средстава за уређење пољских путева. стром пољопривреде, трговине, водо- АДРЕСА: Kнеза Милоша 75, (ЗГРАДА „НАПРЕТКА“), 19350 Уговором је предвиђено да се уреди привреде и шумарства, потписало је Књажевац; Телефон: 019/730-020; Факс: 019/730-021; 46 километара атарских путева у оп- још 45 градоначелника и председника e-mail: knjazevacke@kcbor.net; mc@kcbor.net; www.mc.kcbor.net штини Књажевац. Вредност уговора општина у Србији. С.О.К.
 3. 3. СТР.  3 ИНФО. НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ ГЛАСАЛИ Честитка ДС Књажевац поводом кандидатуре за ЕУ НОВО ПОГЛАВЉЕ ЗА БЕБЕ ЕВРОПСКЕ СРБИЈЕ Демократска странка Књажевац  честита свим Добијање статуса кандидата је велики корак каграђанкама и грађанима Књажевца и Србије  остварењу циља коме сви тежимо, а то је модернадобијање кандидатуре  за чланство у  ЕУ. Подсећамо Србија у Европи. За нас Европа није само појам, већда је било и оних који су сумњали да ћемо успети, и представља реалне, конкретне ствари - функционал-упркос томе што је у данашње време понекад теш- не институције, унапређену инфраструктуру, већуко сачувати оптимизам и веру да се сопственим макроекономску, политичку и правну стабилност азалагањем може постићи велика ствар, знали смо тиме и сигурније пословање.да можемо, веровали смо у себе и зато данас славимо Ову победу доживљавамо као велику инспирацију,почетак новог поглавља за европску Србију! али и обавезу да још одлучније наставимо даље. Седмог марта, заједно са члановима Клуба Музеј на капији демократске омладине, на иницијативу младих социјалиста, тридесетак младих организовано Старе планине је потписало петицију у оквиру акције “Гласај за бебе”. Акцију је спровео Центар за креативни развој, у сарадњи са Фондом Б92, и то са циљем укидања ПДВ-а и смањења марже на храну и У Балта Бариловцу настављена је адаптација старе Новац је обезбеђен кроз пројекат, који музеј реализује беби опрему. сеоске школе, која ће бити претворена у Музеј ‘’Стара са УНИЦЕФ-ом, из буџета Општине Књажевац и За успешност акције, на нивоу Републике, по- планина’’. Ради се у унутрашњости објекта, где ће бити Министарства културе. Радови би требало да буду требно је сакупити више од 30 хиљада потписа. реконструисана учионица из прве половине 20. века. завршени до средине маја. К.И. С.Т.Стара планина постаје резерват биосфере Стара планина могла би да буде је нешто резерват биосфере, за њихпроглашена резерватом биосфере, је то гаранција да је природа очувана,уколико се реализује иницијатива Ми- да има здраве хране и друге понуде -нистарства пољопривреде Србије у ок- казала је она.виру Пројекта реформе пољопривреде Лазаревићева је казала и да СрбијаСрбије у транзицији (СТАР), рече- мора да прилагоди законе, да би људино је недавно на представљању те који живе на подручју које је прогла-иницијативе. шено за резерват биосфере имали Предлог да Стара планина, која је финансијску корист што ће одржавати1997. године проглашена за парк при- то подручје, што значи да ће рецимороде, буде проглашена и за резерват добијати новац да не секу шуме.биосфере, подржале су општине на Шта је резерват биосфере?чијој се територији налази - Зајечар, Резерват биосфере су подручјаКњажевац, Димитровград и Пирот.  копнених и обалских екосистема који У склопу припрема за кандидовање су међународно признати унутарПарка природе “Стара планина” за ре- УНЕСКО-вог програма за промовисањезерват биосфере, у оквиру Програ- и приказивање уравнотеженог одно-ма “Човек и биосфера” Организације са између људи и природе “Човек иУједињених нација за образовање, на- биосфера”.уку и културу (УНЕСКО). То су подручја у којима важе три Министарство пољопривреде је - Стара планина је једна од тих тог подручја, али и развој еколошког основна циља - очување природнеангажовало стручњаке који ће општи- подручја која до краја 2014. године тре- туризма. баштине и биоразноликости, одржи-нама помоћи око кампање и припрема ба да се прогласи за резерват биосфере Самостални стручни сарадник за вог развоја и научног истраживања идокументације за кандидадатуру. - казао је он и додао да је покренута и пољопривреду у општини Пирот Вес- праћење. Вођа тима за примену СТАР пројекта иницијатива за успостављање колек- на Лазаревић рекла је агенцији Бета да Програм “Човек и биосфера” постојина подручју Старе планине Сергеј Ива- тивног жига гаранције за производе из програм Министарства пољопривреде од 1970. године, а један од пројекатанов рекао је агенцији Бета да је Про- парка природе. треба да помогне у организацији било је и стварање светске мрежесторим планом Србије предвиђено Консултант кога је ангажовало људима са тог подручја да дођу до циља.  заштићених подручја названих ре-успостављање још четири резерва- Министарство пољопривреде Мајкл - Морамо да се ослонимо сами зервати биосфере. Њихов концепт јета биосфере, поред за сада јединог Грин је казао да резерват биосфере на себе и да се на неки начин ово одређен 1974. године, а први резерватиГолије-Студеница. пружа могућност одрживог развоја подручје брендира. Када људи чују да формирани су 1976. године. (Бета)
 4. 4. СТР.  4 ОГЛЕДАЛО НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ У Заводу за васпитање деце и омладине пуно је таленатованих и надарених НОВО СВЕТЛО НА МИЉКОВИЋЕВУЛЕТЕЋЕ ПАТИКЕ ПОЕЗИЈУЗА ИТАЛИЈАНЕ Уз звуке гитаре, у присуству неколицине љубитеља писане речи, у књажевачком Књижевном клубу “Бранко Миљковић”, одржана је промоција књиге Недељка Богдановића. У делу РЕЧ И ПЕС- МА-Утва златокрила Бранка Миљковића, аутор је осмотрио један циклус песама са лексикографске На ликовном конкурсу компаније „Falc East“ из стране и једанаест песама (176 стихова) претворио Књажевца, под називом „Моје патике“, Миклеску Лука у речник. Петар добио је једну од награда за цртеж. У издању Филозофског факултета у Нишу, - Око идеје за цртеж помогао му је васпитач Дарко у оквиру пројекта Лексиколошка проучавања Динић, а све остало је дело његових руку дело. Цртао југоисточне Србије, књига је угледала светлост је „летеће“ патике, што и цртеж, као и слова на њему, дана у новембру прошле године. показују. Добио је диплому и патике по избору, као Богдановић каже да резултат овог истраживања и остала награђена деца из града. По узору на цртеж, може деловати обесхрабрујуће, пошто “љубитеља ова италијанска компанија направила је модел патика поезије неће задовољити јер му је повредјен по којима ће се итадити и патике за продају – по- доживљај, а неће задовољити ни стручњака, јер носно истиче директорка, додавши да је диплому и му никаква перфекција у опису неће много прибли- награђене патике Завод изложио на свом штанду на жити поетско дело. Ипак, човек ради не само зарад недавно одржаном Првом сајму социјале у Београду. оног што је сада, већ и зарад будућности. Бранко - У установи је веома развијена и стоно-тениска је српски језик умео упесмити, сада је ред да се У Заводу за васпитање деце и омладине, установи секција у коју су укључено пуно деце , с тим што се поетски валери несумњивог песничког дотигнућасоцијалне заштите за смештај деце са поремећајем у издвајају Душан Златаров и Алексансар Ђинђић. Они уграде у рећник, у језик као целину.”понашању, постигнути су одлични резултати. На при- су на општинском такмичењу освојили прво место Соња Стојановићмер: Нада Метушев је на међународном литерарном и пласирали се на регионално такмичење, одржа-конкурсу, који је организовао часопис„Људи говоре“, но у Сокобањи. У јакој конкуренцији освојили судобила награду са још две девојчице из Дечјег села. треће место. Жељни су доказивања и постизањаЧасопис је дело наших људи који живе у Канади, из- још бољих резултата, тако да су припреме кре-лази четири пута годишње, а један од аутора је и нуле одмах након Сокобање. И Мирко Павловићпрофесор књижевности Радомир Батуран. Конкурс поседује несвакидашњи таленат , јер због својеје 2010. године био отворен за сву децу основних и грађе и конституције може да ради разноразне исредњих школа у Србији, а до краја 2011. за децу из неуобичајене акробације својствене само врхунскимустанова социјалне заштите. акробатама – каже директорка Петровић. -По стручној оцени уредника ових новина, радовинаграђених девојчица оцењени су одличним. На- - У Заводу бораве и веома музикална и спортски надарена деца, те овим путем позивамо све људе ПРОМОВИСАНАграда коју ће добити Нада, али и остале девојчице,износи 100 долара – рекла је за „Књажевачке“ Весна добре воље да се без предрасуда друже и играју са нама, да нам помогну ако могу, али и да имају пози- КЊИГА „СУЗАПетровић, директорка Завода за васпитање деце иомладине. тивно мишљење о нама – порука је Весне Петровић. С.Т. СКАМЕЊЕНА“ ‘’Шприцерфест’’ Народна библиотека “Његош” представила је СЕМИНАРИ књигу Љубише Рајковића Кожељца о епитафима Култура - с неких тимочких гробаља “Суза скамењена”. О 20. и 21. априла књизи и вечитим темама живота и смрти говорили су Радиша Драгићевић, књижевник, Дејан Крстић, теорија и Други по реду ‘’Шприцерфест’’ и Сајам предузет- етнолог и антрополог, Витомир Стевановић, про- фесор филозофије и Љубиша Рајковић Кожељац, пракса ништва ПРВИСИ, биће одржани 20. и 21. априла у аутор. Књажевцу. Србији ће бити представљена најбоља Промоција је одржана 1. марта, у читаоници вина и највернији поштоваоци шприцера, мала и Народне библиотеке “Његош“. У Зајечару ће у среду 14. марта,  бити одржан средња предузећа. Кроз пратеће програме, посе- Н.Б.Њ. семинар ‘’Програм култура - теорија и пракса’’. тиоци ће уживати у музици староградских и дувач- ОБРАЗОВНИ ТУРИЗАМ Реч је о пројекту који представља финансијски ких оркестара и специјалитетима домаће кухиње. инструмент за акције сарадње у области културе у периоду од јануара 2007. до 31. децембра 2013. Организатори ‘’Шприцерфеста’’ и Сајма ПРВИСИ су Удружење ‘’Манифесто’’, Удружење приватних пред- ДЕЦА КАМПУЈУ године. Сврха овог програма је да унапреди сарадњу у области културе међу европским узетника и Удружење произвођача природних вина и ракија, у сарадњи са Општином Књажевац и Домом У ВРШЦУ чиниоцима у овој области. Сваке године, у ок- културе Књажевац. К.И. Шесторо деце из књажевачких основних школа виру Програма, објављују се конкурси за сред- ства намењена пројектима који се односе на ФИлмски учествује у Дечјем кампу Црвеног крста Вршац. У оквиру УНИЦЕФ-овог програма за продршку сценске уметности, музику, културно наслеђе, ликовне уметности, књижевност и превођење. програм (МАРТ) развоју образовног туризма, Завичајни музеј по- средовао је да шесторо деце из књажевачких ос- Приступање Програму ‘’Култура 2007-2013’’ Фимови који ће се приказивати у Дому културе новних школа учествује у кампу, који организује институцијама омогућава конкурисање за сред- у Књажевцу за март месец су : 13. и 14. 03. Шерлок Црвени крст Вршца. До четвртка, деца ће боравити ства фондова Европске уније и равноправно Холмс: Игра сенки, 20. и 21. 03. Мисија Спасити Божић, у Вршцу, где ће проћи део активности предвиђених учествовање у европским пројектима. К.И. 27. и 28.03 Мушкарци који мрзе жене К.В. програмом ‘’Шаренило Баната’’. К.И.
 5. 5. СТР.  5 ОГЛЕДАЛО НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ ЂОКА КОЛАРАЦ ПРВО СЕ ЗАЉУБИО У НАШЕ ВИНО Сећања на „Вилу Цветковић“, касније на „Вилу Џервин“, на дивног богаташа и хотелијера београдског ЂОРЂА ЦВЕТКОВИЋА Пише Љиљана Вујин Миљевић Са које год стране да долазите у досађивао све док му овај није прона- у наше животе као комшија од „тачно револуционарима у предратно и оку-Књажевац: друмом из Ниша, Зајечара, шао одговарајуће место за кућу. Иначе, преко пута“ и пријатељ наших рођака пационо време (ја сам увек мислилаСоко Бање или из Пирота преко Кал- Ђорђе (Ђока) Цветковић-Коларац, по- Милошевића. да је то чинио првенствено баш збогне, или жељезницом из Ниша, или из реклом из села Колари код Београда Памтим га као старог (у оно моје Моше, јер су били стварно пријатељи-Зајечара, прво што угледате је мали за- (ономад читам, кажу да је био родом детиње време сви преко двадесет го- „мој пријатељ Моша“-говорио је), па мумак на брду изнад вароши. Некад се то из Књажевца), па отуда овај надимак и дина били су ми стари) господина увек је то била препорука за повраћај делазвало „Вила Цветковић“, сада ово здање нема никакве везе са чувеним Илијом, беспрекорно негованог и дотераног, са конфисковане имовине.сви,чак и ретки преостали староседео- такође из Колара, великим задужбина- жирадо шеширом на глави, лептир маш- Вилу је реновирао од подрумаци, зову „Вила Џервин“. У мојим првим ром београдским. ном и камашнама. И неизбежним лаки- до крова, односно куле. Однекуда сесећањима, ово здање било је насељено Ђорђе Коларац је био хотелијер, раним штапом у руци и марамицом у појавио намештај какав вероватно ни-породицама војних руководилаца, не власник хотела „КОЛАРАЦ“ на садашњем малом џепу. Али су ми остали у сећању и ко у Књажевцу није имао ни пре рата,знам зашто, али претежно босанског Тргу Републике у Београду, отприли- љубазност зачуђујућа за особу његовог ни у то време. Мене је посебно импре-порекла. Књажевац је у то послератно ке тамо где се сада налази тај „стакле- дотадашњег статуса и паметни савети сионирао сат постављен у просторијивреме, као погранична зона, био пун нац“. У Књажевац су га довела вина које је био спреман да дâ. Једном при- код главног улаза, а чини ми се да јевојске. Често сам била у вили, јер сам која је набављао за тај свој хотел. А ликом када је мој отац у лову изгубио допирао од пода до плафона.се играла са децом нових станара. Сада, главни снабдевач био му је чувени новчаник са целом платом примљеном Многе одлуке у каснијем животу до-са ове дистанце, у сећању на те дане Књажевчанин Милош А. Милошевић, претходеног дана и документима, чула носила сам вођена неким причама изсу ми бомбардовањем оштећена кула трговац, лиферант и народни посланик. сам га како му „држи предавање“:“ Како живота овог паметног човека. Младимна врху и козе и јарићи у пространој Касније су се и ородили брачном везом то? Ја сам кроз своје руке пропуштао нараштајима вероватно ће бити смешно,приземној кухињи са подом и зидовима Ђокине усвојенице, која је наследила тешке милионе и никада нисам изгубио али између осталог, захваљујући њему,поплочаним керамичким плочицама, део његове имовине (укључујући и ви- ни марамицу. Ви да изгубите новчаник први пут сам се још као дете возилакоје су за мене биле новост. Смешна лу, коју је касније преузео „Џервин“ у са целом платом.Шта ће Вам цела плата таксијем по Београду, први пут у животууспомена.Могуће због контраста, који замену за стан и неки новчани износ) у новчанику кад идете у лов?“ сам видела и користила лифт и то баш усам и ја тада некако могла да уочим. и Милошевог сина. Он сам није имао тој његовој петоспратници. деце. Било је прича да има неког младог ПОМАГАО И Мислим да сам још била студент КОЛАРАЦ И блиског рођака, али мени о томе није МОШУ ПИЈАДЕ када сам сазнала да њега више нема. “СТАКЛЕНАЦ” познато ништа ближе. Сахрањен је у гробници на Западном Нови поредак њега није омео у књажевачком гробљу, баш преко пута Објекат није велики. Грађен је за од- УТОЧИШТЕ У његовим предратним навикама. Није виле која је сада на неки начин симболмор, пре вероватно из личне потребе КЊАЖЕВЦУ давао ни пет пара за разне забране и Књажевца, а коју је он толико волео.да се задовољи нека жеља, или замисао нова наметнута правила. Недеља ујутру Из писања мојих књажевачких фејсбукиз времена када власник није био оно Ратни ветрови „одували“ су већи део била је резервисана за одлазак у цркву пријатеља видим да је вила Цветковићшто је, што добром женидбом, што соп- богатства које је Ђорђе Цветковић по- на јутрење, или како се то већ звало.Сви (или Џервин), ноћно стециште сумњивихственим напорним радом и успешним седовао (хотел је срушен у неком од празници такође. То је био његов живот особа, кажу наркомана. Кад сам ушпекулисањем, постао. Судећи по томе бомбардовања Београда, петоспратни- и никога се није тицало како га он живи. Књажевцу, видим и сама да је у горемда је, иако не из ових крајева, у тој вили ца на углу преко пута Дома војске у Бе- Често је путовао у Београд неким по- стању, него кад су у њој чуване козе.и завршио свој богат живот, а имао је, ограду му је после рата конфискована, слом и видело се да није без средстава. Кад год посетим Књажевац, одем иупркос бурним догађајима, који га ни- као и остале непокретности, па и ова Била сам гимназијалка када су му на то Западно гробље. Тамо сада има ви-су довели баш до просјачког штапа, и вила у Књажевцу). Тако је овај предрат- вратили вилу у Књажевцу и један стан ше оних за које ме вежу успомене, негодругих, можда чак по њега повољнијих ни богаташ остао чак и без крова над у поменутој петоспратници у Београду. на књажевачким улицама. И оних којимогућности. Мислим да је за градњу главом. Али не и без сретстава, јер је, Да ли је добио натраг још нешто од своје су Књажевцу, свесно или не, оставилисвоје летње куће изабрао баш ову ва- предвиђајући след догађаја, склонио одузете имовине, није ми познато. Ис- симболе. Кад чујем шум ветра кроз гра-рош из разлога што су му се и место велики део своје покретне имовине „на поставило се да је био мецена, или како не стогодишњих гробљанских борова,и људи допали. Сећам се да је једном сигурно“, највероватније у Швајцарску. се сада то каже, спонзор београдским учини ми се да чујем неке давне гласовеприликом у разговору са мојом мајком Прибежиште је нашао код познатим сликарима, међу којима и и према њима видим неке заборављенерекао да се у Књажевац „заљубио“ кад усвојенице и зета у делу куће пријатеља Моши Пијаде, а такође је у свом хотелу ликове међу којима и доминантног Ђокеје први пут дошао и да је пријатељу Милоша у Књажевцу. Тако је он ушао омогућавао безбедне сусрете будућим Коларца.
 6. 6. СТР.  6 ЗАПИС НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕОДКОНОБАРАДОФАРМЕРАПородица Виденовићостала без посла у граду ивећ осам година производитри врсте сира До пре шест година није оскудевамо ни у шуми-прича Угоститљество је продато, старачке куће. На пример,ни сањао да ће отићи из Саша Виденовић, некадашњи туристичка фирма је реорга- у Јаковцу са 230 житељаграда и вратити се у родно узорни угоститељски радник низована, радници су остали само је један ђак. Да несело, да ће напустити белу са вредним признањима у без посла. Њих двоје нису говорим о старопланин-салу ресторана Експрес у својој струци. имали куд него у завичај. ским селима Репушници,Бору и шефовско место Супруга Весна завршила -Произведем и више од Папратни , Стањинцу, Ал-и посветити се – фарми је турситичку школу, радила 1.000 литара одличног ви- динцу, где је један, два иликрава музара. Исто је учи- је у хотелима, упознала свет. на. Има и воћа, поврћа , ме- ни један становник. Ипак,нила и супруга (радила у Није заборавила село. Ни на- да. Ради се пуно. Не бих се верујем у боље дане, ваљдаопштинској Туристичкој поран рад у стаји и на њиви. више враћао у град, близу ће држава да схвати да јеорганизацији Бора) и, тад -Обоје смо сељачка деца. сам петој деценији живо- српски сељак изнео земљутешка срца, оставила ас- Истина је да нисмо раније та. Мој Мањинац је ближи и у рату и миру и да ни-фалт и са двогодишњим били привезани за сеоско Минићеву и Књажевцу и има кад није затајио-одлучансином у наручју кренула домаћинство, али времена живота. Другде је вазда горе. је наш саговорник.у Мањинац, десет кило- су се променила, ко те пита Мало је младих, углавном су Б.Филиповићметара од Минићева у где си и шта јеси,књажевачком крају. Град- него имаш ли нов-ски живот замењен је, пре- ца. А до пара се неко ноћи, за тежак сељачки, долази лако. Схва-углавном фармерски. И, тили смо да је такогле чуда, веле суседи, нису и кренули у новисе покајали. живот. Највише -И зашто би кад имамо продајемо сир, три,свега и свачега, Не оку- четри врсте. Можедевамо ни у чему. Нисмо да се заради. Данасстрепели за топлу собу је килограм 320, 340ни на највећим снегу и динара. Све се рас-леду, на минус 20 и више, прода на борскојјер дрва је у изобиљу. Од пијаци. Саша је та-хране нема шта нема. Све мо сваке суботе исами производемо. Имамо недеље-објашњавадесет крава и - 13 хектара домаћица.земље. Стигнемо на време Бор с у напу-да намиримо стоку, али и стили 2006. го-да обрадимо сваки педаљ дине када су иморанице. Има и пашњака, фирме отишле Стара кућа у Алдинцуливаде, детелине. Не “под лед”. Сашино
 7. 7. СТР.  7 ЗАПИС НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ СТАРЕ КУЋЕ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ Стара планина је, не са- приђем до родне Папратне, амо по живописној природи, чим гране пролеће једва чекамбиосфери, исконској лепоти да обиђем домаћинство. Обена сваком кораку, позната и куће су отворена за намерникепо старим српским кућама и пријатеље. Обе су ми драге икаквих је ретко срести у Ев- никад их нећу напустити. Це-ропи. Иако одавно напуштене лог лета, готово сваког викенда,или остареле под бременом путујем од Бора до Папратне. Јер,година ове лепотице и данас то је део историје и незаборав-одолевају. Понека и служи на- ног детињства, младости која јеследници да наврате у летњем остала у планинској врлети, напериоду. Стара села и старе, старом огњишту-прича др Витауглавном напуштене куће пле- Милић, један од ретких који нине патином, сведоче о давним данас не заборавља родни крај.временима, људима и животу И не открива – да је једини у Па-којег више нема. пратни саградио нову, налик на -Један сам од ретких који старе куће, убеђен да је то дугје, поред старе куће, сагра- према свом, давно напуштеномдио и нову. Зими не могу да селу. Б.Ф.
 8. 8. СТР.  8 ЉУДИ НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ Фељтон: Књажевачки академици, у свету признати (проф. др драгољуб дража павловић) УТЕМЕЉИО ИСТОРИЈСКУ НАУКУ У СРБА Академик др Драгољуб-Дража Павловић, редовни професор историјских наука на Великој школи и Универзитета у Београду и први председник Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1919. године (1866-1920.). Овај текст, као и претходна два о књажевачким акдемицима, објављен је у монофрафији издатој поводом 135 година Књажевачке гимназије. скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1919. го- дине у Београду, као и истак- нути члан Радикалне странке Николе Пашића. Био је високо уважаван у научним и поли- тичким срединама. Признања, дела Није познато која је све признања добијао, али чињенице да је био први пред- седник Народне скупштине Др Драгољуб Павловић Краљевине Срба, Хрвата ирођен је 16. јуна. 1866. године Словенаца, и члан ужег руко-у Књажевцу од оца Милије, И академик Павловић био је ђак водства Радикалне странке усудије Окружног суда у Књажевачке гимназије Србији, петпоставља се да јеКњажевцу, а касније адвока- добитник многих друштве-та у Зајечару. Основну шко- школе изабран је 1901. годи- Објавио је велики број струч- них и научних признања. Дрлу завршио је у Књажевцу, а не. Краљевим указом од 27. них и научних радова из об- Драгољуб-Дража Павловићнижу Гимназију у Књажевцу фебруара 1905., када је и ос- ласти народне историје. Он се читаво време бавиои Зајечару. Вишу гимназију нован Београдски универзи- је, између осталог, научно за- историјском наком, посебнозавршава у Нишу 1884. После тет, постављен је за редовног сновао и протумачио сврху и историјом XVIII века, историјомГимназије уписује Велику шко- професора, као један од осам карактер аустријске окупације европских народа, Јужних Сло-лу и, сторијско-филилошки од- првих, наименованих профе- Србије 1718-1739. године и вена и Срба. У тој области дао јесек, коју завршава 1888. у Бео- сора ове институције. Умро је аустро-турског рата 1788- велики допринос историјскојграду. Након завршетка Висо- 1920. године у Београду. 1791.о преузимању српских науци, стекао звање академикаке школе постављен је за про- добровољаца у своју војску са историјских наука и постао ре-фесора зајечарске Гимназије. Научни рад примамљивим образложењем довни члан Српске краљевскеПрофесорски испит положио да се боре за ослобођење академије наука.је 1891. и исте године послат је Др Павловић је рано био Срба од турске власти као Неки радови из његовеу Беч због упознавања са ра- заинтересован за историјске део хришћана на Балкану и библиографије: докторскадом у средњим школама. На- науке. И као студент Велике закључио да су тај рат во- дисертација: О борби за на-кон једногодишњег боравка у школе у Београду и професор дили српски добровољачки ционалитет угарских СрбаБечу вратио се у Србију, где је средњих школа увек је био оп- одреди под главном коман- 1848. и 1849. године. Тибин-постављен за професора бе- седнут модерном историјом дом аустријских генерала, а ген, 1895, Личност у историји,оградске Учитељске школе. коју је темељно студирао у не толико аустријска редовна Историзам и национализам. 4.Идуће 1893. године отишао је Србији, Бечу и Немачкој на војска. Култура и ратови. Уједињењеу Немачку, где је у Фрајбургу којој је и стекао звање доктора Др Драгољуб Павловић Немачке, Пожеравачки мири Тибингену наставио студије историјских наука. Доктор- је, због научних вредности 1718, прилог историји Кочинеисторијских наука и ту, 1895 ги- ирао је у Тибингену са темом: његових историјских радова, Крајине, Србија и српски по-одине, одбранио докторску О борби за националитет изабран је најпре за допис- крет у Угарској 1848-1849, При-дисертацију. По повратку из угарских Срба у 1848. и 1849. ног члана, а затим и редов- ступно предавање из новијеНемачке поново је постављен године. Пре и после доктор- ног члана Српске краљевске историје, Србија у времеза професора Учитељске ата писао је и објавио многе академија наука. Говорио је последњег аустријско-турскогшколе у Београду. Убрзо је радове из историје Европе, немачки и француски језик. рата (1788-1791), Покрети упремештен у Књажевац, где историје Јужних Словена и Босни и Албанији против ре-је неко време био професор Срба и то из периода док су Друштвени рад форми Махмуда II (1913). Ау-Књажевачке ниже гимназије, Срби били под туђинском тори овог текста, објављенога потом и III београдске влашћу. Бавио се и проблеми- Као високи научни рад- у публикацији о 135 годинаГимназије. Године 1897. из- ма теорије историје. Својим ник др Павловић био је и Књажевачке гимназије, изви-абран је за ванредног профе- теоријским студијама дао је друштвено активан. Постао нили су се породици академи-сора Велике школе у Београ- допринос развоју историјске је члан многих друштвених ка Павловића што нису билиду за предмет Нова историја. науке и утемељењу критич- удружења тога времена. Био у могућности да опширнијеЗа редовног професора ове ке историографије у Србији. је и први председник Народне прикажу његов живот и дело.
 9. 9. СТР.  9 РАСКРШЋА НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ Разговор СА ПРЕДСЕДНИКОМ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА КЊАЖЕВАЧКЕ субвенције ЗА запошљавањЕ ГИМНАЗИЈЕ, СТЕФАНОМ РАНЂЕЛОВИЋЕМ ТРУДНИЦА И САМИ КРОЈИМО МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА ПОСЛОДАВЦИМА СВОЈУ БУДУЋНОСТ 200.000 ДИНАРА са председником, потпредседником Шта планирате да урадите? Скупштина општине Књажевац и секретаром. Парламента је тако -У планује оснивање шаховске донела је одлуку о субвенцијама организован да свако одељење има секције и додатних предавања о раз- за запошљавање трудница, само- два представника. Они заступају став личитим темама. Наравно, до краја храних родитеља и младих брач- одељења. Приликом реализовања не- године ће сигурно бити још журки. них парова у општини Књажевац ке акције прикључује нам се одређени (‘’Сл. лист општине Књажевац’’ број ученика који нису у Парламенту, Да ли вам при раду помажу неки број 10/2011). Средства за ове на- али су заинтересовани и вољни да професори? мене обезбеђена су у буџету оп- помогну. -Професор Миљан Јеремић увекје штине Књажевац за 2012. годину. на располагању, он је и координатор Право на субвенцију могу оства- Која су актуелна питања на Парламента. Увек можемо да се обра- рити послодавци - предузетници састанцима? титимо било ком професору за помоћ. и председници управних одбора/ -Последњи састанци су протекли у директори привредних друштава планирању журке у сали Техничке шко- -Колико често имате састанке и са територије општине Књажевац, ле. Овом приликом сарађивали смо са како их заказујете? под условима предвиђеним на- Ђачким парламентом Техничке школе -Састанке држимо по потреби, није веденом одлуком. Субвенција се и то веома успешно. Такође, састанци конкретно одређен термин већ радимо послодавцу исплаћује једнократно На који начин је организован нам протичу у разговору о постојећим по договору. Састанке сазива председ- након закључења уговора у износу рад Парламента у Књажевачкој проблемима и могућим решењима. ник Парламента. од 200.000 динара. гимназији питали смо Стефана Ближе информације о усло- Ранђеловића, председника Ђачког Које идеје је до сада реализовао -Шта би желео да истакнеш реци- вима за остваривање права на парлеманета у почетку разговора за Парламент? мо као слоган за Парламент? субвенцију могу се добити у згради„Нове књажевачке новине“. -Имали смо неколико акција од -Наш слоган је у мишљељу да јединка општине Књажевац, ул. Милоша -Парламент Књажевачке гимназије почетка ове школске године. Првен- не можемо ништа, док уједињени Обилића 1, канцеларија број 42, бр. има организацију кооринаторског ствено, ту је еколошка акција чишћења мењамо своју будућност. тел. 731-623, лок. 133. Контакт особетипа, где је професор координатор школе. Бавили смо се и различитим Ирена Тошић су Гордана Раденковић и Ивана АлЂачког парламента и у коме сарађује едукацијма. ексић. С.О.К. Нега коже у зимским месецима 3.у кожи се синтетише витамин Д зони чело-нос-брада и заштитни фактор против УВ зрака, 4.садржи компоненте чула Хладноћа, ветар , као и сув ваздух јер се од њих треба штитити и у току 5.има имунобиолошку улогу у загрејаним просторијама могу да зимских месеци. Нега руку треба да 6.естетска улога и др. утичу на здравље и изглед ваше коже. буде свакодневна, јер су руке поред Нега коже има велики значај. Само У зимским данима кожа може постати лица доста изложене спољашњим здрава кожа може да обавља функције осетљива на инфекције. утицајима хладног и сувог ваздуха. Др Драгана Митровић за које је предодређена, али такође да Различита годишња доба само Приликом изласка,обавезно је ношење Здравствени центар Књажевац, обавља и своју естетску улогу. Меди- стављају нагласак на различите до- рукавица, поред коришћења одређене Служба за здравствену заштиту цинска нега је права нега(терапија за датне потребе коже, па је зими тако креме. Пилинг коже је потребно ра- предшколске и школске деце са негу коже прописана од стране здрав- потребна хранљива нега и заштита од дити и у зимским месецима. Поред медицином спорта и саветова- ствених радника) која се примењује у исушивања. Сува и испуцала кожа се спољашње неге,редовном хигијеном лиштем за младе зависности од старости човека,његовог прво примети на лицу, уснама и кожи и коришћењем средстава за негу у ви- здравственог стања и типа коже човека. на рукама, па управо те делове треба ду купки, лосиона и крема, исхрана (па Кожа је највећи орган тела.У про- Постоје различити типови коже: додатно заштитити зими. у зимским хладним месецима једитесеку, површина коже је 1,5-2 метра 1.нормална кожа-чиста мека, Да би кожа нормално обављала што више цитрусног воћа, кивија, затимквадратна, а има просечну тежину око еластична своју функцију и током зиме,потребно поврћа, јер су они сазвезници наше15 кг(зависи од уздраста,пола,тежине 2.сува кожа-кожа са мање сјаја, је да се заштите усне неким од хидра- коже) и уношење довољне количинечовека). склона појави бора и иритацијама тантних балсама за усне. Због тога течности су значајни. Бављење физич- Кожа има више функција: 3.осетљива кожа-нежна,често што је лице можда део тела који је ком активношћу је исто битно за здрав 1.она је граница тела према спољној светлијег тена, склона иритацијама у зимским месецима најизложенији изглед и функцију коже.средини 4.масна кожа-маснија,склона спољашњим утицајима, потребно је НЕГУЈТЕ СВОЈУ КОЖУ!!! 2.један је од регулатора телесне инфекцијама, појави акни да се његова кожа хидрира неком кре- НЕГА КОЖЕ НИЈЕ ЛУКСУЗ,ОНАтемпературе 5.комбинован тип коже најчешће у мом за хидратацију која такође садржи ЗНАЧИ ЗДРАВЉЕ!!!
 10. 10. СТР.  10 СЕЛО НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ Актуелности у пољопривреди ЗИМСКА И РАНА ПРОЛЕЋНА ЗАШТИТА ВОЋАКА Живорад Јовановић, дипл. инж. пољ.пројект менаџер за рурални развој, Агенција за развој општине Књажевац Тренутно је, увелико, актуелноорезивање воћака. А посла има много собзиром да се до скора није могло ућиу воћњаке. Треба одстранити , осим су-вишних ластара и заражене и измрзледелове. Уједно и снимити здравственостање и присутне штеточине у засади-ма. Па према томе и планирати зимску у потпуности, али се смањује њихова Проузроковач презимљава у облику ластарима.Највећи број аскуса дозревазаштиту воћњака. бројност за наредну вегетацију и мицелије, у рак ранама у кори зара- у фази отварања пупољака , али се мо- У периоду од опадања лишћа до примењују се само за оне штетне врсте жених гранчица и у мумифицираним же продужити у зависности од времен-бубрења пупољака, паразити и ште- где има ефекта . Ову операцију треба плодовима. Прва операција је ре- ских прилика. Прва заштита почиње саточине које су се интензивно храниле извршити одмах након орезивања и зидба а онда хемијска заштита, пред кретањем вегетације бакарним препа-и размножавале на воћкама и виновој изношења грана из воћњака а то је крај пуцање пупољака неким од бакар- ратима , до фазе мишјих ушију. Erwiniaлози, мирују у одређеном стадијуму, фебруара почетак марта. Третирање них препарата, Cuproxat, Cuprozin, amilivora-проузроковач бактериознеотпорном на ниске температуре. Да би обавити по лепом, тихом и сунчаном Bakaroksihlorid и другим. Taphrina палежи јабучастих воћних врста. Овајсе утврдило њихово присуство неоп- времену, на температури већој од 7 º pruni- проузроковач рогача шљиве је паразит презимљава у рак ранама находно је прегледати засаде под воћем и Ц. Темељно опрскати (окупати) воћку паразит који може уништити и до 80% гранама и стаблу. Пре свега је обавезновиновом лозом током зимског периода – чокот. Ако је око стабла суво лишће, плодова шљиве.Паразит презимљава орезивење и до 50 цм испод зараженихи на основу утврђеног стања одлучити опрскати и њега Код нас је регистро- у виду мицелије испод љуспица места и уклањање орезаних грана изда ли има потребе за зимским трет- вано више препарата, за сузбијање пупољака и на гранчицама у облику воћњака и њихово спаљивање. Резид-маном. Такође, пре зимског прскања презимљавајућих форми инсеката, аскоспора. Нема секундарних зараза. бу обавити по сувом и топлом временунеопходно је обавити механичко за зимско и рано пролећно прскање: Против овог паразита применити бал- да се бактеријски ексудат не би пренеосузбијање штетних организама. Зим- Belol, Galmin, Belo ulje. Овим препа- карне препарате у фази пред отварање на здраве делове биљке. Прибор заско прскање се изводи за сузбијање , ратима се додају бакарна средства. На пупољка. Venturia inaequalis –проуз- резидбу обавезни дезинфиковати. Сапрезимљавајућих форми паразита ( ис- тржишту постоје и готове комбинације роковач чађаве пегавости и краставо- заштитом се почиње од фазе пуцањапод коре у пазуху пупољака у опалом минералног уља и бакарних препара- сти плодова јабуке и крушке. Паразит пупољака бакарним препаратима илишћу) и штеточина. А ту су : та (Crveno ulje, Plavo ulje) и оне иду презимљава у изумрлом лишћу на наставља се до цветања зато што се • Биљне ваши – током зиме се до кретања вегетације ( фаза мишјих површини земљишта, а код крушке и на заражавање врши у фази цветања. ЗА ЛЕПШИмогу приметити повијене гране што ушију). Концентрација ових препаратаје знак већег присуства ових штето- је различита за различите воћне врстечина, презимљавају у стадијуму јаја и винову лозу и пре примене обавезнона једногодишњим и двогодишњим треба прочитати упутство произвођача. ВИТКОВАЦгранама и у пазуху пупољака, Препарати на бази минералних уља ко- • Смотавци – јабукин, шљивин, ристе се до почетка кретања вегетације.бресквин, црвени и сиви смотавац Ранопролећним третирањем севоћних пупољака, презимљавају у смањује потенцијал проузрокова-облику гусенице испод коре а неке и ча болести код воћака. Најопаснијиу изгриженим коморицама на местима проузроковачи болести су: Tahrina На иницијативу Слободана било на добром гласу, првенственоорезивања и у другим заклонима. deformans-проузроковач коврџавости Антонијевића, председника Са- захваљујући тадашњој популарној • Крушкине буве Psylla spp.- листа брескве. Инфекција се врши у фа- вета Месне заједнице Витковца емиси „Од њиве до трпезе“, коју јепрезимљава имаго, зимске форме зи пуцања и отварања пупољака. Због обновљена је традиционална про- водио и уређивао познати нови-обично испод опалог лишћа. тога у то време бресква треба да буде слава Светог Трифуна. нар Захарије Трнавчевић– истиче • Гриње –презимљавају у облику јаја заштићена. Пред пуцање пупољака по- - Након паузе од десет година, Антонијевић посећајући на одличнуна кори, у наборима коре и на местима требно је обавити третирање неким обележавање ове виноградарске сарадњу са локалном самоуправом,гранања. бакарним препаратом а у фази пуцања славе у нашем селу поново је ак- тако да је у овој години планира- • Штитасте ваши – презимљавају на пупољака (појаве зелене тачке на те- туелно. Традиција мора да се на- но уређивање сеоског дома. Бићестаблу и гранама воћака меном пупољку) применити препарат стави, јер је и Витковац, али и цео посађене липе на месту где је не- Зимско заштита има за циљ да Dakoflo 720, Elekt-500 у количини од књажевачки крај, у земљи и свету када била школа. Предвиђено је исмањи бројност штеточина, које су 2,5 л/ха, Syllit 400 SC – 0,25%. Monilinia познат и признат по добром ви- уређење речног корита, чишћењесе пренамножиле током вегетације. laxa,Monilinia fructigena- изазивач ну и гостопримљивим људима. И пропуста и поправка некатегориса-Прскањем се не уништавају штеточине сушења цветова,гранчица ,плодова. у некадашњој СФРЈ, наше село је них путева. С.Т.

×