Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกและเด็กแต่ละวัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ เพ

978 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกและเด็กแต่ละวัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ เพ

  1. 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกและเด็กแต่ละวัยเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องให้ความสนใจ เพราะเป็นวัยเริ่มต้นเมื่อกำาเนิดมา การดูแลเอาใจสีอย่างถูกต้องจะทำาให้วัยทารกและวัยเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์ส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย เด็กจะเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์กระทั่งหลังคลอด ร่างกายและสมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 0-6 ปี แรกของชีวิต ขบวนการที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ พัฒ นาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (maturity)ของอวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ทำาให้เพิ่ม ความสามารถของระบบและบุคคลให้ทำาหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำาสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคลนั้นพัฒ นาการของเด็ก จะแบ่ง ออกเป็น 6 ด้า นดัง นี้ 1. พัฒนาการด้าน ร่างกาย 2. พัฒนาการด้าน การรับรู้ 3. พัฒนาการด้าน สติปัญญา 4. พัฒนาการด้าน ภาษา 5. พัฒนาการด้าน อารมณ์ 6. พัฒนาการด้าน สังคม พฤติกรรมและทักษะชีวิตของมนุษย์ได้จากการเรียนรู้และการสะสมประสบการณ์ การเรียนรู้ทักษะบางอย่างจะง่ายและ ประสบความสำาเร็จในช่วงเวลาหนึ่งมากกว่าอีกเวลาหนึ่งและสังคมจะคาดหวังให้เด็กแต่ละคนทำาพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ได้ ในแต่ละช่วงอายุของบุคคล พัฒ นาการที่ส ำา คัญ ในแต่ล ะวัย วัย ทารก (0-2 ปี) อายุ 0-6 สัปดาห์ เด็กมองหน้าแม่ ทำาเสียงใน ลำาคอ ฟังเสียงคุยแล้วยิ้มตอบ
  2. 2. อายุ 4-6 เดือ นจำาหน้าแม่ได้ ส่งเสียงอ้อแอ้ และยิ้มตามเสียง เด็กสามารถเอื้อมคว้าจับ สิ่งของมาเข้าปาก อายุ 6-9 เดือ นสามารถแยกเสียงของแม่ได้ เริ่มแยกแยะความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ชัดเจน เด็กจำาหน้าแม่ได้ เด็กจะแสดงอาการแปลก หน้ากับผู้ที่ไม่ คุ้นเคย และจะติดแม่ เรียกว่า กลัวคนแปลกหน้า (Stranger anxiety) อายุ 9-12 เดือ นเด็กมีความผูกพันใกล้ชิด กับผู้เลี้ยงดู (Attachment)และจะติดผู้เลี้ยงดู เมื่อต้องแยกจากพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู เด็กจะ ร้องไห้และร้องตาม เมื่อพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูกลับ มา เด็กจะแสดงความดีใจโผเข้าหาและเข้า มาคลอเคลีย เด็กวัยนี้จะเริ่มกลัวการ พลัดพราก (Separation anxiety)อายุ 12-18 เดือ น เด็กหัดเดินและชอบสำารวจ ระยะนี้เด็กจะกระตือรือร้นที่จะสำารวจสิ่งแวดล้อมค้นหาสิ่งแปลกใหม่เด็กมัก จะใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสำารวจตรวจตรา ดังนั้นควรระมัดระวังสิ่งที่เป็นอันตราย - ในวัยนี้เด็กจะทดสอบสิ่งต่างๆ และดูผลของการกระทำาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าพอใจเด็กจะโยนของเล่น ว่าจะตกลงมาอย่างไร ถ้าพอใจเด็กจะโยนซำ้า ถ้าไม่พอใจเด็กจะหยุดหรือหาวิธีอื่นๆบางครั้งเด็กจะกรีดร้องจะเอาของมาโยนอีก - เด็กเริ่มพูดได้ เป็นคำาๆอย่างน้อย 10คำาอายุ 18-24 เดือ น- เด็กเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็ว และจดจำาคำาศัพท์ได้ดีอายุ 2-3 ปี - เด็กเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น - เด็กรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลหนึ่งที่แยกจากสภาพแวดล้อม ทำาให้เด็กต้องการเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะ พยายาม ทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง เช่น จับช้อนตักอาหารเอง เด็กจึงมีพฤติกรรมต่อต้าน (Negativism)ชอบพูดว่า “ไม่” “ไม่เอา” “ไม่ทำา” เป็นต้น

×