Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paměť a spolupráce – drobné příklady ze Zlínského kraje

Příspěvek se zamýšlí nad možnostmi spolupráce paměťových institucí (knihoven, muzeí, archivů, galerií) a jejich přínosy pro uživatele. Uvádí příklady několika projektů ve Zlínském kraji.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Paměť a spolupráce – drobné příklady ze Zlínského kraje

 1. 1. Paměť a spolupráce – drobné příklady ze Zlínského kraje PhDr. Zdeňka Friedlová, Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Seminář o spolupráci knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje 27. květen 2010, Moravské zemské muzeum Brno
 2. 2. Obsah • Paměťové instituce ve ZK a jejich knihovny • Předpoklady a motivace pro spolupráci • Konkurence v oblasti služeb jako důvod pro spolupráci • Paměť a změna • Trendy spolupráce • Role krajské knihovny • Základní formy a oblasti spolupráce • Příklady spolupráce
 3. 3. Paměťové instituce ve ZK, které mají specializované knihovny • muzea: 2 zřizovaná státem, 4 krajem, 4 městy • knihovna Arcibiskupského zámku v Kroměříži • Krajská galerie výtvarných umění • 4 státní / okresní archivy (součást MZA) • NPU v Kroměříži • hvězdárna Valašské Meziříčí • 9 základních knihoven se specializovaným fondem je v evidenci MK ČR a jsou veřejně přístupné • Univerzitní knihovna Univerzity Tomáše Bati
 4. 4. Co máme společného • Uchování, ochrana, zpřístupnění kulturního dědictví – společná role paměťových institucí • Současný trend – důraz na zpřístupnění a zveřejnění, orientace na uživatele, uspokojení jeho potřeb • Záchrana ohrožených dokumentů, artefaktů, archiválií • Technologická integrace – digitalizace sbírek, výměna záznamů, virtuální katalogy, sdílení metadat… • Omezené finanční prostředky, nezbytnost získávat je z různých zdrojů
 5. 5. Konkurence v kulturních a vzdělávacích službách • Nepůsobíme ve vzduchoprázdnu. • Informace, zážitky, znalosti nabízí další subjekty a soupeří s námi o klienty. • Internet jako síť služeb. • Mobilní elektronická zařízení, soukromé datové sklady • Konkurence - motivace pro spolupráci
 6. 6. Paměť a změna • Hledejme "mezeru na trhu". • Učme se správně ptát, co lidé chtějí a reagovat na to. • Buďme otevření novým možnostem, změnám životního stylu, nárokům uživatelům. • Zachovejme si a zdůrazněme to, co je pro nás specifické, co u nás lidé očekávají a oceňují: kvalita, odbornost, spolehlivost, systematičnost, zakotvenost v čase, nezávislost, dostupnost, vstřícnost. • Přidejme, co je potěší a možná překvapí: nadhled, pružnost, humor, prolínání stylů, atraktivnost, dynamika.
 7. 7. Můžeme si vybrat, co nám v této cestě pomůže • Spolupráce, koexistence, konkurence, boj • Vstřícnost, sympatie, lhostejnost, ignorance, nevraživost • Inovace, tvůrčí přístup, zajímavá práce, rutina, úpadek, zánik
 8. 8. Krásné místo, kde se něco děje • Knihovna (muzeum, galerie, archiv) - krásné místo, kde se něco děje a kde chci být. Z vystoupení Tomáše Řeháka na semináři knihoven Zlínského kraje, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 26. 5. 2010 • Prostor jako služba • Informace, znalosti, zážitky
 9. 9. Trendy spolupráce paměťových institucí ve Zlínském kraji Minulost: • spolupráce především na místní úrovni, nahodilé jednotlivé akce založené často na osobních vztazích Současnost: • od spolupráce jednotlivců a knihoven ke spolupráci institucí, • od vzájemné informovanosti ke společným projektům, • od nahodilosti k systematičnosti ??? • rozšiřování oblastí spolupráce (odborné činnosti, záchrana kult. dědictví, společná dramaturgie akcí pro veřejnost, marketing, propagace,...) • synergické efekty budoucí společné existence muzea, knihovny a galerie ve Zlíně
 10. 10. Možné překážky a problémy spolupráce • komplikovaná situace archívů, které nejsou právními subjekty • ne všechny knihovny paměťových institucí jsou zaevidovány => nelze jim poskytnout všechny služby • různá míra zainteresovanosti jednotlivých knihoven a institucí na spolupráci • nebezpečí převážení konkurence nad spoluprací • formálnost spolupráce • neochota ke spolupráci
 11. 11. Role krajské knihovny • Informace, komunikace • Organizace a koordinace • Dodržování standardů • Odborná pomoc • Iniciativa • Přímá účast v projektech
 12. 12. Role samosprávy • Koncepční materiály • Společné propagační materiály • Podpora společných projektů • Metodické dny, setkávání zástupců PI
 13. 13. Základní formy spolupráce PI ve Zlínském kraji • Vzdělávání - kursy, přednášky, vzdělávací cykly • Odborné poradenství (zavádění AKS, digitalizace,.. ) • Semináře, exkurze, porady • Ochranné reformátování • Ediční činnost • Regionální databáze, portály • Kulturní a vzdělávací akce/cykly akcí • Spolupráce při akvizici
 14. 14. Drobné příklady vybranné především s ohledem na služby PI veřejnosti
 15. 15. Běžné formy spolupráce • vzdělávání pro pracovníky muzejních a jiných knihoven • společné semináře (1–2× ročně) • spolupráce při akvizici (elektronická diskusní skupina Region ZK) • vzájemná pomoc při propagaci akcí, marketing
 16. 16. Ochranné reformátování • Periodika Sdělení, Zlín, Naše Pravda o ca 45 000 stran, analýza, kompletace, bibliografická práce... o KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Moravský zemský archiv - SOkA Zlín a pracoviště Zlín (Baťa / Svit) o http://dlib.kfbz.cz/ • Kroměřížské noviny a Velehrad o Muzeum Kroměřížska o KKFB - metodická pomoc • (Projekt Digitální knihovna ZK)
 17. 17. Edice Zlínský kraj • 20 publikací vydáno ve spolupráci PI • V edici vydáno celkem 31 publikací • Záměr: postupné zpřístupnění publikací vydávaných v Edici Zlínský kraj v elektronické podobě • http://www.kfbz.cz/edicni_cinnost.htm
 18. 18. Časopis ZVUK Zlínského kraje • Zlín – Vsetín – Uherské Hradiště – Kroměříž • První číslo – 1990 • Vydavatelé – 4 muzea a knihovna • Aktuálně dvojčíslo – jaro / léto 2010 + jubilejní retro-číslo • http://www.kfbz.cz/zvuk.htm
 19. 19. www.frantisekbartos.cz
 20. 20. kfbz.cz/katalogzk.htm
 21. 21. kfbz.cz/mistopis
 22. 22. Pořady pro veřejnost a pro školy • historický cyklus Rozumíme historii?! (archiv) • Zlínské Vánoce + Martinská obchůzka (muzeum, ZUŠ) • představení publikací vydaných PI (muzeum, archiv) • Muzejní a galerijní noc • Besedy pro školy připravené společně s muzeem - F. Bartoš (v rámci i mimo Rok F. Bartoše) • Jak nás baví večerníčky (provázanost s výstavou) • Čtení o Baťovi (galerie, muzeum, UTB)
 23. 23. Krajské kulturní a vzdělávací centrum Krajská knihovna Františka Bartoše Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská galerie výtvarného umění Zlín © A.D.N.S., s.r.o.
 24. 24. © A.D.N.S., s.r.o. Děkujeme za pozvání a za Vaši pozornost.

×