Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tyden knihoven_test vysledky

824 views

Published on

Výsledky soutěže Test znalostí o poezii (Týden knihoven 2010).

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tyden knihoven_test vysledky

  1. 1. Týden knihoven 2010 Test znalostí o poezii: VÝSLEDKY! pro ţáky 2. stupně ZŠ Jméno : ……………………………….. Třída: …………………………………. 1) Která starořecká báseň vypráví mýtus o trojské válce? a) Ílias b) Odyssea c) Mahábháráta 2) Jak se jmenoval hrdina trojské války, který byl zranitelný pouze na patě? a) Odysseus b) Achilles  c) Agamemnón 3) Jak říkáme básni, která vypráví nějaký děj? a) lyrická b) epická  c) dramatická 4) Jak se jmenují hlavní hrdinové slavné Máchovy epické básně „ Máj“? a) Vilém a Jarmila b) Radúz a Mahulena c) Ruslan a Ludmila 5) Jaké národnosti je středověký rytířský epos „Píseň o Nibelunzích“? a) francouzská b) ruská c) německá 
  2. 2. 6) Jak se jmenuje báseň Friedricha Schillera, kterou proslavil Beethoven ve své „Deváté symfonii“? a) Óda na mladost b) Óda na radost  c) Óda na ţalost 7) Kdo byl ve středověku trubadúr? a) potulný muzikant, který kromě hudby a zpěvu bavil diváky i cvičením zvířat a kouzly b) zpěvák, který písně zpíval a sám je i skládal  c) kejklíř 8) Která z následujících básní nepatří do Erbenovy „Kytice“? a) Polednice b) Dceřina kletba c) Osiřelo dítě  9) Jaké básnické ţánry tvořil František Ladislav Čelakovský? a) balady  b) bajky c) epigramy 10) Kterou z následujících sbírek nenapsal Jan Neruda? a) Písně kosmické b) Prosté motivy c) Večerní písně  11) Který z následujících básníků studoval v Břeclavi a měl silný vztah k Moravě? a) Jaroslav Seifert b) Jan Skácel c) František Hrubín
  3. 3. 12) Anglický básník Eduard Lear proslul ţertovným básnickým útvarem, kterému se říká „nonsensové pětiverší“. Jak se tento útvar nazývá cizím slovem? a) apokryf b) sonet c) limerick  13) Který současný básník píše humornou poezii i krátké aforismy? a) Jiří Ţáček  b) Jan Zahradníček c) Karel Šiktanc 14) Co je aforismus? a) drobný dramatický útvar v rozsahu jednoho jednání b) náhrobní nápis ve verších c) vtipná, stručná, často satiricky či ironicky zabarvená myšlenka vyjadřující obecnou pravdu; můţe pouţít protiklad, rozpor nebo přirovnání  15) Kterou z následujících sbírek nenapsal Jiří Ţáček? a) Rýmy pro kočku a pod psa b) Pro slepičí kvoč c) Jak mi dupou králíci 

×