Brainstorming

2,616 views

Published on

Brainstorming for educational purposes - animations used

Published in: Education

Brainstorming

 1. 1. www.vsfs.cz<br />PROFESSIONAL ENGLISH IN USE<br />MARKETING<br />Unit 12 - Brainstorming<br />
 2. 2. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />BRAINSTORMING<br />BRAINSTORMING<br />
 3. 3. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Brainstorming is a technique used to ________________ . <br />BRAINSTORMING<br />What is brainstorming used for?<br />generate ideas<br />BRAINSTORMING<br />
 4. 4. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />BRAINSTORMING<br />Suggesting <br />and <br />building on ideas<br />Brainstorming<br />session<br />Brainstorming<br />techniques<br />
 5. 5. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />BRAINSTORMING<br />team members<br />Brainstorming<br />session<br />leader<br />scribe<br />
 6. 6. www.vsfs.cz<br />Brainstorming ____________ participants play different roles. <br />BRAINSTORMING<br />team<br />BRAINSTORMING<br />team members<br />leader<br />scribe<br />BRAINSTORMING<br />
 7. 7. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />BRAINSTORMING<br />SESSION<br />... before the<br /><ul><li>define a problemstatement</li></ul>Whosejobisit?<br />...the leader‘s!<br />
 8. 8. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br /><ul><li>focus on the aim of the session</li></ul>Problem<br />statement<br /><ul><li> must be open enough
 9. 9. must allow innovative thinking</li></ul>‚How to sell more of our biscuits?‘<br />
 10. 10. BRAINSTORMING<br />All ideas are welcome<br />No judgements accepted<br />No criticisms accepted<br />No evaluation of ideas<br />Be open to original ideas<br />No ownership of ideas<br />Ground rules for brainstorming<br />BRAINSTORMING<br />RULES<br />
 11. 11. a clear concise description of the issues that<br />need to be addressed by a brainstorming team<br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />problem statement<br />
 12. 12. a brainstorming team consists of<br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />a leader<br />a scribe<br />team members<br />
 13. 13. It needs tof__________ the aim of the session, but must also be open enough to allow i_____________ thinking.<br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Problem statement<br />focus on<br />innovative<br />
 14. 14. <ul><li>do not j________ orc_______the ideas of </li></ul>the other members <br /><ul><li>do not e__________ideas (= give your opinion </li></ul>about ideas) immediately, they can be <br />m_________ (altered, changed) later<br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Ground rules for brainstorming<br />judge<br />criticize<br />evaluate<br />modified<br />
 15. 15. <ul><li>the __________ of ideas is more important than </li></ul>the __________<br /><ul><li>no _______________ of ideas (= the ideas belong </li></ul>to the group)<br /><ul><li>participants should “______________” (build on) </li></ul>other people’s ideas <br />www.vsfs.cz<br />Ground rules for brainstorming<br />quantity<br />quality<br />ownership<br />‚hitchhike on‘<br />
 16. 16. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />to look at a problem <br />from a newand different angle<br />think out <br />of the box<br />think out of the box<br />think _____ _____ _____ _____<br />THE BOX<br />
 17. 17. A common technique in brainstorming is to use a r_________ w____ as a s_____ p____ for possible solutions.<br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Brainstorming techniques - 1<br />random word<br />starting point<br />
 18. 18. You play with the combination of w________ until you find a promising new combination. This technique is called c_______p_____ . <br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Brainstorming techniques - 2<br />words <br />combinatory play<br />
 19. 19. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />‚Ask novel questions‘ that will stimulate creative answers.<br />Brainstorming techniques - 3<br />n......... questions<br />new questions<br />novel questions <br />d......... questions<br />different questions<br />
 20. 20. You may need <br />‚to get the creative juice flowing‘ <br />and encourage people <br />‚to think out of the box‘. <br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Brainstorming techniques <br />uvolnit kreativitu<br />mysletnekonvenčně<br />
 21. 21. Brainstorming session online<br />www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Watch the short animation<br />‚IDEALYST‘<br />http://www.ams-inc.com/video/idealyst.htm<br />
 22. 22. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />Answer the following question based on<br />‚IDEALYST‘<br />pair work<br />Why are brainstorming team participants anonymous? <br />no office politics<br />How does the ‚IDEALYST‘ reward systemwork?<br />each creative idea = 1 point<br />points = cash<br />Why ‚IDEALYST‘?<br />differentiation<br />intentional misspelling<br />
 23. 23. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br />How to sell more of our biscuits? <br />whole group work brainstorming<br />
 24. 24. BRAINSTORMING<br />Give the English equivalent <br />1<br />Rád bych vám všem připomenul základní pravidla dříve než začneme.<br />I‘d like to remind you all of the ground rules before we start.<br />Doufám, že jste přemýšleli o zadání problému, které jsem vám zaslal emailem.<br />I hope you‘ve been thinking about the problem statement I emailed you.<br />2<br />Dnes potřebujeme inovativní přemýšlení/uvažování nad názvem nového výrobku.<br />Today we need innovative thinking for a new product name.<br />3<br />4<br />Nebojte se podstoupit riziko – nikdo vás nebude kritizovat.<br />Don‘t be afraid to take risks – no one will criticize you.<br />5<br />Takže, náhodné slovo je ‚máslo‘.<br />So, the random word is ‚butter‘.<br />
 25. 25. BRAINSTORMING<br />Give the English equivalent <br />6<br />Děkuji za velmi produktivní schůzku, při které jsme hledali kreativní nápady.<br />Thanks for a very productive brainstorming session.<br />Dnes hledáme dvouslovný název pro informační zpravodaj.<br />Today we are looking for a two-word title for the newsletter.<br />7<br />Všichni znáte pravidla – začněme!<br />You all know the rules – let‘s get started!<br />8<br />9<br />Dobrý návrh!<br />Good suggestion!<br />10<br />To se mně líbí – to mně přivání na myšlenku, že jsem doma.<br />I like that –it makes me think about being at home.<br />
 26. 26. BRAINSTORMING<br />Find a suitable verb<br /> other people‘s ideas<br />h……… o...<br />hitchhike on<br />build on<br />expand on<br />d…………….<br /> a problem statement<br />define<br /> the aim of the discussion<br />f…… o…<br />focus on<br /> innovative thinking<br />a…………….<br />allow<br /> out of the box<br />t…………….<br />think<br /> random word generator<br />u………........<br />use<br /> misspelling random word generator<br />www.vsfs.cz<br />
 27. 27. BRAINSTORMING<br />Use these collocations in a sentence<br />Make collocations<br />combinatory <br />word<br />play<br />thinking<br />random<br />word<br />idea<br />technique<br />brainstorming <br />play<br />thinking<br />innovative<br />technique<br />creative<br />idea<br />
 28. 28. www.vsfs.cz<br />BRAINSTORMING<br /> misspelling random word generator<br /> What it is good for?<br /> Explain it, please. <br />group work<br />
 29. 29. BRAINSTORMING<br />Brainstorming - summary<br />whole group work<br />Summarize what you know about brainstorming<br />
 30. 30. BRAINSTORMING<br />Home assignment<br />Page 31<br />Exercises 12.1 – 12.4<br />www.vsfs.cz<br />

×