Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JAARGANG 4, NR 8, DECEMBER 2010JeugdenCo               VOOR PROFESSIONALS IN DE JEUGDSECTOR         ...
Sociale media: potentiële goudmijn voor jeugdzorgWat hieronderstaat, weet uwcliënt allang                 ...
games doen over oorzaken, gevolgen en                     feiten. Daaraan koppel je een site met digi-...
Leeswijzer voor                         sociale-mediabeten                    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Probeer ‘vrienden’ te worden met betrokkenen, (ex-)cliënten en jeugdigen"

591 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Probeer ‘vrienden’ te worden met betrokkenen, (ex-)cliënten en jeugdigen"

 1. 1. JAARGANG 4, NR 8, DECEMBER 2010JeugdenCo VOOR PROFESSIONALS IN DE JEUGDSECTOR CLIËNT BEZUINIGEN? ZET DE Sociale media ! ZELF AAN HET WERK MISBRUIK: OUD-DIRECTEUR OVER jn Twitter en Skype zi ‘PROTOCOLLEN HELP EN NIET’ rg goudmijn voor jeugdzo VINCENT FELITTI: ’MISH ANDELDE EERDER’ KINDEREN STERVEN
 2. 2. Sociale media: potentiële goudmijn voor jeugdzorgWat hieronderstaat, weet uwcliënt allang | voor professionals in de jeugdsectorVacature jeugdzorgprofessionalAantal uren: 32 flexibel.In bezit van rijbewijs online-vaardigheden en smartphone.Je werkt vanuit ons kantoor onderweg, thuis, etc.Twitter over deze vacature! Ontmoet je nieuwe collega’s via YouTube of 13 JeugdenCo |chat! Vind meer vacatures op onze LinkedIn-groep! door Merel van DorpVia Twitter binnen vijf minuten een zijn antwoord. Een eigen chatsite vindtcrisisbed vinden. Even via de chat je hij onnodig. “MSN is gratis. Zelfs min-cliënt voorthelpen. Met LinkedIn ken- der begaafden in mijn bestand kunnennis delen met ketenpartners. Digitale ermee overweg. Je kunt chatten ondersociale media hebben ongekende een andere naam en de sessie afscher-mogelijkheden, maar de jeugdzorgwe- men voor buitenstaanders.”reld benut ze nauwelijks. Een handvolorganisaties werkt er op beperkte Skypen met autistenschaal mee. Beleid op dit punt is er Met skypen, mailen, sms’en en chattennauwelijks. kan Coster vaker éven contact opne-Individuele hulpverleners pionieren. men. Een fysieke afspraak kost meerZoals Wim Coster, die als zelfstandige tijd om te plannen, duurt langer enhulp verleent aan jeugd en volwasse- komt vaak te laat: de actuele hulpvraagnen. Alle communicatiekanalen staan is alweer voorbij. Cliënten maken geencontinu open: op de smartphone mail, reiskosten en durven eerder, zelfs mettelefoon, sms, thuis ook MSN. “Een een kleine vraag, te mailen dan eencliënt krijgt binnen een kwartier ant- instellingspand te betreden. Sommigewoord, ook ’s avonds en ’s zondags. doelgroepen bedien je zelfs beter. Cos-Het voorkomt dat situaties escaleren. ter: “Face to face met een autist moetDat zou me meer tijd kosten en is duur- ik trekken om er iets uit te krijgen.der.” Mailend produceren ze lappen tekstCoster googelt soms een filmpje, bij- over hun gevoel.”voorbeeld over de gevolgen van drugs- Coster denkt dat de helft van de hulpgebruik, en deelt dat met de cliënt via via sociale media kan verlopen. “Zelfseen netwerksite als Hyves, LinkedIn of taakstraffen, want de helft ervan gaatFacebook. Of hij plakt al chattend een om kennisoverdracht. Zet films opsnel gevonden link naar budgettips in YouTube of laat delictplegers serious
 3. 3. games doen over oorzaken, gevolgen en feiten. Daaraan koppel je een site met digi- tale overhoringen. Met een minimumscore van 80 procent sluit je het programma af. Ik wed dat de informatie beter beklijft dan vier Een negatieve tweet over jeugdzorg? ‘Vraag meteen wat beter kon, en hoe’| voor professionals in de jeugdsector bezoekjes aan een kletsende mevrouw.” Toch blijft het belangrijk om een cliënt te zíén, meent Coster. Dat kan ook online. “Een jongen aan wie ik ambulante woonbegelei- ding geef, bel ik met Skype. Kan-ie meteen via de webcam laten zien of zijn kamer een zooi is. Voor hem voelt dit contact minder alsof ik zijn privédomein binnendring.” Maar het is toch gevaarlijk als jongeren Nog meer kennisdeling en bijscholing: Koffie als thuis zomaar privégegevens online slingeren? congressen zouden live een digitale vari-14 Overal en altijd werken door sociale media? En privacygevoelig als professionals cases ant kunnen streamen (‘uitzenden’), zodatJeugdenCo | Een recept voor stress en burn-out, toch virtueel delen? Klopt. Daarom moeten or- u toch dat congres in Leuven, Leeuwarden zeker? Dat valt mee. Filerijden of treinleed ganisaties goed nadenken over beveiliging of Londen kunt volgen. En er vragen kunt wordt beperkt. De koffie smaakt als thuis en hun medewerkers en cliënten digitale stellen. Om u nieuwe kennis goed eigen te – want daar bent u. Op een zonnige maan- wijsheid bijbrengen. dagmiddag maakt u een strandwandeling en doet uw werk daarna per notebook of Yammer Cijfers smartphone. U bent permanent bij. Hoezo Tot die twaalfhonderd leden van de Jeugd- stress? zorg 2.0 behoort Erik Gerritsen, bestuurder bedrijven het gebruik van Facebook en Het is bovendien écht vraaggericht werken: van BJAA, het Amsterdam BJZ. Hij hoorde Twitter onder werktijd. Zes van de tien via sociale media is hulp werkelijk op maat daar over Yammer, een besloten Twitter, bedrijven is bang voor reputatieschade. gesneden. We zeggen vraaggericht te wer- waarbij je in maximaal 140 tekens opmer- ken, maar wat we doen is zenden, zenden, kingen en vragen met je volgers deelt. Hij blijkt dat een op de vijf jeugdprofessio- zenden. En niet doelgroepgericht: één folder wil Yammer komende maanden invoeren. nals sociale media gebruikt in het werk voor álle jongeren over seks. Via een ge- “Stel, je zit bij de kinderrechter en hebt met jongeren. De helft gebruikt sociale personaliseerde portal kan de zestienjarige een vraag over een bepaald formulier. Tik media alleen privé. De rest weet er jongen precies de juiste informatie printen. hem in op Yammer en er is altijd wel ie- weinig van. Laurens Waling van adviesbureau Alares mand van onze zeshonderd werknemers organiseert workshops en lezingen over die dat net leest en antwoord weet. Zit je Voordelen van sociale media jeugdzorg 2.0 en startte de gelijknamige tegenover elkaar op kantoor, dan vraag je LinkedIn-groep. “Voor welke organisatie ook wel eens iets. Nu heb je veel meer col- ervaring uitwisselen een professional werkt, zal zo’n jongere lega’s tot je beschikking.” een biet zijn. Hij wil hulp. Dus hij logt in via En wat als de antwoorden niet kloppen? zijn Facebook of Hyves, kiest een professional, “Fouten worden juist vaker gemaakt door - kiest of hij online of offline contact wil en iets niet of aan een beperkt clubje mensen denken over je aanbod maakt via een digitale agenda meteen een te vragen. Het werkt als Wikipedia: men- afspraak. Met Tungle.me staat die meteen in sen verbeteren elkaar. Wat zou het een de Outlookagenda van de hulpverlener. Of kick geven om als organisatie de reputatie deel van ‘het Nieuwe Werken’ hij stelt de vraag aan een jongerengroep op te verwerven dat je meestal goede ant- internet.” woorden geeft.” bijscholen
 4. 4. Leeswijzer voor sociale-mediabeten Community: netwerk van mensen in online- groepen, die informatie en vragen delen. Facebook: internationale sociale site. Hyves: Nederlandse, informele sociale site. LinkedIn: meer loopbaangerichte sociale site. Profiel: personalia en andere weetjes over demaken, oefent u online in serious games. eigenaar van de site. van een Hyvesgroep van het jongerencen-Of dichter bij huis: neem een groepstherapie Serious games: computerspellen met educa- trum stroomden leden eerst digitaal toe, enof interventie op en deel de beelden (beslo- tief karakter. vervolgens irl (in real life). In anderhalf jaarten) met andere jeugdhulpverleners. Wat is Smartphone: Mobiel met qwerty-toe- tijd kreeg jc-b-town.hyves.nl bijna zeshon-een betere manier om de behandeling, de tsenbord, waarmee mailen en internetten derd leden.situatie en uzelf onder de loep te nemen? mogelijk is. Almis post (meldt; spreek uit: ‘poost’) ac-Hoe simpel is het live via de webcam een Sociale media: websites als Twitter, Face- tiviteiten, die ook weer op de persoonlijkecollega te coachen? BJAA doet het al, op book, MySpace, LinkedIn, Hyves voor contact profielpagina’s van de jongeren verschijnenkleine schaal. met anderen via korte of lange berichten, – hún vrienden worden dus ook bereikt.Voor Gerritsen (BJAA) krijgen termen als beeld en geluid. Verder blogt Almis. “Daarop wordt bijnagezinsgerichte aanpak en buurtnetwerk een Skypen: via de computer telefoneren, even- nooit gereageerd, maar als ik jongerenandere klank door sociale media. “De omge- tueel met beeld. spreek, zeggen ze er wel vaak iets over.ving betrekken wordt makkelijker. Je kunt Twitter: korte berichten lezen van de groep Over hun privéleven zetten ze wel van allesbuurtgenoten eenvoudiger mobiliseren voor mensen die u volgt en schrijven aan de groep op het net. Las ik wat een paar jongens met | voor professionals in de jeugdsectorvrijwillige ondersteuning. Zodat we met mensen die u volgen. een meisje uitspookten. Kom ik ze tegenminder geld toch veel kunnen.” Vrienden: kennissen, collega’s, vrienden dan zeg ik niet: ‘Hé, wat las ik nou, man!’,Natuurlijk: niet iedereen heeft een smart- door u toegelaten als ‘vriend’. U kunt ook maar vraag: ‘Hoe ver mag je gaan met eenphone, twittert of is lid van een sociale ‘ontvrienden’. meisje?’”mediagroep. Maar vorig jaar werden in Web 2.0: veelgebruikte aanduiding voor De jongerenwerker gebruikt internet ookNederland al bijna een miljoen smartphones interactief gebruik van internet. als vindplaats. Zo hoorde hij over terugke-verkocht, dit jaar waarschijnlijk 1,4 miljoen. Yammer: besloten Twitter. rende overlast in een wijk; veroorzakers90 procent heeft thuis toegang tot internet, onbekend. Via Hyves vond Almis een groep30 procent via de ‘foon’. Op Italianen na zijn jongeren die onder een viaduct hadden af-Nederlanders de grootste sociale-mediage- Sommige adverteerders weten via zo’n net- gesproken. Hij erheen. “Ben je een stille?”,bruikers van Europa. werk veel buzz te creëren, wat hun naam vroegen ze direct. “Ik vertelde dat ik niet ten goede komt. Jeugdzorg kan daar nog van de politie was en dat ik hun ontmoe- 15Crowdsourcen JeugdenCo | wat van leren. Mooren adviseert: “Voer tingsplek via het net had gevonden. DaarnaWillen buren, ouders en zelfs (ex-)jeugd- virale campagnes: maak een grappig, praatten we over wat zij in de wijk misten.”zorgcliënten wel betrokken worden bij schokkend of opvallend filmpje, zet dat op Almis besteedt zo’n acht uur per week aanjeugdzorg? Nee, want de jeugdzorg heeft YouTube, attendeer ‘vrienden’ erop. Spreekt online-activiteiten, ook in zijn vrije tijd. Zijneen imagoprobleem. Maar ook hier doen welzijnsinstelling heeft geen beleid op soci-sociale media goed werk. Een negatieve ale media of geld daarvoor beschikbaar. Zijntweet over jeugdzorg? “Vraag meteen wat smartphone kocht hij zelf. “Laatst liet eenbeter kon, en hoe”, stelt Stefan Mooren van meisje op vrijdagavond een bericht achterKnalgroen, adviesbureau over nieuwe me- ‘Snel reageren, op Hyves: is er verschil tussen wiet en hasj?dia. “Al die volgers lezen het bericht ook. Enliefst dus ook jouw antwoord. De NS doen ook ’s avonds, Bij zulke vragen kun je moeilijk tot maan- dagmorgen wachten.” <dat al zo; webcare heet dat. Succesvol com- voorkomt datmuniceren via sociale media betekent een Reageren? redactie@jeugdenco.nldialoog voeren. Weinigen doen dat.” situaties escaleren’Zijn advies voor gebruik van LinkedIn, Face- Meer weten?book of Twitter: “Probeer ‘vrienden’ te wor- LinkedIngroep Jeugdzorg 2.0: http://linkd.den met betrokkenen, (ex-)cliënten en jeug- in/9wdATEdigen en vraag waarmee ze bezig zijn. Zo het filmpje aan, dan zoeft het door Neder- Lees ‘Easycratie’ van M. Aslander en E.begint het echte verbinden. En verbinden land. Zorg voor een link naar de organisatie, Witteveen (of de boekbespreking op blz. 34).‘vrienden’ jou graag aan hun vrienden. Dat mogelijkheid tot reageren en een koppelingduurt maanden, maar zo creëer je een echt aan andere internetgroepen.”betrokken community. Zij kunnen meeden- Zo komen jeugdzorg en doelgroep eindelijkken om het hulpaanbod te verbeteren – dat dichter bij elkaar. Want vergis u niet: wat uheet crowdsourcing of cocreatie.” hier leest, is voor jongeren geen nieuws. ZeMoet je daarvoor een communitymanager zíjn al veel online. Dat merkte Ahmet Almis,aanstellen, zoals de NS hebben? Mooren: “In straathoekwerker bij Delta en teamleiderhet begin misschien. Maar uiteindelijk moe- jongerenwerk bij Stimulans. Flyeren overten álle hulpverleners weten hoe het werkt. het pasgeopende jongerencentrum B-TownDan wordt het pas een goed netwerk.” trok nauwelijks bezoekers. Na de lancering

×