Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
شناورهای  مدرن
فهرست مطالب <ul><li>بخش اول -  انواع شناورها ي مدرن </li></ul><ul><li>1 ) شناورها ي Planing </li></ul><ul><li>2 ) شناو...
   بخش اول  انواع شناورهای  مدرن
٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
انواع شناورها
١ ) شناورهاي  Planing فرم بدنه اين شناورها بگونه اي است كه در سرعتهاي بالا نيروي ليفت توليد مي شود و شناور را كمي بسمت ب...
حالتهاي حركت يك شناور Planing سرعت صفر سرعت كم شروع Planing سرعت بالا ٦ Video1 Video2 مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي (...
انواع فرم بدنه شناور Planing Hard Chine Round Bilge ٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
پارامترهای فرم بدنه Deaedrise Angle Trim Angle Step Spray Srake ٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
<ul><li>Chine </li></ul>Chine  محلي است كه در آن، آب از بدنه شناور جدا مي شود . ٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانش...
Step انواع Longitudinal Step Transverse Step ١٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
كاربردها ي شناور Planing <ul><li>١ )  قايقهاي مسابقه  اي </li></ul>١٢ Video1 Video2 مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( ...
<ul><li>٢ ) شناورهاي گشتي </li></ul>شناورهاي گشتي براي مراقبت از منابع و منافع دريايي و اقتصادي ملتها كاربرد دارند . ١٣ ...
نمونه منحني مقاومت -  سرعت يك شناور Planing ١٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مزاياي شناورهاي Planing در مقايسه با شناورهاي معمول كه از نوع Displacement  هستند، شناورهاي Planing  در سرعتهاي بالا ...
٢ ) شناورهاي چند بدنه <ul><li>دو بدنه (Catamaran)  </li></ul><ul><li>سه بدنه (Trimaran) </li></ul><ul><li>پنج بدنه (P...
شناورهاي دو بدنه ( كاتاماران ) ٢١ كاتامارانها از دو بدنه مجزا از هم تشكيل مي شوند كه با يك پل ) Bridge)  به وصل مي شوند...
انواع كاتاماران <ul><li>1- Displacement Catamaran </li></ul>3-Wave piercing catamaran 2- Planing catamaran ٢٢ مركز توسعه ف...
انواع پروفيل بدنه ٢٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
<ul><li>مسافربری </li></ul>٢٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
ماهيگيری ٢٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
تفريحي ٢٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
ساخت يك كاتاماران ١ ٤ ٣ ٢ ٢٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مزاياي كاتامارانها <ul><li>تعادل عرضي بسيار خوبي دارند . </li></ul><ul><li>مساحت عرشه آنها بزرگ است . </li></ul><ul><li>قا...
يک نمونه مدل تست کاتاماران نسبت به شناورهاي تك بدنه،كاتامارانها بعلت دارا بودن سطح خيس بزرگتر، مقاومت بيشتري دارند . ٣١ مر...
شناور سه بدنه (Trimaran) در اين نوع از شناورها بدنه اصلي در وسط قرار دارد و دو بدنه كناري بدنه هاي فرعي مي باشند . براي م...
فرم بدنه هاي معمول <ul><li>Trimaran variant with amas 32% of the length of the main hull </li></ul>Trimaran variant with...
کاربردها <ul><li>جنگي </li></ul>٣٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
<ul><li>تفريحی </li></ul>٣٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
<ul><li>مسابقه ای </li></ul>٣٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
شناور گشتی ٣٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
<ul><li>Research Vessel TRITON  </li></ul><ul><li>( اين شناور همچنين قادر به حمل هليکوپتر می باشد ) </li></ul>شناور تحقيق...
مدل شناور تحقيقاتی “ TRITON” ٣٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
بعضی مزايای شناورهای سه بدنه <ul><li>عرشه بسيار بزرگ </li></ul><ul><li>تعادل عرضي مناسب </li></ul><ul><li>مقاومت كمتر ( ب...
برتري شناورهاي سه بدنه از لحاظ توان مورد نياز ٤١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
شناورپنج بدنه  (Pentamaran) ٤٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
فرم بدنه يك پنج بدنه ٤٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
کاربردها passenger ferry  ٤٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
<ul><li>مشخصات شناور NGA - ADX Pentamaran  </li></ul><ul><li>طول : ٢٨٠ متر </li></ul><ul><li>سرعت : بالای ٤٠  گره ...
Aircraft carrier ٤٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
استفاده از شناور پنج بدنه اقتصادي است . ٤٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف ) Cost Factors Pentamaran...
يک نمونه تست مدل شناور پنج بدنه ٤٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
3) SWATH (SMALL WATERPLANE AREA TWIN HULL) اين نوع از شناورها داراي دو بدنه زير آب مجزا از هم و يك بدنه اصلي در بيرون آب م...
قسمتهاي مختلف يك SWATH ٥١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
با كمك فين هاي كنترل كننده مي توان حركات شناور را در امواج كنترل كرد . ٥٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي...
كاربردها شناور مسافربري ٥٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
شناور تحقيقاتي ٥٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Pilot Boat ٥٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
شناور نظامي ٥٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Passenger Ferry ٥٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
شناور نظامي ضد رادار ٥٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
تست مدل يك SWATH ٥٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
SWATH Sea Trial ٦٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مزاياي SWATH ها تعادل عرضي عالي بعلت داشتن تعادل عرضي خوب، از اين شناورها براي حمل بار و مسافر استفاده مي شود . ٦١ مركز ...
USS Kalamino مساحت عرشه بزرگ SWATH  ها همانند كاتامارانها مساحت عرشه بزرگتري نسبت به تك بدنه ايها  دارند . ٦٢ مركز توسعه...
<ul><li>خصوصيات دريانوردي مناسب </li></ul>بخاطر سطح آبخور بسياركم SWATH ، امواج دريا تأثير چنداني بر عملكرد آنها ندارند ....
حركات كمتر در امواج بخاطر تأثير كمتر امواج بر SWATH  ها، آنها حركات كمتري در امواج دارند . ٦٤ مركز توسعه فن آوري صنايع د...
تعداد SWATH هاي موجود در دنيا ٦٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
ميزان سرعت SWATH هاي موجود ٦٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
4) Slice ٦٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مزاياي Slice Slice  در مقايسه با SWATH  در سرعتهاي بالا به اندازه ٢٠٪ تا ٣٥٪ توان كمتري نياز دارد . ٦٩ مركز توسعه فن آ...
فرم بدنه SLICE  نسبت به شناورهاي معمول، مقاومت كمتري در سرعتهاي بالا دارد . ٧٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگا...
Low Wake Wash ٧١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Seakeeping SLICE  نسبت به شناورهاي ديگر، عملكرد بهتري در درياي متلاطم از خود نشان مي دهد . ٧٢ مركز توسعه فن آوري صنايع در...
چند نمونه Slice ٧٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
كاربردهاي نظامي SLICE ٧٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
5) STOLKRAFT ٧٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مزايای STOLKRAFT <ul><li>1)  Wave Reduction </li></ul><ul><li>2) Drag Reduction </li></ul><ul><li>3) Ride Quality </li><...
Wave Reduction STOLKRAFT ٧٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Drag Reduction ٧٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
ميزان برتري STOLKRAFT  از نظر مقاومت ٧٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Ride Quality <ul><li>Fine Bow Entries </li></ul><ul><li>Broad Transom </li></ul><ul><li>Minimizes Pitch & Roll </li></ul>٨...
Station Keeping & Maneuvering ٨١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
کاربردها Pilot Boat ٨٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Mo 65 Vaporetto Length 19.81 m Beam 6.04 m Draft 1.13 m Displacement 32 ton Speed 20 kn Passenger 100-150 Passenger ...
Length 30.48 m Beam 15.24 m Draft 1.25 m Displacement 205 ton Speed 50-70 kn Mangia Onda Stealth Ship Military ٨٦ مرك...
يک شناور  STOLKRAFT  در حال ساخت ٨٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Compared to a Stolkraft, the annual operating costs of other types were: ٨٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنع...
٦ ) هيدروفويل (Hydrofoil) ٨٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
انواع هيدروفويل ٩٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
1. Fully Submergrd Hydrofoil ٩١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
2. Surface Piercing Hydrofoil ٩٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
سيستم رانش يك هيدروفويل سيستم واترجت براي يك Fully Submerged Hydrofooil سيستم رانش پروانه اي براي يك Surface Piercing Hydr...
اجزاء يك هيدروفويل ٩٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
انواع فويل سطح مقطع Sub Cavitating Hydrofoil  كه براي هيدروفويلهايي كه سرعت آنها كمتر از ٤٥ گره است مناسب مي باشد . سطح م...
كاربردها هيدروفويل مسافربري ٩٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
تفريحی ٩٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
هيدروفويل نظامی ٩٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
پاسخ يك هيدروفويل در امواج ١٠١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
٧ ) هاوركرافت (Hovercraft) ١٠٢ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
قسمتهاي اصلي يك هاوركرافت ١٠٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مهمترين قسمتهاي يك هاوركرافت Skirt System Lift Fans Propeller ١٠٤ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي ش...
كاربردها نظامي ١٠٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مسافربر ي Length 17.5 m Beam 6.2 m Displacement 3.3 ton Speed 70 kn Passenger 28-32 per. IRBIS ١٠٦ مركز توسعه فن آوري...
باربري ١٠٧ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مسابقه ای ١٠٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مزاياي هاوركرافتها <ul><li>قابليت مانور پذيري بالا دارد . </li></ul><ul><li>دوزيست است . </li></ul><ul><li>داراي سرعت بالا...
8 ( SES  (Surface Effect Ship) SES  ها داراي ديواره هاي كناري صلب و دامن انعطاف پذير در جلو و عقب مي باشند . با دميدن ه...
اين شناورها همانند هاوركرافتها با ليفت آئرواستاتيكي عمل مي كنند . ١١١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شري...
كاربردها نظامی ١١٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مسافربر ١١٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Ferry ١١٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
سيستم رانش يك SES <ul><li>دو سيسستم واترجت </li></ul><ul><li>با عملكرد عالي </li></ul><ul><li>با قدرت مانور بالا </li></u...
٩ ) اکرانوپلن  (WIG) اين نوع از شناورها قادرند با سرعت گرغتن در بالاي سطح آب حركت كنند . ١١٦ Video 1 Video 2 مركز توسعه ...
Groung Effect نمايش يك فويل در ارتفاع زياد از سطح زمين نمايش يك فويل در نزديك سطح زمين ١١٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي...
حركت در نزديكي سطح زمين ( يا آب ) باعث ايجاد نيروي ليفت به جسم مي شود . ١١٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه ص...
محدوده سرعت فعاليت اكرانوپلنها ١١٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
انواع بدنه هاي موجود ١٢٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
كاربردها اکرانوپلن موشک انداز Lun ١٢١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مسافربر ي ١٢٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
حمل بار و مسافر Orlyonok Full Load Displacemment 140 ton Speed 220 kn Range 830 n.m. ١٢٣ مركز توسعه فن آوري صنايع درياي...
آموزشی ١٢٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Volga 2 Length 11 m Breath 8 m Draught 0.25 m Displacement 2.7 ton Speed 150km/h Passenger 8 or 800 kg Cargo Price ...
<ul><li>The Caspian Monster is capable of carrying 800-900 troops at a height of 7-14m and at a speed of 550 km/h. Length...
چند نمونه اکرانوپلن ١٣٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
اکرانوپلن هاي با فرم جديد ١٣١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مقايسه اندازه اكرانوپلنهاي موجود ١٣٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مقايسه اندازه Caspian Sea Monster  با A-90 ١٣٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
10) Air Cavity Ship Linda ١٣٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Cavity Effect در اين نوع از شناورها با تزريق لايه اي از هوا در زير شناور، سطح خيس شده شناور را كاهش مي دهند . به همين دلي...
از اين شناور ( Serna ) در درياي بالتيك و خليج فارس استفاده مي شود . نمونه اي از شناور  Air Cavity ١٣٦ مركز توسعه فن آور...
 
 
در شناورهاي Air Cavity  با صرف ٣٪ از توان شناور مي توان ٢٥٪ مقاومت را كاهش داد . ١٣٧ Hermes مركز توسعه فن آوري صنايع دري...
11) Hybrid Craft <ul><li>Foilcat </li></ul><ul><li>Hysucat </li></ul><ul><li>Tsl-F </li></ul><ul><li>. . . </li></ul>١٣٨ م...
Foilcat ١٣٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
نمونه هايي از کاربرد  Foilcat  در حمل مسافر ١٤٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
LOA 47.24 m Beam 14.78 m Draught 5.65 m Deadweight 100 ton Speed 26 kn يكي از Foilcat  هايي كه در انگلستان در ...
Hysucat ١٤٢ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
نحوه قرارگيري فويلها در يك Hysucat ١٤٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
دو نمونه پروفيل بدنه Hysucat  ١٤٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
يک نمونه Hysucat ١٤٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Hysucat  مسافربر ١٤٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
TSL-F مزيت مهم اين نوع شناور در خصوصيات دريانوردي عالي آن مي باشد . ١٤٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي ش...
اين شناور طي سه فاز در كشور ژاپن در حال ساخت است : فاز I : مطالعات اوليه و ساخت مدل با طول نصف شناور اصلي ( ١٩٩٥ - ١٩٨٩...
Half Size Prototype ١٤٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
TSL_F  در حال ساخت ١٥٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
TSL-F  در حال تست در دريا ١٥١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 
 
بخش دوم مقايسه شناورهاي تندرو
Maximum Suitable Speed for Advanced Marine Vehicles ١٥٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Maximum Speed (knot) 1000 100 10 Transport Efficiency (W*V/P) Efficiency of Advanced Marine Vehicles Tanker 1000 Cargo Shi...
Advanced Marine Vehicles Transport Efficiency <ul><li>SWATH </li></ul>Air Cushion Vehicles Planing Boats SES Hydrofoils Di...
مقايسه شناورها ي تندرو از نظر قدرت مورد نياز ١٥٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
مقايسه شناورها ي تندرو از نظر ظرفيت ١٥٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
آمار شناورهاي مسافربري در سال ١٩٩٩ ١٥٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
*  همه اعداد اين جدول بر حسب ميليون دلار مي باشند . مقايسه اقتصادي شناورهاي تندرو ١٥٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( ...
Relative Building Cost of Advanced Marine Vehicless ١٥٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
Final Design
مراجع <ul><li>Insel M. “Characteristics and Relative Merits of Advanced </li></ul><ul><li>Marine Vehicle Types, February 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modern ships

4,376 views

Published on

kmsu.mihanblog.com,

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modern ships

 1. 1. شناورهای مدرن
 2. 2. فهرست مطالب <ul><li>بخش اول - انواع شناورها ي مدرن </li></ul><ul><li>1 ) شناورها ي Planing </li></ul><ul><li>2 ) شناورهاي چند بدنه (Multihulls) </li></ul><ul><li>- شناور دو بدنه (Catamaran) </li></ul><ul><li>- شناور سه بدنه (Trimaran) </li></ul><ul><li>- شناور پنج بدنه (pentamaran) </li></ul><ul><li> 3 ) SWATH </li></ul><ul><li>SLICE (4 </li></ul><ul><li>5 ) STOLKRAF </li></ul><ul><li> 6 ) هيدروفويل (Hydrofoil) </li></ul><ul><li> 7 ) هاوركرافت (Hovercraft) </li></ul><ul><li> 8 ) SES (Surface Effect Ship) </li></ul><ul><li> 9 ) اکرانوپلن (WIG) </li></ul><ul><li> 10) Air Cavity Ship </li></ul><ul><li> 11 ) شناورهاي تركيبي (Hybrid) </li></ul><ul><li>بخش دوم - مقايسه شناورهاي مدرن </li></ul><ul><li>بخش سوم - انواع سيستمهاي رانش </li></ul>٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 3. 3.    بخش اول انواع شناورهای مدرن
 4. 4. ٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 5. 5. انواع شناورها
 6. 6. ١ ) شناورهاي Planing فرم بدنه اين شناورها بگونه اي است كه در سرعتهاي بالا نيروي ليفت توليد مي شود و شناور را كمي بسمت بالا منتقل مي كند . بدين ترتيب مقاومت شناور كاهش يافته و دستيابي به سرعتهاي بالا ميسر مي شود . ٥ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 7. 7. حالتهاي حركت يك شناور Planing سرعت صفر سرعت كم شروع Planing سرعت بالا ٦ Video1 Video2 مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 8. 8. انواع فرم بدنه شناور Planing Hard Chine Round Bilge ٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 9. 9. پارامترهای فرم بدنه Deaedrise Angle Trim Angle Step Spray Srake ٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 10. 10. <ul><li>Chine </li></ul>Chine محلي است كه در آن، آب از بدنه شناور جدا مي شود . ٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 11. 11. Step انواع Longitudinal Step Transverse Step ١٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 12. 12. كاربردها ي شناور Planing <ul><li>١ ) قايقهاي مسابقه اي </li></ul>١٢ Video1 Video2 مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 13. 13. <ul><li>٢ ) شناورهاي گشتي </li></ul>شناورهاي گشتي براي مراقبت از منابع و منافع دريايي و اقتصادي ملتها كاربرد دارند . ١٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 14. 14. نمونه منحني مقاومت - سرعت يك شناور Planing ١٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 15. 15. مزاياي شناورهاي Planing در مقايسه با شناورهاي معمول كه از نوع Displacement هستند، شناورهاي Planing در سرعتهاي بالا مقاومت كمتري دارند . ١٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 16. 16. ٢ ) شناورهاي چند بدنه <ul><li>دو بدنه (Catamaran) </li></ul><ul><li>سه بدنه (Trimaran) </li></ul><ul><li>پنج بدنه (Pentamaran) </li></ul>٢٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 17. 17. شناورهاي دو بدنه ( كاتاماران ) ٢١ كاتامارانها از دو بدنه مجزا از هم تشكيل مي شوند كه با يك پل ) Bridge) به وصل مي شوند . Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 18. 18. انواع كاتاماران <ul><li>1- Displacement Catamaran </li></ul>3-Wave piercing catamaran 2- Planing catamaran ٢٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 19. 19. انواع پروفيل بدنه ٢٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 20. 20. <ul><li>مسافربری </li></ul>٢٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 21. 21. ماهيگيری ٢٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 22. 22. تفريحي ٢٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 23. 23. ساخت يك كاتاماران ١ ٤ ٣ ٢ ٢٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 24. 24. مزاياي كاتامارانها <ul><li>تعادل عرضي بسيار خوبي دارند . </li></ul><ul><li>مساحت عرشه آنها بزرگ است . </li></ul><ul><li>قابليت حفظ مسير خوبي دارند . </li></ul><ul><li>قدرت مانور بالايي دارند . </li></ul>٣٠ Video 1 Video 2 مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 25. 25. يک نمونه مدل تست کاتاماران نسبت به شناورهاي تك بدنه،كاتامارانها بعلت دارا بودن سطح خيس بزرگتر، مقاومت بيشتري دارند . ٣١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 26. 26. شناور سه بدنه (Trimaran) در اين نوع از شناورها بدنه اصلي در وسط قرار دارد و دو بدنه كناري بدنه هاي فرعي مي باشند . براي مؤتر بودن شناور، بايد بدنه هاي كناري كوچكتر از بدنه اصلي باشند . ٣٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 27. 27. فرم بدنه هاي معمول <ul><li>Trimaran variant with amas 32% of the length of the main hull </li></ul>Trimaran variant with three equal hulls ٣٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 28. 28. کاربردها <ul><li>جنگي </li></ul>٣٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 29. 29. <ul><li>تفريحی </li></ul>٣٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 30. 30. <ul><li>مسابقه ای </li></ul>٣٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 31. 31. شناور گشتی ٣٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 32. 32. <ul><li>Research Vessel TRITON </li></ul><ul><li>( اين شناور همچنين قادر به حمل هليکوپتر می باشد ) </li></ul>شناور تحقيقاتی ٣٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 33. 33. مدل شناور تحقيقاتی “ TRITON” ٣٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 34. 34. بعضی مزايای شناورهای سه بدنه <ul><li>عرشه بسيار بزرگ </li></ul><ul><li>تعادل عرضي مناسب </li></ul><ul><li>مقاومت كمتر ( بخاطر كوچك بودن نسبت طول به عرض هر بدنه ) </li></ul><ul><li>كاهش توان موتور در سرعت طراحي </li></ul>٤٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 35. 35. برتري شناورهاي سه بدنه از لحاظ توان مورد نياز ٤١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 36. 36. شناورپنج بدنه (Pentamaran) ٤٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 37. 37. فرم بدنه يك پنج بدنه ٤٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 38. 38. کاربردها passenger ferry ٤٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 39. 39. <ul><li>مشخصات شناور NGA - ADX Pentamaran </li></ul><ul><li>طول : ٢٨٠ متر </li></ul><ul><li>سرعت : بالای ٤٠ گره </li></ul><ul><li>ظرفيت حمل بار : ٨٠٠٠ تن </li></ul>cargo transport ٤٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 40. 40. Aircraft carrier ٤٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 41. 41. استفاده از شناور پنج بدنه اقتصادي است . ٤٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف ) Cost Factors Pentamaran Fast Monohull Ship Cost $ 75 Million $ 220 Million Fuel Cost $ 1640 $ 7200 Payload 12,800 ton 9900 ton Crew 20 20
 42. 42. يک نمونه تست مدل شناور پنج بدنه ٤٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 43. 43. 3) SWATH (SMALL WATERPLANE AREA TWIN HULL) اين نوع از شناورها داراي دو بدنه زير آب مجزا از هم و يك بدنه اصلي در بيرون آب مي باشند . در بدنه هاي زير آب اين شناور فين هاي كنترل براي كنترل حركات شناور وجود دارد . ٥٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 44. 44. قسمتهاي مختلف يك SWATH ٥١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 45. 45. با كمك فين هاي كنترل كننده مي توان حركات شناور را در امواج كنترل كرد . ٥٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 46. 46. كاربردها شناور مسافربري ٥٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 47. 47. شناور تحقيقاتي ٥٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 48. 48. Pilot Boat ٥٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 49. 49. شناور نظامي ٥٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 50. 50. Passenger Ferry ٥٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 51. 51. شناور نظامي ضد رادار ٥٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 52. 52. تست مدل يك SWATH ٥٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 53. 53. SWATH Sea Trial ٦٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 54. 54. مزاياي SWATH ها تعادل عرضي عالي بعلت داشتن تعادل عرضي خوب، از اين شناورها براي حمل بار و مسافر استفاده مي شود . ٦١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 55. 55. USS Kalamino مساحت عرشه بزرگ SWATH ها همانند كاتامارانها مساحت عرشه بزرگتري نسبت به تك بدنه ايها دارند . ٦٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 56. 56. <ul><li>خصوصيات دريانوردي مناسب </li></ul>بخاطر سطح آبخور بسياركم SWATH ، امواج دريا تأثير چنداني بر عملكرد آنها ندارند . ٦٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 57. 57. حركات كمتر در امواج بخاطر تأثير كمتر امواج بر SWATH ها، آنها حركات كمتري در امواج دارند . ٦٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 58. 58. تعداد SWATH هاي موجود در دنيا ٦٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 59. 59. ميزان سرعت SWATH هاي موجود ٦٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 60. 60. 4) Slice ٦٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 61. 61. مزاياي Slice Slice در مقايسه با SWATH در سرعتهاي بالا به اندازه ٢٠٪ تا ٣٥٪ توان كمتري نياز دارد . ٦٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 62. 62. فرم بدنه SLICE نسبت به شناورهاي معمول، مقاومت كمتري در سرعتهاي بالا دارد . ٧٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 63. 63. Low Wake Wash ٧١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 64. 64. Seakeeping SLICE نسبت به شناورهاي ديگر، عملكرد بهتري در درياي متلاطم از خود نشان مي دهد . ٧٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 65. 65. چند نمونه Slice ٧٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 66. 66. كاربردهاي نظامي SLICE ٧٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 67. 67. 5) STOLKRAFT ٧٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 68. 68. مزايای STOLKRAFT <ul><li>1) Wave Reduction </li></ul><ul><li>2) Drag Reduction </li></ul><ul><li>3) Ride Quality </li></ul><ul><li>4) Station Keeping & Maneuvering </li></ul><ul><li>5) Shallow Draft </li></ul><ul><li>6) Large Deck Areas/Internal </li></ul><ul><li>Spaciousness </li></ul>٧٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 69. 69. Wave Reduction STOLKRAFT ٧٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 70. 70. Drag Reduction ٧٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 71. 71. ميزان برتري STOLKRAFT از نظر مقاومت ٧٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 72. 72. Ride Quality <ul><li>Fine Bow Entries </li></ul><ul><li>Broad Transom </li></ul><ul><li>Minimizes Pitch & Roll </li></ul>٨٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 73. 73. Station Keeping & Maneuvering ٨١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 74. 74. کاربردها Pilot Boat ٨٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 75. 75. Mo 65 Vaporetto Length 19.81 m Beam 6.04 m Draft 1.13 m Displacement 32 ton Speed 20 kn Passenger 100-150 Passenger Ferry ٨٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 76. 76. Length 30.48 m Beam 15.24 m Draft 1.25 m Displacement 205 ton Speed 50-70 kn Mangia Onda Stealth Ship Military ٨٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 77. 77. يک شناور STOLKRAFT در حال ساخت ٨٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 78. 78. Compared to a Stolkraft, the annual operating costs of other types were: ٨٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف ) Catamarans 14% higher Surface piercing hydrofoils 22% higher Surface effect ships 22% higher   Air cushion vehicles 23% higher Fully submerged hydrofoils 29% higher
 79. 79. ٦ ) هيدروفويل (Hydrofoil) ٨٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 80. 80. انواع هيدروفويل ٩٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 81. 81. 1. Fully Submergrd Hydrofoil ٩١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 82. 82. 2. Surface Piercing Hydrofoil ٩٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 83. 83. سيستم رانش يك هيدروفويل سيستم واترجت براي يك Fully Submerged Hydrofooil سيستم رانش پروانه اي براي يك Surface Piercing Hydrofoil ٩٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 84. 84. اجزاء يك هيدروفويل ٩٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 85. 85. انواع فويل سطح مقطع Sub Cavitating Hydrofoil كه براي هيدروفويلهايي كه سرعت آنها كمتر از ٤٥ گره است مناسب مي باشد . سطح مقطع Super Cavitating Hydrofoil كه بيشتر براي هيدروفويلهاي با سرعت بيشتر از ٦٠ گره مناسب است . ٩٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 86. 86. كاربردها هيدروفويل مسافربري ٩٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 87. 87. تفريحی ٩٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 88. 88. هيدروفويل نظامی ٩٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 89. 89. پاسخ يك هيدروفويل در امواج ١٠١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 90. 90. ٧ ) هاوركرافت (Hovercraft) ١٠٢ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 91. 91. قسمتهاي اصلي يك هاوركرافت ١٠٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 92. 92. مهمترين قسمتهاي يك هاوركرافت Skirt System Lift Fans Propeller ١٠٤ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 93. 93. كاربردها نظامي ١٠٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 94. 94. مسافربر ي Length 17.5 m Beam 6.2 m Displacement 3.3 ton Speed 70 kn Passenger 28-32 per. IRBIS ١٠٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 95. 95. باربري ١٠٧ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 96. 96. مسابقه ای ١٠٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 97. 97. مزاياي هاوركرافتها <ul><li>قابليت مانور پذيري بالا دارد . </li></ul><ul><li>دوزيست است . </li></ul><ul><li>داراي سرعت بالايي است . </li></ul><ul><li>براي عمليات نجات وسيله مناسبي است . </li></ul>١٠٩ Video 1 Video 1 Video Video 2 Video Video 2 Video 3 Video 3 مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 98. 98. 8 ( SES (Surface Effect Ship) SES ها داراي ديواره هاي كناري صلب و دامن انعطاف پذير در جلو و عقب مي باشند . با دميدن هوا بسمت پائين، مقداري از وزن شناور خنثي مي شود . ١١٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 99. 99. اين شناورها همانند هاوركرافتها با ليفت آئرواستاتيكي عمل مي كنند . ١١١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 100. 100. كاربردها نظامی ١١٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 101. 101. مسافربر ١١٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 102. 102. Ferry ١١٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 103. 103. سيستم رانش يك SES <ul><li>دو سيسستم واترجت </li></ul><ul><li>با عملكرد عالي </li></ul><ul><li>با قدرت مانور بالا </li></ul>١١٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 104. 104. ٩ ) اکرانوپلن (WIG) اين نوع از شناورها قادرند با سرعت گرغتن در بالاي سطح آب حركت كنند . ١١٦ Video 1 Video 2 مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 105. 105. Groung Effect نمايش يك فويل در ارتفاع زياد از سطح زمين نمايش يك فويل در نزديك سطح زمين ١١٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 106. 106. حركت در نزديكي سطح زمين ( يا آب ) باعث ايجاد نيروي ليفت به جسم مي شود . ١١٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 107. 107. محدوده سرعت فعاليت اكرانوپلنها ١١٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 108. 108. انواع بدنه هاي موجود ١٢٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 109. 109. كاربردها اکرانوپلن موشک انداز Lun ١٢١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 110. 110. مسافربر ي ١٢٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 111. 111. حمل بار و مسافر Orlyonok Full Load Displacemment 140 ton Speed 220 kn Range 830 n.m. ١٢٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 112. 112. آموزشی ١٢٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 113. 113. Volga 2 Length 11 m Breath 8 m Draught 0.25 m Displacement 2.7 ton Speed 150km/h Passenger 8 or 800 kg Cargo Price 139,000 $ اكرانوپلن كوچك ١٢٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 114. 114. <ul><li>The Caspian Monster is capable of carrying 800-900 troops at a height of 7-14m and at a speed of 550 km/h. Length of this vehicle is 100 meter. </li></ul>اكرانوپلن بزرگ Caspian Sea Monster ١٢٦ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 115. 115. چند نمونه اکرانوپلن ١٣٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 116. 116. اکرانوپلن هاي با فرم جديد ١٣١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 117. 117. مقايسه اندازه اكرانوپلنهاي موجود ١٣٢ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 118. 118. مقايسه اندازه Caspian Sea Monster با A-90 ١٣٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 119. 119. 10) Air Cavity Ship Linda ١٣٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 120. 120. Cavity Effect در اين نوع از شناورها با تزريق لايه اي از هوا در زير شناور، سطح خيس شده شناور را كاهش مي دهند . به همين دليل مقاومت شناور كاهش مي يابد . ١٣٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 121. 121. از اين شناور ( Serna ) در درياي بالتيك و خليج فارس استفاده مي شود . نمونه اي از شناور Air Cavity ١٣٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 122. 124. در شناورهاي Air Cavity با صرف ٣٪ از توان شناور مي توان ٢٥٪ مقاومت را كاهش داد . ١٣٧ Hermes مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 123. 125. 11) Hybrid Craft <ul><li>Foilcat </li></ul><ul><li>Hysucat </li></ul><ul><li>Tsl-F </li></ul><ul><li>. . . </li></ul>١٣٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 124. 126. Foilcat ١٣٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 125. 127. نمونه هايي از کاربرد Foilcat در حمل مسافر ١٤٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 126. 128. LOA 47.24 m Beam 14.78 m Draught 5.65 m Deadweight 100 ton Speed 26 kn يكي از Foilcat هايي كه در انگلستان در حال ساخت مي باشد . ١٤١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 127. 129. Hysucat ١٤٢ Video مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 128. 130. نحوه قرارگيري فويلها در يك Hysucat ١٤٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 129. 131. دو نمونه پروفيل بدنه Hysucat ١٤٤ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 130. 132. يک نمونه Hysucat ١٤٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 131. 133. Hysucat مسافربر ١٤٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 132. 134. TSL-F مزيت مهم اين نوع شناور در خصوصيات دريانوردي عالي آن مي باشد . ١٤٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 133. 135. اين شناور طي سه فاز در كشور ژاپن در حال ساخت است : فاز I : مطالعات اوليه و ساخت مدل با طول نصف شناور اصلي ( ١٩٩٥ - ١٩٨٩ ) فاز II : آزمايشهاي مدل ساخته شده و بررسي ساخت شناور اصلي ( ٢٠٠٢ - ١٩٩٦ ) فاز III : طراحي، ساخت و عمليات تجاري شناور اصلي ( ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ ) Model Test ١٤٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 134. 136. Half Size Prototype ١٤٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 135. 137. TSL_F در حال ساخت ١٥٠ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 136. 138. TSL-F در حال تست در دريا ١٥١ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 137. 141. بخش دوم مقايسه شناورهاي تندرو
 138. 142. Maximum Suitable Speed for Advanced Marine Vehicles ١٥٣ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 139. 143. Maximum Speed (knot) 1000 100 10 Transport Efficiency (W*V/P) Efficiency of Advanced Marine Vehicles Tanker 1000 Cargo Ships Warships Horse Air Ships Bicycle Pedestrian Hydrofoils Air Cushion Vehicles Planing Boat Car Helicopter Racing Car II. World War Airplanes Planes with propeller Jet Planes 1967 Achievement Line 1950 Gabrielli-Von Karman Lineı 100 10
 140. 144. Advanced Marine Vehicles Transport Efficiency <ul><li>SWATH </li></ul>Air Cushion Vehicles Planing Boats SES Hydrofoils Displacement Ships (5 000 ton) Displacement Ships (1 250 ton) Displacement Ships (2 500 ton) 20 16 14 12 0 4 2 6 8 10 18 20 40 60 10 30 50 70 Speed (knot) (WV/P)
 141. 145. مقايسه شناورها ي تندرو از نظر قدرت مورد نياز ١٥٥ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 142. 146. مقايسه شناورها ي تندرو از نظر ظرفيت ١٥٦ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 143. 147. آمار شناورهاي مسافربري در سال ١٩٩٩ ١٥٧ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 144. 148. * همه اعداد اين جدول بر حسب ميليون دلار مي باشند . مقايسه اقتصادي شناورهاي تندرو ١٥٨ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف ) Stolkraft Catatmaran ACV Hydrofoil SES Building Cost 1.2* 1.2 2.2 1.6 2.04 Capital 2.145 2.145 3.933 2.861 3.647 Maintenance 0.079 0.079 0.197 0.143 0.182 Insurance 0.064 0.064 0.118 0.085 0.109 Crew 2 2 2 2 2 Fuel 2.077 2.955 1.590 2.711 1.853 Total 6.365 7.243 7.838 7.800 7.791
 145. 149. Relative Building Cost of Advanced Marine Vehicless ١٥٩ مركز توسعه فن آوري صنايع دريايي ( دانشگاه صنعتي شريف )
 146. 150. Final Design
 147. 151. مراجع <ul><li>Insel M. “Characteristics and Relative Merits of Advanced </li></ul><ul><li>Marine Vehicle Types, February 2000. </li></ul><ul><li>Azcueta Rodrigo and Bertram Volker,”High Performance </li></ul><ul><li>Marine Vehicles as Naval Platforms”, HIPER’02. 2002. </li></ul><ul><li>Narita Hitoshi and Koenig Philip C., “Japan’s Primary High </li></ul><ul><li>Speed Vessel Program: the Techno Superliner”, January </li></ul><ul><li>2002. </li></ul><ul><li>Nigel Gee, ”Future Trends in High Speed Vessels”, High </li></ul><ul><li>Speed Vessels Conference. </li></ul><ul><li>Gee Nigel, “Some New Development s in Container Vessel </li></ul><ul><li>Design”. </li></ul><ul><li>Bekiaris Nikos, Murphy Brian, Winn Paul, “Fast Patrol </li></ul><ul><li>Craft”, MIT 1999/2000 Ocean Engineering. </li></ul><ul><li>Schmidt Terrence W. “SLICE: A Revolutionary New Ship”, </li></ul><ul><li>Tokyo Japan, May 2000. </li></ul><ul><li>Mandal Umoe, “The Skjold Class Fast Reaction Craft”, </li></ul><ul><li>2000. </li></ul><ul><li>Seif M..S. and Ammini E. “Future Trends in Advanced </li></ul><ul><li>Marine Vehicles”, 2002. </li></ul><ul><li>Gee Nigel, “Fast Ferry Powering and Propulsors-The </li></ul><ul><li>Options”, UK, 2002. </li></ul><ul><li>Gee Nigel, “The Pentamaran, A New Hull Concept for Fast </li></ul><ul><li>Freight and Car Ferry Application”. </li></ul><ul><li>http://www.mangiaonda.com/ </li></ul><ul><li>http://www.cco.caltech.edu/~matveev/hydrofoil.html </li></ul><ul><li>http://www.swath.com </li></ul><ul><li>http://www.foils.org/gallery/world.html </li></ul><ul><li>http://www.zsxmm.com/dj.html </li></ul><ul><li>http://www.se-technology.com/wig/ </li></ul><ul><li>http://www.islandengneering.com/ses_museum/htm </li></ul><ul><li>http://www.hamjet.co.nz/index.cfm/The_Hamilton_Waterjet/ </li></ul><ul><li>http://www.arneson-industries.com/index.shtml </li></ul><ul><li>http://www.milllog.com/arneson.htm </li></ul><ul><li>http://www.h-ri.com/Product/Proellers/Propellers-02.html </li></ul><ul><li>http://www.seafury.com/design_build.html </li></ul><ul><li>http://www.twindisc.com.au/arneson.htm </li></ul><ul><li>. . . </li></ul>

×