Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dydaktyka ŁOWIECKA Joanna Kałużyńska
<ul><li>Dydaktyka łowiecka, to edukacja ukierunkowana na upowszechnianie kultury łowieckiej w świadomości społecznej  </l...
<ul><li>PODSTAWA PRAWNA </li></ul><ul><li>USTAWA : PRAWO ŁOWIECKIE (Dz. U. z 2005r. nr 127 poz. 1066) </li></ul><ul><li>A...
<ul><ul><li>MYŚLIWY POSTAĆ NIEZNANA </li></ul></ul><ul><ul><li>O deficycie wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa świadcz...
<ul><li>Niewiedza młodych ludzi wynika z pewnością z braku obecności łowiectwa w programach edukacyjnych dla szkół. </li>...
<ul><ul><li>Wzrastające negatywne nastawienie społeczeństwa do myśliwych musi wyzwolić równoważne działania ze strony orga...
Zadania edukacyjne łowiectwa PZŁ i PGL Lasy Państwowe „Proces kształtowania świadomości ekologicznej odbywa się w bardzo...
Do zasadniczych celów edukacyjnych, realizowanych przez PZŁ, należą: - kształcenie wiedzy z zakresu ekologii i łowiectwa...
Tematyka zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotycząca zagadnień przyrodniczo- łowieckich powinna, z założenia, uwz...
Zagadnienia te mogą być realizowane, po nawiązaniu współpracy ze szkołami, w ramach obowiązujących programów nauczania pop...
JAK PROWADZIĆ EDUKACJĘ PRZYRODNICZO-ŁOWIECKĄ W SZKOLE? -planujemy współpracę z przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum ...
MATERIAŁY EDUKACYJNE MYŚLIWI- DZIECIOM Jak pokazać światu, że myśliwi zajmują się czymś więcej niż tylko strzelaniem do ...
Lekcje w oparciu o materiały edukacyjne „Myśliwi – dzieciom ” stanowią cykl lekcji opracowanych dla trzech grup wiekowych:...
 
 
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8 II 2012 - DYDAKTYKA ŁOWIECKA

1,758 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 II 2012 - DYDAKTYKA ŁOWIECKA

 1. 1. Dydaktyka ŁOWIECKA Joanna Kałużyńska
 2. 2. <ul><li>Dydaktyka łowiecka, to edukacja ukierunkowana na upowszechnianie kultury łowieckiej w świadomości społecznej </li></ul>
 3. 3. <ul><li>PODSTAWA PRAWNA </li></ul><ul><li>USTAWA : PRAWO ŁOWIECKIE (Dz. U. z 2005r. nr 127 poz. 1066) </li></ul><ul><li>Art. 34.  Do zadań Polskiego Związku Łowieckiego należy: </li></ul><ul><li>  troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących; </li></ul><ul><li>STATUT , rozdział VII, oddział 2 § 34 p.7 </li></ul><ul><li>Do zadań Koła należy: </li></ul><ul><li>- współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego; </li></ul><ul><li>STATUT, rozdział III § 6 p.1.3 </li></ul><ul><li>Do zadań Zrzeszenia należy: </li></ul><ul><li>- Pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa; </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>MYŚLIWY POSTAĆ NIEZNANA </li></ul></ul><ul><ul><li>O deficycie wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa świadczą chociażby badania przeprowadzone przez instytut badawczy Pentor (Łowiec Polski 2009/3). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tylko 2% ankietowanych kojarzyło myśliwego z działaniami na rzecz ochrony przyrody i ochrony zwierząt (dbałość o środowisko, opieka i dokarmianie zwierząt). </li></ul></ul><ul><ul><li>13% kojarzyło myśliwego z gajowym i leśniczym. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ludzie młodzi (15-29 lat) </li></ul></ul><ul><ul><li>25% nie potrafiło wymienić jakichkolwiek skojarzeń związanych z pojęciem „myśliwy ”. </li></ul></ul><ul><ul><li>20% społeczeństwa powyżej 15 lat nic nie wie o naszym istnieniu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkluzja opublikowanego artykułu jest jednoznaczna. Myśliwy w badaniach społecznych mieści się pomiędzy kłusownikiem a dewastatorem lasu. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Niewiedza młodych ludzi wynika z pewnością z braku obecności łowiectwa w programach edukacyjnych dla szkół. </li></ul><ul><li>Wśród młodzieży szkolnej znajdują się przyszli kandydaci na myśliwych. Nie oczekujmy, że bez rzetelnej wiedzy na temat łowiectwa zdobytej w wieku szkolnym ludzie ci będą nam przychylni gdy dorosną. </li></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Wzrastające negatywne nastawienie społeczeństwa do myśliwych musi wyzwolić równoważne działania ze strony organizacji łowieckich i myśliwych. Wobec rosnącej ilości zarzutów kierowanych do myśliwych nie można chować głowy w piasek. Myśliwi często zamiast podjąć merytoryczną dyskusję wypierają się polowań, twierdząc, że wyłącznie opiekują się zwierzyną, że ją tylko dokarmiają, chronią i hodują. Stają się przez to niewiarygodni, a taka postawa nie prowadzi do poznania prawdy o gospodarce łowieckiej i zmiany nieprzychylnego stosunku do łowiectwa. </li></ul></ul><ul><ul><li>To, czy w najbliższej przyszłości społeczeństwo będzie nas akceptować i naszą działalność łowiecką, w dużej mierze zależy od nas samych. </li></ul></ul>
 7. 7. Zadania edukacyjne łowiectwa PZŁ i PGL Lasy Państwowe „Proces kształtowania świadomości ekologicznej odbywa się w bardzo młodym wieku, dlatego niezwykle ważne jest prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży możliwie od najwcześniejszych lat. ” (Cieplak i in., 2005). Oprócz wychowania w rodzinie programowo elementy edukacyjne łowiectwa przekazywane są młodzieży przez trzy organizacje: Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe i szkołę.
 8. 8. Do zasadniczych celów edukacyjnych, realizowanych przez PZŁ, należą: - kształcenie wiedzy z zakresu ekologii i łowiectwa, - rozwój zainteresowań ekologicznych, przyrodniczych i łowieckich, - kształtowanie przyjaznego stosunku wobec łowiectwa i myśliwych oraz odpowiedzialności wobec przyrody i aktywności wobec zagrożeń ekologicznych, - ukazywanie łowieckiego dziedzictwa kulturowego, - wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, - pogłębianie wiedzy przyrodniczej o regionie, - ochrona i pomnażanie zasobów przyrody,
 9. 9. Tematyka zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotycząca zagadnień przyrodniczo- łowieckich powinna, z założenia, uwzględniać następujące zagadnienia: - środowisko przyrodnicze (biotop, łowisko, miejsce życia zwierząt), - życie zwierząt, w tym gatunków łownych i gatunków chronionych (m.in. wybrane elementy biologii gatunków, głosy zwierząt), - zadania łowiectwa w zakresie poprawy warunków bytowania zwierzyny (np. dokarmianie, zakładanie osłon, rola lizawek), - zadania myśliwych dotyczące regulacji populacji gatunków łownych, - zagrożenia dla egzystencji zwierząt (w tym kłusownictwo, drapieżniki synantropijne), - kulturotwórcza rola łowiectwa (tradycje, w tym słownictwo, sygnalistka, sztuka i twórczość łowiecka)
 10. 10. Zagadnienia te mogą być realizowane, po nawiązaniu współpracy ze szkołami, w ramach obowiązujących programów nauczania poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem różnorodnych form nauczania i metod dydaktycznych, a w szczególności poprzez: - udział myśliwego lub myśliwych np. na lekcji przyrody, edukacji przyrodniczej, - przeprowadzenie wykładu, pogadanki na temat ekologii, łowiectwa dostosowanego do wieku słuchaczy, - pokaz przedmiotów związanych z łowiectwem (z wyjątkiem broni), pokaz fotografii, demonstracja sygnałów łowieckich, głosów zwierząt, pokaz z wykorzystaniem środków audiowizualnych, - organizowanie wyjazdów, wycieczek do lasu połączonych z pokazem urządzeń łowieckich, znajdowaniem tropów zwierząt, zbieraniem żołędzi, dokarmianiem i obserwacją zwierzyny wspólnie z myśliwymi, - Organizację konkursów wiedzy przyrodniczo – łowieckiej
 11. 11. JAK PROWADZIĆ EDUKACJĘ PRZYRODNICZO-ŁOWIECKĄ W SZKOLE? -planujemy współpracę z przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum lub liceum - kontaktujemy się z dyrektorem placówki, nauczycielem np. przyrody
 12. 12. MATERIAŁY EDUKACYJNE MYŚLIWI- DZIECIOM Jak pokazać światu, że myśliwi zajmują się czymś więcej niż tylko strzelaniem do zwierząt?  Przyszedł czas, by przełamać stereotypy na temat myśliwych i łowiectwa. Pozwolić ludziom nas poznać nie tylko od strony strzelania, ale także od strony hodowli, ochrony oraz tradycji. Rozpoczynając od najmłodszego pokolenia pokażmy różnicę pomiędzy sarną a jeleniem i wreszcie nauczmy dzieci, ze sarna wcale nie jest żoną jelenia. Pokażmy zależności pomiędzy dobrze rozumianą ekologią a łowiectwem. Wytłumaczmy, że łowiectwo to nie tylko polowanie, ale gospodarka łowiecka prowadzona w zgodzie z wymogami środowiska, a nawet i to, że samo polowanie jest niezbędnym elementem przywracającym równowagę w przyrodzie. Najłatwiej zacząć od najmłodszych, czyli tych którzy nie zdążyli jeszcze przesiąknąć błędnymi wyobrażeniami o łowiectwie. Niebawem przyjdzie czas także i na dorosłych – gdy ich własne dziecko im powie, że zwierzę, które widzieli przy drodze, było sarną a nie jeleniem.  
 13. 13. Lekcje w oparciu o materiały edukacyjne „Myśliwi – dzieciom ” stanowią cykl lekcji opracowanych dla trzech grup wiekowych: <ul><li>dla dzieci w wieku 4-6 lat  </li></ul><ul><li>- dla dzieci w wieku 7-10 lat  </li></ul><ul><li>- dla dzieci w wieku 11-14 lat  </li></ul><ul><li>Dla każdej grupy wiekowej zostały opracowane po trzy tematy: </li></ul><ul><li>TEMAT I: Myśliwi, łowiectwo i zwierzęta polskich lasów, jezior i pól. </li></ul><ul><li>-TEMAT II: Rola drapieżników w łowisku </li></ul><ul><li>-TEMAT III: Gatunki łowne </li></ul>

×