Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verdiepte Ligging Buitenring Parkstad Limburg ter hoogte van De KlingHet is zo ver de Provincie Limburg heeft besloten om ...
ontwikkeling en wanneer U net als ons van mening bent dat dit projekt in het geheel NIET moet wordenuitgevoerd.is het bela...
Situatie Plattegrond bij De Kling inkl BPLUiteraard zal bovenstaande situatie heel wat vragen oproepen in hoe verre is dit...
http://www.wegvandetoekomst.nl/actueel/videofragmenten/animatie_ideeen_in_weg_van_de_toekomst/(op deze site kunt u kennis ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verdiepte ligging Buitenring Parkstad Limburg ter hoogte van de Kling

1,364 views

Published on

Published in: Sports, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verdiepte ligging Buitenring Parkstad Limburg ter hoogte van de Kling

  1. 1. Verdiepte Ligging Buitenring Parkstad Limburg ter hoogte van De KlingHet is zo ver de Provincie Limburg heeft besloten om op 17-06-2010 haar lang beloofde OntwerpProvinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg ter visie te leggenWat gebeurde er vooraf op 11-februarie 2010?Regio en Provincie akkoord over Buitenring dd 11-02-2010Parkstad Limburg, de betrokken Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg zijn het vandaag eensgeworden over de Buitenring Parkstad Limburg. Ten opzichte van het huidige geoptimaliseerdeVoorkeurstracé vinden aanpassingen plaats die tot verdere verbeteringen leiden.Voor de aantasting van een van de voetbalvelden van RKVV Vaesrade wordt een oplossing gevonden.Bij de Allee komt een vrijliggende fietsverbinding. De fietser, die straks van Amstenrade naarHoensbroek en vice versa fietst, zal de Buitenring aldaar ongelijkvloers, en dus optimaal veilig, kruisen.Bij de aansluiting met de N276 zal de Buitenring zo worden aangelegd dat het Bronnenbos nietwordt geraakt. Het meest noordelijk gelegen voetbalveld van Voetbalvereniging De Leeuw wordt ingedraaide vorm (90 graden) zo beperkt mogelijk verplaatst. Bovendien wordt de Buitenring enkele metersverder weg van de wijk Amstenraderveld verdiept aangelegd, waarmee voor de maximaal mogelijkeafstand is gekozen. Ter hoogte van De Kling zal de Buitenring verdiept worden aangelegd. Dedoorgang naar de Rimburgerweg blijft in een versmalde vorm open, zodat ook gemotoriseerd verkeervanuit Brunssum rechtstreeks van en naar het Golfterrein kan rijden. Wel komt ter hoogte van hetGolfterrein een knip in de Rimburgerweg. Het Golfterrein zelf zal niet worden aangetast. Eerder was ersprake van dat dit gedeeltelijk door de weg zou worden geraakt. Bij de Hoogstraat komt een volledigeaansluiting. De gevolgen, die dit voor het lokale wegennet heeft, zullen met lokale maatregelen wordenopgelost. De aansluiting van de Buitenring op de N281 (de Stadsautoweg) gebeurt via de bestaanderotonde Avantis. De Provincie zal als wegbeheerder tijdig maatregelen nemen op de N274. Deze weg zalals gevolg van de aansluiting op de Buitenring intensiever gebruikt gaan worden.Deze verbeteringen passen binnen het tussen regio en Provincie afgesproken budget dat geïndexeerd253,8 miljoen bedraagt. De aansluiting Nuth is momenteel nog in studie. Daarover wordt nog een besluitgenomen.Nu is het de beurt aan alle burgers van Parkstad Limburg van de inhoud “ontwerp PIP “kennis te nemenvan wat er allemaal in de achterliggende jaren sinds 2000 is uitgebroed, bedacht,berekend,afgewogen,gefantaseerd,bestudeerd, of vergeten, door Gedeputeerde G Driessen, medewerkers van de afdeling InfraProjekten, Externe adviesburos ,Parkstad Raad, de Parkstad Limburg Gemeenten en tenslotte desporadische gesprekken met bewonersgroepen langs het BPL trace. Terwijl men in het begin van hetprojekt in 2005 de term gebruikte “elke mening telt “ heeft de Provincie Limburg later de burgersdoelbewust buitenspel gezet , uit angst en voorzorg dat er ook maar enig detail vroegtijdig zal uitlekkenen zij daardoor meer voorbereidende tijd zouden krijgen dan de 6 weken ,om dit ontwerp PIP nauwkeurigte bestuderen. Wij hadden steeds gedacht, met alle respekt, dat deze weg in een dialoog met de bewonersvan Parkstad ontwikkeld zou worden.Het zal voor iedereen een spannend moment worden wanneer hij of zij voor het eerst de Tekeningenbekijkt en in de begeleidende papieren duikt van dit ontwerp of de digitale versie in zijn PC bezoekt.Belangrijk is dat iemand die in enige mate direkt of indirekt is betrokken , gebruik gaat maken van zijn ofhaar recht deze mening en opmerkingen onderbouwd met goede argumenten en bewijzen in eenZienswijze en tijdig indient bij de Provincie Limburg.Hiervoor heeft U maximaal 6 weken de tijd van 17-juni t/m 28 juli 2010.Omdat er reeds voldoende goede alternatieve infrastructuur aanwezig is voor toekomstige regionale
  2. 2. ontwikkeling en wanneer U net als ons van mening bent dat dit projekt in het geheel NIET moet wordenuitgevoerd.is het belangrijk dat U ook dit in een Zienswijze aan de Provincie Limburg mededeelt.Dus laat Uw kans niet voorbij gaan.............. .Wat is nu een Verdiepte Weg?.Voor de bewoners van Brunssum Noord ( het Bronnenbos) , De Kling, KlingBemden is er doorProvinciale en lokale overheid op of rond 10-02-2010 het bericht verspreid via de website en media datde BPL verdiept wordt aangelegd tussen Merkelbekerstraat -Europalaan ( komend vanaf N274richting N276) .ZIJAANZICHT VERDIEPTE WEGDOORSNEDE VERDIEPTE WEG OPEN TOPDOORSNEDE OVERKAPTE BAKCONSTRUCTIE VERDIEPTE WEG
  3. 3. Situatie Plattegrond bij De Kling inkl BPLUiteraard zal bovenstaande situatie heel wat vragen oproepen in hoe verre is dit idee in het ontwerpuitgewerkt. Welke invloed zal de lokatie van de weg en het verkeer hebben voor alle aangrenzendewoningen ,in Brunssum Noord en flora & fauna bij t Bronnenbos, de bron van de Merkebekerbeek, allearcheologische plekken die wel of nog niet zijn onderzocht.Aan welke risicos (dB waarden), emissies van luchtverontreinigende stoffen uitstoot en fijnstof worden dewijkbewoners blootgesteld, door het wegverkeersgeluid per etmaal en van de additioneel startende enlandende AWACS vliegtuig-motoren in een hoek van 90 graden t.o.v BPL. Welke oplossingen/maatregelen worden hiervoor in het ontwerp PIP ingebouwd om op zijn minst te voldoen aan wettelijkeEuropese Normen?Welke risicos zijn er voor lokale wijkbewoners door vervoer gevaarlijke stoffen over de BPL en welkeveiligheids- en verkeeerstechnische maatregelen heeft men hiervoor in het ontwerp PIP opgenomen?Bewoners uit andere gemeenten en wijken voor wie de BPL ook een verandering in de direkteomgeving tot gevolg heeft of kan hebben en zou ik ook willen vragen maak gebruik van Uw recht enga direkt aan de slag met het opstellen van de Zienswijze. Onderstaande links hebben erg veelinformatie hoe te handelen. Maar kontroleer vooraf of in het ontwerp inderdaad de beloofdeverbeterpunten of optimalisaties zijn verwerkt zoals op 10-febr 2010 vermeld in welke invloed dit opUw persoonlijke situatie heeft.Waar kunt U terecht voor nog meer informatie om een doelmatige zienswijze te maken:www.buitenring.nlwww.geenbuitenring.nlwww.buitenringnee.nlwww.stopdebuitenring.nlwww.stopawacs.nl
  4. 4. http://www.wegvandetoekomst.nl/actueel/videofragmenten/animatie_ideeen_in_weg_van_de_toekomst/(op deze site kunt u kennis nemen van alle ideeen die bewoners van Oss N.B. Bij de aanleg N329 projektin samenwerking met lokale en provinciale overheid in heel goed onderling respekt en overleg met elkaargevoerd hebben ).http://ivbn.blogspot.nl (o.a.voor meer details en komplete diapresentatie over de situatie bij BrunssumNoord, de Kling)I.V.B.N.

×