Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vademekum wentylacji klimatyzacji

6,287 views

Published on

klimapoland.pl vademecum klimatyzacji

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vademekum wentylacji klimatyzacji

 1. 1. Zapraszamy Państwa do zapoznania się zinformacjami na temat różnych instalacji.Informacje - w zależności od typu instalacji -zostały podzielone na kilka grup, z którychkażda stanowi kompendium wiedzy:- PODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIEDZINY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI- SYSTEM CENTRALNEGO ODKURZANIAPODSTAWOWE INFORMACJE Z DZIEDZINYWENTYLACJI I KLIMATYZACJIPodstawowym celem stosowania wentylacji jestusuwanie z pomieszczeń zużytego powietrzai dostarczenie w jego miejsce powietrzaświeżego. Nawiewane powietrze zawiera tlen,który jest niezbędny do oddychania ludzii zwierząt, a także do procesów spalania.Prawidłowo działająca instalacja wentylacyjnaobniża stężenie szkodliwych zanieczyszczeńw powietrzu do poziomu akceptowanego przezorganizm człowieka. Ważną rolą wentylacji jestrównież utrzymanie odpowiedniego poziomuwilgoci.Zadaniem klimatyzacji jest natomiastzapewnienie komfortu cieplnegow pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie.Podstawowymi parametrami wpływającymi
 2. 2. na samopoczucie człowieka są: temperaturai wilgotność względna powietrza, prędkośći kierunek jego ruchu, temperatura powierzchniprzegród otaczających, ilość powietrza świeżegoprzypadającego na osobę, wielkośćzanieczyszczeń i zapachy.Optymalne warunki komfortu cieplnegopanują w pomieszczeniu, gdy:. temperatura powietrza w okresie zimowymwynosi 20-22oC, a latem 23-26oC (latem różnicatemperatur między powietrzem zewnętrznyma wewnętrznym przekraczająca 7oC powodujeszok termiczny, stając się przyczynąprzeziębień),. wilgotność względna powietrza wynosi40-60%,. prędkość przepływu powietrza wynosiod 0,15 m/s (przy temp. do 20oC) do 0,5 m/s(przy temp. 26oC),. średnia temperatura przegród otaczającychjest równa temperaturze powietrza lub do niejzbliżona,. minimalna ilość świeżego powietrzaprzypadająca na osobę wynosi 20 m3/h, a gdynie ma możliwości otwierania okien - 30 m3/h.Rodzaje wentylacjiI
 3. 3. Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje ruchpowietrza powstały w wyniku różnicy gęstościmiędzy powietrzem ciepłym (rzadszymi lżejszym) a zimnym (gęstszym i cięższym).Jeżeli temperatura wewnętrzna jest wyższaod zewnętrznej (zimą), to powietrze wewnętrzne- jako lżejsze - unosi się ku górze i wypływana zewnątrz przez nieszczelności i otworyw górnej części pomieszczenia. W jego miejscedołem napływa powietrze chłodniejsze dostającesię do pomieszczenia przez nieszczelności. Gdytemperatura powietrza w pomieszczeniu jestniższa od zewnętrznej (latem), proces odbywasię w odwrotnym kierunku. W celu poprawydziałania wentylacji grawitacyjnej stosuje sięna wylotach kanałów grawitacyjnychwywietrzaki, które wykorzystują wiatrdo zwiększenia siły ciągu. Wentylacjęgrawitacyjną można kontrolować, montującw przegrodach zewnętrznych, np. w oknie,nawiewniki okienne o regulowanym stopniuotwarcia. Produkowane są także nawiewnikihigrosterowane, których stopień otwarcia zależyod wilgotności względnej powietrzaw pomieszczeniu.Wentylacja mechaniczna wywiewna - ruchpowietrza w pomieszczeniu jest zapewnionydzięki pracy wentylatora centralnego
 4. 4. (umieszczonego np. na dachu lub na poddaszubudynku) lub wentylatorów indywidualnychumieszczonych bezpośredniow pomieszczeniach. Powietrze zewnętrznedostaje się do pomieszczeń przez nawiewnikiokienne lub ścienne i nieszczelności.Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna polega na mechanicznymwymuszeniu ruchu powietrza w budynku.Najczęściej stosuje się systemyz podgrzewaniem powietrza nawiewanego izazwyczaj z odzyskiem ciepła z powietrzausuwanego.Rodzaje klimatyzacjiSystem CAV (Constant Air Volume) - system,w którym powietrze dostarczane jest do strefze stałą wydajnością, lecz ze zmiennątemperaturą nawiewu. Gdy rośnie temperaturana zewnątrz, obniża się temperatura powietrzadostarczanego do pomieszczeń.System VAV (Variable Air Volume) - system,w którym strumień powietrza jest zmienny,a temperatura stała. Różne zapotrzebowaniaposzczególnych stref na ciepło są wyrównywaneprzez zmianę natężenia przepływu powietrzadoprowadzanego. Gdy rośnie temperaturaw pomieszczeniu, zwiększony zostaje strumień
 5. 5. doprowadzanego powietrza, a gdy temperaturamaleje, jest on zmniejszany.System VRV (Varible Refrigerent Volume) -system ze zmiennym przepływem czynnikachłodniczego, złożony z jednostki zewnętrzneji kilkunastu wewnętrznych, czynnikiemchłodniczym w obiegu jest freon doprowadzanydwoma lub trzema przewodami. W systemiez dwoma przewodami wszystkie jednostkiwewnętrzne pracują jednocześnie w trybiegrzania lub chłodzenia, w systemie z trzemaprzewodami jednostki wewnętrzne mogą grzaćlub chłodzić niezależnie od siebie.Czynniki chłodnicze stosowane w systemachklimatyzacji i układach chłodniczychStosowane są następujące oznaczenia wgPN-90/M-04611 i ISO 817:. seria dwucyfrowa - są to chlorowcowepochodne metanu (CH4), np. R11, R22,. seria 100 - są to chlorowcowe pochodne etanu(C2H6), np. R115, R124,. seria 200 - chlorowcowe pochodne propanu(C3H8),. seria 400 - mieszaniny i roztwory,. seria 500 - czynniki chłodnicze azeotropowe(roztwory o identycznym składzie masowymcieczy i pary, pozostających w równowadze
 6. 6. termodynamicznej),. seria 600 - związki organiczne, dotychczasniesklasyfikowane,. seria 700 - związki nieorganiczne, np. amoniakNH3 oznaczany R717,. seria 1000 - chlorowcowe pochodnewęglowodorów nienasyconych.Oznaczenie cyfrowe czynnika chłodniczegopoprzedza się literą R.Wg innej klasyfikacji czynniki chłodniczedzielone są ze względu na budowęchemiczną cząsteczki:. CFC (FCKW) - chlorofluorowęglowodory,związki węgla, w których wszystkie atomywodoru w cząsteczce zostały zastąpioneatomami chloru i fluoru, np. R11, R12, R115,R502, oznaczane CFC-11, CFC-12, CFC-115,CFC-502. Są to związki bardzo stabilne,rozkładające się dopiero w warstwie ozonowej,bardzo groźne dla środowiska;. HCFC (HFCKW) -wodorochlorofluorowęglowodory; są to związkiwęgla, w których nie wszystkie atomy wodoruzostały zastąpione atomami chloru i fluoru;należy do nich R22 (oznaczany HCFC-22),R401A, R402A; ulegają rozkładowi w dolnychwarstwach atmosfery;. HBFC (BrFCKW) -
 7. 7. wodorobromofluorowęglowodory, związki,w których atomy wodoru zostały częściowozastąpione atomami fluoru i bromu; jestto np. R22B1, oznaczany HBFC-22B1; są onejeszcze bardziej szkodliwe niż CFC;. HFC - hydrofluorowęglowodory - związkiorganiczne, w których część atomów wodoruzostała zastąpiona atomami fluoru; należydo nich R134a, oznaczany HFC-134a, R404a,R407a;. FC (HFKW) - fluorowęglowodory; są to związkiorganiczne, w których wszystkie atomy wodoruzostały zastąpione atomami fluoru; należydo nich np. RC318, oznaczany FC-C318; nie sąszkodliwe dla warstwy ozonowej;. HC - węglowodory nasycone, np. propanR-290 (HC-290) i n-butan R-600(HC-600).Związki najbardziej szkodliwe (R11,R12 i R502) zastępowane są przez czynnikiw mniejszym stopniu szkodliwe dla środowiska:R123 (zamiast R11), R134a, R401A, R401B,R401C, R409A, R290 (zamiast R12), R290,R152a, R402A, R402B, R404A, R407C, R410A,R410B i R717 (zamiast R22), R402A, R402B,R408A, R507 i R717 (zamiast R502). Innyszkodliwy związek R13 na razie nie mazamiennika.
 8. 8. Urządzenia do centralnej obróbki powietrzaw systemach klimatyzacjiCentrale klimatyzacyjne - urządzenia służącedo obróbki powietrza (zmiany temperatury,wilgotności, oczyszczenia) w celu dostosowaniaparametrów do wymagań w pomieszczeniu.Zespoły nawiewne składają się zazwyczajz następujących elementów (sekcji): wstępnegofiltra powietrza, komory z odzyskiem ciepła lubrecyrkulacyjnej, nagrzewnicy wstępnej,chłodnicy, wentylatora, nawilżacza parowego,nagrzewnicy wtórnej, filtra dokładnego, tłumika.W zespole wywiewnym mogą znajdować sięnastępujące urządzenia: filtr wstępny,wentylator, filtr dokładny, komora z odzyskiemciepła lub recyrkulacyjna. Urządzeniaoferowane są w trzech podstawowychwariantach wykonania:. wewnętrzne - przeznaczone do lokalizacjiw maszynowniach,. zewnętrzne - przeznaczone do montażuna zewnątrz budynku (np. na dachu); mająobudowę zabezpieczoną przed wpływemwarunków atmosferycznych,. w wykonaniu specjalnym: higieniczne -przeznaczone do obiektów o podwyższonychwymaganiach higienicznych (np. szpitali,laboratoriów itp.), wszystkie elementy centrali są
 9. 9. odpowiednio uszczelnione w celu zapewnieniamożliwości stałej kontroli ich czystościi dezynfekcji, ponadto wszystkie krawędziei uskoki są wypełnione, tworząc gładkąpowierzchnię łatwą do mycia i utrzymaniaw czystości, co w efekcie prowadzido zminimalizowania ryzyka rozwojudrobnoustrojów; basenowe; w wykonaniuprzeciwwybuchowym.Dostępne są również centrale klimatyzacyjnepodwieszane. Ich cechą charakterystyczną jestmiejsce montażu - w stropach podwieszonych.Najczęściej spotykane są dwa rodzajebudowy central:. sekcyjne (blokowe) - centrala zestawiona jestz poszczególnych elementów znajdujących sięw oddzielnych blokach,. monoblokowe (kompaktowe) - urządzeniamontowane są w jednej wspólnej obudowie.Wytwornice (agregaty) wody lodowej(chillery) - są to urządzenia służącedo schładzania wody do temperatury 6-7oCdo celów chłodniczych.Urządzenia do końcowej lub indywidualnejobróbki powietrzaKlimatyzatory - urządzenia chłodzące orazchłodzące z funkcją grzania, służące
 10. 10. do obniżania (lub podwyższania) temperaturyw pomieszczeniu; mogą też regulowaćwilgotność powietrza (klimatyzatory o tzw. pełnejklimatyzacji). W skład klimatyzatora wchodzą:parownik, sprężarka, skraplacz, zawórrozprężny, zespół filtrów powietrza, wentylatorpowietrza nawiewanego do pomieszczeniai wentylator chłodzący skraplacz.W klimatyzatorach chłodzących z funkcjągrzania dodatkowo umieszczona jestelektryczna nagrzewnica powietrza lub zawórrewersyjny (układ pracuje wtedy jako pompaciepła), klimatyzatory o tzw. pełnej klimatyzacjiwyposażone są dodatkowo w urządzenieregulujące wilgotność powietrza (nawilżaczparowy). Klimatyzatory występują w wersjikompakt lub split: . klimatyzatory typukompakt - wszystkie elementy klimatyzatoraumieszczone są w jednej obudowie, dlategourządzenia te wymagają dostępu zarównodo pomieszczenia, jak i do powietrzazewnętrznego; najczęściej spotykanymrozwiązaniem jest klimatyzator okienny,. klimatyzatory typu split - złożone są z dwóchczęści: jednostki wewnętrznej (parownika)i jednostki zewnętrznej (skraplacza i sprężarki);ich zaletą jest umieszczenie na zewnątrzpomieszczenia elementów będących źródłem
 11. 11. hałasu (sprężarka, zawór rozprężny, wentylator);w zależności od miejsca montażu dzielą sięna ścienne, kanałowe, podłogowe (szafkowe),sufitowe i kasetonowe (kasetowe),. klimatyzatory przenośne - klimatyzatory,które można przenosić z pomieszczeniado pomieszczenia w zależności od potrzeb,wymagają one jednak umieszczeniana zewnątrz (np. za oknem) elastycznegoprzewodu wentylacyjnego, którymodprowadzane jest na zewnątrz pobrane ciepło(w klimatyzatorach przenośnych typu kompakt),lub jednostki zewnętrznej połączonej dwomaprzewodami z jednostką wewnętrzną(w klimatyzatorach typu split),. klimatyzatory multi split - mają budowępodobną do splitów, z tą różnicą, że do jednegoagregatu zewnętrznego podłączonych jest kilkajednostek wewnętrznych, które można umieścićw różnych pomieszczeniach; mogą pracowaćw systemie dwururowym lub trzyrurowym;w systemie dwururowym wszystkie jednostkiwewnętrzne pracują w trybie chłodzenia lubgrzania, w trzyrurowym zaś każda jednostkawewnętrzna pracuje niezależnie od pozostałychw trybie grzania lub chłodzenia.Klimakonwektory. klimakonwektory indukcyjne - urządzenia
 12. 12. do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia,złożone z wymiennika, zasilanego ciepłem lubchłodem z systemu centralnego; są elementemuzupełniającym w systemie wentylacjimechanicznej połączonej z centralnymogrzewaniem lub w klimatyzacji indukcyjnej;do pomieszczenia doprowadzone jest powietrzeuzdatnione centralnie, które, przepływając przezklimakonwektor, na zasadzie indukcji powodujezasysanie powietrza z pomieszczenia; następujezmieszanie obu strumieni i ich ogrzanie lubochłodzenie w wymienniku ciepła;do wymiennika ciepła doprowadzone sąprzewodami ciepło lub chłód (w systemiedwururowym) albo ciepło i chłód (w systemieczterorurowym); przewagą systemuczterorurowego nad dwururowym jest możliwośćnagrzewania lub chłodzenia powietrzaniezależnie od pory roku; temperaturęw pomieszczeniu reguluje się ręcznie lubautomatycznie za pomocą termostatu, którysteruje natężeniem przepływu wody przezwymiennik; klimakonwektory montowane sązazwyczaj pod oknem, w miejscu grzejnika,. klimakonwektory wentylatorowe nazywanerównież wentylokonwektorami i fan-coilami,w porównaniu z klimakonwektorami
 13. 13. indukcyjnymi wyposażone są w wentylatori wbudowany filtr powietrza; korzystają onez zewnętrznych źródeł ciepła i zimna, zazwyczajz obiegów wody grzejnej i wody lodowej;ogrzewają lub chłodzą pomieszczenia przypomocy powietrza nawiewanego wentylatorempoprzez wymiennik ciepła woda-powietrze;umożliwiają indywidualną regulację temperaturypowietrza w pomieszczeniu; stosuje sięje w biurach, hotelach, pomieszczeniachhandlowych, oświatowych, restauracjachi kawiarniach.Typy klimakonwektorów wentylatorowychzależne są od:- miejsca umieszczenia w pomieszczeniu, np.podokienne, przyścienne, podsufitowe,- sposobu zasilania ciepłem i zimnem - mogąbyć z obiegiem wody grzejnej i lodowejw układzie dwururowym lub czterorurowym,mogą zawierać też nagrzewnicę elektryczną,- sposobu działania, np. pracujące z mieszaninąpowietrza obiegowego i zewnętrznego lub tylkoz powietrzem obiegowym.W każdym przypadku zastosowanieklimakonwektora wentylatorowego wiąże sięz koniecznością doprowadzeniado pomieszczeń powietrza zewnętrznego
 14. 14. w ilości niezbędnej dla użytkownikówpomieszczeń. Klimakonwektor wentylatorowy składa się z następujących elementów, umieszczonych w obudowie: 1 - nawiewnikpowietrza, 2 - wymiennik ciepła, 3 - taca do zbierania skroplin, 4 - wentylator z silnikiem elektrycznym, 5 - filtr powietrza, 6 - doprowadzenie powietrza zewnętrznegoKurtyny powietrzne - urządzenia wytwarzającesilny strumień powietrza zapobiegającynapływowi powietrza zewnętrznego
 15. 15. do pomieszczenia, a co się z tym wiążeredukujące straty ciepła lub chłodu,zapobiegające infiltracji kurzu i innychzanieczyszczeń oraz przedostawaniu sięinsektów. Lokalizowane są zazwyczajw drzwiach wejściowych. Mogą występowaćw wersji grzewczej lub grzewczo-chłodzącej.Elementy instalacji wentylacyjnychi klimatyzacyjnych oraz centralklimatyzacyjnychCzerpnie i wyrzutnie powietrza - dzielą sięna terenowe, ścienne i dachowe. Przez czerpnieświeże powietrze doprowadzane jestdo instalacji wentylacyjnej, przez wyrzutniepowietrze jest usuwane na zewnątrz.Tłumiki - elementy służące do zmniejszaniahałasu do wartości dopuszczalnej dla danegotypu pomieszczenia. Tłumiki montowane sąw centrali lub w przewodach wentylacyjnych.FiltryFiltry powietrza - służą do usuwaniaz powietrza zanieczyszczeń. W zależnościod stopnia filtracji dzielą się na wstępne,dokładne i absolutne (tab. 4). Filtry wstępneumieszcza się przede wszystkim na wlociepowietrza do centrali klimatyzacyjnej. Filtrydokładne są drugim stopniem filtracji. Montuje
 16. 16. się je na wylocie powietrza z centrali.Bezpośrednio przed nawiewnikiemw pomieszczeniu umieszcza się filtry absolutne.Stosowane są jako trzeci lub czwarty stopieńfiltracji w pomieszczeniach czystych,laboratoriach, salach szpitalnych itp. Przeciętnażywotność filtrów wstępnych wynosi 3-6miesięcy, dokładnych 6-12 miesięcy,absolutnych od roku do 4 lat.Filtry tłuszczowe - filtry metalowe, służącedo wychwytywania tłuszczu powstającegow pomieszczeniach gastronomicznych.Najczęściej montowane są bezpośrednioza okapem. Czyści się je gorącą wodąz użyciem detergentów przynajmniej razw miesiącu (patrz tab. 3, 4 na końcu rozdziału).Chłodnica - jest wymiennikiem stosowanymw centralach klimatyzacyjnych,klimakonwektorach; do schładzania powietrzawykorzystywane są czynniki chłodnicze (woda,glikol, freony).Urządzenia do odzysku ciepła (wymiennikiciepła).Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjnepodczas realizacji procesów uzdatnianiapowietrza wymagają dużej ilości ciepła.
 17. 17. Ze względów ekonomicznych wykorzystywanesą systemy odzysku ciepła. Dzielą się na:. rekuperacyjne, w których następuje jedyniewymiana ciepła, a strumienie powietrzanawiewanego i wywiewanego są od siebieoddzielone; stosuje się:- rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym,zbudowane z płyt szklanych lub metalowychułożonych równolegle; pomiędzy nimi,na przemian, przepływają prostopadle do siebiestrumienie powietrza o wyższej i niższejtemperaturze, przekazując ciepło (nie mieszającsię ze sobą); w okresie zimowym konieczne jestzabezpieczenie urządzenia przed zamarzaniemwykroplonej pary wodnej, mogącymspowodować zatkanie wymiennika, Rekuperator z wymiennikiem krzyżowym- rekuperację z podwójnym wymiennikiemkrzyżowym składającym się z dwóchwymienników krzyżowych spiętych ze sobą
 18. 18. szeregowo, przez co współczynnik odzyskuciepła znacznie wzrasta, Rekuperator z podwójnym wymiennikiem krzyżowym- rekuperację z wymiennikamiprzeciwprądowymi, w których strumieniepowietrza przepływają równolegle do siebie, leczw przeciwnym kierunku, Wymiennik przeciwprądowy- rurki ciepła (heat pipe) są to rurki wypełnioneszybko wrzącą cieczą, np. freonem, i wyłożoneod wewnątrz higroskopijną tkaniną, połowa rurkiznajduje się w kanale z powietrzem o wyższejtemperaturze, połowa w ośrodku o niższej;pobierając ciepło, ciecz odparowuje i przepływado drugiej, chłodniejszej części rurki, w którejjest ochładzana i skraplana, a następnie
 19. 19. przepływa do części pierwszej, gdzie znowupobiera ciepło z otoczenia;. regeneracyjne, w których następuje wymianamasy i energii (temperatury i wilgoci);najczęściej stosowany jest wymiennikobrotowy zbudowany z wolno obracającego sięwalca dużej średnicy, umieszczonego w połowiew kanale nawiewnym, w połowie -w wywiewnym; z jednej strony do kanalikówwewnątrz walca wpływa powietrze usuwane(zanieczyszczone), z drugiej - powietrzenawiewane, następuje częścioweich zmieszanie, dzięki czemu, opróczprzekazywania ciepła, możliwe jest nawilżaniepowietrza zewnętrznego (nie występuje zjawiskoskraplania pary wodnej); regeneratory mogą byćstosowane w wentylacji ogólnej i w systemach,w których nie występują niebezpiecznezanieczyszczenia biologiczne i chemiczne; Wymiennik obrotowy
 20. 20. . pompy ciepła - pobierają ciepło (lub chłód)z wentylacji wywiewnej i przekazująje do wentylacji nawiewnej, zasada ich działaniazostała opisana w dziale "Pompy ciepła".Komora mieszaniaDo odzysku ciepła z powietrza wywiewanegostosuje się również recyrkulację - jestto zawracanie części powietrza wywiewanegoi mieszanie go ze strumieniem powietrzanawiewanego; proces ten realizowany jestpoprzez tzw. komorę mieszania. Komoramieszania jest to sekcja w centrali, wyposażonaw przepustnice regulacyjne umożliwiającedoprowadzanie wymaganej ilości powietrzazewnętrznego. Pozostałą część powietrzastanowi powietrze recyrkulacyjne, którezawracane jest z części wywiewnej i nawiewanewraz z powietrzem zewnętrznym.Komora zraszania - jest elementem centraliklimatyzacyjnej. Znajdują się w niej dyszerozpylające wodę w postaci mgły wodnej,nawilżające dzięki temu powietrze. Ten sposóbnawilżania jest obecnie bardzo rzadkostosowany. Obecnie komory zraszaniawykorzystywane są do oczyszczania powietrza.Lance parowe - służą do nawilżania powietrza
 21. 21. nawiewanego za pomocą pary wodnej.Montowane są w przewodzie wentylacyjnym.Współpracują najczęściej z wytwornicami pary,rzadziej pobierają parę z systemu centralnego.Przewody wentylacyjne - dzielą się na: kanałyprostokątne wykonane ze stali ocynkowanej(w wykonaniu specjalnym ze stali nierdzewnejlub o podwyższonej grubości do wentylacjipożaro-wej), rury spiro (ze spiralnie nawiniętejtaśmy ze stali ocynkowanej) orazprzyłączeniowe elastyczne. Przewody mogą byćizolowane - w celu tłumienia hałasu, a takżespecjalnym materiałem ognioodpornym.Przewody elastyczne, wykonane z wielu różnychmateriałów, zarówno z taśmy aluminiowej, jaki z tworzyw sztucznych, służą do łączenianawiewników z kanałami wentylacyjnymi.Produkowane są również z izolacją termicznąi akustyczną.Nawiewniki - służą do nawiewania powietrzado pomieszczenia. Rozróżniamy następującerodzaje nawiewników: kratki nawiewne,anemostaty, nawiewniki szczelinowe, wirowe,wyporowe (źródłowe), stropy laminarne.W kratkach nawiewnych możemy regulowaćkierunek wypływu powietrza za pomocąkierownicy.Montowane są na ścianach lub
 22. 22. w suficie. Specjalnym rodzajem krateknawiewnych są nawiewniki montowanew podłodze, stopniach schodowych, w fotelach.Powietrze wypływa z nich ruchem laminarnym,a przepływa od dołu do góry. Dzięki takiemurozwiązaniu powietrze świeże docierabezpośrednio do ludzi, powietrzezanieczyszczone unosi się ku górze.Anemostaty są nawiewnikami wyłączniesufitowymi. Mają tak wyprofilowane kierownice,że powietrze wypływa poziomo, równolegledo sufitu. W anemostatach prostokątnychpowietrze wypływa w jednym, dwóch, trzech lubczterech kierunkach (w zależności od konstrukcjianemostatu). W anemostatach okrągłychrozprzestrzenia się równomiernie we wszystkichkierunkach. W nawiewnikach wirowychpowietrze wpływa ruchem wirowym,wytwarzając podciśnienie i zasysając powietrzez pomieszczenia. Jest to przepływ burzliwy,dzięki któremu następuje wymieszanie obustrumieni i uśrednienie ich parametrów.Nawiewniki wirowe przeznaczone są zwłaszczado wysokich hal, gdyż wytwarzają ruchpowietrza, dzięki czemu świeże powietrzedociera do stanowisk pracy.Nawiewniki szczelinowe - są to nawiewniki,w których odbywa się przepływ laminarny,
 23. 23. a strumień powietrza przylepia się do sufitu.W zależności od ustawienia kierownic możnaregulować kąt wypływu powietrza.Nawiewniki wyporowe (źródłowe, kolumnowe)- zazwyczaj mają kształt kolumny,a powierzchnia ich jest perforowana. Wypływpowietrza ma charakter laminarny, prędkośćstrumienia jest bardzo mała. Stosowane sąw obiektach przemysłowych, kawiarniach,barach. Ustawia się je w strefie pracy.Stropy laminarne (sufity perforowane lubczęściowo perforowane) - zbudowane są z płytperforowanych, umieszczonych na całejpowierzchni sufitu lub w pewnych odstępach.Powietrze wypływa z nich równomiernymstrumieniem i z bardzo małą prędkością. Stropylaminarne stosowane są najczęściejw pomieszczeniach czystych, np. w salachoperacyjnych, przemyśle farmaceutycznymi elektronicznym.Skrzynki rozprężne - służą do zmniejszaniaprędkości przepływu powietrza i jednoczesnejzamiany ciśnienia dynamicznego na ciśnieniestatyczne. Zapewniają w ten sposóbrównomierny wypływ powietrza. Montowane sączęsto przed nawiewnikami.
 24. 24. Przepustnice - są elementem regulacyjnym,służącym do ustalenia żądanego przepływupowietrza w przewodzie. Przy całkowitymzamknięciu powietrze przepływanieszczelnościami w bardzo ograniczonymstopniu, przy całkowitym otwarciu strumieńnie jest dławiony.Klapy przeciwpożarowe - służą do odcinaniaciągów wentylacji ogólnej w celu odizolowaniastrefy, w której wybuchł pożar. Zmiana położeniaklapy przeciwpożarowej może nastąpićpo zadziałaniu elementu topikowego lub dziękiuruchomieniu siłownika sterowanegoelektrycznie.Wentylatory - tłoczą powietrze i wytwarzająróżnicę ciśnienia niezbędną do pokonaniaoporów przepływu powietrza przez instalację.W zależności od kierunku przepływu powietrzaprzez wirnik dzielą się na promieniowe i osiowe.W wentylatorach promieniowych powietrze jestzasysane równolegle do osi obrotu wirnikai tłoczone w kierunku prostopadłym do niej.Łopatki wirnika mogą być wygięte do tyłu(zapewniają wówczas najcichszą pracę),
 25. 25. wygięte do przodu (hałas jest wtedy największy)lub proste. Są jedno- lub dwustronnie ssące.W wentylatorach osiowych powietrze przepływaprzez wirnik w kierunku zgodnym z jego osią.Wirnik składa się z 2-12 łopatek. Wentylatoryosiowe mogą być wyposażone w kierownice,umożliwiające uzyskanie osiowego przepływupowietrza. Wirnik jest napędzany za pomocąprzekładni pasowej lub sprzęgła. Zajmują onemniej miejsca w porównaniu z promieniowymi,są lżejsze, lecz wytwarzają ciśnienie o niskichwartościach. Wentylatory osiowe montowane sąw oknach, przewodach wentylacyjnych.Mogąmieć napęd uzyskiwany za pomocą przekładnipasowej (liczba obrotów wirnika jest mniejszaniż liczba obrotów silnika) lub sprzęgłowy,przystosowany do pracy w niekorzystnychwarunkach (np. w wysokiejtemperaturze).Ze względu na wielkośćwytwarzanego spiętrzenia wentylatory dzielą sięna: niskociśnieniowe (deltaP<720 Pa),średniociśnieniowe (720 Pa<deltaP<3600 Pa)i wysokociśnieniowe (deltaP>3600 Pa).W zależności od liczby wirników rozróżniamywentylatory jedno- i wielostopniowe.Ze względu na zastosowanie wyodrębniamy:wentylatory ogólnego przeznaczenia,np. dachowe, bębnowe, specjalnego
 26. 26. zastosowania, stosowane główniew technologiach przemysłowych, do transportuczynników gazowych o wysokiej temperaturze,chemicznie agresywnych i trujących, do gazówwilgotnych, zapylonych. Mogą być wykonanew wersji odpornej na ścieranie lub korozję,iskrobezpiecznej lub przeciwwybuchowej.Wentylatory przeciwwybuchowe - sąprzeznaczone do pracy w określonych strefachwybuchowych i przy określonych parametrachczynnika.Strefy wybuchowości:0 - zagrożenie wybuchem stałe,1 - zagrożenie wybuchem częste,2 - zagrożenie wybuchem rzadkie.SYSTEM CENTRALNEGO ODKURZANIAInstalacje centralnego odkurzania trzebawcześniej zaplanować, najlepiej na etapieprojektowania budynku lub na początkowymetapie budowy. Wykonanie jej w użytkowanymbudynku jest możliwe, ale bardzo kłopotliwe.System centralnego odkurzania składa się z:. jednostki centralnej, wytwarzającejpodciśnienie w całej instalacji, umieszczonejna stałe w wybranym miejscu w budynku, którepowinno być suche, przewiewne i dostatecznieoddalone od pomieszczeń mieszkalnych,
 27. 27. np. w garażu, wentylowanej piwnicy lub teżinnym pomieszczeniu gospodarczym,. sieci rur łączących jednostkę centralnąz gniazdami ssącymi; instalację tę wykonuje sięz rur z tworzywa (PVC) - charakteryzujących sięmałym oporem przepływu (w celu utrudnieniaosadzania się na ich ściankach zanieczyszczeńmogą być pokryte od wewnątrz specjalnąpowłoką) i dużą szczelnością; rury układa sięw ścianach i/lub podłogach, prowadzącnajkrótszą i najprostszą drogą od gniazddo jednostki centralnej; system może byćklejony, skręcany lub zaciskany obejmamiz gumy,. gniazd ssących usytuowanych na stałew wybranych punktach; gniazd nie należyumieszczać za drzwiami, meblami oraz w trudnodostępnych miejscach, gdzie wąż uległbyzałamaniu; liczba gniazd i ich usytuowaniepowinny umożliwiać dotarcie do każdegomiejsca w domu; typ zastosowanych gniazddecyduje o sposobie włączenia odkurzacza:uruchomienie może nastąpić po włożeniukońcówki węża do gniazda lub po włożeniuwęża i dodatkowo włączeniu przełącznikaw jego uchwycie,. węża ssącego, szczotek oraz ssaweko różnym przeznaczeniu.
 28. 28. Tab. 1 Klasy temperaturowe
 29. 29. Tab. 2 Grupy (klasy) wybuchowościTab. 3
 30. 30. *EU1 - EU17 - klasyfikacja filtrów proponowana przez stowarzyszenie EUROVENT **H - skrót od HEPA, ***U - skrót od ULPA
 31. 31. Tab. 4 Podział i oznaczenie filtrów wg normypolskiej i norm europejskich

×