Επαναληπτικές ασκήσεις Γ Γυμνασίου/ Ιούνιος 2013

1,194 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
878
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Επαναληπτικές ασκήσεις Γ Γυμνασίου/ Ιούνιος 2013

  1. 1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥα Όςοι κατά τθν Τουρκοκρατία αςπάηονταν επιφανειακά το Ιςλάμ ενϊ ζμενανκρυφά πιςτοί ςτθν ορκοδοξία λζγονταν………………………..β Η άςκθςθ των μοναςτθριϊν ονομάηεται ……………. …………………Τι ονομάηουμε «ςφνοδο» και τι «όρο» ι «δόγμα»;Να αντιςτοιχίςετε τα όμοιαΑ Χριςτόσ Παντοκράτορασ α λειτουργικόσ κφκλοσΒ Χριςτόσ Πάςχων β δογματικόσ κφκλοσΓ Γζννθςθ γ ιςτορικόσ κφκλοσα Ποια ιταν θ πρϊτθ μεγάλθ αίρεςθ (ονομαςτικά);β Πωσ ονομάηει τθν Παναγία ο Νεςτόριοσ;γ Τι υποςτθρίηει ο Μονοφυςιτιςμόσ;Σωςτό ι Λάκοσ; (τα λάκθ να ςθμειωκοφν και να διορκωκοφν)α Ο Σαοφλ ιταν ο μετζπειτα απόςτολοσ Πζτροσ Σ Λβ Ο Στζφανοσ ονομάςτθκε πρωτομάρτυρασ Σ Λγ Οι Διάκονοι των τραπεηϊν τθσ αγάπθσ ιταν εννζα Σ ΛΤι γνωρίηετε για τισ ςυμβολικζσ απεικονίςεισ των κατακομβϊν;Να αναφερκείτε ςυνοπτικά ςτα αίτια του ςχίςματοσ του 1054Αναφερκείτε ςτα γεγονότα που ςυνζβθςαν μετά τθ μεταςτροφι του ΣαοφλΝα ςυμπλθρωκοφν τα κενάΟ Στζφανοσ ςτθν απολογία του υποςτιριξε ότι ο Θεόσ δεν κατοικεί ςε……………………………………και ζκανε οξφτατθ κριτικι ςουσ ……………… ……………………….Καταδικάςτθκε ςεκάνατο με ………………… και ονομάςτθκε από τθν Εκκλθςία μασ ……………………………….Σε ποιουσ απευκυνόταν ο απ. Παφλοσ με το κιρυγμά του ςτθν Ακινα και τιυποςτιριηε; Ποια ιταν οι αντίδραςθ των ακροατϊν του και για ποιο λόγο;Να αναφζρετε τρεισ απεικονίςεισ που διακοςμοφςαν κατακόμβεσΑντιςτοιχίςτε ό,τι ταιριάηει:α καλόσ ποιμζνασ 1 κοινό δείπνοβ κρθςκευτικόσ ςυγκρθτιςμόσ 2 αίτιο αίρεςθσγ «Αγάπθ» 3 κατακόμβεσΧαρακτθρίςτε με Σωςτό(Σ) ι Λάκοσ(Λ) και κυκλϊςτε.-Με τθν Αποςτολικι Σφνοδο θ Εκκλθςία χειραφετείται Σ Λ-Ο Σαοφλ γεννικθκε ςτθν Ταρςό τθσ Κιλικίασ Σ Λ-Η Ανατολικι εκκλθςία πρόςκεςε ςτο ςφμβολο τθσ πίςτεωσ το filioque και αυτό αποτζλεςεαίτιο του Σχίςματοσ Σ ΛΤι γνωρίηετε για το μονοφυςιτιςμό;
  2. 2. Πότε και για ποιο λόγο κακιερϊκθκε θ Κυριακι τθσ Ορκοδοξίασ;Να αναφζρετε 3 εικόνεσ χριςτ. ναοφ που ανικουν ςτο δογματικό κφκλο.Ποιοι χαρακτθρίςτθκαν «εκνομάρτυρεσ»; Ονομάςτε δυο απ’ αυτοφσ.Συμπλθρϊςτε ό,τι λείπει:« Ο Νεςτόριοσ ονόμαηε τθν Παναγία……………………..και όχι ………………..Η ΟικουμενικιΣφνοδοσ αποφάςιςε ότι ο Χριςτόσ είχε ………… φφςεισ τθ ……….. και τθν …………….. ενωμζνεσςτο ζνα πρόςωπό του»Αφοφ ονομάςετε τισ ςθμαντικότερεσ αιρζςεισ να αναπτφξετε μια από αυτζσ.Ποια είναι θ ςυμβολι του μοναχιςμοφ ςτα γράμματα και τισ τζχνεσ; (μον. 4)Κυκλϊςτε το Σωςτό ι το ΛάκοσΗ Γ Οικουμενικι ςφνοδοσ καταδίκαςε τθν αίρεςθ ου Αρείου Σ ΛΟ Μ. Βαςίλειοσ υπιρξε αντίπαλοσ των πλουςίων και των καταχριςεων τουσςε βάροσ του φτωχοφ λαοφ Σ ΛΕκπρόςωποσ του κοινοβιακοφ αςκθτιςμοφ είναι ο Μ Αντϊνιοσ Σ ΛΗ δόξα είναι αντίπαλοσ του μοναχοφ Σ ΛΝα αντιςτοιχίςετε αυτά που ταιριάηουν1Άςκθςθ α αδιάλειπτθ προςευχι …………..2Αναχϊρθςθ β αγϊνασ εναντίων των πακϊν ………….3Κοινοβιακόσ μοναχιςμόσ γ εμπόδιο μοναχοφ ………….4Πνευματικι ζπαρςθ δ αντιγραφι κλαςικϊν ζργων ………….5Μονι Στουδίου ε Παχϊμιοσ …………Να αναφερκείτε ςυνοπτικά ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν μοναχοί καιλαϊκοί ςτθν κακθμερινι κοινωνικι τουσ δράςθ.33Απαντιςτε με ςυντομία ςτισερωτιςεισ:α)Τι ονομάηουμε Σφνοδο;β)Ποια τα είδθ τθσ;γ)Τι ονομάηουμε «δόγμα» και τι «κανόνα»;δ)Πότε μια ςφνοδοσ χαρακτθρίηεται Οικουμενικι;Αφοφ ονομάςετε τισ ςθμαντικότερεσ αιρζςεισ να αναπτφξετε μια από αυτζσ.Να αντιςτοιχίςετε αυτά που ταιριάηουν1Άςκθςθ α αδιάλειπτθ προςευχι …………..2Αναχϊρθςθ β αγϊνασ εναντίων των πακϊν ………….3Κοινοβιακόσ μοναχιςμόσ γ εμπόδιο μοναχοφ ………….4Πνευματικι ζπαρςθ δ αντιγραφι κλαςικϊν ζργων ………….5Μονι Στουδίου ε Παχϊμιοσ …………Να αναφερκείτε ςυνοπτικά ςτισ επιπτϊςεισ των αιρζςεων.Αντιςτοιχίςτε ό,τιταιριάηει1Αίτιο αίρεςθσ α απομάκρυνςθ Αιγφπτου, Συρίασ …………...2Ηςυχία β κοινι ενδυμαςία …………..3Επίπτωςθ αιρζςεων γ κρθςκευτικόσ ςυγκρθτιςμόσ …………..
  3. 3. 4Μονι Στουδίου δ αδιάλειπτθ προςευχι ………….5Κοινοβιακόσ αςκθτιςμόσ ε ςυμβολι ςτθ τζχνθ …………..Να αναφερκείτε ςυνοπτικά ςτο κοινωνικό ζργο του Μ Βαςιλείου.Να ορίςετε τισ ακόλουκεσ ζννοιεσ: Αναχωρθτζσ, άςκθςθ, ςφνοδοσΝα αναφζρετε ςυνοπτικά τα βιογραφικά ςτοιχεία του αποςτόλου Παφλου που ςασείναι γνωςτάΝα αναφζρετε δυο από τισ ςυνζπειεσ του Διατάγματοσ των Μεδιολάνων.Ποιο ιταν το τζλοσ του Στεφάνου και πωσ ονομάςτθκε εξαιτίασ αυτοφ;Γράψτε ζνα κρθςκευτικό αίτιο που επθρζαςε τον Μ. Κων/νο ςτισ αποφάςεισ τουςχετικά με τουσ ΧριςτιανοφσΝα αναφερκείτε ςυνοπτικά ςτο ςυγγραφικό ζργο του Μ Βαςιλείου.Να αναφζρετε ςυνοπτικά τα βιογραφικά ςτοιχεία του αποςτόλου Παφλου που ςασείναι γνωςτάΝα αναφζρετε δυο περιπτϊςεισ δράςθσ των αποςτόλων που αποδεικνφουν τθνοικουμενικότθτα του Χριςτιανιςμοφ (ονομαςτικά).Στθν πρϊτθ χριςτιανικι εκκλθςία των Ιεροςολφμων τι ςιμαινανκοινοκτθμοςφνθ :………………………………………………………………………«Αγάπθ»: ………………………………………………………………………………Τι ονομάηουμε «ςφνοδο» και τι «ιερό κανόνα»;α Ποια ιταν θ πρϊτθ μεγάλθ αίρεςθ (ονομαςτικά);β Ποιοσ είναι ο ιδρυτισ του Μονοφυςιτιςμοφ;γ Τι υποςτθρίηει ο Νεςτοριανιςμόσ;Τι γνωρίηετε για τουσ κρυπτοχριςτιανοφσ;Να οριςτοφν οι ζννοιεσ: άςκθςθ, κοινοβιακόσ μοναχιςμόσ.

×