Δμύμε ζε έκακ ηόπμ παναζαιάζζημ, ζε μηαπώνα πμο ηεκ πενηηνηγονίδεη ε ζάιαζζα.Τα παηδηά μαξ μέζα από ημ μάζεμα ηεξΜειέηεξ π...
 Γκημπίζαμε ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηςκαθηώκ θαη ηεξ ζάιαζζαξ θαη ηα ζοζπεηίζαμε μεημοξ ακζνώπμοξ θαη ηηξ δναζηενηόηε...
 Μαδέραμε εηθόκεξ από πενημδηθά θαηεθεμενίδεξ πμο είπακ ζπέζε με ηε ζάιαζζα.Κάζε παηδί πενηέγναρε μηα εηθόκα θαη ζηεζοκέπ...
Θάιαζζα πιαηηάζ’ αγαπώ γηαηί μμο μμηάδεηξζάιαζζα βαζηάμηα ζηηγμή δεκ εζοπάδεηξιεξ θη έπεηξ θανδηάηε δηθηά μμο ηεκ μηθνμύια...
Ο ένςηαξΤμ ανπηπέιαγμξΚη ε πνώνα ηςκ αθνώκ ημοΚη μη γιάνμη ηςκ μκείνςκ ημοΣημ πημ ρειό θαηάνηη ημο μκαύηεξ ακεμίδεηΈκα ηνα...
Άζπνα θανάβηα ηαόκεηνά μαξγηα θάπμημ νόδηκμγηαιό,άζπνα θανάβηα ηαόκεηνά μαξ.Θα θόβμοκ δνόμμ θηέκα δνόμμμονηζηηθό θη εοςδηα...
 Σθίδεη ε πιώνε ηα κενάθη ακηεπάκε ηα βμοκά.Νημύθμο κημύθμομεπακάθη,κημύθμο ημ παιηό μενάθη.Τνίηε, Πέμπηε θαηΣαββάημμεξ ...
 Βνε παπά ημ ζομηαηό ζμογύνηζέ ημ θαηα δςθαη με ημ βαζηιηθό ζμονάκηηζε μαξ ημ κενό.Χάηκηε, πάηκηε βνεπαηδηά,πάμε ζηεκ Αγη...
 Χάηκηε, πάηκηε βνε παηδηά,πάμε ζηεκ Άγηα Μανίκα.Πάμε ζηεκ Άγηα Μανίκαμε ηεκ όμμνθε μπεκδίκα.
 Θαιαζζηκό ηνηθύιιη Γιύηεξ ζαιαζζάθη Μ.Κςπ, Γ. Πάνημξ Απ ζάιαζζά μμο ζθμηεηκή Πμνημθάιμγιμο Κανάβη μηθνό Φ. Πιηάηζηθαξ
 Τμοξ παναηενήζαμε, εθθνάζαμε ειεύζενα ηαζοκαηζζήμαηα πμο μαξ πνμθάιεζακ . Μηιήζαμε γηα ηαλίδηα πμο έπμομε θάκεη ζεζαιαζ...
Μηιήζαμε γηα ηα θοζηθά παναθηενηζηηθά ημοκεζημύ θαη ακαθενζήθαμε ζε θάπμηεξδναζηενηόηεηεξ πμο ιαμβάκμοκ πώνα ζε έκα κεζίθα...
Μηιήζαμε γηα ηα κεζηά μαξ θαη ηα δείλαμε ζημπάνηε. Τα παηδηά ακέθενακ κεζηά πμο είπακεπηζθεθζεί θαη πενηέγναρακ ημ ηαλίδη ...
Μέζα από ηεκ εκόηεηα ηεξ Γιώζζαξ «Κανάβηα»μαξ δόζεθε ε εοθαηνία κα θηηάλμομε ηζημνημύιαγηα ηε ζάιαζζα , πνεζημμπμηώκηαξ όζ...
Αθνμγηαιηά, ήζοπεζάιαζζα, απένακηε, γιάνμη, θμιύμπη , αμμμοδηά.Ψανάδεξ, βάνθα , θμοπί , ράνηα , ρανεύμοκ.
Μηιήζαμε γηα ηα μένε ημο θαναβημύ
θνμοαδηενόπιμημεμπμνηθό πιμίμβάνθαθαiθηπνώμαμεπακήπακηάθμογάνμάγθοναπιώνεζεμαίαωθεακόξθόζμμξηνόθημαθάνμαθααπμζθεοέξκαύηεξΘ...
Ακροναυπλία
Μπούρτζι
Πύλη Ξηράς
Παλαμήδι
 Μηιήζαμε γηα ηα μένε ημο ιημακημύ (απμβάζνα , πνμβιήηα, ιημεκμβναπίμκεξ ,θάνμη θαη ε πνήζε ημοξ). Ακαθενζήθαμε ζηε πνήζ...
Σοκηαληδηώηεξ:Όιμη μη μαζεηέξ ημο Α2 ημήμαημξμαδί με ηε δαζθάια ημοξ Βαζηιηθή Τνάθα!!!Οη μαζεηέξ ημο Α1 ημήμαημξ θαη ε δαζ...
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Thalassa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thalassa

186 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thalassa

 1. 1. Δμύμε ζε έκακ ηόπμ παναζαιάζζημ, ζε μηαπώνα πμο ηεκ πενηηνηγονίδεη ε ζάιαζζα.Τα παηδηά μαξ μέζα από ημ μάζεμα ηεξΜειέηεξ πενηβάιιμκημξ ζηεκ εκόηεηα «Οηόπμξ πμο δς» αιιά θαη μέζα από ηεκεκόηεηα ηεξ Γιώζζαξ «Κανάβηα» λεθίκεζακέκα ηαλίδη γκςνημίαξ με ημκ ηόπμ ημοξ θαη ηαπαναθηενηζηηθά ημο.
 2. 2.  Γκημπίζαμε ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηςκαθηώκ θαη ηεξ ζάιαζζαξ θαη ηα ζοζπεηίζαμε μεημοξ ακζνώπμοξ θαη ηηξ δναζηενηόηεηέξ ημοξ. Οη μαζεηέξ έθηηαλακ βανθμύιεξ πμο έγηκακ ημμέζμ γηα κα λεθηκήζεη έκα ηαλίδη γκςνημίαξ με ηεζάιαζζα θαη ημ όμμνθμ παναζαιάζζημ Ναύπιημ.
 3. 3.  Μαδέραμε εηθόκεξ από πενημδηθά θαηεθεμενίδεξ πμο είπακ ζπέζε με ηε ζάιαζζα.Κάζε παηδί πενηέγναρε μηα εηθόκα θαη ζηεζοκέπεηα θηηάλαμε με ηηξ εηθόκεξ αοηέξ έκαμμαδηθό θμιιάδ. Ψάλαμε κα βνμύμε ιέλεηξ ζπεηηθέξ με ηεζάιαζζα θαη ηηξ γνάραμε δίπια ζημ θμιιάδ.
 4. 4. Θάιαζζα πιαηηάζ’ αγαπώ γηαηί μμο μμηάδεηξζάιαζζα βαζηάμηα ζηηγμή δεκ εζοπάδεηξιεξ θη έπεηξ θανδηάηε δηθηά μμο ηεκ μηθνμύια ηεκθανδηάΌκεηνα ηνειάπμο πεημύκ ζημ θύμα πάκςθηάκμοκ ζηεκ θανδηάθαη ηα κηάηα μαξ λοπκάκεόκεηνα ηνειάθαη μη πόζμη θηενμογίδμοκ ζακπμοιηάΈπς έκακ θαεμόπμο με ηνώεη γιοθά θαη μειηώκεηέπς έκα θαεμό ζα `νζς καζημκ πςαδενθή μμο εζύ ζάιαζζα πμοζ’ αγαπώΚύμαηα πμοιηάζηα ηαλίδηα ζαξ πμο πάηεηα αιανγηκάηεκ θνοθή μμο ιύπε πάνηεθη απμ `θεη μαθνηάκα μμο θένεηε θη εμέκα ηεπανά
 5. 5. Ο ένςηαξΤμ ανπηπέιαγμξΚη ε πνώνα ηςκ αθνώκ ημοΚη μη γιάνμη ηςκ μκείνςκ ημοΣημ πημ ρειό θαηάνηη ημο μκαύηεξ ακεμίδεηΈκα ηναγμύδη.Ο ένςηαξΤμ ηναγμύδη ημοΚη μη μνίδμκηεξ ημο ηαληδημύημοΚη ε επώ ηεξ κμζηαιγίαξ ημοΣημκ πημ βνεμέκμ βνάπμ ηεξ εανναβςκηαζηηθηά πνμζμέκεηΈκα θανάβη.Ο ένςηαξΤμ θανάβη ημοΚη ε αμενημκεζία ηςκμειηεμηώκ ημοΚη μ θιόθμξ ηεξ ειπίδαξ ημοΣημκ πημ ειαθνό θομαηηζμόημο έκα κεζί ιηθκίδεηΤμκ ενπμμό.
 6. 6. Άζπνα θανάβηα ηαόκεηνά μαξγηα θάπμημ νόδηκμγηαιό,άζπνα θανάβηα ηαόκεηνά μαξ.Θα θόβμοκ δνόμμ θηέκα δνόμμμονηζηηθό θη εοςδηαζηό,ζα θόβμοκ δνόμμ θη έκαδνόμμ.Κη από ρειά ζα μαξθςηίδεηημ θεγγανάθη ημ πιςμόθη από ρειά ζα μαξθςηίδεη.Καη ζ’ ανμεκίδμοκ, ςπανά μαξ,ίζα ζημ νόδηκμ γηαιό,άζπνα θανάβηα ηαόκεηνά μαξ.
 7. 7.  Σθίδεη ε πιώνε ηα κενάθη ακηεπάκε ηα βμοκά.Νημύθμο κημύθμομεπακάθη,κημύθμο ημ παιηό μενάθη.Τνίηε, Πέμπηε θαηΣαββάημμεξ ηεξ ζάιαζζαξ ημκπάημ.Πμημξ ζα νίλεη, πμημξ ζαπάνεηη’ αζεμέκημ ημ θεγγάνη. Χάηκηε, πάηκηε βνεπαηδηά,πάμε ζηεκ Άγηα Μανίκα.Πάμε ζηεκ Άγηα Μανίκαμε ηεκ όμμνθε μπεκδίκα.Καη Δεοηένα θαη Τεηάνηεπμημξ ζ’ ακέβεη ζημθαηάνηηθη άπμο ηεκ Παναζθεοήπμημξ ζα θάηζεη ζημθμοπί.
 8. 8.  Βνε παπά ημ ζομηαηό ζμογύνηζέ ημ θαηα δςθαη με ημ βαζηιηθό ζμονάκηηζε μαξ ημ κενό.Χάηκηε, πάηκηε βνεπαηδηά,πάμε ζηεκ Αγηα Μανίκα.Πάμε ζηεκ Άγηα Μανίκαμε ηεκ όμμνθε μπεκδίκα. Να βγμοκ θαη καπενπαηήζμοκζακ θμνίηζηα μη κεναηδηέξθη όι’ μη άκηνεξ κ’αγαπήζμοκμηα θαη δομ θαη ηνεηξθμνέξ.Σθίδεη ε πιώνε ηα κενάθη ακηεπάκε ηα βμοκά.Νημύθμο κημύθμομεπακάθη,κημύθμο ημ παιηό μενάθη.
 9. 9.  Χάηκηε, πάηκηε βνε παηδηά,πάμε ζηεκ Άγηα Μανίκα.Πάμε ζηεκ Άγηα Μανίκαμε ηεκ όμμνθε μπεκδίκα.
 10. 10.  Θαιαζζηκό ηνηθύιιη Γιύηεξ ζαιαζζάθη Μ.Κςπ, Γ. Πάνημξ Απ ζάιαζζά μμο ζθμηεηκή Πμνημθάιμγιμο Κανάβη μηθνό Φ. Πιηάηζηθαξ
 11. 11.  Τμοξ παναηενήζαμε, εθθνάζαμε ειεύζενα ηαζοκαηζζήμαηα πμο μαξ πνμθάιεζακ . Μηιήζαμε γηα ηαλίδηα πμο έπμομε θάκεη ζεζαιαζζηκμύξ πνμμνηζμμύξ, ακαμκήζεηξ απόδηαθμπέξ, ζοιιμγέξ από θμπύιηα ή γναμμαηόζεμαμε ζέμα ηε ζάιαζζα.
 12. 12. Μηιήζαμε γηα ηα θοζηθά παναθηενηζηηθά ημοκεζημύ θαη ακαθενζήθαμε ζε θάπμηεξδναζηενηόηεηεξ πμο ιαμβάκμοκ πώνα ζε έκα κεζίθαη έπμοκ άμεζε ζπέζε με ηα θοζηθάπαναθηενηζηηθά ημο ( ιημάκη, αενμδνόμημ...).Σοδεηήζαμε γηα ηηξ αζπμιίεξ ηςκ θαημίθςκ ηςκκεζηώκ θαη ηςκ παναζαιάζζηςκ πενημπώκ(ρανάδεξ λεκμδόπμη ιημεκηθμί, θαηαζηεμαηάνπεξημονηζηηθώκ εηδώκ....)
 13. 13. Μηιήζαμε γηα ηα κεζηά μαξ θαη ηα δείλαμε ζημπάνηε. Τα παηδηά ακέθενακ κεζηά πμο είπακεπηζθεθζεί θαη πενηέγναρακ ημ ηαλίδη ημοξ με ημθανάβη.
 14. 14. Μέζα από ηεκ εκόηεηα ηεξ Γιώζζαξ «Κανάβηα»μαξ δόζεθε ε εοθαηνία κα θηηάλμομε ηζημνημύιαγηα ηε ζάιαζζα , πνεζημμπμηώκηαξ όζεξ ιέλεηξμπμνμύζαμε από μηα μμάδα ιέλεςκ ζπεηηθώκ μεηε ζάιαζζα.
 15. 15. Αθνμγηαιηά, ήζοπεζάιαζζα, απένακηε, γιάνμη, θμιύμπη , αμμμοδηά.Ψανάδεξ, βάνθα , θμοπί , ράνηα , ρανεύμοκ.
 16. 16. Μηιήζαμε γηα ηα μένε ημο θαναβημύ
 17. 17. θνμοαδηενόπιμημεμπμνηθό πιμίμβάνθαθαiθηπνώμαμεπακήπακηάθμογάνμάγθοναπιώνεζεμαίαωθεακόξθόζμμξηνόθημαθάνμαθααπμζθεοέξκαύηεξΘα ήζειαΘα είπεΕύπμμαη
 18. 18. Ακροναυπλία
 19. 19. Μπούρτζι
 20. 20. Πύλη Ξηράς
 21. 21. Παλαμήδι
 22. 22.  Μηιήζαμε γηα ηα μένε ημο ιημακημύ (απμβάζνα , πνμβιήηα, ιημεκμβναπίμκεξ ,θάνμη θαη ε πνήζε ημοξ). Ακαθενζήθαμε ζηε πνήζε ημο ιημακημύ από εμπμνηθάπιμία, θόηενα θαη ηζηημθόνα όπςξ θαη απόθνμοαδηενόπιμηα. Γίδαμε ημ θοιάθημ θαη ηα ζθάθε ημο ιημεκηθμύ θαη μηιήζαμεγηα ημ Λημεκανπείμ Ναοπιίμο. Παναηενήζαμε από θμκηά θόηενα θαη θαΐθηα πμο ήηακαναγμέκα ζημ ιημάκη , θαζώξ θαη ρανάδεξ πμο έβγαδακ ηαράνηα από ηα δίπηοα ημοξ. Καζίζαμε ζημ θάνμ θαη δηαβάζαμε έκα παναδμζηαθόπαναμύζη ζπεηηθό με ηε ζάιαζζα « Τμ αγόνη πμο αγάπεζεε ζάιαζζα».
 23. 23. Σοκηαληδηώηεξ:Όιμη μη μαζεηέξ ημο Α2 ημήμαημξμαδί με ηε δαζθάια ημοξ Βαζηιηθή Τνάθα!!!Οη μαζεηέξ ημο Α1 ημήμαημξ θαη ε δαζθάια ημοξΤδώκμο Δςή, πμιύηημε ζοκενγάηεξ, μαξζοκηνόθεοζακ ζε θάπμηεξ από ηηξ δναζηενηόηεηεξ πμοακαθέναμε.Χνόκμξ δνάζεξΒ ΄θαη Γ΄ηνίμεκμ 2013

×