Pc

720 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
720
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
462
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pc

 1. 1. Δνκή θαη ιεηηνπξγίεο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ηνπΗιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή
 2. 2. Υπνινγηζηηθό ζύζηεκα Υιηθό Λνγηζκηθό Κεληξηθή Πεξηθεξεηαθέο Λεηηνπξγηθό Πξνγξάκκαηα κνλάδα κνλάδεο ζύζηεκα ΕΦαξκνγέο Μνλάδεο Μνλάδεοηξνθνδνηηθό KME RAM Μεηξηθή Απνζήθεπζε Εηζόδνπ Εμόδνπ Δηζθέηα Σθιεξόο CD ROM USB Stick Πνληίθη Πιεθηξνιόγην Σαξσηήο Οζόλε Εθηππσηήο Ηρεία Δίζθνο
 3. 3. Εζσηεξηθό κέξνο ΗΥ
 4. 4. Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU) Η Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ - ΚΜΕ (Central Processing Unit - CPU) είλαη ην θεληξηθό εμάξηεκα ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, θαη ζπρλά αλαθέξεηαη απιά σο επεμεξγαζηήο. Η ΚΜΕ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή θαη εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Οη επεμεξγαζηέο δελ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαζώο πιένλ ελζσκαηώλνληαη θαη ζε πνιιέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο όπσο θηλεηά ηειέθσλα, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη βηληενθάκεξεο. Επεμεξγαζηέο ελζσκαηώλνληαη ζε θάζε είδνπο ζπζθεπήο ζηελ νπνία απαηηείηαη ύπαξμε ππνινγηζηηθήο ηθαλόηεηαο.
 5. 5. Κύξηα κλήκε (RAM) Η μνήμη ςπολογιζηή έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπζθεπέο θαη ηα απνζεθεπηηθά κέζα ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, όπνπ απνζεθεύνληαη ςεθηαθά δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ επεμεξγαζηή γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Η απνζήθεπζε δεδνκέλσλ είλαη ίζσο ε πην βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ ζύγρξνλσλ ππνινγηζηώλ θαη ε κλήκε έλα από ηα θύξηα κέξε θάζε ζπζηήκαηνο πνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Επεμεξγαζίαο, είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θάζε βαζηθνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή από ηε δεθαεηία ηνπ 1940 θη έπεηηα (αξρηηεθηνληθή θνλ Νόηκαλ).
 6. 6. Μεηξηθή πιαθέηα (Motherboard ) Μηα μηηπική κάπηα, επίζεο γλσζηή θαη ζαλ μηηπική πλακέηα ή μηηπική ή κάπηα ζςζηήμαηορ είλαη ην θεληξηθό θαη βαζηθό ηππσκέλν ειεθηξνληθό θύθισκα ελόο ζεκεξηλνύ ππνινγηζηή. Έλαο ηππηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή, ηελ θεληξηθή κλήκε θαη άιια βαζηθά ππνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη θαη απηά ζηελ κεηξηθή. Άιια κέξε ηνπ ππνινγηζηή, όπσο εμσηεξηθά κέζα απνζήθεπζεο, θάξηεο επέθηαζεο γξαθηθώλ, ήρνπ θηι θαη δηάθνξα πεξηθεξεηαθά όπσο εθηππσηήο, πιεθηξνιόγηα θηι, είλαη όια ηκήκαηα πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηελ κεηξηθή κέζσ θαισδίσλ θαη ππνδνρώλ δηάθνξσλ ηύπσλ.
 7. 7. Τξνθνδνηηθό Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ απαηηείηαη ζπλερήο ηάζε. Τα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξέρνπλ ελαιιαζζόκελε ηάζε. Γηα ην ιόγν απηό νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θέξνπλ ελζσκαησκέλε κηα δηάηαμε πνπ θάλεη ηε κεηαηξνπή θαη ιέγεηαη ηποθοδοηικό (power supply).
 8. 8. Πεξηθεξεηαθό κέξνο ΗΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
 9. 9. Πνληίθη Τν πονηίκι (mouse) είλαη ζπζθεπή εηζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο (Η/Υ). Τν όλνκα ηνπ πξνέξρεηαη από ην ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα ησλ πξώησλ ζπζθεπώλ ηνπ είδνπο, πνπ ζπκίδεη ην κηθξό ζειαζηηθό. Σε γξαθηθέο δηεπηθάλεηεο ρξήζηε (GUI), ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνύ αληηζηνηρεί ζε παξόκνηα θίλεζε ελόο ίρλνπο ή αιιηώο θέξζνξα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.
 10. 10. Πιεθηξνιόγην Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πιεθηξνινγίνπ είλαη ε εηζαγσγή ραξαθηήξσλ (θεηκέλνπ) ζηνλ ππνινγηζηή. Επηπιένλ, πεξηιακβάλεη αξθεηά αθόκα πιήθηξα πνπ βνεζνύλ ζηελ επθνιόηεξε πινήγεζε ζηνλ π πνινγηζηή. Υπάξρνπλ πιεθηξνιόγηα πνπ ζπλδένληαη κε θαιώδην κε βύζκα ηύπνπ PS2, ζε ζύξα USB αιιά θαη πιεθηξνιόγηα αζύξκαηεο ζύλδεζεο.
 11. 11. Σαξσηήο (Scanner ) Ο ζαπωηήρ (scanner) είλαη κηα ζύγρξνλε ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ ζπλδέεηαη κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή δηα ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ςεθηνπνίεζε εηθόλαο (θσηνγξαθίαο ή ζρεδίνπ) θαζώο θαη θάζε εγγξάθνπ κε ζθνπό ηελ απνζήθεπζε ή ηελ επεμεξγαζία ή θαη ηελ απνζηνιή απηώλ. Κύξηνη παξάγνληεο πνπ απνηεινύλ θαη ηα νπζηώδε θξηηήξηα επηινγήο κηαο ζπζθεπήο ζαξσηή είλαη ε πνηόηεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο πνπ επηρεηξεί θαη ε ηαρύηεηα πξαγκάησζήο ηεο.
 12. 12. Πεξηθεξεηαθό κέξνο ΗΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
 13. 13. Οζόλε Η οθόνη ηος ςπολογιζηή (screen) είλαη κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ απεηθνλίδεη εηθόλεο δεκηνπξγεκέλεο από ππνινγηζηέο. Οη πεξηζζόηεξεο ζύγρξνλεο νζόλεο απνηεινύληαη από κηα νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ, ελώ νη παιηόηεξεο νζόλεο βαζίδνληαλ ζε θαζνδηθό ζσιήλα. Σηνλ ππνινγηζηή, ππάξρεη θύθισκα γξαθηθώλ (ζπρλά ζε κνξθή θάξηαο νζόλεο), ην νπνίν παξάγεη νπηηθό ζήκα ζε κνξθή ζπκβαηή κε ηελ νζόλε.
 14. 14. Εθηππσηήο Ο εκηςπωηήρ (printer) είλαη ζπζθεπή εμόδνπ ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία έρεη σο ζθνπό ηελ κόληκε απνηύπσζε (εκτύπωση) ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ, ζε έλα θπζηθό κέζν (ζπλήζσο, αιιά όρη κόλν, ραξηί). Κάζε εθηππσηήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηνλ έιεγρό ηνπ από ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα, εθνδηάδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ κε ην θαηάιιειν πξόγξακκα νδήγεζεο (driver), αλάινγα θαη κε ην Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Η δηαδηθαζία κεηαθνξάο απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα νλνκάδεηαη "εγθαηάζηαζε" (installation) ηνπ εθηππσηή
 15. 15. Ηρεία Τν ησείο (speaker) απνηειεί κία δηάηαμε/ζπζθεπή, ε νπνία έρεη ζθνπό ηε κεηαηξνπή ηεο ιακβαλόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (εηζεξρόκελν ζήκα) ζε αθνπζηηθή ελέξγεηα, δειαδή ζε ζηηγκηαίεο κεηαβνιέο πίεζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα (δηακήθε θύκαηα), νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θπζηθό θαη αιεζνθαλή ήρν.
 16. 16. Απνζεθεπηηθά κέζα
 17. 17. Σθιεξόο Δίζθνο Οη ζθιεξνί δίζθνη είλαη έλα καγλεηηθό κέζν πνπ απνζεθεύεη κεγάιεο πνζόηεηεο δεδνκέλσλ. Οη ζθιεξνί δίζθνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ππνινγηζηέο γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, θπξίσο πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζνύλ, ζε αληίζεζε κε ηελ κλήκε RAM όπνπ ηα δεδνκέλα δηαγξάθνληαη κε ηελ δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
 18. 18. Δηζθέηα Η διζκέηα είλαη έλα θνξεηό κέζν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη από έλα θπθιηθό δίζθν, θηηαγκέλν από καγλεηηθό πιηθό πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε κηα ηεηξάγσλε πιαζηηθή ζήθε. Τελ δεθαεηία ηνπ ‘00, θαη εηδηθά κε ηελ είζνδν άιισλ απνζεθεπηηθώλ κέζσλ όπσο ην CD θαη ην usb stick, ε ρξήζε ηεο δηζθέηαο άξρηζε λα κεηώλεηαη δξακαηηθά.
 19. 19. USB Stick Οη κλήκεο USB πξνζθέξνπλ πηζαλά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο, θπξίσο ηελ δηζθέηα. Έρνπλ ζπκπαγέζηεξε κνξθή, ιεηηνπξγνύλ ηαρύηεξα, θπιάζζνπλ κεγαιύηεξν κέγεζνο δεδνκέλσλ, είλαη αλζεθηηθέο θαη ιεηηνπξγνύλ πην αμηόπηζηα ιόγσ ηεο έιιεηςεο θηλνύκελσλ κεξώλ (όπσο νη δηζθέηεο θαη άιινη ηύπνη δίζθσλ). Επηπιένλ, έρεη γίλεη πιένλ θνηλό νη ππνινγηζηέο λα κελ θπθινθνξνύλ κε κνλάδεο δηζθέηαο ελώ νη ζύξεο USB εκθαλίδνληαη ζρεδόλ ζε θάζε πξνζσπηθό ππνινγηζηή θαη θνξεηό.
 20. 20. CD ROM Σηνπο ππνινγηζηέο έλαο οδηγόρ οπηικού δίζκος (ΟΟΔ) είλαη έλαο νδεγόο δίζθνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί θσο laser ήειεθηξνκαγλεηη θά θύκαηα θνληά ζην θάζκα ηνπ θσηόο ζαλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο δεδνκέλσλ. Η δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο ζε νπηηθό δίζθν θαιείηαη θαη «θάςηκo».
 21. 21. Κάξηεο επέθηαζεο
 22. 22. Κάξηα δηθηύνπ Η κάπηα δικηύος (ή ελεγκηήρ διαζύνδεζηρ δικηύος, network interface controller) απνηειεί έλα ζηνηρείν ηνπ πιηθνύ πνπ ζπλδέεη έλαλ ππνινγηζηή ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηώλ.
 23. 23. Κάξηα γξαθηθώλ Η κάπηα γπαθικών είλαη ηκήκα ελόο ππνινγηζηή, ην νπνίν ιακβάλεη δεδνκέλα από ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Επεμεξγαζίαο (CPU) γηα λα ηα κεηαηξέςεη ζε εηθόλα, ε νπνία ζα πξνβιεζεί ζηελ νζόλε. Η θάξηα γξαθηθώλ είλαη κηα πιαθέηα θπθισκάησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλαλ επεμεξγαζηή θαη θπθιώκαηα κλήκεο RAM.
 24. 24. Κάξηα ήρνπ Η κάπηα ήσος είλαη κηα θάξηα επέθηαζεο ηνπ ειεθηξνλη θνύ ππνινγηζηή πνπ κπνξεί λα εηζάγεη θαη εμάγεη ήρν ππό ηνλ έιεγρν εηδηθώλ πξνγξακκάησλ.
 25. 25. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 26. 26. Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Λειηοςπγικό ζύζηημα ή ΛΣ (Operating System ή OS) είλαη ην ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηή πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ. Μηα από ηηο θεληξηθέο αξκνδηόηεηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνύ, απαιιάζζνληαο έηζη ην ινγηζκηθό ηνπ ρξήζηε από ηνλ άκεζν θαη επίπνλν ρεηξηζκό ηνπ ππνινγηζηή θαη θαζηζηώληαο επθνιόηεξν ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο.
 27. 27. Πξνγξάκκαηα - Εθαξκνγέο Word: Επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Excel: Υπνινγηζηηθά θύιια Internet explorer: Φπιινκεηξεηήο πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν

×