ΔΛΛΑΓΑ
΢ΗΜΑΙΑ
ΥΑΡΣΗ΢
Αιβαλία, FYROM, Βνπιγαξία, Σνπξθία
Η Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη από ην κεζνγεηαθό ηύπνηνπ εύθξαηνπ θιίκαηνο θαη έρεη ήπηνπο πγξνύο ρεηκώλεοθαη δεζηά μεξά θαινθαίξηα
Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ηξάθιεην, Ναύπιην.
Πξνεδξεπόκελε Γεκνθξαηία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ναπηηιία Σνπξηζκόο Γεωξγία Οξπθηόο πινύηνο: Η Διιάδα έρεη κεγάια θνηηάζκαηα Ληγλίηε, Bωμίηε, Πεηξειαίνπ, ...
Όκεξνο, Ηξάθιεηηνο, Ππζαγόξαο, Αξηζηνηέιεο,Πιάηωλαο, ΢ωθξάηεο, Κνινθνηξώλεο,Μπνπκπνπιίλα…
ΒΟΤΝΑ  Όιπκπνο, Παξλαζζόο, Φεινξείηεο.
ΠΟΣΑΜΙΑ  Αιηάθκνλαο, Αρειώνο, Πελεηόο
ΛΙΜΝΔ΢  Σξηρωλίδα, Βηζηνλίδα, Πξέζπεο
•Γιώζζα: Διιεληθά•Δπίζεκε Θξεζθεία: Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη
•΢εκαληηθάκλεκεία: Παξζελώλαο, Θέαηξν Δπηδαύξνπ,Αξραία Οιπκπία, Γειθνί, Γωδώλε, Κλωζόο,Μπθήλεο…
•Μνπζηθή: Αγγειάθαο-Όηαλ ραξάδεη•Λνγνηερλία: ΢εθέξεο, Διύηεο, Καβάθεο, Καδαληδάθεο,
Παζηίηζην, κνπζαθάο, ηδαηδίθη, ζνπβιάθη, ηζηγαξίδα.
Greece
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Greece

144 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Greece

 1. 1. ΔΛΛΑΓΑ
 2. 2. ΢ΗΜΑΙΑ
 3. 3. ΥΑΡΣΗ΢
 4. 4. Αιβαλία, FYROM, Βνπιγαξία, Σνπξθία
 5. 5. Η Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη από ην κεζνγεηαθό ηύπνηνπ εύθξαηνπ θιίκαηνο θαη έρεη ήπηνπο πγξνύο ρεηκώλεοθαη δεζηά μεξά θαινθαίξηα
 6. 6. Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ηξάθιεην, Ναύπιην.
 7. 7. Πξνεδξεπόκελε Γεκνθξαηία
 8. 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ναπηηιία Σνπξηζκόο Γεωξγία Οξπθηόο πινύηνο: Η Διιάδα έρεη κεγάια θνηηάζκαηα Ληγλίηε, Bωμίηε, Πεηξειαίνπ, Υξπζνύ
 9. 9. Όκεξνο, Ηξάθιεηηνο, Ππζαγόξαο, Αξηζηνηέιεο,Πιάηωλαο, ΢ωθξάηεο, Κνινθνηξώλεο,Μπνπκπνπιίλα…
 10. 10. ΒΟΤΝΑ Όιπκπνο, Παξλαζζόο, Φεινξείηεο.
 11. 11. ΠΟΣΑΜΙΑ Αιηάθκνλαο, Αρειώνο, Πελεηόο
 12. 12. ΛΙΜΝΔ΢ Σξηρωλίδα, Βηζηνλίδα, Πξέζπεο
 13. 13. •Γιώζζα: Διιεληθά•Δπίζεκε Θξεζθεία: Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη
 14. 14. •΢εκαληηθάκλεκεία: Παξζελώλαο, Θέαηξν Δπηδαύξνπ,Αξραία Οιπκπία, Γειθνί, Γωδώλε, Κλωζόο,Μπθήλεο…
 15. 15. •Μνπζηθή: Αγγειάθαο-Όηαλ ραξάδεη•Λνγνηερλία: ΢εθέξεο, Διύηεο, Καβάθεο, Καδαληδάθεο,
 16. 16. Παζηίηζην, κνπζαθάο, ηδαηδίθη, ζνπβιάθη, ηζηγαξίδα.

×