Εσθονία
ΣΗΜΑΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ
Η Δημοκρατία της Εσθονίας εύναι μια χώρα τησβορειοανατολικόσ Ευρώπησ και μύα από τισ τρεισ βαλτικϋσ χώρεσ.΢υνορεύει με τη ...
Σο κλύμα εύναι ηπειρωτικό με όπια χαρακτηριςτικϊ, λόγω τησεπύδραςησ ρευμϊτων τησ Βαλτικόσ. ΚΛΙΜΑ
Πρωτεύουςα τησ Εςθονύασ εύναι το Σϊλλιν.Άλλεσ ςημαντικϋσ πόλεισ εύναι η Σϊρτου , η Νϊρβα, η Πϊρνου , η Κϋιλα .΢ΗΜΑΝΣΙΚΕ΢ Π...
Προεδρευόμενη ΚοινοβουλευτικόΔημοκρατύαΠΟΛΙΣΕΤΜΑ
΢τον αγροτικό τομϋα εύναι αναπτυγμϋνη η μηχανικό καλλιϋργεια.΢ημαντικό εύναι η παραγωγό δημητριακών και πατϊτασ.Η κτηνοτρο...
Διϊςημοι Εςθονού εύναι ο ςυγγραφϋασ Jaan Kross, του οπούου το ϋργοϋχει μεταφραςτεύ ςε 20 τουλϊχιςτον γλώςςεσ, ο ςυγγραφϋασ...
Σο ϋδαφόσ τησ εύναι πεδινό, κυρύωσ λόγω τησ διϊβρωςησ τωνπαγετώνων του Σεταρτογενούσ. Σο μεγαλύτερο υψόμετρο φτϊνειμόλισ τ...
Οι ποταμού τησ εύναι ςχετικϊ μικρού. Οι μεγαλύτεροι εύναι ο Νϊρβα, οΕμαύιγκι και ο Πιϊρνου. ΠΟΣΑΜΙΑ
Έχει πολλϋσ λύμνεσ αλλϊ μικρϋσ ςε μϋγεθοσ.Η λύμνη Πϋιπουσ βρύςκεται ςτα ςύνορα με τη Ρωςύα. Εύναιπλωτό, εκτόσ από τουσ χει...
Γλώσσα - Θρησκεία ΢την Εςθονύα μιλϊνε    Η Εςθονύα εύναι η χώρα Εςθονικϊ. Η εςθονικό    με το χαμηλότερο γλώςςα ...
Σαλύν  war of independence victoryΜΝΗΜΕΙΑ
Estonia Folk Dance ΜΟΤ΢ΙΚΉ
Η εςθονικό κουζύνα δϋχθηκε πολλϋσ επιρροϋσ από λαούσ πουκατϋκτηςαν την περιοχό (Δανούσ, Γερμανούσ, ΢ουηδούσ, Πολωνούσκαι Ρ...
Estonia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Estonia

147 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estonia

 1. 1. Εσθονία
 2. 2. ΣΗΜΑΙΑ
 3. 3. ΧΑΡΤΗΣ
 4. 4. Η Δημοκρατία της Εσθονίας εύναι μια χώρα τησβορειοανατολικόσ Ευρώπησ και μύα από τισ τρεισ βαλτικϋσ χώρεσ.΢υνορεύει με τη Λεττονύα και τη Ρωςύα.΢ΤΝΟΡΑ
 5. 5. Σο κλύμα εύναι ηπειρωτικό με όπια χαρακτηριςτικϊ, λόγω τησεπύδραςησ ρευμϊτων τησ Βαλτικόσ. ΚΛΙΜΑ
 6. 6. Πρωτεύουςα τησ Εςθονύασ εύναι το Σϊλλιν.Άλλεσ ςημαντικϋσ πόλεισ εύναι η Σϊρτου , η Νϊρβα, η Πϊρνου , η Κϋιλα .΢ΗΜΑΝΣΙΚΕ΢ ΠΟΛΕΙ΢
 7. 7. Προεδρευόμενη ΚοινοβουλευτικόΔημοκρατύαΠΟΛΙΣΕΤΜΑ
 8. 8. ΢τον αγροτικό τομϋα εύναι αναπτυγμϋνη η μηχανικό καλλιϋργεια.΢ημαντικό εύναι η παραγωγό δημητριακών και πατϊτασ.Η κτηνοτροφύα εύναι επύςησ ςημαντικό πλουτοπαραγωγικό πηγό τησχώρασ με εντατικό εκμετϊλλευςη και παραγωγό κρϋατοσ, γϊλακτοσκ.ϊ. προώόντων.Η εκτεταμϋνη παρϊκτια περιοχό παρϋχει ικανούσ αλιευτικούσ πόρουσ,που τροφοδοτούν μια καλϊ οργανωμϋνη ςχετικό βιομηχανύα.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 9. 9. Διϊςημοι Εςθονού εύναι ο ςυγγραφϋασ Jaan Kross, του οπούου το ϋργοϋχει μεταφραςτεύ ςε 20 τουλϊχιςτον γλώςςεσ, ο ςυγγραφϋασ τουεθνικού ϋπουσ Friedrich Reinhold Kreutzwald και ο ςυγγραφϋασ,κινηματογραφικόσ παραγωγόσ, διπλωμϊτησ και πολιτικόσ LennartMeri.Ι΢ΣΟΡΙΚΕ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΣΗΣΕ΢.
 10. 10. Σο ϋδαφόσ τησ εύναι πεδινό, κυρύωσ λόγω τησ διϊβρωςησ τωνπαγετώνων του Σεταρτογενούσ. Σο μεγαλύτερο υψόμετρο φτϊνειμόλισ τα 318 μ. ΒΟΤΝΑ
 11. 11. Οι ποταμού τησ εύναι ςχετικϊ μικρού. Οι μεγαλύτεροι εύναι ο Νϊρβα, οΕμαύιγκι και ο Πιϊρνου. ΠΟΣΑΜΙΑ
 12. 12. Έχει πολλϋσ λύμνεσ αλλϊ μικρϋσ ςε μϋγεθοσ.Η λύμνη Πϋιπουσ βρύςκεται ςτα ςύνορα με τη Ρωςύα. Εύναιπλωτό, εκτόσ από τουσ χειμερινούσ μόνεσ, οπότε παγώνει. Μϋςω ενόσκαναλιού ενώνεται νότια με τη λύμνη Πςκοβ.Άλλη μεγϊλη λύμνη εύναι η Βύρτςγιαρφ. ΛΙΜΝΕ΢
 13. 13. Γλώσσα - Θρησκεία ΢την Εςθονύα μιλϊνε  Η Εςθονύα εύναι η χώρα Εςθονικϊ. Η εςθονικό με το χαμηλότερο γλώςςα ϋχει μεγϊλη ποςοςτό πύςτησ ςτην ςυγγϋνεια με τη Ε.Ε. (16%). φινλανδικό, αλλϊ δεν μοιϊζει καθόλου με τισ γλώςςεσ των υπόλοιπων βαλτικών χωρών, δηλαδό τησ Λετονύασ και τησ Λιθουανύασ, ούτε με τα ρωςικϊ.
 14. 14. Σαλύν war of independence victoryΜΝΗΜΕΙΑ
 15. 15. Estonia Folk Dance ΜΟΤ΢ΙΚΉ
 16. 16. Η εςθονικό κουζύνα δϋχθηκε πολλϋσ επιρροϋσ από λαούσ πουκατϋκτηςαν την περιοχό (Δανούσ, Γερμανούσ, ΢ουηδούσ, Πολωνούσκαι Ρώςουσ) ς όλη τη διϊρκεια τησ ιςτορύασ τησ χώρασ. Μερικϊ από ταπαραδοςιακϊ πιϊτα εύναι το μαριναριςμϋνο χϋλι, τα λουκϊνικα απόαύμα χούρου και το χοιρινό με ξινολϊχανο. ΚΟΤΖΙΝΑ

×