΢πλνξεύεη από μεξά κόλν κε ηε Γεξκαλία,   ελώ από ζάιαζζα γεηηληάδεη κε ηε ΢νπεδία, ηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη       ...
΢ηελ Δαλία γεληθά ην θιίκα είλαη ήπην ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ Ρεύκαηνο ηνπ  Κόιπνπ ηνπ Μεμηθνύ. Καζ όιε ηεδηάξθεηα ηνπ έ...
Η πξσηεύνπζα ηεο Δαλίαο είλαη ε παλέκνξθε πόιε Κνπεγράγε. Οηζεκαληηθόηεξεο πόιεηο είλαη νη εμήο: Ώξρνπο, Οληέλζε, Άικπνξγ...
Βαζηιεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή    Δεκνθξαηία
Η Δαλία είλαη αγξνηηθή ρώξα ιόγσ ηεοκνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ηεο πνπ επλνείηηο θαιιηέξγεηεο. Καιιηεξγνύληαηδεκεηξηαθά (θξηζ...
Λαρς Φον Τρίερ: ΢θελνζέηεοΧανς Κρίστιαν Άντερσεν: ΢πγγξαθέαο
Σν δαλέδηθν αλάγιπθν δηακνξθώζεθε θαηάηελ επνρή ησλ παγεηώλσλ, θαη απηόο είλαη νιόγνο πνπ ε ρώξα είλαη ηειείσο επίπεδε. Σν...
Πνηάκηα ππάξρνπλ πνιιά, αιιά ζρεδόλ    όια είλαη πνιύ κηθξά.
Λίκλεο ππάξρνπλ αξθεηέο ζε νιόθιεξε ηε Δαλία, αιιά είλαη όιεο ηνπο κηθξέο.
  Δαληθή            Επίζεκε ζξεζθεία είλαη  Γξνηιαλδηθή         ε Λνπζεξηαλή.  ζηε Γξνηιαλδία, ...
Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Ρόζθηιε               Κάζηξν Κξόλκπνξγθ
Danish Folk Dance
΢πεζηαιηηέ ηεο δαλέδηθεο θνπδίλαοείλαη ηα smørrebrød (θαλαπεδάθηα), νηβξαζηέο ή θαξακεισκέλεο παηάηεο, ην  θόθθηλν βξαζηό...
Denmark
Denmark
Denmark
Denmark
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Denmark

168 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Denmark

 1. 1. ΢πλνξεύεη από μεξά κόλν κε ηε Γεξκαλία, ελώ από ζάιαζζα γεηηληάδεη κε ηε ΢νπεδία, ηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη ηε Βαιηηθή.
 2. 2. ΢ηελ Δαλία γεληθά ην θιίκα είλαη ήπην ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ Ρεύκαηνο ηνπ Κόιπνπ ηνπ Μεμηθνύ. Καζ όιε ηεδηάξθεηα ηνπ έηνπο ν άλεκνο είλαη δπλαηόο.
 3. 3. Η πξσηεύνπζα ηεο Δαλίαο είλαη ε παλέκνξθε πόιε Κνπεγράγε. Οηζεκαληηθόηεξεο πόιεηο είλαη νη εμήο: Ώξρνπο, Οληέλζε, Άικπνξγθ θαη ε Γθεληόθηε.
 4. 4. Βαζηιεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Δεκνθξαηία
 5. 5. Η Δαλία είλαη αγξνηηθή ρώξα ιόγσ ηεοκνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ηεο πνπ επλνείηηο θαιιηέξγεηεο. Καιιηεξγνύληαηδεκεηξηαθά (θξηζάξη, βξώκε, ζηηάξη).Σαπηόρξνλα κε ηε γεσξγία θαη ηελθηελνηξνθία άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη κεζπζηεκαηηθό ηξόπν θαη ε βηνκεραλίαηξνθίκσλ, ε ρεκηθή βηνκεραλία,ε πθαληνπξγία, ε βηνκεραλία ειεθηξηθώλεηδώλ, ε κεηαιινπξγία θαη ε λαππεγηθή.
 6. 6. Λαρς Φον Τρίερ: ΢θελνζέηεοΧανς Κρίστιαν Άντερσεν: ΢πγγξαθέαο
 7. 7. Σν δαλέδηθν αλάγιπθν δηακνξθώζεθε θαηάηελ επνρή ησλ παγεηώλσλ, θαη απηόο είλαη νιόγνο πνπ ε ρώξα είλαη ηειείσο επίπεδε. Σνκεγαιύηεξν ύςσκα βξίζθεηαη ζηα θεληξηθά ηεο ρώξαο κε ύςνο 170 κέηξσλ.
 8. 8. Πνηάκηα ππάξρνπλ πνιιά, αιιά ζρεδόλ όια είλαη πνιύ κηθξά.
 9. 9. Λίκλεο ππάξρνπλ αξθεηέο ζε νιόθιεξε ηε Δαλία, αιιά είλαη όιεο ηνπο κηθξέο.
 10. 10.  Δαληθή  Επίζεκε ζξεζθεία είλαη Γξνηιαλδηθή ε Λνπζεξηαλή. ζηε Γξνηιαλδία,  Τπάξρνπλ θαη Γεξκαληθή ζε ηκήκα ηεο πξνηεζηάληεο, θαζνιηθνί, λόηηαο Δαλίαο, Ιζξαειίηεο θαη ρξηζηηαλνί Φεξντθή νξζόδνμνη. γιώζζα ζηα Νεζηά Φεξόεο
 11. 11. Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Ρόζθηιε Κάζηξν Κξόλκπνξγθ
 12. 12. Danish Folk Dance
 13. 13. ΢πεζηαιηηέ ηεο δαλέδηθεο θνπδίλαοείλαη ηα smørrebrød (θαλαπεδάθηα), νηβξαζηέο ή θαξακεισκέλεο παηάηεο, ην θόθθηλν βξαζηό ιάραλν, ην ςεηό ρνηξηλό θαη ε ςεηή πάπηα.

×