Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji

945 views

Published on

A. Klimczuk, Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji (Intergenerational Solidarity in the Context of Glocalisation). Lecture: V Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10.10.2012, electronic publication: http://wrota.warmia.mazury.pl/images/stories/stories_2011/ROPS/Pliki/rops_1/w_artykolach/2012/3_wiek/1_pan_klimczuk.pdf.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji

 1. 1. Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji V Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia SenioraEuropejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 10.10.2012, Olsztyn mgr Andrzej Klimczuk
 2. 2. Plan prezentacjiI. Pokolenie - wieloznaczność pojęciaII. Solidarność i integracja międzypokoleniowa - wzajemne relacjeIII. Polityka międzypokoleniowości - wyzwaniaIV. Polityka międzypokoleniowości - wymiaryV. Glokalizacja – od globalnej do lokalnej integracji międzypokoleniowejVI. Skala międzynarodowa - Organizacja Narodów ZjednoczonychVII. Skala międzynarodowa - Unia EuropejskaVIII.Skala centralna - PolskaIX. Skala regionalna i lokalnaX. Korzyści z programów integracji międzypokoleniowej
 3. 3. Pokolenie - wieloznaczność pojęcia Znaczenie Główne cechy biologiczna zależność pomiędzy rodzicami, aOgniwo w ciągu genealogicznym dziećmi; pokrewieństwo / rodzina podział ról społecznych np. nauczyciel-uczeń /Ogniwo w ciągu kulturowym krąg kulturowyZbiór osób w zbliżonym wieku, w założenie, że ojciec jest przeciętnie o 33 lataprzedziale trzeciej części stulecia starszy od dzieci / społeczeństwo ujęcie ahistoryczne; porównywanie analogicznychZbiór osób w poszczególnych grup wieku; przechodzenie osób przez różne fazyfazach życia ich życia / społeczeństwoWspólnota postaw i hierarchii ujęcie historyczne; wspólne przeżycia iwartości doświadczenia / społeczeństwo(opracowanie własne na podstawie koncepcji M. Ossowskiej)
 4. 4. Solidarność i integracja międzypokoleniowa - wzajemne relacje Pojęcie Główne cechy ogół stosunków pomiędzy jednostkami lubRelacja grupami z różnych pokoleń; interakcje + opinie,międzypokoleniowa postawy, stereotypy INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA poczucie łączności biologicznej, kulturowej,Więź ekonomicznej z innym pokoleniem; pozytywnemiędzypokoleniowa nastawienia wobec nich; „powinniśmy coś zrobić” wzajemna odpowiedzialność wobec innychSolidarność pokoleń; uwzględnianie ich interesów, potrzeb imiędzypokoleniowa opinii; „musimy coś zrobić” spisane lub nie reguły redystrybucji wyznaczników statusu społecznegoKontrakt/umowa (bogactwo, władza, prestiż) pomiędzymiędzypokoleniowa pokoleniami; „zróbmy to i to”(opracowanie własne na podstawie koncepcji P. Szukalskiego)
 5. 5. Polityka międzypokoleniowości - wyzwania ZALEŻNI (60+): ZALEŻNI (60+): AKTYWNI (15-59): AKTYWNI (15-59): ALTERNATYWNY 2050: ZALEŻNI (60+): Czynniki dezintegracji międzypokoleniowej: • „Konflikty pokoleń” /„wojny generacyjne” AKTYWNI (15-59 + 0-bez granic „życia”): • Integracja systemowa („niespołeczna”) • Wielokierunkowa dyskryminacja ze względu na wiek (czyli nie tylko osób starszych)(R. Ervik) (opracowanie własne)
 6. 6. Polityka międzypokoleniowości - wymiary(Z. Woźniak)
 7. 7. Polityka międzypokoleniowości - wymiary Polityki społeczne oparte na czynnikach międzypokoleniowych (MIĘDZY)POKOLENIOWOŚĆ Współzależność między pokoleniami Polityki społeczne Polityki społeczne Polityki społeczne związane z miejscem związane z cyklem związane z życia życia projektem życia (przestrzeń (czas relacji między- (projekt międzypokoleniowego pokoleniowych jako zabezpieczenia praw poczucia kontinuum) ludzi, zwłaszcza tych przynależności do którzy je tracą) miejsca, środowiska) Polityki Polityki Polityki Polityki Polityki Polityki Polityki ochrony architekto- (między) edukacyjne gospodar- rynku pracy zdrowotne środowiska niczne/ur- kulturowe cze banistyczne(opracowanie własne na podstawie koncepcji J. Sáez, S. Pinazo, M. Sánchez)
 8. 8. Glokalizacja – od globalnej do lokalnej integracji międzypokoleniowejFormy Przejawy integracji na poszczególnych poziomach społeczeństwaintegracji Makro mezo mikro występowanie ideologii i antropologiczna podstawa do świadomość jedności partii, które w swoim działania społecznego, czyli znajdująca odbicie wkulturowa działaniu i programach kulturowa tradycja historii, języku, tradycji, kierują się wartościami kształtująca tożsamość religii kulturowymi jednostek zdolności wytwórcze do występowanie partii i zaspokojenia potrzeb organizacji, które swoją racjonalnie realizowanegospodarcza materialnych i poziomu tożsamość i program interesy i potrzeby klientów bezpieczeństwa ujmują w kategoriach państwa opiekuńczego socjalnego ekonomicznych powszechność instytucji koncentracja partii i zdolnych do tłumienia, zdolność obywateli do organizacji na pewnych regulowania i zapewnienia sobie ochrony zasadach orazpolityczna centralizacji konfliktów swych praw w działaniu instytucjach ładu politycznych w oparciu o rozumnym i regulowanym prawnego i konstytucyjne regulacje przez instytucje konstytucyjnego prawne(C. Offe)
 9. 9. Skala międzynarodowa - Organizacja Narodów Zjednoczonych• Międzynarodowy Plan Działania nt. Aktywnego Starzenia Się („Plan Madrycki”); koncepcja „budowy społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku”• 3 priorytety działań: „osoby starsze i rozwój”, „postęp zdrowia i dobrego samopoczucia w starszym wieku”, „zapewnienie włączających i wspierających środowisk” Inwestycje w osoby starsze, na wcześniejszych etapach życia, w rodzinach i społecznościach oraz na poziomie instytucji makrospołecznych mogą kształtować kapitał niezbędny do utrzymania osób starszych jako podmiotów i beneficjentów działań oraz umożliwiać reinwestycje do społeczeństwa celem dalszego rozwoju Osoby Cykl życia Rodziny, Instytucje i struktury starsze społeczności makrospołeczne REINWESTYCJA Generowa- nie KAPITAŁU SPOŁECZNY I ŚRODOWI- LUDZKI KULTUROWY EKONOMICZY SKOWY(Highlights of an expert consultation on developing a policy framework for a society for all ages from the Annex of A54/268 - Report of theSecretary General International Year of Older Persons 1999: activities and legacies.)
 10. 10. Skala międzynarodowa - Unia Europejska • Europejska Strategia Zatrudnienia • Otwarta Metoda Koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej • Walka z dyskryminacją ze względu na wiek • Polityka równych szans dla osób niepełnosprawnych • Polityka równości płci • Innowacje społeczne • Promocja zdrowia publicznego i aktywności fizycznej • Promocja dostępności i mobilności • Promocja ICT w obszarze aktywnego starzenia się • Promocja kształcenia przez całe życie(I. Katsarova (red.), Shrinking Regions: a Paradigm Shift in Demography and Territorial Development. Study, IP/B/REGI/IC/2007-044 11/07/2008, ParlamentEuropejski, Bruksela 2008; The EU contribution to active ageing and solidarity between generations, European Commission, Luxembourg 2012)
 11. 11. Skala centralna - Polska• Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”• 3 zasady: solidarność pokoleniowa, terytorialna, innowacyjna (pomiędzy wyrównywaniem szans a konkurencyjnością)
 12. 12. Skala regionalna i lokalna• Rodziny i ich domy/mieszkania… ale też…• Wspólnoty lokalne i przestrzenie publiczne: ulice, place, parki, szkoły, zakłady pracy, centra rozrywki i sklepy, biblioteki, instytucje kultury, zabytki, urzędy, sale gimnastyczne, stacje benzynowe, cmentarze, miejsca kultu religijnego… Programowanie wspólnych przestrzeni/placówek/instytucji międzypokoleniowych• Dzienne domy pomocy + punkty edukacji przedszkolnej• Domy dziennej opieki dla seniorów + centra rozwoju dzieci• Domy dla seniorów + domy dla bezdomnych matek• Ośrodki pielęgnacyjne + domy dziennej opieki dla dzieci• Kluby seniora + szkoły podstawowe, średnie• Kluby seniora + kluby młodzieżowe• Wspólnoty emerytalne + kampusy szkół wyższych• Inne konfiguracje…(koncepcja własna i opracowanie na podstawie koncepcji S.E. Jarrott, A.P.C. Weintraub)
 13. 13. Korzyści z programów integracji międzypokoleniowej Dla osób starszych: Dla osób młodszych: Dla społeczności: • Lepsze samopoczucie, • Wzrost samooceny, • Odbudowa pracy socjalnej witalność pewności siebie • Poczucie wspólnoty • Radzenie sobie z • Ograniczenie samotności i • Wzrost tolerancji chorobami izolacji • Przełamywanie barier i • Poprawa samooceny i • Dostęp do wsparcia stereotypów motywacji • Wzrost odpowiedzialności i • Zwiększona spójność • Edukacja, rozwój poczucie wspólnoty społeczna umiejętności obywatelskiej • Budowanie i wzmacnianie • Ucieczka z izolacji • Pozytywne postrzeganie kultury • Odnowienie uznania dla ich seniorów • Złagodzenie presji doświadczeń • Świadomość różnorodności rodzicielskiej • Dzielenie się seniorów • Budowanie sieci doświadczeniami z innymi • Lepsze wyniki szkolne i społecznych i więzi • Szacunek, honor i uznanie nawyki czytelnicze lokalnych ich wkładu • Mniej kontaktów z • Zachowania obywatelskie • Reintegracja społeczna przemocą i używkami • Budowa, rewitalizacja i • Przyjaźnie z młodszymi • Lepsze zdrowie umacnianie możliwości • Otrzymanie praktycznej • Więcej optymizmu społeczności i infrastruktury pomocy • Poznawanie historii publicznej • Podtrzymywanie tradycji • Radość i zabawa • Sztuka publiczna • Otwarcie na różnorodność • Szacunek dla osiągnięć • Wolontariat • Wzrost radzenia sobie z dorosłych • Wspólne opowieści przeciwnościami losu • Wsparcie w karierze • Troska o środowisko(opracowanie na podstawie koncepcji J. MacCallum i inni)
 14. 14. Dziękuję za uwagę aklimczuk@gazeta.pl

×