Successfully reported this slideshow.

Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

1

Share

Loading in …3
×
1 of 63
1 of 63

Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

1

Share

Download to read offline

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie administracji dopasowanie odpowiednich instrumentów polityki społecznej do konkretnych grup docelowych. Na podstawie badania wskazane zostały grupy społeczne o podwyższonym stopniu nietolerancyjności.
*
The aim of the project is to provide a thorough and practical knowledge on the attitudes of the inhabitants of Bialystok within tolerance. Taken diagnosis allows the formation of social policy in dealing with intolerance, as well as to enable the government matching of appropriate instruments of social policy to specific target groups. On the basis of the study - groups with a higher degree of intolerance are indicated.


Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. II Śniadanie Obywatelskie, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, 11.09.2013.

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie administracji dopasowanie odpowiednich instrumentów polityki społecznej do konkretnych grup docelowych. Na podstawie badania wskazane zostały grupy społeczne o podwyższonym stopniu nietolerancyjności.
*
The aim of the project is to provide a thorough and practical knowledge on the attitudes of the inhabitants of Bialystok within tolerance. Taken diagnosis allows the formation of social policy in dealing with intolerance, as well as to enable the government matching of appropriate instruments of social policy to specific target groups. On the basis of the study - groups with a higher degree of intolerance are indicated.


Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. II Śniadanie Obywatelskie, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok, 11.09.2013.

More Related Content

More from Andrzej Klimczuk

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Prezentacja raportu Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji

 1. 1. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji Prof. Jan Poleszczuk, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Rafał Mejsak, Andrzej Klimczuk
 2. 2. 2 Agenda 1. Wielokulturowość miasta 2. Bariery w relacjach z obcokrajowcami Prezentacja wyników badania 3. Postawy Białostoczan względem grup „obcych” 4. Partycypacja społeczna imigrantów Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 5. Nastawienie do imigrantów 6. Akceptacja w Białymstoku poszczególnych grup imigrantów 7. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku 8. Akceptacja zróżnicowania 9. Wnioski Śniadanie Obywatelskie 11 września 2013
 3. 3. Metodologia oraz demografia uczestników badania „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 4. 4. 4 Metodologia i próba  W badaniu posłużono się wywiadem telefonicznym, który umożliwia szybkie dotarcie do znacznej liczby respondentów, a ponadto zachowuje losowość wybieranych numerów z operatu, dzięki czemu wyniki można przekładać na całą badaną populację  Próba Całkowita: N=1001, Białostoczanie w wieku 15+, reprezentatywna ze względu na płeć i wiek.  Kwoty w próbie:  Metoda: Badanie ilościowe  Technika: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)  Lokalizacja: Białystok  Długość trwania wywiadu ok. 18 minut.
 5. 5. 5 Wielokulturowość miasta „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 6. 6. 6 Wnioski - Wielokulturowość miasta Białystok miastem wielokulturowym w opinii większości respondentów (84%). Najrzadziej tak postrzegają miasto ludzie młodzi. Pozytywne Wielokulturowość miasta nastawienie do edukacji (lekcji w szkole) na temat mniejszości narodowych (77%). Wskaźniki zainteresowania innymi kulturami: wizyta w synagodze (np. Tykocin) i meczecie (np. Kruszyniany) – niemal połowa respondentów nigdy nie była w synagodze i meczecie. Najrzadziej pozytywnie odpowiadali najmłodsi respondenci i osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym.  Podstawowa znajomość wielokulturowej historii miasta – oszacowanie procentowego udziału mniejszości narodowych w populacji mieszkańców Białegostoku w okresie międzywojennym – szacunki są zaniżane (średnia 34,5%). 
 7. 7. 7 Wielokulturowość miasta  Zdecydowana większość mieszkańców (84%) uważa, że Białystok jest miastem wielkolulturowym  Istotnie rzadziej sądzą tak osoby w wieku 15-24 (67%) oraz w wieku 25-34 (76%) jak również z wykształceniem gimnazjalnym (68%) P5a. Czy obecnie Pani zdaniem Białystok jest miastem wielokulturowym? Tak Nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 84 Kobiety 89 Mężczyźni 15-24 15 10 78 21 67 25-34 31 76 35-44 24 86 45-54 12 90 55-64 94 65-74 policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 8 97 podstawowe zasadnicze zawodowe 6 90 75 i więcej gimnazjum 8 3 90 68 10 33 88 86 87 10 13 12
 8. 8. 8 Wielokulturowość miasta  Zdecydowana większość mieszkańców (77%) uważa, że potrzebne są lekcje na temat mniejszości narodowych reprezentowanych w regionie  Rzadziej zgadzają się z tą opinią mężczyźni (69%) oraz osoby z wykształceniem gimnazjalnym (65%) 5c. Czy Pani zdaniem potrzebne są lekcje na temat reprezentowanych w regionie mniejszości narodowych? Tak Nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 77 21 Kobiety 85 Mężczyźni 15-24 14 69 29 68 31 25-34 82 16 35-44 81 17 45-54 82 17 55-64 77 21 65-74 74 21 75 i więcej 71 podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 27 74 26 65 35 75 23 77 21 82 16
 9. 9. 9 Wielokulturowość miasta  Obserwowalna jest duża aprobata Białostoczan (87%) co do uczestnictwa dzieci w zajęciach dotyczących mniejszości narodowych.  Jedynie osoby najstarsze (75 i więcej) oraz najsłabiej wyedukowane są mniej przychylne dla tej inicjatywy: adekwatnie 68% i 58% P5d. Czy wyraziłaby Pan i zgodę na udział swojego dziecka w takich zajęciach? Tak Nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 87 Kobiety 90 Mężczyźni 14 87 25-34 13 90 35-44 9 84 65-74 11 85 75 i więcej 9 68 24 58 36 gimnazjum inżynier licencjat wyższe 4 87 55-64 policealne i średnie 7 93 45-54 zasadnicze zawodowe 6 82 15-24 podstawowe 10 93 82 3 12 85 10 92 6
 10. 10. 10 Wielokulturowość miasta  Blisko połowa Białostoczan (47%) nigdy nie odwiedziła synagogi  Grupy które istotnie odbiegały od próby całkowitej to osoby w wieku 15 – 24 (52%) oraz 25-34 (57%) a także charakteryzujące się najniższymi stopniami wykształcenia: podstawowym (68%), gimnazjalnym (63%) oraz zasadniczym zawodowym (66%). P3. Czy kiedykolwiek odwiedziła Pani synagogę na przykład w Tykocinie? Tak Nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 53 47 Kobiety 54 46 Mężczyźni 52 15-24 48 47 25-34 52 43 57 35-44 55 45-54 57 55-64 zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 41 62 75 i więcej gimnazjum 44 59 65-74 podstawowe 45 38 53 46 29 68 35 63 34 66 50 50 71 29
 11. 11. 11 Wielokulturowość miasta  Blisko połowa Białostoczan (49%) nigdy nie odwiedziła meczetu  Grupy które istotnie odbiegały od próby całkowitej to osoby w wieku 15 – 24 (65%) oraz 25-34 (54%) a także charakteryzujące się najniższymi stopniami wykształcenia: podstawowym (71%), gimnazjalnym (58%) oraz zasadniczym zawodowym (63%). P4. Czy kiedykolwiek odwiedziła Pani meczet np. w Kruszynianach? Tak Nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 51 49 Kobiety 52 48 Mężczyźni 51 15-24 34 25-34 65 45 35-44 54 51 45-54 36 52 48 26 71 gimnazjum inżynier licencjat wyższe 41 64 75 i więcej policealne i średnie 40 59 65-74 zasadnicze zawodowe 49 60 55-64 podstawowe 50 43 58 37 63 47 52 68 32
 12. 12. Bariery w relacjach z cudzoziemcami „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 13. 13. 13 Wnioski – Bariery w relacjach z cudzoziemcami Bariery w relacjach z cudzoziemcami Najczęściej deklarowaną cechą „przeszkadzającą” Białostoczanom w kontaktach z cudzoziemcami jest orientacja seksualna, kolor skóry i wyznanie. 
 14. 14. Bariery w relacjach z cudzoziemcami  Najbardziej „drażniącą” cechą jest orientacja seksualna. Kolor skóry został wskazany przez ponad 40% respondentów. P10. Na ile się Pan/i zgadza bądź nie zgadza z opinią, że Białostoczanom w kontaktach z cudzoziemcami przeszkadza… 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie (2) raczej + (1) zdecydowanie nie Orientacja seksualna 26% Kolor skóry Średni wynik: 2,0 2,5 3,0 3,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 3,31 3,00 38% (4) raczej + (5) zdecydowanie tak 100 (5) Zdecydowanie tak 4,0 21% 45% 15% 41% Wyznanie 40% 2,89 12% 37% Obcy język 41% 2,89 12% 36% Różnice w kulturze 40% 2,87 10% Narodowość 41% 2,84 10% Sposób ubierania 46% 2,64 8% 34% 32% 22% %
 15. 15. Postawy Białostoczan względem grup „obcych”– dystans społeczny „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 16. 16. 16 Postawy Białostoczan względem grup „obcych”  Postawy badano głównie za pomocą zmodyfikowanej tzw. skali Bogardusa.  W badaniu zastosowano cztery skale: a. Postawy Białostoczan względem grup „obcych” Zamieszkanie w Białymstoku licznej grupy „obcej” – makrospołeczna sfera publiczna b. Wspólna praca - mikrospołeczna sfera publiczna c. Najbliższe sąsiedztwo - sfera prywatna d. Włączenie do rodziny przez ślub – sfera intymna Badano dystans do takich grup jak: Czeczeni, Romowie, czarnoskórzy, muzułmanie, geje/ lesbijki, Żydzi.  Największy dystans widoczny jest wobec: osób o homoseksualnej orientacji, Romów i Czeczenów. 
 17. 17. Niechęć do cudzoziemców w Białymstoku 54,4% respondentów odpowiedziało, że Białostoczanie według nich nie są tolerancyjni, a niewiele ponad 40% wyraziło bardziej pozytywne opinie. Młodsi respondenci, jak również ci, którzy są aktywni zawodowo oraz niewierzący wyrażali częściej opinię o nietolerancji mieszkańców Białegostoku. Na ile P. zdaniem mieszkańcy Białegostoku są tolerancyjni wobec cudzoziemców? 17
 18. 18. Niechęć do cudzoziemców w Białymstoku  Respondenci 45+ częściej uważają, że niechęć do cudzoziemców w Białymstoku zwiększyła się. Młodsi respondenci, osoby z wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym oceniają sytuację pozytywniej. P12. Czy uważa Pani że niechęć do cudzoziemców w ostatnich latach w Białymstoku? 4-o stopniowa skala: 4- zmniejszyła się 3- jest wciąż taka sama 2- zwiększyła się 1- nie ma niechęci Zmniejszyła się PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 19 Kobiety 15-24 55-64 65-74 75 i więcej 35 23 33 38 36 31 13 28 11 39 29 28 21 13 36 26 zasadnicze zawodowe 12 16 39 40 18 6 29 36 16 4 34 41 12 gimnazjum 13 37 18 8 32 25 podstawowe 11 37 38 25-34 nie ma niechęci 35 17 35-44 zwiększyła się 36 20 Mężczyźni 45-54 jest wciąż taka sama 16 29 16 28 31 40 35 5 12 policealne i średnie 17 37 35 11 inżynier licencjat wyższe 17 38 34 11
 19. 19. Dyskryminacja na tle rasowym w Białymstoku  Większość Białostoczan uważa, że rasizm jest poważnym problemem w Białymstoku. Zdecydowanie częściej uważają tak osoby młode. Wyraźna jest również różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami. P13. Na ile PanaPani zdaniem poważnym problemem w Białymstoku jest gorsze traktowanie ludzi ze względu na rasę to znaczy ze względu na to, że mają inny kolor skóry? Bardzo+raczej poważny problem PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 W Białymstoku nie ma dyskryminacji 53 Kobiety 36 58 Mężczyźni 48 11 69 26 56 45-54 8 39 42 65-74 4 35 48 55-64 5 28 68 35-44 11 44 38 12 46 29 13 49 podstawowe gimnazjum 18 61 63 46 policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 7 40 25-34 zasadnicze zawodowe 9 33 15-24 75 i więcej Niezbyt+nie jest to poważny problem 35 38 55 47 16 19 12 34 43 3 9 9
 20. 20. Dystanse społeczne  Odpowiedzi neutralne = odpowiedzi „ucieczkowe”?; zwiększenie się dystansu w sferze intymnej. Największy ogólny dystans do: gejów i lesbijek, Romów i Czeczenów. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie dobrze 1- zdecydowanie źle P14-17. Jak by się Pan/i czuł/a gdyby…? Uśredniony wynik Czeczeni Cyganie Publiczny makro % odpowiedzi „ JEST MI TO OBOJĘTNE 60 Czarnoskórzy Muzułmanie Publiczny mikro w Białymstoku zamieszkała liczna grupa… Geje- lesbijki Prywatny Pan/i współpracownikami byli… Żydzi Intymy Pan/i najbliższymi sąsiadami byli… Członek Pana/Pani najbliższej rodziny poślubił… 55 50 50 47 45 47 44 40 35 30 50 43 Odchylenia od „JEST MI TO OBOJĘTNE” 36 34 25 Raczej + zdecydowanie dobrze Raczej + zdecydowanie dobrze 25 33 26 22 Raczej + zdecydowanie dobrze 41 36 40 31 30 28 Raczej + zdecydowanie dobrze 39 33 31 28 26 23 19 30 23 21 17 0 10 25 26 31 9 20 23 29 9 9 18 19 23 25 7 11 32 32 39 50 Raczej + zdecydowanie źle Raczej + zdecydowanie źle 19 20 Raczej + zdecydowanie źle 30 36 34 50 Raczej + zdecydowanie źle
 21. 21. Partycypacja społeczna imigrantów „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 22. 22. Wnioski - Partycypacja społeczna imigrantów Partycypacja społeczna została oznaczona w 5 podstawowych obszarach opieka społeczna, opieka medyczna, rynek pracy, edukacja i prawa wyborcze. Partycypacja społeczna imigrantów Najmniejszy sprzeciw mieszkańców Białegostoku odnosił się do współdzielenia obszaru edukacji.   Największy sprzeciw Białostoczan dotyczył zgodny na udział imigrantów w wyborach Mieszkańcy stolicy Podlasia nie obawiają się konkurencji ze strony imigrantów na lokalnym rynku pracy  Badani w większości wyrażali zgodę na objęcie opieką medyczną obecnych na terenie miasta imigrantów  22
 23. 23. Partycypacja społeczna imigrantów  Mieszkańcy Białegostoku poza obszarem dostępu imigrantów do praw wyborczych ( zwyczajowo zarezerwowanych obywatelom kraju) ze zrozumieniem i aprobatą odnoszą się do pozostałych obszarów partycypacji społecznej imigrantów Uśredniony wynik Opieki społecznej Opieki medycznej Rynku pracy Praw wyborczych Edukacji % odpowiedzi „ JEST MI TO OBOJĘTNE 30 25 25 23 20 18 20 15 13 10 5 0 Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej tak 83 71 ODCHYLENIA OD „JEST MI TO OBOJĘTNE” 75 66 55 50 41 25 0 25 18 10 4 13 34 50 75 Zdecydowanie + raczej nie Zdecydowanie + raczej nie Zdecydowanie + raczej nie Zdecydowanie + raczej nie Zdecydowanie + raczej nie
 24. 24. Dostęp imigrantów do… opieki społecznej  Kobiety częściej od mężczyzn deklarują zgodę na dostęp imigrantów do opieki społecznej  Najmniejsze zrozumienie dla dostępu do opieki społecznej tej grupy wyrażają osoby najstarsze a także osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do OPIEKI SPOŁECZNEJ? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne 55 Kobiety 25 58 50 28 15-24 53 24 25-34 49 35-44 75 i więcej inżynier licencjat wyższe 29 45 58 25 3,55 14 3,68 17 3,63 16 3,45 3,40 3,65 20 20 3,62 15 18 24 62 3,39 19 37 53 3,45 18 26 44 3,43 19 34 55 gimnazjum policealne i średnie 21 53 podstawowe zasadnicze zawodowe 18 60 65-74 3,58 23 27 63 55-64 17 22 55 4,0 3,51 20 29 45-54 3,5 18 23 Mężczyźni 3,0 16 3,31 3,49 3,63
 25. 25. Dostęp imigrantów do… opieki medycznej  Najniższe przyzwolenie dla korzystania przez imigrantów z opieki medycznej wyrażają osoby powyżej 75 roku życia a także z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowych 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do OPIEKI MEDYCZNEJ? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 71 Kobiety 18 74 Mężczyźni 15-24 21 74 25-34 21 35-44 73 45-54 76 55-64 65-74 75 i więcej podstawowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 16 68 78 15 3,87 8 3,96 12 13 3,90 3,74 3,59 3,77 4,10 8 8 19 76 3,96 9 10 28 69 3,80 3,89 12 26 64 3,94 11 11 33 65 9 11 21 52 gimnazjum zasadnicze zawodowe 16 4,5 3,87 10 16 72 4,0 12 13 69 3,5 10 16 67 3,0 10 3,75 3,83 3,94 5,0
 26. 26. Dostęp imigrantów do… rynku pracy  Największymi przeciwnikami dostępu cudzoziemców spoza UE do rynku pracy są mieszkańcy miasta z wykształceniem podstawowym oraz osoby w wieku ponad 75 lat 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do RYNKU PRACY? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne 3,0 3,5 4,0 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 66 20 13 3,71 Kobiety 67 18 15 3,69 Mężczyźni 65 23 15-24 69 25-34 55-64 65-74 podstawowe 48 25 3,48 24 3,30 26 26 68 3,39 25 63 24 policealne i średnie 65 20 69 3,65 19 zasadnicze zawodowe inżynier licencjat wyższe 3,85 16 20 49 3,69 10 19 58 75 i więcej 3,77 13 16 65 3,92 11 17 74 3,74 9 24 69 45-54 gimnazjum 22 65 35-44 12 17 3,97 5 12 15 13 3,63 3,68 3,73 4,5 5,0
 27. 27. Dostęp imigrantów do… praw wyborczych  Niewiele ponad 40% mieszkańców miasta uważa, że imigranci powinni mieć w Białymstoku dostęp do praw wyborczych  Blisko 40% mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia zdecydowanie nie zgadza się na dostęp cudzoziemców spoza UE do praw wyborczych. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do PRAW WYBORCZYCH? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak 41 Kobiety Mężczyźni 15-24 Jest mi to obojętne 23 44 38 23 45 41 45-54 55-64 43 41 37 podstawowe 39 gimnazjum 3,5 3,17 2,99 29 21 3,16 35 18 3,11 33 24 3,06 30 3,19 35 19 3,10 39 2,93 38 2,91 19 39 39 inżynier licencjat wyższe 3,0 22 75 i więcej policealne i średnie 2,5 3,09 36 20 42 2,0 31 35 35-44 zasadnicze zawodowe 34 23 36 25-34 65-74 Zdecydowanie + raczej nie 3,03 39 42 39 27 23 45 27 37 18 3,23 23 33 3,14 3,01 3,15 4,0
 28. 28. Dostęp imigrantów do… edukacji Mieszkańcy Białegostoku w zdecydowanej większości podzielają pogląd, iż imigranci spoza UE powinni mieć dostęp do edukacji 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie P19_1. Czy imigranci spoza UE powinni mieć dostęp w Białymstoku do EDUKACJI? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak Jest mi to obojętne PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 83 Kobiety Zdecydowanie + raczej nie 84 Mężczyźni 13 25-34 35-44 84 45-54 13 55-64 65-74 4,18 4,33 4,22 3 4,20 5 12 81 4,24 4 8 83 4,21 3 13 86 4,5 5 11 83 4,0 3 13 86 3,5 4 12 81 15-24 3,0 5 14 6 4,31 4,20 4,06 75 i więcej 72 20 7 3,98 podstawowe 74 19 7 3,97 gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 90 76 8 20 83 86 4 12 10 4,38 3 5 4 4,01 4,20 4,29 5,0
 29. 29. Nastawienie do imigrantów „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 30. 30. Wnioski - Nastawienie do imigrantów Białostoczanie zgadzają się z opinią, że reprezentacja wielu kultur służy polskiemu społeczeństwu oraz, że wraz z napływem cudzoziemców Białystok staje się lepszym miejscem do życia (35%).  Nastawienie do imigrantów Mieszkańcy Białegostoku nie zgadzają się z opinią, że obecność imigrantów w środowisku lokalnym wpływa na wzrost przestępczości .  Blisko połowa (47%) respondentów nie boi się, że Polska utraci swoją tożsamość jeśli przyjmie zbyt wielu imigrantów.   55% ankietowanych nie zgadza się z opinią, że imigranci odbierają pracę Polakom 30
 31. 31. Nastawienie do imigrantów • 13% mieszkańców z zasady nie ufa cudzoziemcom wyglądającym inaczej niż Polacy • 38% ankietowanych raczej lub zdecydowanie nie zgadza się z twierdzeniem, że imigranci są obciążeniem do opieki społecznej. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie (2) raczej + (1) zdecydowanie się nie zgadzam Bardzo dobre dla polskiego społeczeństwa jest, gdy składa się ono z ludzi z różnych kultur 2,0 2,5 3,0 3,5 2,98 38% Białystok wraz z napływem imigrantów staje się lepszym miejscem do życia 3,10 28% Boję się że Polska utraci swoją tożsamość jeśli przyjmie zbyt wielu imigrantów 2,73 47% Imigranci odbierają pracę Polakom 55% 52% Z zasady w Białymstoku nie ufam cudzoziemcom 57% wyglądającym inaczej niż Polacy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 30% 71% 12% 36% 12% 35% 10% 2,52 7% 2,53 5% 2,36 (4) raczej + (5) zdecydowanie (5) Zdecydowanie się zgadzam 4,0 3,90 8% Imigranci są obciążeniem dla systemu opieki społecznej w Polsce Imigranci zwiększają przestępczość w Białymstoku Średni wynik: 5% 30% 21% 20% 13% 100 %
 32. 32. Nastawienie do imigrantów  71% ankietowanych uważa, że bardzo dobrym dla polskiego społeczeństwa jest, gdy składa się ono z ludzi różnych kultur. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P20_1. Bardzo dobre dla polskiego społeczeństwa jest, gdy składa się ono z ludzi z różnych kultur Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani się nie zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 71 Kobiety 21 74 Mężczyźni 25-34 35-44 65 gimnazjum 64 zasadnicze zawodowe 66 policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 11 7 18 3,91 7 22 17 3,62 3,77 3,67 18 28 76 4,00 7 29 71 4,01 7 25 30 podstawowe 6 16 68 58 3,99 22 78 65-74 3,91 4 18 72 55-64 3,71 8 77 45-54 3,96 3,83 14 22 4,5 3,90 10 20 71 4,0 6 22 65 3,5 8 20 67 15-24 75 i więcej Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 8 6 3,76 3,91 4,01 5,0
 33. 33. Nastawienie do imigrantów  Największe zagrożenie dla utraty tożsamości narodowej Polski na skutek rosnącego udziału imigrantów w strukturze społecznej deklarują osoby młode w wieku 15-24 lata.(37%) 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P20_2. Boję się że Polska utraci swoją tożsamość jeśli przyjmie zbyt wielu imigrantów Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 30 Kobiety 22 33 18 45-54 17 55-64 2,95 43 2,71 2,43 55 21 34 2,82 50 26 31 2,65 44 20 2,70 48 21 3,0 2,73 50 37 25-34 2,5 47 21 33 15-24 Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0 22 28 Mężczyźni 35-44 Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2,82 46 65-74 30 28 41 75 i więcej 30 26 42 podstawowe 16 gimnazjum 35 zasadnicze zawodowe 34 policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 31 28 25 22 2,90 40 26 20 2,70 2,39 48 36 2,90 41 48 49 2,83 2,77 2,65 3,5 4,0
 34. 34. Nastawienie do imigrantów  35% ankietowanych raczej lub zdecydowanie zgadza się z opinią, że poprzez napływ imigrantów Białystok staje się lepszym miejscem do życia. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P20_3. Białystok wraz z napływem imigrantów staje się lepszym miejscem do życia Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani się nie zgadzam Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,5 3,0 3,5 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 35 35 28 3,10 Kobiety 33 39 26 3,11 Mężczyźni 15-24 37 32 29 3,08 30 39 2,98 31 25-34 37 38 23 35-44 36 38 24 45-54 42 55-64 65-74 75 i więcej podstawowe 27 33 30 26 29 gimnazjum 33 zasadnicze zawodowe 33 policealne i średnie 35 inżynier licencjat wyższe 35 2,86 26 42 30 34 38 3,00 3,05 39 34 3,07 2,91 34 28 3,27 30 35 36 3,15 26 35 32 3,19 29 25 3,02 3,08 3,14
 35. 35. Nastawienie do imigrantów  Większa część respondentów zdecydowanie lub raczej nie zgadza się z opinią, że imigranci odbierają pracę Polakom  Częściej obawę przed konkurencją wyrażają osoby z wykształceniem zawodowym (29%). 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P20_5. Imigranci odbierają pracę Polakom Zdecydowanie + raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani się nie zgadzam Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 21 23 22 23 20 15-24 20 3,0 53 Mężczyźni 2,5 55 Kobiety Średni wynik: 25-34 23 2,57 2,46 56 31 17 2,52 2,62 48 24 2,33 58 35-44 20 22 57 45-54 22 20 57 55-64 21 65-74 16 podstawowe gimnazjum inżynier licencjat wyższe 16 20 22 2,75 43 26 25 2,47 52 35 29 2,88 40 26 23 2,61 49 23 19 policealne i średnie 2,47 26 33 zasadnicze zawodowe 2,52 62 24 75 i więcej 2,49 2,84 43 2,56 54 60 2,38 3,5 4,0
 36. 36. Nastawienie do imigrantów  38% ankietowanych zdecydowanie lub raczej nie zgadzało się z opinią, że imigranci są obciążeniem dla systemu opieki społecznej. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P20_6. Imigranci są obciążeniem dla systemu opieki społecznej w Polsce Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 36 Kobiety 24 32 Mężczyźni 22 35-44 45-54 39 65-74 38 75 i więcej podstawowe gimnazjum 2,78 19 44 2,92 2,96 41 2,59 38 30 zasadnicze zawodowe 38 24 35 policealne i średnie 40 21 37 inżynier licencjat wyższe 33 25 3,17 28 48 26 3,05 35 24 30 3,03 43 25 19 3,14 34 19 55-64 3,05 43 25 34 2,91 32 26 38 3,5 2,98 36 29 29 3,0 39 37 25-34 2,5 38 26 40 15-24 Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0 41 3,05 3,06 3,03 2,91 4,0
 37. 37. Nastawienie do imigrantów  Większość mieszkańców Białegostoku nie zgadza się z opinią, że imigranci zwiększają przestępczość. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P20_7. Imigranci zwiększają przestępczość w Białymstoku Zdecydowanie + raczej się zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 Kobiety 20 24 34 17 17 55-64 17 65-74 75 i więcej 26 podstawowe 26 21 26 2,62 48 2,82 38 26 23 2,57 43 25 21 policealne i średnie 2,54 53 19 33 zasadnicze zawodowe 13 2,50 55 30 gimnazjum inżynier licencjat wyższe 2,41 60 20 17 2,48 53 22 2,91 2,40 54 18 24 2,69 38 27 45-54 3,0 45 26 14 2,5 2,40 57 25 Średni wynik: 2,53 52 24 15-24 35-44 Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 2,0 24 15 Mężczyźni 25-34 Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 2,64 47 53 55 2,53 2,41 3,5 4,0
 38. 38. Akceptacja w Białymstoku poszczególnych grup imigrantów „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 39. 39. Wnioski - Akceptacja imigrantów Respondenci Akceptacja imigrantów w większości (75%) akceptują obecność w mieście migrantów przymusowych , zarówno tych którzy opuścili kraj pobytu lub zamieszkania z powodu wojny domowej a także prześladowania ze względu na poglądy polityczne  Ponad 60% badanych zgadza się na obecność w Polsce imigrantów ekonomicznych Co piaty ankietowany białostoczanin nie zgadza się na osiedlanie w mieście imigrantów o wyznania muzułmańskiego.  39
 40. 40. Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Większą tolerancję dla obecności imigrantów w mieście Białostoczanie wykazują względem osób poszukujących ochrony na skutek negatywnej działalności drugiego człowieka (grupy osób).  Ekonomiczne przesłanki migracji spotykają się z niemal o połowę niższą akceptacją. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie (2) raczej + (1) zdecydowanie się nie zgadzam Średni wynik: 3,0 imigranci uciekający przed wojną domową 7% imigranci prześladowani we własnym kraju za poglądy polityczne 3,5 4,0 imigranci którzy szukają lepszego miejsce do życia imigranci o odmiennym wyznaniu np. muzułmanie 15% 14% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 4,10 8% imigranci chcący podjąć pracę, aby wspomóc finansowo rodzinę 4,5 45% 4,06 75% 41% 3,75 31% 3,73 30% 3,56 (4) raczej + (5) zdecydowanie (5) Zdecydowanie się zgadzam 5,0 29% 75% 65% 62% 57% 100 %
 41. 41. Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Prawo legalnego pobytu w Białymstoku osób uciekających przed wojną domową respektuje 75% społeczności lokalnej biorącej udział w badaniu.  Wysokie wskaźniki postawy tolerancyjnej pozostają zachowane w rozbiciu na poszczególnych cechy respondentów 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P9_1. Imigranci uciekający przed wojną domową Zdecydowanie + raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani się nie zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 75 Kobiety Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 77 17 3,5 4,0 4,5 4,10 7 17 Średni wynik: 6 4,13 Mężczyźni 74 15-24 73 17 11 4,03 25-34 72 19 10 4,04 35-44 17 77 45-54 55-64 65-74 75 i więcej podstawowe gimnazjum 6 13 75 72 policealne i średnie 73 5 4,13 4,12 3,98 10 7 19 78 15 4,16 4,28 8 25 4 17 81 4,28 6 19 74 4,08 3 20 21 71 zasadnicze zawodowe inżynier licencjat wyższe 14 84 73 4,06 9 10 14 5 4,01 4,02 4,23 5,0
 42. 42. Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Wysokie wskaźniki postawy tolerancyjnej pozostają zachowane w rozbiciu na poszczególnych cechy respondentów 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P9_1. Imigranci prześladowani we własnym kraju za poglądy polityczne Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani się nie zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 75 15 74 3,5 4,0 4,06 8 16 4,5 8 Kobiety 4,04 Mężczyźni 74 20 76 17 6 15-24 77 13 25-34 78 4,08 5 35-44 14 73 45-54 16 77 55-64 4,09 7 4,03 10 11 64 4,08 9 4,19 10 17 3,98 13 65-74 75 i więcej 4,04 55 16 87 podstawowe gimnazjum 64 policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 8 74 16 80 73 3,62 4,42 8 13 17 81 3 13 23 zasadnicze zawodowe 3,90 23 6 10 14 5 3,77 4,02 4,18 5,0
 43. 43. Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Największe zrozumienie dla imigrantów ekonomicznych deklarują z wykształceniem gimnazjalnym oraz osoby z wykształceniem wyższym 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P9_3. Imigranci chcący podjąć pracę, aby wspomóc finansowo rodzinę Średni wynik: Zdecydowanie + raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani się nie zgadzam Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 3,5 4,0 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 65 20 15 3,75 Kobiety 65 19 16 3,74 Mężczyźni 65 15-24 67 25-34 67 4,5 35-44 55-64 64 65-74 65 75 i więcej podstawowe zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 15 61 16 3,64 19 3,55 22 3,84 19 13 15 4,15 8 18 19 3,65 18 18 21 68 3,65 21 78 63 3,70 16 17 gimnazjum 3,82 13 20 68 3,88 10 22 60 3,84 12 22 64 3,77 14 21 64 45-54 21 3,64 13 3,82 5,0
 44. 44. Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Najniższą akceptację dla obecności imigrantów szukających lepszego życia deklarują najstarsi mieszkańcy miasta oraz osoby z wykształceniem podstawowym. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P9_4. Imigranci którzy szukają lepszego miejsce do życia Zdecydowanie + raczej się zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 62 Kobiety 25-34 45-54 55-64 65-74 gimnazjum 44 policealne i średnie 60 62 3,52 3,66 15 3,32 21 3,57 16 68 60 inżynier licencjat wyższe 23 29 zasadnicze zawodowe 3,73 22 32 52 3,79 15 18 60 3,94 12 19 59 3,84 8 26 64 3,76 6 21 28 21 23 4,10 5 18 24 4,5 3,69 32 59 4,0 3,73 15 70 35-44 3,5 12 26 62 Średni wynik: 14 22 58 15-24 podstawowe 24 64 Mężczyźni 75 i więcej Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 15 13 3,64 3,67 3,73 5,0
 45. 45. Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  W podziale ankietowanych ze względu na wiek, najmniejsza przychylność dla obecności muzułmanów w Białymstoku rysuje się w grupie 15-24 lata oraz 75 i więcej.  Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, najniższe średnie wyniki dla akceptacji obecności muzułmanów w Białymstoku towarzyszą osobom z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P9_5. Imigranci odmiennym wyznaniu np. muzułmanie Zdecydowanie + raczej się zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 23 61 Mężczyźni 35-44 45-54 21 26 podstawowe 48 gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 19 28 3,58 3,39 24 22 63 3,42 18 24 56 3,29 30 32 52 3,53 3,39 25 21 55 3,85 20 21 48 3,71 15 21 54 3,59 13 16 58 75 i więcej 3,34 21 69 55-64 3,64 3,48 23 59 4,0 3,56 21 32 58 3,5 19 26 45 Średni wynik: 20 20 53 25-34 65-74 Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 57 Kobiety 15-24 Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 22 20 16 3,52 3,71 4,5 5,0
 46. 46. Akceptacja obecności poszczególnych grup imigrantów  Wielodzietność rodzin imigranckich niekorzystnie wpływa na przychylność postrzegania ich obecności w Białymstoku  Największe obiekcje względem rodzin z duża ilością dzieci akcentują osoby w wieku 15-24 lata. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie się zgadzam 1- zdecydowanie się nie zgadzam P9_6. Imigranci z dużą ilością dzieci Zdecydowanie + raczej się zgadzam PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 55 Kobiety Zdecydowanie + raczej się nie zgadzam 3,0 24 58 Mężczyźni 15-24 Ani się zgadzam ani się nie zgadzam 58 45-54 21 3,18 51 23 23 65-74 55 20 25 75 i więcej 53 24 24 gimnazjum 50 33 zasadnicze zawodowe 52 policealne i średnie 53 inżynier licencjat wyższe 59 21 22 3,42 3,68 23 23 25 3,44 3,39 18 24 3,82 14 55-64 13 3,69 13 20 65 3,65 19 26 64 podstawowe 3,62 3,45 29 59 35-44 3,54 23 32 25-34 4,0 18 24 39 3,5 20 24 51 Średni wynik: 17 3,55 3,39 3,48 3,67 4,5 5,0
 47. 47. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji” 47
 48. 48. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  Wśród mieszkańców Białegostoku kreuje się utylitarna postawa odnośnie istotności pożądanych cech imigrantów współzamieszkujących miasto. 4-o stopniowa skala: 4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne P21. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : (2) raczej + (3) raczej + (4) bardzo Średni wynik: (1) w ogóle nie ważne (4) bardzo ważne ważne 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Posiadali kwalifikacje zawodowe potrzebne w Polsce Posiadali własny majątek Wychowani w tradycji chrześcijańskiej 3,06 22% 2,51 47% 2,27 58% 2,07 Białego koloru skóry 73% 48 36% 77% 19% 52% 12% 10% 40% 26% 100 %
 49. 49. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  77% respondentów deklaruje ważność dopasowania pożądanych względem potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych imigrantów.  Im wyższe wykształcenie ankietowanych tym istność tej cechy większa. P21_4. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : posiadali kwalifikacje zawodowe potrzebne w Polsce Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne 4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne raczej + w ogóle nie ważne 2,0 2,5 3,0 3,5 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 77 22 3,06 Kobiety 78 21 3,07 Mężczyźni 15-24 25-34 75 3,04 24 70 2,88 29 74 2,99 26 35-44 77 22 3,04 45-54 77 23 3,06 55-64 83 16 65-74 83 15 75 i więcej podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 76 3,09 2,71 32 70 2,83 30 74 80 3,30 22 68 78 3,18 25 49 21 19 2,98 3,12 3,11
 50. 50. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  52% respondentów deklaruje że ważne jest aby osiedlający się w mieście imigranci posiadali własny majątek. P21_3. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : posiadali własny majątek Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne 4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 raczej + w ogóle nie ważne 52 Kobiety Mężczyźni 2,5 2,60 41 2,39 53 15-24 51 49 25-34 51 49 35-44 48 49 45-54 3,0 2,51 47 57 46 2,0 54 2,46 2,49 2,40 2,53 45 55-64 56 43 65-74 57 41 75 i więcej podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe 47 39 51 policealne i średnie 53 inżynier licencjat wyższe 54 2,67 2,53 48 2,31 55 55 2,55 45 48 2,50 2,44 45 2,55 44 2,56 50
 51. 51. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  Wychowanie w religii chrześcijańskiej nie stanowi w optyce ankietowanych istotnego kryterium dopuszczającego.  Przywiązanie do tej cechy deklaruje 39% kobiet i 40% mężczyzn. P21_1. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : byli wychowani w tradycji chrześcijańskiej Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne 4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne raczej + w ogóle nie ważne 2,0 2,5 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 40 58 2,27 Kobiety 39 59 2,27 Mężczyźni 40 58 2,26 15-24 25-34 35-44 45 39 2,23 59 42 2,28 57 45-54 36 61 55-64 35 62 65-74 75 i więcej podstawowe 40 zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 2,19 2,17 42 42 36 2,30 2,33 55 50 40 2,42 52 59 42 gimnazjum 2,37 55 2,45 50 2,31 56 2,29 58 51 61 2,20 3,0
 52. 52. Istotność cech imigrantów osiedlających się w Białymstoku  73% respondentów biorących udział w badaniu deklaruje, iż nie przywiązuje uwagi do koloru skóry imigrantów osiedlających się w Białymstoku. P21_2. Jak Pana/Pani zdaniem ważne jest dla Białostoczan, aby osiedlający się w mieście imigranci : byli białego koloru skóry Średni wynik: 4-o stopniowa skala: Bardzo + raczej ważne 4- bardzo ważne 1- w ogóle nie ważne raczej + w ogóle nie ważne 1,0 1,5 2,0 2,5 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 26 73 1,93 Kobiety 26 71 1,95 Mężczyźni 25 1,91 74 15-24 28 72 1,95 25-34 29 70 1,96 35-44 20 79 1,82 45-54 21 77 1,80 55-64 26 65-74 33 75 i więcej gimnazjum 25 policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 21 1,97 61 1,93 75 34 26 2,11 69 32 zasadnicze zawodowe 2,12 65 28 podstawowe 1,96 70 2,17 64 73 76 52 1,95 1,82 3,0
 53. 53. 53 Akceptacja zróżnicowania „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”
 54. 54. Akceptacja zróżnicowania  Wyraźnie wrasta niechęć w pytaniach związanych z orientacją psychoseksualną. Największy stopień akceptacji pojawia się wobec cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach. 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie (2) raczej + (1) zdecydowanie nie P18. Proszę powiedzieć czy… Średni wynik: 2,5 poszedł na wizytę do lekarza z Pakistanu mieszkającego w Polsce 3,5 8% zaakceptowała czarnoskórego proboszcza w swojej parafii 3,0 4,0 8% zatrudniłaby Pani czarnoskórą opiekunkę do dziecka? 19% zezwolił na obecność innych niż chrześcijańskie symboli religijnych w przestrzeni publicznej 20% zagłosował na radnego, którego Pani popiera gdyby był on gejem 35% zezwolił na organizację w Białymstoku parady równości 34% 36% 3,54 3,46 3,13 3,04 74% 40% 4,02 3,62 (4) raczej + (5) zdecydowanie tak 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 4,00 20% zezwolił muzułmanom na budowę meczetu w Białymstoku (5) Zdecydowanie 4,5 tak 73% 27% 62% 26% 57% 22% 25% 19% 52% 48% 41% 100 %
 55. 55. Akceptacja zróżnicowania  Wyraźna pozytywna korelacja odpowiedzi akceptujących zatrudnienie czarnoskórej opiekunki do dziecka od wieku. Im starszy respondent, tym mniejsza akceptacja takiej sytuacji. Osoby o wykształceniu podstawowym najrzadziej akceptują zatrudnienie czarnoskórej opiekunki. 5-o stopniowa skala: P18. Proszę powiedzieć czy… zatrudniłaby Pan i czarnoskórą opiekunkę do dziecka? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 62 17 20 3,62 Kobiety 63 15 21 3,60 Mężczyźni 61 15-24 65-74 policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 2,45 15 20 61 3,23 23 16 3,85 15 30 16 68 2,78 58 70 48 3,04 47 16 gimnazjum 3,43 38 18 26 3,74 27 16 34 3,87 17 14 44 75 i więcej 3,81 10 15 57 3,93 14 18 66 55-64 9 18 71 45-54 3,64 20 66 35-44 zasadnicze zawodowe 18 70 25-34 podstawowe 19 3,56 13 3,80 4,5
 56. 56. Akceptacja zróżnicowania  Wysoki stopień akceptacji wizyty u lekarza – obcokrajowca. Starsi respondenci oraz osoby o wykształceniu podstawowym rzadziej są skłonni zaakceptować taką sytuację. 5-o stopniowa skala: P18. Proszę powiedzieć czy… poszedł na wizytę do lekarza z Pakistanu mieszkającego w Polsce? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne 3,0 3,5 4,0 PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 66 20 13 3,71 Kobiety 67 18 15 3,69 Mężczyźni 65 23 15-24 69 25-34 55-64 65-74 podstawowe 48 25 3,48 24 3,30 26 26 68 3,39 25 63 24 policealne i średnie 65 20 69 3,65 19 zasadnicze zawodowe inżynier licencjat wyższe 3,85 16 20 49 3,69 10 19 58 75 i więcej 3,77 13 16 65 3,92 11 17 74 3,74 9 24 69 45-54 gimnazjum 22 65 35-44 12 17 3,97 5 12 15 13 3,63 3,68 3,73 4,5 5,0
 57. 57. Akceptacja zróżnicowania  Czarnoskórego proboszcza na parafii częściej akceptują kobiety, osoby z wyższym i gimnazjalnym wykształceniem . Jest to problematyczna sytuacja dla osób starszych. P18. Proszę powiedzieć czy… zaakceptowała czarnoskórego proboszcza w swojej parafii? Zdecydowanie + raczej tak 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 73 Kobiety Mężczyźni 18 79 23 75 25-34 77 15 35-44 74 19 77 65-74 podstawowe 61 16 62 gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 4,02 4,16 3,86 4,14 8 4,12 6 4,04 6 4,14 3,98 3,73 15 3,70 26 13 78 3,35 15 26 79 4,5 13 23 73 4,0 10 23 60 3,5 3 17 63 75 i więcej 3,0 6 21 72 2,5 10 15-24 55-64 2,0 8 14 66 45-54 Średni wynik: Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne 14 18 3,64 8 15 4,21 5 5 4,02 4,20 5,0
 58. 58. Akceptacja zróżnicowania  Osoby najmłodsze i najstarsze są najbardziej negatywnie nastawione do sytuacji wybudowania meczetu w Białymstoku. P18. Proszę powiedzieć czy… zezwolił muzułmanom na budowę meczetu w Białymstoku? ? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 57 Kobiety Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne 23 59 Mężczyźni 15-24 35-44 17 63 45-54 62 55-64 65-74 75 i więcej podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 17 21 36 3,31 16 30 16 21 21 19 3,53 3,30 25 34 62 3,60 2,99 32 57 3,69 22 25 49 3,74 14 18 48 3,68 11 30 45 3,30 24 47 36 3,44 26 60 3,63 26 65 4,0 3,54 22 24 25-34 3,5 17 22 49 3,0 19 23 55 2,5 18 3,39 3,49 3,68
 59. 59. Akceptacja zróżnicowania  Najmniej akceptujące obecność innych niż chrześcijańskie symbole religijne w przestrzeni publicznej to osoby starsze oraz z wykształceniem podstawowym. 5-o stopniowa skala: P18. Proszę powiedzieć czy… zezwolił na obecność innych niż chrześcijańskie symboli religijnych w przestrzeni publicznej? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 52 Kobiety 54 Mężczyźni 27 15-24 25-34 23 58 45-54 55-64 65-74 podstawowe gimnazjum zasadnicze zawodowe policealne i średnie inżynier licencjat wyższe 55 3,22 3,03 32 23 2,90 3,45 25 37 51 3,37 30 39 47 3,45 25 32 53 3,61 25 29 26 3,61 17 23 32 3,51 13 31 45 75 i więcej 3,41 16 28 50 3,50 22 25 50 4,0 3,46 20 58 35-44 3,5 19 28 55 3,0 20 26 49 2,5 17 26 22 24 17 3,38 3,40 3,56
 60. 60. Akceptacja zróżnicowania  Podobnie ja w innych pytaniach związanych z orientacją psychoseksualną mężczyźni wykazują się częściej większym dystansem do osób homoseksualnych. Ważną cechą różnicującą odpowiedzi jest wiek – im starszy respondent tym mniejsza akceptacja organizacji Parady Równości. Najmniej sprzeciwu wykazywali respondenci o wykształceniu wyższym. P18. Proszę powiedzieć czy… zezwolił na organizację w Białymstoku parady równości? Średni wynik: Zdecydowanie + raczej tak 5-o stopniowa skala: 5- zdecydowanie tak 1- zdecydowanie nie PRÓBA CAŁKOWITA, N=1001 41 Kobiety 55-64 65-74 podstawowe zasadnicze zawodowe 21 29 41 inżynier licencjat wyższe 43 2,57 2,40 42 46 policealne i średnie 2,90 58 29 32 3,05 50 21 gimnazjum 3,25 39 19 29 3,32 31 23 19 3,16 30 28 32 3,17 25 22 38 3,04 30 28 40 2,77 2,88 37 26 3,10 33 39 21 3,5 2,89 21 48 45-54 3,0 39 46 35-44 2,5 30 22 49 25-34 2,0 34 25 38 15-24 75 i więcej 24 44 Mężczyźni Zdecydowanie + raczej nie Jest mi to obojętne 2,98 30 3,13
 61. 61. WNIOSKI •Niemal wszyscy respondenci zgadzają się z opinią, że Białystok jest miastem wielokulturowym i są otwarci na edukację w tym zakresie. •Białostoczanie deklarują akceptację dla obecności imigrantów w sferze publicznej (rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna, w mniejszym stopniu opieka społeczna). •Postawy nietolerancji i duże dystanse społeczne są powiązane z niskim lub niepewnym statusem społecznym. Obecność grup „obcych” jest postrzegane jako zagrożenie i wzbudza lęk, gdyż tradycyjne instytucje (gł. rodzina) są podstawowym kapitałem społecznym. Wyższy status społeczny daje poczucie większej kontroli nad otoczeniem i większe poczucie bezpieczeństwa w sytuacji różnicującego się społecznego otoczenia. • Młodzi Białostoczanie – stosunkowo częściej mają mniejszą wiedzę i większy dystans do grup obcych, mają większy dystans do obrazu miasta jako wielokulturowego, wyrażają mniejsze zainteresowanie edukacją związaną z mniejszościami narodowymi.
 62. 62. WNIOSKI Białostoczanie uważają, że rasizm jest poważnym problemem w Białymstoku. Wyraźnie widać, że grupą mniejszościową wobec której Białostoczanie mają największy dystans są osoby o orientacji homoseksualnej. Wyraźnie widać, że respondenci nie mają barier w wyrażaniu wprost swojego dystansu do tej grupy. Dystans widoczny jest również w stosunku do Romów i Czeczenów.
 63. 63. Dziękujemy http://www.soclab.org.pl „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”

×