Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kooperative Arbejdsfællesskaber Oplæg Sep 2015.pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Kære Dennis Kristensen,
Lidt på eget initiativ er jeg ved at slå de første streger på et innovationsprojekt
der retter sig...
Disse antagelser bygger på nogle forudsætninger for den model jeg overvejer,
som kan sammenfattes til følgende:
8)Det foru...
Strukturmodel bag lancering af ‘kooperative arbejdsfællesskaber’
(Foreninger med Begrænset Ansvar F.M.B.A.)
A. Det bærende...
Advertisement

Check these out next

1 of 7 Ad

More Related Content

Similar to Kooperative Arbejdsfællesskaber Oplæg Sep 2015.pdf (20)

More from Klaus Riskær Pedersen (18)

Advertisement

Kooperative Arbejdsfællesskaber Oplæg Sep 2015.pdf

  1. 1. Kære Dennis Kristensen, Lidt på eget initiativ er jeg ved at slå de første streger på et innovationsprojekt der retter sig mod skabelsen af en model og en struktur, der vil tillade offentligt ansatte at få bedre mulighed for at flytte deres beskæftigelse ud i en art !socialkapitale"#selskaber som de selv ejer. Udgangspunktet er hvad man vel kan betegne som en art 'new-economics' hvor man stadig benytter markedsøkonomien til at sikre ressourceeffektivitet og prisfastsætning, men hvor 'det kapitale' element undergår en forandring: I selskabskonstruktioner hvor 'kapitalen' er 'human kapital' er der kun et begrænset behov for tredieparts 'kapitalejere', hvis man iøvrigt kan sikre en model der hjælper disse nye 'kooperative selskaber' med !corporate governance"# og forskellige praktiske stabsfunktioner (fakturering, bogholderi m.m.). En række antagelser ligger bag det projekt jeg gerne vil lave: 1)Arbejdskvalitet og produktionseffektivitet har en kendt sammenhæng med de ansattes mulighed for at øve afgørende indflydelse på egen arbejdssituation og arbejdsforhold. Retten til - og ansvaret for - at tilrettelægge, planlægge og afvikle arbejdsopgaver styrker fleksibilitet og omstillingsevne, samt medvirker til en afgørende forbedring af arbejdsmiljøet. 2)Ved at et fællesskab kollektivt har planlægnings- og driftansvaret, og ikke er underlagt en offentlig arbejdsgiver eller privat kapitalt ejerskab, forventes risikoen for at ansatte ‘gamer’ mod virksomhedens (arbejdsgiverens) interesser at falde betydeligt. En positiv udvikling i forhold til fraværs procenter, jobrotation og det at der dækkes over medarbejdere der ikke lever op til de sædvanlige kravsspecifikationer, vil tillade en positiv merværdi at bygge sig op, der kan konverteres til højere livskvalitet for de ansatte samt bedre og sikre ydelsesproduktion for den offentlige sektor. 3)Ved at udvikle en model der tillader de-centralisering, og en betydelig grad af lokalisering, må det forudses at den offentlige sektors omkostninger til kontrol og validering reduceres dramatisk for opgaver der udflyttes. For klienterne forudses bedre ydelseskvalitet. 4)Den omstændighed at der etableres ‘sociale virksomheder’ - som kollektivt er ejet af de offentlige ansatte selv - må formodes at skubbe på de- centralisering idet den kapitale driftherre gevinst i denne model istedet konsolideres i arbejdsmiljøet selv, og må forventes at skabe bedre vilkår for innovation og udvikling der ikke behøver at være orienteret mod virksomhedens bundlinie og kapitaltilvækst. 5)Der må forudses betydelige dynamiske effekter, idet omstilling, tilretning og tilpasning bliver en naturlig del af arbejdssituationen og bliver frigjort fra den traditionelle modsætning imellem ‘arbejdstager’ og ‘arbejdsgiver’. 6)Ved relativt små enheder (formentligt helt ned til 7-10 ansatte), må det forventes at der opstår mere flydende grænser imellem ‘markarbejde’ og ‘arbejde på kontoret’, hvilket reducerer barrierer i forståelse og implementering, samt må formodes at reducere omkostninger til centrale stabs- og liniefunktioner idet mere kan forudses indbygget i andre dele af arbejdsprocesserne da kontrol- og valideringsbehovet må forventes at falde. 7)Den omstændighed at de ressourcer der frigives ikke kan veksles til øget monetær betaling udover hvad der er reguleret af overenskomster og sædvanlige bonussystemer, må forudses at bidrage til øget økonomisk vækst i miljøet omkring denne type af ‘sociale virksomheder’ samt bidrage til større social mobilitet for andre grupper af befolkningen der idag er i anden offentlig beskæftigelse eller på passiv forsørgelse. 1
  2. 2. Disse antagelser bygger på nogle forudsætninger for den model jeg overvejer, som kan sammenfattes til følgende: 8)Det forudsættes at ejerene af disse ‘sociale virksomheder’ selv arbejder i dem, og at deres arbejdsforhold er overenskomstreguleret og underlagt sædvanlige pensionsforhold. 9)Der forudses en begrænsning i virksomhedskonstruktionen der umuliggør at deltagerne kan kapitalsere deres ejerskab ved salg af deres ejerandel, ligesom virksomhederne ikke kan omdannes til selskabsformer hvor lovgivningen iøvrigt tillader salg, fusion eller andre formuemæssige dispositioner i relation til ejerandelen. 10)Der forudses vedtægtsmæssige forhold der sikrer at overskud ikke kan udloddes eller betales til ejerne i monetær form. 11)Overskud forudses at kunne disponeres frit af ejerne til kvalitets- og værdiforbedringer af deres arbejdsplads og arbejdssituation, ligesom ressourcer kan anvendes til enhver anden social værdiforbedring for de ansatte og deres kunder eller brugere. 12)Det forudses at de ‘sociale virksomheder’ kun kan omfatte et begrænset antal medarbejdere, således at der ikke bliver behov for et egentligt kapitalapparat eller større organisation. I dag kan enhver gruppe af offentligt ansatte starte deres egen virksomhed. Det som er forskelligt ved dette projekt er, at selv meget små enheder kan opstartes gennem tilknytning til centrale servicefunktioner, og at kravet til kritisk omsætningsmasse dermed reduceres voldsomt. Dermed tillader modellen at ‘arbejdsfællesskaber’ kan virke sammen, uden at medarbejderne tvinges ud i store virksomhedskonstruktioner. Det er også afgørende at der her forudsættes en model, hvor der tilbydes finansiel hjælp med startdrift (fra bl.a. private fonde), men uden samtidig krav om ejerskab. Når jeg skriver til FOA, så er det fordi jeg - som en art privat konsulentvirksomhed - synes at det rigtige vil være at forankre dette innovationsprojekt i samarbejde med de aktører der muligvis vil se en klar interesse i, at en model som denne, bringes i komformitet med det bredere sigte bag feks. migration af fagbevægelsens serviceydelser til overenskomstdækkede medlemmer. Og her ser jeg af indlysende grunde bl.a. FOA som en mulig samarbejdspartner. Det er også min vurdering, at man ved udrulning af løsninger som disse må have nogle klare aftaler med de forskellige kommunale forvaltninger samt regioner, hvor det vil styrke projektet om det baserer sig på et samarbejde med de faglige organisationer. På nuværende tidspunkt er der kun disse mere generelle tanker jeg har gjort mig, men jeg mener der bør tilrettelægges et innovationsprojekt der over de næste 4-6 måneder kan opliste de forudsætninger som kan forudses, og dermed fastlægge de rammerbetingelser der vil gøre det muligt, for en stor gruppe af arbejdstagere, at bidrage med langt mere end de får mulighed for i dag. Hvis Du kan se for dig at FOA går ind i et projekt af denne art, vil jeg gerne høre om det, så vi kan få en snak om hvordan et praktisk forløb kan tilrettelægges. Med venlig hilsen Klaus Riskær Pedersen 2
  3. 3. Strukturmodel bag lancering af ‘kooperative arbejdsfællesskaber’ (Foreninger med Begrænset Ansvar F.M.B.A.) A. Det bærende grundlag for konstruktionen er : A1: Kooperative arbejdsfællesskaber eller ‘micro-virksomheder’ indenfor opdelte fagområder gøres administrativt funktionsdygtige gennem tilknytning til ‘virtuelle koncerner’, der fungerer som stabilisatorer i et afgrænset og ensartet funktionsområde; A2: Kooperative arbejdsfælleskaber skal af en gruppe offentligt ansatte kunne idriftsættes på baggrund af en veldefineret og forud fastlagt struktur og løsning, der fjerner de indgangsbarrierer, der normalt er forbundet med ‘virksomhedsopstart’, indgåelse af privatleverandøraftaler med den offentlige sektor samt adgang til et finansieringsgrundlag; A3: Den løsning, som der her gives adgang til for visse typer af offentlige ansatte, skal derfor også omfatte samtidig driftsfinansiering og garantistillelse; A4: Det samlede udbud af denne løsning skal være underlagt en central overvågnings- og dokumentationsfunktion, der derudover skal sikre hjælp til kvalitetssikring af ‘corporate governance’ samt gøre det muligt for det enkelte kooperative fællesskab at få adgang til ‘bench-marking’-data på tværs af andre kooperative arbejdsfællesskaber af ensartet type, herunder sikre fuld gennemsigtighed for de offentlige tjenesteefterspørgere, klienter og samfundet som helhed. B. Politisk set er adgangen til denne løsning betinget af : B1: Den enkelte deltager skal arbejde i det kooperative arbejdsfælleskab for at være medlem af det; B2: Idriftsættelse af det enkelte kooperative fællesskab beror på, at en gruppe af medarbejdere henvender sig indenfor et specifikt fagområde, et veldefineret og eksisterende arbejdsfællesskab eller i relation til en veldefineret konkret offentlig institutionstype, der er egnet til drift på løsningsgrundlaget; 3
  4. 4. B3: Formålet med det kooperative arbejdsfællesskab er at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Deltagerne skal aflønnes iht. en fælles modeloverenskomst med adgang til sædvaneprægede bonusordninger og vil - økonomisk set - i udgangspunktet være stillet som i den tidligere beskæftigelse; B4: Medlemmerne kan ikke kontant hæve den mulige merværdi, der opbygges som følge af mulige, højere afregningspriser iht. privatleverandøraftaler med den offentlige tjenesteefterspørger, eller som resultat af forventede produktivitetsgevinster inden for det enkelte kooperative arbejdsfællesskab; B5: Ejerbeføjelserne tilkommer deltagerne i det kooperative fællesskab, men på grund af deltagerforholdets personlige art kan ejerskabet ikke overdrages, det være sig ved salg, pantsætning eller eksempelvis fusion; B6: Hvert kooperative arbejdsfællesskab vil få en vekslende deltagerkreds, men have en begrænset størrelse for dels at sikre et antal ansatte aht. driftstabiliteten (min. antal ansatte), og dels for at undgå, at det kooperative arbejdsfællesskab får karakter af en egentlig virksomhed med tilhørende komplekse ledelsesopgaver (max. antal ansatte). C. En række betingelser må lægges til grund for at løsningen kan gennemføres : C1: Det kooperative arbejdsfælleskab skal juridisk etableres i lovreguleret selskabsform som en ‘forening med begrænset ansvar’ (F.M.B.A) for at beskytte den enkelte deltager mod finansiel risiko, idet ingen af deltagerne hæfter personligt for foreningens forpligtelser; C2: Den enkelte forening (kooperative arbejdsfælleskab) vil blive underlagt visse - og for de politiske mål afgørende - begrænsninger i relation til overskudsdisponering, ændring af formålsbestemmelse samt beslutning om ophør, salg eller fusion; C3: Disse begrænsninger har til formål at beskytte det overordnede mål med den etablerede struktur og vil blive optaget i foreningens vedtægter og udformet som en ‘individualret’, således at visse beslutninger (herunder beslutning om vedtægtsændring) kræver godkendelse fra det stiftende selskab; C4: Det stiftende selskab, herefter det ‘kooperative stiftende selskab’, (et almindeligt anpartsselskab) vil være ejet (og kontrolleret) af den faglige 4
  5. 5. sammenslutning eller kommune, der tilbyder løsningen til egne medlemmer eller ansatte; C5: For at det ‘kooperative stiftende selskab’ ikke selv kan ændre på de overordnede begrænsninger (Ref. Pkt. B1-B5), så vil alle kooperative stiftende selskaber blive stiftet efter en fælles skabelon, med tilsvarende begrænsninger optaget i henholdsvis vedtægter samt på aftalemæssigt grundlag. D. På basis af de overordnede betingelser vil det være hensigtsmæssigt at en række aktører samarbejder : D1: En faglig sammenslutning eller f.eks. kommune bør stå som ejer af det kooperative stiftende selskab, som stifter de underliggende kooperative arbejdsfællesskaber. I praksis forudses de kooperative stiftende selskaber stiftet og tilrettelagt af initiativtageren, men overdrages til fuldt ejerskab af den faglige sammenslutning eller kommune, som ønsker at tilbyde denne løsning til egne medlemmer eller ansatte; D2: Overdragelsen sker forud for løsningstilbuddet til medlemmer eller ansatte, og det er fra det stiftende selskab, der gives tilbud om deltagelse til medlemmer af en bestemt faglig sammenslutning eller ansatte i en bestemt kommune; D3: Det enkelte kooperative stiftende selskabs funktion er primært politisk og som garant for løsningens opfyldelse af de fastlagte politiske mål, men de stiftende selskaber er ikke selvstændig aftalepart med tredjepart eller impliceret i drift- og garantifinansieringen, der forudses at blive tilrettelagt af initiativtageren; D4: For at de kooperative arbejdsfællesskaber kan driftsikres, gives de adgang til en række fællesydelser og serviceløsninger, der kompenserer for den omstændighed, at de kooperative arbejdsfællesskaber har karakter af en art ‘micro-virksomheder’ og derfor ikke kan sammenlignes med egentlige virksomheder på eget selvstændighedsgrundlag (hvorved der i stedet skabes en art ‘virtuel koncern’ med adgang til ydelser og faciliteter som i en koncern af forbundne virksomheder, men uden adgang til kapitaldeltagelse/ejerskab); D5: Da fællesydelser og serviceløsninger (tidsregnskab, fakturering, lønningsbogholderi, bogføring, aftaleregulering m.v.) principielt er uafhængige af den specifikke faglige sammenslutning eller kommune, vil disse opgaver blive tilrettelagt i samarbejde med professionelle serviceleverandører, der tilknyttes løsningen; 5
  6. 6. D6: For at den leverandør, der tilfører fællesydelser og serviceløsninger, til stadighed kvalitetssikres og konkurrenceudsættes, vil samarbejdet finde sted på almindelige kontraktsvilkår, der etableres imellem initiativtageren (med virkning for alle stiftede og tilsynsførte kooperative arbejdsfælleskaber) og tjenesteydelse leverandøren; D7: Uafhængigt af (D3)-(D6) (serviceløsninger) ovenfor, vil ethvert kooperativt arbejdsfælleskab være vedtægtsmæssigt forpligtet til at sikre gennemsigtighed, corporate governance og bench-marking til brug for alle øvrige kooperative arbejdsfællesskaber, deres kunder og samfundet (Ref. A4); D8: Den samlede løsning - alle kooperative stiftende selskaber og alle kooperative arbejdsfællesskaber - skal i deres vedtægter derfor være tilsluttet ‘en særlig rådgivning’, der driftføres af initiativtageren bag tilrettelæggelsen af det samlede projekt på tværs af faglige sammenslutninger og f.eks. kommuner; E. Den praktiske gennemførelse: E.1: Initiativtager Det vil være initiativtagerens rolle at forme og formulere strukturen, den juridiske konstruktion og etablere de samarbejdsrammer, som er nødvendige for, at strukturen kan tilbydes medlemmer og ansatte i faglige sammenslutninger eller kommuner. Initiativtageren har ansvaret for at forhandle privatleverandør- og samarbejdsaftaler med region og kommuner. Initiativtageren har ansvaret for at sikre finansiering for de kooperative arbejdsfællesskaber, som idriftsættes. E2: Faglig sammenslutning En eller flere faglige sammenslutninger tilbyder løsningen til egne medlemmer samt påtager sig det politiske kontrolansvar for det - eller de - kooperative stiftende selskaber, som har rettigheder i forhold til de kooperative fælleskaber. 6
  7. 7. Den eller de faglige sammenslutninger, som ønsker at udbyde løsningen til deres medlemmer, bistår initiativtager med forhandling af privatleverandøraftaler med region og kommuner, således at kooperative arbejdsfællesskaber kan idriftsættes indenfor rammerne af en fælles privatleverandøraftale for et specifikt ydelsesområde. E3: Kommuner En eller flere kommuner kan beslutte at tilbyde løsningen til egne ansatte. En eller flere kommuner indgår også i løsningen på den vis, at de bistår med at facilitere aftaleregulering og udflytning af ansatte i kommunen, såfremt de ønsker at indtræde i et kooperativt arbejdsfællesskab. København d. 2. September 2015. Klaus Riskær Pedersen Initiativtager 7

×