CHƯƠNG 3Thuế tiêu thụ đặc    biệt        1
LUẬT THI HÀNH-  Luaät soá 05/1998/QH10 - ngaøy  20/05/1998, coù hieäu löïc thi haønh töø  ngaøy 01/01/1999.-  Luaät ...
3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.1 Khaùi nieämThueá Tieâu thuï ñaëc bieät (TTÑB) laø loaïi  thueá giaùn thu ñaùnh vaøo söï ...
3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.2 Muïc ñích- Ñoäng vieân moät phaàn thu nhaäp cho  ngaân saùch Nhaø nöôùc.- Quaûn lyù haøn...
3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.3 Đặc điểm của thuế TTÑB- Thuế TTĐB được thu moät laàn vaøo khaâu  saûn xuaát, NK haøng ho...
3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.4 Nguyeân taéc thieát laäp thuế TTÑB-  Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB ñöôïc xaùc ñònh  tron...
3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp          thueá TTÑB:3.2.1- Ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc  bieät  H...
3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp         thueá TTÑB:  Dòch vuï1) Kinh doanh vuõ tröôøng, maùt-xa (Massage),  k...
3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp          thueá TTÑB:  Ñoái töôïng khoâng chòu thueá tieâu thuï  ñaëc bieät...
3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp         thueá TTÑB:(5). Haøng hoaù chuyeån khaåu, quaù caûnh,  möôïn ñöôøng q...
3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp        thueá TTÑB:3.2.2- Ñoái töôïng noäp thueá tieâu thuï ñaëc  bieätÑoái töôï...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính       thueá TTÑB: Thueá   Giaù tính              Thueá suaát ...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính         thueá TTÑB:3.3.1- Giaù tính thueá TTÑB3.3.1.1- Ñoái vôùi haøng saûn xu...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính          thueá TTÑB:Ví duï 3.2: Cô sôû saûn xuaát Y saûn xuaát bialon, giaù b...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính         thueá TTÑB:- Tröôøng hôïp cô sôû saûn xuaát haøng hoaùchòu thueá TTÑB ...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính       thueá TTÑB:3.3.1.2- Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåuGiaù tính thueá TTÑB = Gia...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính         thueá TTÑB:Ví duï 3.3: Cô sôû kinh doanh Z nhaäp khaåu 1loâ haøng goàm...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính         thueá TTÑB:3.3.1.3- Ñoái vôùi röôïu chai, bia chai: khi tínhthueá TTÑB...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính         thueá TTÑB:3.3.1.6- Giaù tính thueá ñoái vôùi dòch vuï chòuthueá TTÑB:...
3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính        thueá TTÑB:3.3.2- Thueá suaát thueá TTÑB   Thueá suaát thueá TTÑB ñöô...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,        hoaøn thueá:3.4.1- Ñaêng kyù thueá- Cô sôû saûn xuaát haøng hoùa, kin...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,       hoaøn thueá:3.4.2- Keâ khai thueá3.4.2.1- Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát, ...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,       hoaøn thueá:3.4.2.3- Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát maët haøngchòu thueá T...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,       hoaøn thueá:3.4.2.4- Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát nhieàu loaïihaøng hoùa...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,       hoaøn thueá:3.4.3- Noäp thueá: baèng ñoàng Vieät Nam vaø:- Cô sôû saûn ...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,       hoaøn thueá:3.4.4- Hoaøn thueá3.4.4.1- Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,       hoaøn thueá:- Haøng taïm nhaäp khaåu ñeå döï hoäi chôï,trieån laõm ñaõ ...
3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá,       hoaøn thueá:3.4.4.2- Cô sôû saûn xuaát, kinh doanh quyeáttoaùn thueá kh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thue tieu thu_da_biet

651 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thue tieu thu_da_biet

 1. 1. CHƯƠNG 3Thuế tiêu thụ đặc biệt 1
 2. 2. LUẬT THI HÀNH- Luaät soá 05/1998/QH10 - ngaøy 20/05/1998, coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/01/1999.- Luaät soá 08/2003/QH11 - ngaøy 17/06/2003, coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/04/2004 söûa ñoåi, boå sung Luaät thueá 1998.- Luaät soá 57/2005/QH11 - 29/11/2005, coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/01/2006 söûa ñoåi, boå sung Luaät 1998, 2003. 2
 3. 3. 3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.1 Khaùi nieämThueá Tieâu thuï ñaëc bieät (TTÑB) laø loaïi thueá giaùn thu ñaùnh vaøo söï tieâu duøng moät soá loaïi haøng hoùa, dòch vuï ñaëc bieät (laø haøng hoùa, dòch vu khoâng thieát yeáu, thaäm chí laø xa xæ ñoái vôùi ñaïi boä phaän daân cö hieän nay) theo danh muïc do Nhaø nöôùc qui ñònh. 3
 4. 4. 3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.2 Muïc ñích- Ñoäng vieân moät phaàn thu nhaäp cho ngaân saùch Nhaø nöôùc.- Quaûn lyù haøng hoùa vaø dòch vuï ñaëc bieät.- Höôùng daãn saûn xuaát, tieâu duøng haøng hoùa, dòch vuï ñaëc bieät thoâng qua heä thoáng thueá suaát cho phuø hôïp vôùi boái caûnh kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.- Ñieàu tieát thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu 4
 5. 5. 3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.3 Đặc điểm của thuế TTÑB- Thuế TTĐB được thu moät laàn vaøo khaâu saûn xuaát, NK haøng hoùa hoaëc kinh doanh dòch vuï- Thueá TTÑB thöôøng coù möùc ñoäng vieân cao- Danh muïc haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá TTÑB khoâng nhieàu vaø thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän phaùt trieån KT-XH vaø möùc soáng cuûa daân cö 5
 6. 6. 3.1- Khaùi nieäm, muïc ñích3.1.4 Nguyeân taéc thieát laäp thuế TTÑB- Ñoái töôïng chòu thueá TTÑB ñöôïc xaùc ñònh trong phaïm vi nhöõng haøng hoùa, dòch vuï ñaëc bieät caàn ñieàu tieát cao- Thueá TTÑB ñöôïc thieát laäp theo nguyeân taéckhoâng phaân bieät haøng saûn xuaát trong nöôùc vaø haøng NK- Thueá suaát thueá TTÑB ñöôïc thieát keá cao hôn möùc thueá tieâu duøng thoâng thöôøng vaø phaân bieät chi tieát theo töøng ñoái töôïng haøng hoùa caàn ñieàu chænh- Thueá TTÑB phaûi ñaûm baûo tính ñoàng boä, 6
 7. 7. 3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá TTÑB:3.2.1- Ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät Haøng hoùa1) Thuoác laù ñieáu, xì gaø;2) Röôïu;3) Bia;4) OÂ toâ döôùi 24 choã ngoài;5) Xaêng caùc loaïi,6) Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát <= 90.000 BTU; 7
 8. 8. 3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá TTÑB: Dòch vuï1) Kinh doanh vuõ tröôøng, maùt-xa (Massage), ka-ra-oâ-keâ (Karaoke);2) Kinh doanh ca-si-noâ (casino), troø chôi baèng maùy giaéc-poùt (jackpot);3) Kinh doanh giaûi trí coù ñaët cöôïc;4) Kinh doanh goân (golf): baùn theû hoäi vieân, veù chôi goân;5) Kinh doanh xoå soá. 8
 9. 9. 3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá TTÑB: Ñoái töôïng khoâng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät(1). Haøng hoaù do caùc cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi.(2). Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát baùn hoaëc uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh xuaát khaåu ñeå xuaát khaåu theo hôïp ñoàng kinh teá.(3). Haøng hoaù mang ra nöôùc ngoaøi ñeå baùn taïi hoäi chôï trieån laõm ôû nöôùc 9
 10. 10. 3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá TTÑB:(5). Haøng hoaù chuyeån khaåu, quaù caûnh, möôïn ñöôøng qua Vieät Nam.(6). Haøng hoaù taïm nhaäp khaåu ñeå taùi xuaát khaåu.(7). Haøng taïm nhaäp khaåu ñeå döï hoäi chôï, trieån laõm.(8). Haøng hoaù töø nöôùc ngoaøi nhaäp khaåu vaøo khu cheá xuaát, tröø oâ toâ döôùi 24 choã ngoài.(9). Haøng hoaù nhaäp khaåu ñeå baùn taïi caùc cöûa haøng kinh doanh haøng mieãn 10
 11. 11. 3.2- Ñoái töôïng chòu thueá, noäp thueá TTÑB:3.2.2- Ñoái töôïng noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieätÑoái töôïng noäp thueá TTÑB laø toå chöùc, caù nhaân (goïi chung laø cô sôû) coù saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa vaø kinh doanh dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá TTÑB. 11
 12. 12. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB: Thueá Giaù tính Thueá suaát TTÑB = thueá x thueá TTÑBphaûi noäp TTÑB 12
 13. 13. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:3.3.1- Giaù tính thueá TTÑB3.3.1.1- Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc Giaù baùn chöa coù thueá GTGT Giaù tính thueá TTÑB = 1 + Thueá suaát thueá TTÑB- Ñoái vôùi bia hoäp (bia lon): Giaù chöa GTGT – giaù voû 13 hoäp
 14. 14. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:Ví duï 3.2: Cô sôû saûn xuaát Y saûn xuaát bialon, giaù baùn cuûa 1 lít bia lon chöa coù thueáGTGT laø 21.300 ñoàng, giaù trò voû hoäp cho 1lít bia ñöôïc tröø laø 3.800 ñoàng, thueá suaátthueá TTÑB cuûa bia hoäp laø 75% thì: 21.300 -3.800 Giaù tính thueá TTÑB 1 lít bia hoäp = 1 + 75% = 10.000(ñoàng) 14Thueá TTÑB phaûi noäp = 10.000 x 75% =
 15. 15. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:- Tröôøng hôïp cô sôû saûn xuaát haøng hoaùchòu thueá TTÑB baùn haøng qua caùc chinhaùnh, cöûa haøng, cô sôû phuï thuoäc, thoângqua ñaïi lyù baùn ñuùng giaù do cô sôû quy ñònhthì giaù laøm caên cöù xaùc ñònh giaù tính thueáTTÑB laø giaù baùn chöa coù thueá GTGT do côsôû saûn xuaát quy ñònh..- Ñoái vôùi haøng hoaù chòu thueá TTÑB ñöôïctieâu thuï qua caùc cô sôû kinh doanh thöôngmaïi thì giaù laøm caên cöù tính thueá TTÑB laøgiaù baùn chöa coù thueá GTGT cuûa cô sôûsaûn xuaát nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn 10%so vôùi giaù baùn bình quaân do cô sôû kinhdoanh thöông maïi baùn ra. Tröôøng15hôïp thaáphôn 10% thì do cô quan thueá aán ñònh theo quy
 16. 16. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:3.3.1.2- Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåuGiaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäpkhaåu + Thueá nhaäpkhaåu.- Ñoái vôùi bia hoäp (lon) nhaäp khaåu:Giaù tính thueá TTÑB = Giaù tính thueá nhaäpkhaåu + Thueá nhaäp khaåu - 3.800 (ñoàng/1 lítbia) 16
 17. 17. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:Ví duï 3.3: Cô sôû kinh doanh Z nhaäp khaåu 1loâ haøng goàm 10.000 lít bia lon, giaù tínhthueá nhaäp khaåu laø 12.000 ñoàng/lít, thueásuaát thueá nhaäp khaåu laø 65%, thueá suaátthueá TTÑB laø 75%, thì:Thueá NK /1 lít bia = 12.000 x 65% = 7.800(ñoàng)Giaù tính thueá TTÑB (cho 1 lít bia) = 12.000 +7.800 – 3.800 = 16.000 (ñoàng)Thueá TTÑB phaûi noäp cho caû loâ haøng =10.000 x 16.000 x 75% = 120.000.000 (ñoàng) 17
 18. 18. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:3.3.1.3- Ñoái vôùi röôïu chai, bia chai: khi tínhthueá TTÑB khoâng ñöôïc tröø giaù trò voû chai.3.3.1.4- Ñoái vôùi haøng hoaù gia coâng: Giaùtính thueá TTÑB laø giaù baùn chöa coù thueáGTGT vaø chöa coù thueá TTÑB cuûa cô sôûñöa gia coâng.3.3.1.5- Ñoái vôùi haøng hoùa baùn theo phöôngthöùc traû goùp: Giaù tính thueá TTÑB laø giaùbaùn chöa coù thueá GTGT vaø chöa coù thueáTTÑB cuûa haøng hoùa baùn theo phöông thöùc 18
 19. 19. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:3.3.1.6- Giaù tính thueá ñoái vôùi dòch vuï chòuthueá TTÑB: Laø giaù cung öùng dòch vuï cuûacô sôû kinh doanh chöa coù thueá GTGT vaøchöa coù thueá TTÑBVí duï 3.5: Doanh thu chöa coù thueá GTGT kinhdoanh vuõ tröôøng cuûa cô sôû trong kyø laø390.000.000 ñoàng, thueá suaát thueá TTÑB laø30%, thì: 390.000.000 Giaù tính thueá TTÑB = 1 + 30% 19
 20. 20. 3.3- Caên cöù vaø phöông phaùp tính thueá TTÑB:3.3.2- Thueá suaát thueá TTÑB Thueá suaát thueá TTÑB ñöôïc aùp duïngtheo thoâng tö soá 115/2005-TT-BTC ngaøy 16thaùng 12 naêm 2005(Xem giaùo trình)Ñoái vôùi haøng hoaù thuoäc dieän chòu thueáTTÑB, thueá suaát thueá TTÑB khoâng phaânbieät haøng hoaù nhaäp khaåu hay haøng hoaùsaûn xuaát trong nöôùc. 20
 21. 21. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:3.4.1- Ñaêng kyù thueá- Cô sôû saûn xuaát haøng hoùa, kinh doanhdòch vuï chòu thueá, keå caû caùc, chi nhaùnh,cöûa haøng tröïc thuoäc. + Ñoái vôùi cô sôû môùi thaønh laäp:chaäm nhaát laø 10 ngaøy, keå töø ngaøy caápgiaáy chöùng nhaän kinh doanh. + Trong tröôøng hôïp saùp nhaäp, hôïpnhaát, chia, taùch, giaûi theå, phaù saûn, thayñoåi ngaønh ngheà... chaäm nhaát laø 05 ngaøytröôùc khi coù nhöõng thay ñoåi treân. 21
 22. 22. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:3.4.2- Keâ khai thueá3.4.2.1- Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát, kinh doanhdòch vu: - -Theo maãu: Tờ khai 01/TTÑB,Baûng keâ haøng hoùa dvuï baùn ra 01-1/TTÑB;mua vaøo chòu thueá TTÑB 01- 2/TTÑB. - Thôøi gian: khoâng quaù ngaøy 20 cuûathaùng sau. - Rieâng cô sôû saûn xuaát hh lôùn phaûikeâ khai ñònh kyø 05 ngaøy hoaëc 10 ngaøymoät laàn (xem taøi lieäu). 22
 23. 23. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:3.4.2.3- Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát maët haøngchòu thueá TTÑB baèng nguyeân lieäu ñaõ chòuthueá TTÑB: Soá Soá thueá Soá thueá TTÑBthueá TTÑB phaûi ñaõ noäp ôû khaâuTTÑB = noäp cuûa - nguyeân lieäu muaphaûi haøng xuaát vaøo töông öùng noäp kho tieâu thuï vôùi soá haøng trong kyø xuaát kho tieâu thuï trong kyø 23
 24. 24. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:3.4.2.4- Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát nhieàu loaïihaøng hoùa vaø kinh doanh nhieàu loaïi dòch vuïchòu thueá TTÑB coù caùc möùc thueá suaátkhaùc nhau thì phaûi: - Keâ khai ñoái vôùi töøng loaïi haøng hoùa,dòch vuï; - Neáu khoâng phaûi noäp thueá theomöùc cao nhaát. 3.4.2.5- Ñoái vôùi cô sôû kinhdoanh xuaát khaåu mua haøng ñeå xuaát khaåunhöng khoâng xuaát khaåu maø baùn trong 24nöôùc thì trong thôøi haïn 5 ngaøy keå töø khi
 25. 25. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:3.4.3- Noäp thueá: baèng ñoàng Vieät Nam vaø:- Cô sôû saûn xuaát, kinh doanh dòch vu: ngaøycuoái cuøng cuûa ngaøy noäp thôøi khai (ngaøy20 thaùng sau).- Ñoái vôùi cô sôû keâ khai thueá theo ñònh kyø05 ngaøy hoaëc 10 ngaøy moät laàn phaûi noäpthueá TTÑB ngay sau khi keâ khai.- Cô sôû nhaäp khaåu haøng hoùa: theo töønglaàn nhaäp khaåu taïi nôi keâ khai noäp thueánhaäp khaåu. Thôøi haïn noäp thueá TTÑB theo 25
 26. 26. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:3.4.4- Hoaøn thueá3.4.4.1- Ñoái vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu:-Haøng taïm nhaäp khaåu ñaõ noäp thueáTTÑB, khi taùi xuaát khaåu ñöôïc hoaøn laïi soáthueá TTÑB ñaõ noäp töông öùng vôùi soáhaøng taùi xuaát khaåu.- Haøng nhaäp khaåu ñaõ noäp thueá TTÑBtheo khai baùo, nhöng thöïc teá nhaäp khaåu íthôn so vôùi khai baùo;- Haøng bò hö hoûng, maát coù lyù do xaùc 26
 27. 27. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:- Haøng taïm nhaäp khaåu ñeå döï hoäi chôï,trieån laõm ñaõ noäp thueá TTÑB, khi taùi xuaátkhaåu ñöôïc hoaøn thueá.- Ñoái vôùi nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûnxuaát, gia coâng haøng xuaát khaåu thì toångsoá thueá soá TTÑB ñöôïc hoaøn laïi toái ñakhoâng quaù soá thueá TTÑB ñaõ noäp cuûanguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaáthaøng xuaát khaåu. 27
 28. 28. 3.4- Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá, hoaøn thueá:3.4.4.2- Cô sôû saûn xuaát, kinh doanh quyeáttoaùn thueá khi saùp nhaäp, chia, taùch, giaûitheå, phaù saûn, chuyeån ñoåi hình thöùc sôûhöõu, giao, baùn, khoaùn, cho thueâ doanhnghieäp nhaø nöôùc coù soá thueá TTÑB noäpthöøa, seõ hoaøn laïi soá thueá TTÑB noäpthöøa.3.4.4.3- Cô sôû saûn xuaát, kinh doanh ñöôïchoaøn thueá TTÑB trong tröôøng hôïp coùquyeát ñònh cuûa cô quan coù thaåm quyeàntheo quy ñònh cuûa phaùp luaät hoaëc quyeát 28

×