Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. thue ttdb

392 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. thue ttdb

 1. 1. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt Luật thuế TT§B sửa đổi 2003, 2005 NĐ 77/2003, 156/2005 TT 119/2003, 115/2005
 2. 2. Kh¸i niÖm ThuÕ TT§B lµ thuÕ gi¸n thu ®¸nh vµo mét sè HH, DV ®Æc biÖt n»m trong danh môc qui ®Þnh cña nhµ n­íc cÇn ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ tiªu dïng* Nhãm HHDV th­êng ®­îc ®iÒu chØnh bëi thuÕ TT§B:- HHDV cã h¹i cho søc khoÎ céng ®ång (thuèc l¸, r­îu)- HHDV mµ ng­êi sö dông lµ ng­êi cã thu nhËp cao (« t«, tµu bay c¸ nh©n, du thuyÒn…)- HHDV thuéc ®éc quyÒn nhµ n­íc hoÆc nhµ n­íc cÇn kiÓm so¸t ®Æc biÖt- HH thuéc danh môc cÇn ®Þnh h­íng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch quèc gia vÒ n¨ng l­îng, tµi nguyªn thiªn nhiªn (x¨ng dÇu, s¶n phÈm khai kho¸ng…)- HHDV mµ viÖc tiªu dïng ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi thuÇn phong, mü tôc, trËt tù XH (bµi l¸m, c¸ ®é, mat xa…)
 3. 3. §Æc ®iÓm - ThuÕ gi¸n thu - ThuÕ luü tho¸i - ChØ thu ë kh©u SX, NK (HH), kh©u KD (DV) - Th­êng cã thuÕ suÊt cao - Danh môc HH, DV chÞu thuÕ kh«ng nhiÒu, phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn KT-XH - Bæ sung cho thuÕ tiªu dïng nh»m gi¶m tÝnh chÊt luü tho¸i cña chóng
 4. 4. Vai trß §¶m b¶o sè thu cho NSNN H­íng dÉn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng Ph©n phèi thu nhËp cña nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi
 5. 5. Néi dung c¬ b¶n cña luËt thuÕhiÖn hµnh 1. Ph¹m vi ¸p dông 2. C¨n cø tÝnh thuÕ 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ 4. Ho¸ ®¬n, chøng tõ 5. Hoµn thuÕ 6. §¨ng ký, kª khai, nép, quyÕt to¸n thuÕ
 6. 6. 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. §èi t­îng nép thuÕ: - Tæ chøc, c¸ nh©n SX, NK hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B - Tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ TT§B
 7. 7. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.2. §èi t­îng chÞu thuÕ * Hµng ho¸: - Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ - R­îu - Bia - « t« d­íi 24 chç ngåi - X¨ng c¸c lo¹i vµ c¸c chÕ phÈm ®Ó pha chÕ x¨ng - §iÒu hoµ nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng - Bµi l¸ - Vµng m·, hµng m·
 8. 8. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.2. §èi t­îng chÞu thuÕ * DÞch vô: - Kinh doanh vò tr­êng, m¸t xa, karaoke - Kinh doanh casino, trß ch¬i b»ng m¸y jackpot - Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt c­îc - Kinh doanh golf - Kinh doanh xæ sè
 9. 9. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.3. C¸c tr­êng hîp hµng ho¸ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ TT§B- HH do c¸c c¬ së SX, gia c«ng trùc tiÕp XK + XK: b¸n ra n­íc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt (trõ « t« d­íi 24 chç ngåi b¸n cho DN chÕ xuÊt) + §iÒu kiÖn: > Hîp ®ång XK > Ho¸ ®¬n b¸n hµng > X¸c nhËn cña h¶i quan > Thanh to¸n qua ng©n hµng
 10. 10. 1. Ph¹m vi ¸p dông1.3. C¸c tr­êng hîp hµng ho¸ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ TT§B- HH do c¬ së SX b¸n hoÆc uû th¸c cho c¬ së kinh doanh XNK ®Ó XK theo hîp ®ång ®· ký kÕt- HH mang ra n­íc ngoµi ®Ó b¸n t¹i héi chî triÓn l·m ë n­íc ngoµi- HH NK trong mét sè tr­êng hîp (kh«ng mang tÝnh KD)- HH t¹m nhËp, t¸i xuÊt ®· t¸i xuÊt trong thêi h¹n ch­a ph¶i nép thuÕ NK- HH nhËp khÈu ®Ó tham dù héi chî, triÓn l·m ®· t¸i xuÊt trong thêi h¹n ch­a ph¶i nép thuÕ NK- HH tõ n­íc ngoµi NK vµo khu chÕ xuÊt, DN chÕ xuÊt (trõ « t« d­ íi 24 chç ngåi)- HH nhËp khÈu ®Ó b¸n t¹i cöa hµng KD hµng miÔn thuÕ
 11. 11. 2. C¨n cø tÝnh thuÕ  Gi¸ tÝnh thuÕ  ThuÕ suÊt
 12. 12. Gi¸ tÝnh thuÕ Nguyªn t¾c chung: Gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B C¸c tr­êng hîp cô thÓ:- Hµng SX trong n­íc: Gi¸ b¸n cña c¬ së SX ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B Gi¸ t. thuÕ= G.b¸n ch­a thuÕ GTGT/(1+ TS thuÕ TT§B) * VD: C¬ së SX thuèc l¸ b¸n thuèc l¸ ®iÕu + Gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 11.600 ®/bao, + TS thuÕ GTGT: 10%, TS thuÕ TT§B: 55%
 13. 13. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng SX trong n­íc (tiÕp)+ C¬ së SX b¸n hµng qua c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, c¬ së phô thuéc: gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ do c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, c¬ së phô thuéc b¸n ra ch­a cã thuÕ GTGT (VD)+ C¬ së SX b¸n hµng th«ng qua ®¹i lý b¸n ®óng gi¸, h­ëng hoa hång: gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT do c¬ së SX qui ®Þnh (ch­a trõ hoa hång)
 14. 14. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng SX trong n­íc (tiÕp)+ §èi víi bia hép (bia lon):gi¸ tÝnh thuÕ TT§B ®­îc x¸c ®Þnh (G.b¸n ch­a thuÕ GTGT- g.trÞ vá hép)/(1+TS thuÕ TT§B) Gi¸ trÞ vá hép ®­îc Ên ®Þnh theo møc 3.800 ®/l bia hép+ HH chÞu thuÕ TT§B ®­îc tiªu thô qua c¸c c¬ së KD th­ ¬ng m¹i: Gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT cña c¬ së SX nh­ng kh«ng ®­îc thÊp h¬n 10% so víi gi¸ b×nh qu©n do c¬ së KD th­¬ng m¹i b¸n ra. NÕu thÊp h¬n, gi¸ tÝnh thuÕ TT§B do c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh
 15. 15. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng nhËp khÈu: Gi¸ tÝnh thuÕ = Gi¸ tÝnh thuÕ NK + ThuÕ NK- NÕu hµng ho¸ NK ®­îc miÔn, gi¶m thuÕ NK th× tÝnh theo sè thuÕ NK sau khi ®· ®­îc miÔn, gi¶m- §èi víi bia hép NK: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B ®­îc trõ gi¸ trÞ vá hép theo møc Ên ®Þnh 3.800 ®/l bia hép- VD:Mét doanh nghiÖp trong kú tÝnh thuÕ cã:+ NK 100.000 hép bia (lo¹i 0,5 lÝt/ hép), gi¸ tÝnh thuÕ NK: 3.000 ®/hép+ TS thuÕ NK bia hép: 100%, TS thuÕ TT§B bia hép: 75%, TS thuÕ GTGT bia hép: 10%+ TÝnh c¸c lo¹i thuÕ DN ph¶i kª khai víi h¶i quan?
 16. 16. Gi¸ tÝnh thuÕ- Hµng gia c«ng: Gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B cña c¬ së ®­a gia c«ng, ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: G.b ch­a thuÕ GTGT cña c¬ së ®­a g.c/(1+ TS thuÕ TT§B) VD: Mét DN s¶n xuÊt thuèc l¸ trong kú tÝnh thuÕ cã:+ Tr¶ hµng g/c«ng 2.000 c©y thuèc l¸, ®¬n gi¸ g/c«ng (ch­a thuÕ GTGT, cã thuÕ TT§B):50.000 ®/c©y.+ SX vµ tiªu thô trong n­íc 3.000 c©y thuèc l¸, gi¸ b¸n (ch­a thuÕ GTGT): 74.250 ®/c©y+ TS thuÕ TT§B: 65%,TS thuÕ GTGT vµ H§ g/c«ng:10%. G/b¸n ch­a thuÕ GTGT cña c¬ së ®­a g/c«ng qui ®Þnh trªn hîp ®ång gia c«ng: 66.000 ®/c©y.+ X/§ thuÕ GTGT, TT§B DN ph¶i nép trong kú, biÕt thuÕ GTGT tËp hîp trªn ho¸ ®¬n GTGT mua vµo: 6.000.000 ®
 17. 17. Gi¸ tÝnh thuÕ- HH b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B cña HH b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn mét lÇn, kh«ng bao gåm l·i tr¶ gãp- DV chÞu thuÕ TT§B: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ cung øng DV cña c¬ së KD ch­a cã thuÕ GTGT, ch­a cã thuÕ TT§B Gi¸ T. thuÕ= gi¸ DV ch­a thuÕ GTGT/(1+ TS thuÕ TT§B)- HH, DV chÞu thuÕ TT§B dïng ®Ó khuyÕn m¹i, trao ®æi, tiªu dïng néi bé, biÕu tÆng: gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ tÝnh thuÕ TT§B cña HH, DV cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy
 18. 18. ThuÕ suÊt HH chÞu thuÕ TT§B: thuÕ suÊt thuÕ TT§B kh«ng ph©n biÖt hµng SX trong n­íc hay hµng NK R­îu thuèc: ph¶i cã giÊy phÐp SX, giÊy chøng nhËn tªn, m¸c, nh·n hiÖu… do c¬ quan y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, ®èi víi r­îu thuèc NK ph¶i ®­îc c¬ quan y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh, cÊp giÊy phÐp NK Hµng m· thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B kh«ng bao gåm hµng m· lµ ®å ch¬i trÎ em vµ dïng ®Ó trang trÝ
 19. 19. 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕThuÕ TT§B ph¶i nép= gi¸ t. thuÕ TT§B x TS thuÕ TT§BTr­êng hîp HH chÞu thuÕ TT§B ®­îc SX b»ng NL ®· chÞuthuÕ TT§B th× thuÕ TT§B ph¶i nép x¸c ®Þnh:ThuÕ TT§B = ThuÕ TT§B cña - ThuÕ TT§B ®· nép cñaph¶i nép HH t.t trong kú NL mua vµo t­¬ng øng víi sè HH xuÊt kho t.t trong kú
 20. 20. 3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VD: Trong kú tÝnh thuÕ, c«ng ty A cã c¸c ho¹t ®éng sau:- NK 100.000 l bia t­¬i, gi¸ tÝnh thuÕ NK: 2.000 ®/l- XuÊt kho 80.000 l n­íc bia ®Ó SX 240.000 hép bia- B¸n trong n­íc 180.000 hép bia, gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 7.000 ®/hép- TS thuÕ GTGT cña bia t­¬i, bia hép: 10%- TS thuÕ NK cña bia t­¬i: 10%- TS thuÕ TT§B cña bia t­¬i: 30%, cña bia hép: 75%- C«ng ty ®· nép ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thuÕ ë kh©u NK- ThuÕ GTGT cña HH, DV kh¸c mua vµo trong kú trªn ho¸ ®¬n GTGT: 20.000.000 ®- X¸c ®Þnh c¸c lo¹i thuÕ c«ng ty ph¶i nép trong kú
 21. 21. 4. Ho¸ ®¬n, chøng tõ- C¬ së SX xuÊt giao hµng cho c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc: + C¬ së phô thuéc kh«ng cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i NH: PXK kiªm vËn chuyÓn néi bé, kÌm lÖnh ®iÒu ®éng néi bé + C¬ së phô thuéc cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i NH: > C¬ së phô thuéc cïng §P víi c¬ së chÝnh: lùa chän Ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc PXK kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm lÖnh ®iÒu ®éng néi bé > C¬ së phô thuéc kh¸c §P víi c¬ së chÝnh: Ho¸ ®¬n b¸n hµng- C¬ së SX xuÊt giao hµng cho ®¹i lý b¸n hµng: Ho¸ ®¬n b¸n hµng
 22. 22. Bµi tËp Mét DN s¶n xuÊt r­îu trong kú tÝnh thuÕ cã sè liÖu:- B¸n cho c¬ së th­¬ng m¹i 2.000 chai, gi¸ b¸n (ch­a thuÕ GTGT): 19.500 ®/chai.- B¸n cho c¬ së kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó xuÊt khÈu theo hîp ®ång 5.000 chai, gi¸ b¸n (ch­a thuÕ GTGT): 16.900 ®/chai.- Giao cho ®¹i lý b¸n hµng 500 chai, gi¸ giao (ch­a thuÕ GTGT): 19.500/chai, ®¹i lý ®· b¸n ®­îc 300 chai theo gi¸ chñ hµng qui ®Þnh, hoa hång ®¹i lý (ch­a thuÕ GTGT): 5 % trªn gi¸ giao- ThuÕ suÊt thuÕ TT§B cña r­îu: 30%.- ThuÕ TT§B doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú?
 23. 23. 5. Hoµn thuÕ- Hoµn thuÕ ®èi víi hµng NK: + Hµng t¹m nhËp- t¸i xuÊt ®· nép thuÕ TT§B sau ®ã t¸i XK + Hµng NK ®· nép thuÕ TT§B theo khai b¸o nh­ng thùc tÕ NK Ýt h¬n + Hµng NK ®· nép thuÕ TT§B nh­ng trong qu¸ tr×nh NK bÞ h­ háng, mÊt m¸t cã lý do x¸c ®¸ng + Hµng NK ®· nép thuÕ TT§B nh­ng NK ch­a phï hîp víi chÊt l­ îng, chñng lo¹i theo hîp ®ång, giÊy phÐp NK + Hµng t¹m nhËp ®Ó tham dù héi chî, triÓn l·m ®· nép thuÕ TT§B sau ®ã t¸i xuÊt + Hµng NK cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc phÐp NK ®Ó lµm ®¹i lý giao b¸n hµng cho n­íc ngoµi ®· nép thuÕ TT§B- C¬ së SXKD quyÕt to¸n thuÕ khi s¸p nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n… cã sè thuÕ TT§B nép thõa- C¬ së SXKD ®­îc hoµn thuÕ TT§B theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn
 24. 24. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕtto¸n thuÕ6.1. §¨ng ký thuÕ:- C¬ së SX hµng ho¸, KD dÞch vô chÞu thuÕ TT§B (kÓ c¶ chÝnh nh¸nh, c¬ së phô thuéc) ph¶i ®¨ng ký thuÕ t¹i n¬i SXKD- C¬ së SX hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B cã sö dông nh·n hiÖu HH ph¶i ®¨ng ký mÉu nh·n hiÖu víi c¬ quan thuÕ n¬i c¬ së SXKD6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së SX HH, KD DV chÞu thuÕ TT§B ph¶i kª khai thuÕ TT§B hµng th¸ng khi tiªu thô HHDV, tr¶ hµng gia c«ng, trao ®æi, khuyÕn m¹i, tiªu dïng néi bé. Thêi h¹n nép tê khai chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 20 cña th¸ng tiÕp theo
 25. 25. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ,quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së SX b¸n hµng qua chi nh¸nh, cöa hµng phô thuéc, ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ h­ëng hoa hång, c¬ së SX chÝnh kª khai, nép thuÕ TT§B cho toµn bé sè hµng nµy t¹i n¬i c¬ së SX ®¨ng ký kª khai nép thuÕ. NÕu c¬ së phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph­¬ng th× kª khai c¨n cø vµo ho¸ ®¬n xuÊt hµng cña c¬ së SX, quyÕt to¸n thuÕ theo doanh sè thùc tÕ do chi nh¸nh, c¬ së trùc thuéc b¸n ra.VD: A (SX chÝnh) trong kú giao cho B (HT phô thuéc) 500 c©y thuèc l¸, gi¸ giao ch­a thuÕ GTGT 74.250 ®/c©y, B ®· tiªu thô ®­îc 400 c©y thuèc theo gi¸ qui ®Þnh. TS thuÕ GTGT: 10%, TS thuÕ TT§B: 65%
 26. 26. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- §èi víi HH gia c«ng: nÕu cã chªnh lÖch vÒ gi¸ b¸n ra cña c¬ së ®­a gia c«ng víi gi¸ b¸n lµm c¨n cø tÝnh thuÕ TT§B cña c¬ së nhËn gia c«ng th× c¬ së ®­a gia c«ng ph¶i kª khai nép bæ sung phÇn chªnh lÖch vÒ thuÕ TT§B cña hµng ®­a gia c«ng theo gi¸ thùc tÕ c¬ së b¸n ra VD: C¬ së A giao cho c¬ së B g.c«ng 1.000 c©y thuèc l¸, B ®· tr¶ ®ñ hµng, ®.gi¸ g.c«ng (ch­a thuÕ GTGT,TT§B) 20.000 ®/c©y. Trong kú, A ®· tiªu thô trong n­íc 800 c©y thuèc l¸ trªn, gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 95.000 ®/c©y. Gi¸ b¸n lµm c¨n cø tÝnh thuÕ TT§B c¬ së B ®· kª khai lµ: 85.000 ®/c©y, thuÕ suÊt thuÕ TT§B: 65%, thuÕ GTGT: 10%
 27. 27. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ,quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së NK HH : Kª khai thuÕ theo tõng lÇn NK cïng víi viÖc kª khai thuÕ NK víi c¬ quan thu thuÕ NK Tr­êng hîp NK uû th¸c, c¬ së NK uû th¸c kª khai, nép thuÕ TT§B- C¬ së SX nhiÒu lo¹i HH, kinh doanh nhiÒu lo¹i DV chÞu thuÕ TT§B cã c¸c møc TS kh¸c nhau, ph¶i kª khai thuÕ TT§B theo tõng møc TS. NÕu c¬ së kh«ng x¸c ®Þnh ®­ îc theo tõng møc TS, ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ theo møc TS cao nhÊt cña HH, DV mµ c¬ së cã SXKD
 28. 28. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ6.2. Kª khai thuÕ:- C¬ së kinh doanh XK mua hµng ®Ó XK nh­ng kh«ng XK mµ b¸n trong n­íc ph¶i kª khai, nép thuÕ TT§B thay cho c¬ së SX. Gi¸ tÝnh thuÕ TT§B lµ gi¸ b¸n ra cña c¬ së KD XK ch­a thuÕ GTGT, ch­a thuÕ TT§B: (G.b¸n ch­a thuÕ GTGTc¬ së KDXK)/(1+TS thuÕ TT§B) VD: C¬ së KD XNK trong kú mua 10.000 c©y thuèc l¸ cña c¬ së SX ®Ó XK theo hîp ®ång. Gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT: 50.000 ®/c©y. C¬ së ®· XK ®­îc 8.000 c©y thuèc l¸, gi¸ b¸n t¹i cöa khÈu xuÊt: 90.000 ®/c©y. Sè cßn l¹i b¸n trong n­íc, gi¸ b¸n ch­a thuÕ GTGT: 85.000 ®/c©y. TS thuÕ TT§B: 65%, TS thuÕ GTGT: 10%. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT, TT§B doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú?
 29. 29. 6. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ,quyÕt to¸n thuÕ6.3. Nép thuÕ:- C¬ së SX, gia c«ng HH, KD DV chÞu thuÕ TT§B nép thuÕ TT§B t¹i n¬i SX, gia c«ng HH, KD DV chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 20 cña th¸ng tiÕp theo- C¬ së NK HH thuéc diÖn chÞu thuÕ TT§B nép thuÕ TT§B theo tõng lÇn NK t¹i n¬i kª khai thuÕ NK, thêi h¹n nép thuÕ thùc hiÖn theo thêi h¹n nép thuÕ NK6.4. QuyÕt to¸n thuÕ:- C¬ së SX HH, KD DV chÞu thuÕ TT§B ph¶i quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ- N¨m quyÕt to¸n tÝnh theo n¨m d­¬ng lÞch, thêi h¹n nép quyÕt to¸n kh«ng qu¸ 90 ngµy kÓ tõ 31/12 n¨m quyÕt to¸n
 30. 30. 7. MiÔn, gi¶m thuÕ C¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B trong n¨m bÞ lç do thiªn tai, ®Þch ho¹, tai n¹n bÊt ngê ®­îc gi¶m thuÕ TT§B t­¬ng øng víi sè lç nh­ng kh«ng qu¸ 30% sè thuÕ TT§B ph¶i nép trong n¨m vµ kh«ng qu¸ gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i (sau khi ®· ®­îc båi th­êng). Tr­êng hîp bÞ thiÖt h¹i nÆng cã thÓ ®­îc xÐt miÔn thuÕ.

×