SlideShare a Scribd company logo

V 304

1 of 3
Download to read offline
ฉบับที่ 304 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวำคม 2555
               อวยพรปีใหม่ 2556 จำกสำนักวิทยบริกำร
   ในวำระดิ ถี ข้ึ น ปี ใ หม่ 2556 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรขออวยพรให้ ทุ ก ท่ ำ นประสบควำมสุ ข
มีสุขภำพแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ท่ำนห่ำงไกลจำกสิ่งเลวร้ำยทั้งปวง
มีสติปัญญำที่ชำญฉลำด มีจิตใจที่บริสุทธิ์กว้ำงใหญ่ไพศำล มีคุณงำมควำมดีเป็นที่ยกย่อง
สรรเสริญจำกผู้คนทั้งหลำย อันนำมำซึ่ง “ควำมสุขที่แท้จริงของชีวิต” ตลอดไป
  1628. สำนักวิทยบริกำรจัดกิจกรรม “ด้วยรักและสำมัคคี ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ”
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 สานักวิทยบริการจัดงาน “ด้วยรักและสามัคคี ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ในงานดังกล่าว มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สานักวิทยบริการ เพื่อ
เป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติของบุคลากร ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1.รำงวัลด้ำนผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดี เด่น ได้แก่
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ นางอรพิณ โกมลไพศาล นางนีรบล ไชยปัญหา นางวิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นายอาทิตย์ ปทุมชัย นางสาว
ประภาพร มณฑาทิพย์ และ นายธีรยุทธ บาลชน 2. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงดีเด่นในระดับหน่วยงำน
ได้แก่ นางสุวิมล คาชมพู และนางวันทอง พึ่งภพ
3. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อผู้มีผลงำนดีเด่น ปขมท. 2555 ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ ด้านการบริหารดีเด่น นางบุษกร อุสส่าห์
 กิจ ด้านการบริการดีเด่น นางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน ด้านวิชาชีพดีเด่น และนายธีรยุทธ บาลชน ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 ดีเด่น 4.ผู้ที่ได้รับรำงวัลกิจกรรมประกวด PULINET วิชำกำร 2012 ได้แก่ นางนายิกา เดิดขุนทด และนายสมโภช พิมพ์พงษ์
 ต้อน รางวัลดีเด่นด้านการนาเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นายธีรยุทธ บาลชน และนายภานุวัตร
 อุทัยบาล รางวัลดีเด่นด้านการนาเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ 5.ผู้ได้รับรำงวัล Popular Vote ในกำรประกวด KKU
 Show & Share 2012 ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้แก่ นายธีรยุทธ บาลชน และนายภานุวัตร อุทัยบาล 6. ผู้ที่ได้รับรำงวัลรอง
 ชนะเลิศอั นดับสองและรำงวัล Popular Vote จำกโครงกำร U-Save มข.รักษ์พลังรักษ์โลก ได้แก่ นายธีรยุทธ บาลชน
 นายวั น ชาติ ภู มี และนางสาวนิ ติ ย า ชุ่ ม อภั ย 7.ผู้ มี ผ ลงำนดี เ ด่ น กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ำม
 จรรยำบรรณ (โครงกำรประกวด ผู้มี ม ำรยำทงำมแต่ง กำยเหมำะสมตำมวิ ถี สั ง คมไทย) ได้ แ ก่ นายสมพร ดีสุ ร กุ ล และ
 นางนันทนา วงศ์ชมภู 8.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล ที่สภำข้ำรำชกำรจัดขึ้น ได้แก่ นายประสิทธิ์
 ประทุมรัตน์ นางสาวจีรภา สิมะจารึก และนางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง
   บุคลากรสานักวิทยบริการร่วมกันจัดงานแสดงและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในงานดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 23.00 น.
   1629. ประกำศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ประจำเดือนธันวำคม 2555
   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ตัวแทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ จับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนธันวาคม โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้
1) คุณศิรินทร เลียงจินดาถาวร
2) คุณกัลยกร แก้วสังข์
3) คุณถมญาณี โฉมจินดา
    ขอให้ผู้โชคดีทุกท่านติดต่อขอรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ
เพื่ อ การอ้ า งอิ ง และวิ จั ย ชั้ น 2 อาคารศู น ย์ ส ารสนเทศ ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 56 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจประชาสัมพันธ์และ
ลูกค้าสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ โทรศัพท์ 043 - 202541-2 ต่อ 40314
1630. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กำรซ่อมหนังสือสวยด้วยมือเรำ”
   ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Britannica Online, Academic White Cafe
   Home้อหาครอบคลุมบทความกว่า 160,000 เรื่อง ภาพประกอบกว่า 30,00 ภาพและ 2,800 คลิปวิดีโอ แผนที่
    เนื Edition
 โลกและข้อมูลเฉพาะประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก Timelines ที่นาเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในหมวดต่าง ๆ โดยเรียงเหตุการณ์
นข้สาคัญตามช่วงเวลา รวมทั้ง World Data Analyst ฐานข้อมูลที่รวบรวมสถิติ ตัวชี้วัดที่สาคัญของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น
 สืบค้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
 สืบค้นได้ที่ http://search.eb.com/
 สอบถามและเสนอแนะได้ที่ นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ email: yaosir@kku.ac.th
              วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น
     “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ”
       ่   ุ    ิ        ั          ่       ่ ่ ุ
               จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
                    ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ
                                                 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

Recommended

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมwathongthong
 
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์yahapop
 
งานนำเสนอศูนย์อปพร. ปี 60
งานนำเสนอศูนย์อปพร. ปี 60งานนำเสนอศูนย์อปพร. ปี 60
งานนำเสนอศูนย์อปพร. ปี 60yahapop
 

More Related Content

What's hot

ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ
ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณdirectorcherdsak
 
2554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-6
2554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-62554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-6
2554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-6mahaoath พระมหาโอ๊ท
 
ผู้สูงอายุ60
ผู้สูงอายุ60ผู้สูงอายุ60
ผู้สูงอายุ60gel2onimal
 
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานครmahaoath พระมหาโอ๊ท
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพgel2onimal
 
งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)yahapop
 

What's hot (13)

V 278
V 278V 278
V 278
 
V 280
V 280V 280
V 280
 
ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ
ภาพแห่งความภาคภูมิใจ ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
 
2554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-6
2554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-62554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-6
2554 ค่ายโรงเรียนยิ้ม กลุ่มต้นกล้า U-6
 
โครงงานกลุ่มที่ 1.doc
โครงงานกลุ่มที่ 1.docโครงงานกลุ่มที่ 1.doc
โครงงานกลุ่มที่ 1.doc
 
ผู้สูงอายุ60
ผู้สูงอายุ60ผู้สูงอายุ60
ผู้สูงอายุ60
 
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
2554 รายงานผลค่ายสืบศิลป์ถิ่นบ้านเกิด ม.เทคโนโลยีมหานคร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
ข้อมูลศส.ปชต. ลงเวป
ข้อมูลศส.ปชต. ลงเวปข้อมูลศส.ปชต. ลงเวป
ข้อมูลศส.ปชต. ลงเวป
 
วารสารวันครู ปี 2556
วารสารวันครู ปี 2556วารสารวันครู ปี 2556
วารสารวันครู ปี 2556
 
โครงงานกลุ่มที่ 2.doc
โครงงานกลุ่มที่ 2.docโครงงานกลุ่มที่ 2.doc
โครงงานกลุ่มที่ 2.doc
 
V 295
V 295V 295
V 295
 

Similar to V 304 (20)

V 293
V 293V 293
V 293
 
V 277
V 277V 277
V 277
 
V 283
V 283V 283
V 283
 
V 287
V 287V 287
V 287
 
V 270
V 270V 270
V 270
 
V 275
V 275V 275
V 275
 
V 282
V 282V 282
V 282
 
NSTDA Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565
NSTDA Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565NSTDA Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565
NSTDA Newsletter ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2565
 
15 may 10 v 242
15 may 10 v 24215 may 10 v 242
15 may 10 v 242
 
V 281
V 281V 281
V 281
 
V 302
V 302V 302
V 302
 
V 269
V 269V 269
V 269
 
วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?
วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?
วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?
 
V 251
V 251V 251
V 251
 
Information2012
Information2012Information2012
Information2012
 
V 258
V 258V 258
V 258
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีชมรมผู้อาวุโส2555.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีชมรมผู้อาวุโส2555.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีชมรมผู้อาวุโส2555.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีชมรมผู้อาวุโส2555.
 
V 292
V 292V 292
V 292
 
59 ssh e news
59 ssh e news59 ssh e news
59 ssh e news
 
V 271 1
V 271 1V 271 1
V 271 1
 

More from KKU Library

KKU Library Transformation
KKU Library Transformation KKU Library Transformation
KKU Library Transformation KKU Library
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7KKU Library
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6KKU Library
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5KKU Library
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4KKU Library
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3KKU Library
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2KKU Library
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1KKU Library
 
Lib Zabb Issue 44 - September 2016
Lib Zabb Issue 44 - September 2016Lib Zabb Issue 44 - September 2016
Lib Zabb Issue 44 - September 2016KKU Library
 
Lib Zabb Issue 43 - August 2016
Lib Zabb Issue 43 - August 2016Lib Zabb Issue 43 - August 2016
Lib Zabb Issue 43 - August 2016KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 42
LIBzabb: KKU Library smart news v 42LIBzabb: KKU Library smart news v 42
LIBzabb: KKU Library smart news v 42KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 41
LIBzabb: KKU Library smart news v 41 LIBzabb: KKU Library smart news v 41
LIBzabb: KKU Library smart news v 41 KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 40
LIBzabb: KKU Library smart news v 40LIBzabb: KKU Library smart news v 40
LIBzabb: KKU Library smart news v 40KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 39
LIBzabb: KKU Library smart news v 39LIBzabb: KKU Library smart news v 39
LIBzabb: KKU Library smart news v 39KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 38
LIBzabb: KKU Library smart news v 38LIBzabb: KKU Library smart news v 38
LIBzabb: KKU Library smart news v 38KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 37
LIBzabb: KKU Library smart news v 37 LIBzabb: KKU Library smart news v 37
LIBzabb: KKU Library smart news v 37 KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 34
LIBzabb: KKU Library smart news v 34LIBzabb: KKU Library smart news v 34
LIBzabb: KKU Library smart news v 34KKU Library
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 33
LIBzabb: KKU Library smart news v 33 LIBzabb: KKU Library smart news v 33
LIBzabb: KKU Library smart news v 33 KKU Library
 

More from KKU Library (20)

KKU Library Transformation
KKU Library Transformation KKU Library Transformation
KKU Library Transformation
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #7
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #6
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #5
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #4
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #3
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #2
 
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1
THE LIBZ Review "รีวิวทุกอย่างในห้องสมุด" #1
 
Lib Zabb Issue 44 - September 2016
Lib Zabb Issue 44 - September 2016Lib Zabb Issue 44 - September 2016
Lib Zabb Issue 44 - September 2016
 
Lib Zabb Issue 43 - August 2016
Lib Zabb Issue 43 - August 2016Lib Zabb Issue 43 - August 2016
Lib Zabb Issue 43 - August 2016
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 42
LIBzabb: KKU Library smart news v 42LIBzabb: KKU Library smart news v 42
LIBzabb: KKU Library smart news v 42
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 41
LIBzabb: KKU Library smart news v 41 LIBzabb: KKU Library smart news v 41
LIBzabb: KKU Library smart news v 41
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 40
LIBzabb: KKU Library smart news v 40LIBzabb: KKU Library smart news v 40
LIBzabb: KKU Library smart news v 40
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 39
LIBzabb: KKU Library smart news v 39LIBzabb: KKU Library smart news v 39
LIBzabb: KKU Library smart news v 39
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 38
LIBzabb: KKU Library smart news v 38LIBzabb: KKU Library smart news v 38
LIBzabb: KKU Library smart news v 38
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 37
LIBzabb: KKU Library smart news v 37 LIBzabb: KKU Library smart news v 37
LIBzabb: KKU Library smart news v 37
 
Lib Zabb v36
Lib Zabb v36Lib Zabb v36
Lib Zabb v36
 
Libzapp v35
Libzapp v35Libzapp v35
Libzapp v35
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 34
LIBzabb: KKU Library smart news v 34LIBzabb: KKU Library smart news v 34
LIBzabb: KKU Library smart news v 34
 
LIBzabb: KKU Library smart news v 33
LIBzabb: KKU Library smart news v 33 LIBzabb: KKU Library smart news v 33
LIBzabb: KKU Library smart news v 33
 

V 304

 • 1. ฉบับที่ 304 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวำคม 2555 อวยพรปีใหม่ 2556 จำกสำนักวิทยบริกำร ในวำระดิ ถี ข้ึ น ปี ใ หม่ 2556 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรขออวยพรให้ ทุ ก ท่ ำ นประสบควำมสุ ข มีสุขภำพแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ท่ำนห่ำงไกลจำกสิ่งเลวร้ำยทั้งปวง มีสติปัญญำที่ชำญฉลำด มีจิตใจที่บริสุทธิ์กว้ำงใหญ่ไพศำล มีคุณงำมควำมดีเป็นที่ยกย่อง สรรเสริญจำกผู้คนทั้งหลำย อันนำมำซึ่ง “ควำมสุขที่แท้จริงของชีวิต” ตลอดไป 1628. สำนักวิทยบริกำรจัดกิจกรรม “ด้วยรักและสำมัคคี ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 สานักวิทยบริการจัดงาน “ด้วยรักและสามัคคี ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ในงานดังกล่าว มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สานักวิทยบริการ เพื่อ เป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติของบุคลากร ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1.รำงวัลด้ำนผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดี เด่น ได้แก่ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ นางอรพิณ โกมลไพศาล นางนีรบล ไชยปัญหา นางวิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นายอาทิตย์ ปทุมชัย นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ และ นายธีรยุทธ บาลชน 2. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงดีเด่นในระดับหน่วยงำน ได้แก่ นางสุวิมล คาชมพู และนางวันทอง พึ่งภพ
 • 2. 3. ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อผู้มีผลงำนดีเด่น ปขมท. 2555 ได้แก่ นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ ด้านการบริหารดีเด่น นางบุษกร อุสส่าห์ กิจ ด้านการบริการดีเด่น นางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน ด้านวิชาชีพดีเด่น และนายธีรยุทธ บาลชน ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ดีเด่น 4.ผู้ที่ได้รับรำงวัลกิจกรรมประกวด PULINET วิชำกำร 2012 ได้แก่ นางนายิกา เดิดขุนทด และนายสมโภช พิมพ์พงษ์ ต้อน รางวัลดีเด่นด้านการนาเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นายธีรยุทธ บาลชน และนายภานุวัตร อุทัยบาล รางวัลดีเด่นด้านการนาเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ 5.ผู้ได้รับรำงวัล Popular Vote ในกำรประกวด KKU Show & Share 2012 ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้แก่ นายธีรยุทธ บาลชน และนายภานุวัตร อุทัยบาล 6. ผู้ที่ได้รับรำงวัลรอง ชนะเลิศอั นดับสองและรำงวัล Popular Vote จำกโครงกำร U-Save มข.รักษ์พลังรักษ์โลก ได้แก่ นายธีรยุทธ บาลชน นายวั น ชาติ ภู มี และนางสาวนิ ติ ย า ชุ่ ม อภั ย 7.ผู้ มี ผ ลงำนดี เ ด่ น กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ำม จรรยำบรรณ (โครงกำรประกวด ผู้มี ม ำรยำทงำมแต่ง กำยเหมำะสมตำมวิ ถี สั ง คมไทย) ได้ แ ก่ นายสมพร ดีสุ ร กุ ล และ นางนันทนา วงศ์ชมภู 8.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล ที่สภำข้ำรำชกำรจัดขึ้น ได้แก่ นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นางสาวจีรภา สิมะจารึก และนางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง บุคลากรสานักวิทยบริการร่วมกันจัดงานแสดงและกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในงานดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 23.00 น. 1629. ประกำศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมยืมด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-Check) ประจำเดือนธันวำคม 2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ตัวแทนกลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ จับรางวัลผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Check) ประจาเดือนธันวาคม โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ 1) คุณศิรินทร เลียงจินดาถาวร 2) คุณกัลยกร แก้วสังข์ 3) คุณถมญาณี โฉมจินดา ขอให้ผู้โชคดีทุกท่านติดต่อขอรับรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ เพื่ อ การอ้ า งอิ ง และวิ จั ย ชั้ น 2 อาคารศู น ย์ ส ารสนเทศ ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 56 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจประชาสัมพันธ์และ ลูกค้าสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ โทรศัพท์ 043 - 202541-2 ต่อ 40314
 • 3. 1630. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กำรซ่อมหนังสือสวยด้วยมือเรำ” ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Britannica Online, Academic White Cafe Home้อหาครอบคลุมบทความกว่า 160,000 เรื่อง ภาพประกอบกว่า 30,00 ภาพและ 2,800 คลิปวิดีโอ แผนที่ เนื Edition โลกและข้อมูลเฉพาะประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก Timelines ที่นาเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในหมวดต่าง ๆ โดยเรียงเหตุการณ์ นข้สาคัญตามช่วงเวลา รวมทั้ง World Data Analyst ฐานข้อมูลที่รวบรวมสถิติ ตัวชี้วัดที่สาคัญของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น สืบค้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 สืบค้นได้ที่ http://search.eb.com/ สอบถามและเสนอแนะได้ที่ นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ email: yaosir@kku.ac.th วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา