V 300

456 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 300

  1. 1. ฉบับที่ 300 ประจำวันที่ 16 - 31 ตุลำคม 2555 1610. กิจกรรมของสำนักวิทยบริกำรได้รับกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อระดับประเทศ หลั ง จากที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารร่ ว มกั บ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนำเชิง ปฏิ บั ติ ก ำรในวำระครบรอบ 40 ปี สมำคม นักเขียนแห่งประเทศไทย “เส้นทำงสู่สำกล บน สำยธำรวรรณกรรมท้องถิ่น ” ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ได้รับ ความสนใจ จากสื่ อ ระดั บ ประเทศอย่ า งเช่ น นิ ต ยสารสกุ ล ไทย เผยแพร่ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ส านั ก วิ ท ย บริก ารมี กิ จกรรม เพื่ อ สนั บสนุนการเรี ย นการ สอน รวมถึงการอ่าน ให้กับ นักศึกษา ประชาชน และเยาวชนไทย ท าให้ สั ง คมกล่ า วขวั ญ ถึ ง กิ จ กรรมขอ งมหาวิ ท ย าลั ย ขอนแก่ น ที่ ท า ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวางด้วย ส า ห รั บ ท่ า น ที่ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม อ่ า น ไ ด้ ที่ :http://www.library.kku.ac.th/uploads/SakulThai.PDF
  2. 2. 1611. หนังสือน่ำอ่ำนประจำเดือนพฤศจิกำยน 2555 หัวข้อ “พฤติกรรมกำรอ่ำนของคนไทย” มุ ม หนั ง สื อ น่ า อ่ า นประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2555นาเสนอเรื่องราวพฤติกรรมการอ่านของคนไทย จากการสารวจการอ่านหนังสือของประชากรไทย โดยสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2546-2554 พบว่าโดยภาพรวมแล้วคนไทยมีอัตราการอ่านหนั ง สื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคนไทยทั่ ว ประเทศใช้ เ วลาอ่ า นหนังสือนอกเวลาเรียนหรือเวลาทางาน (ในปี 2546 คิดเป็นร้อยละ 61.20 และ ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 68.80) และพบว่าเนื้อหาสาระที่คนไทยอ่านมากที่สุดลาดับที่ 1 คืออ่านข่าวมากที่สุด ลาดับที่ 2 อ่านสารคดีและความรู้ทั่วไป บันเทิง ลาดับที่ 3อ่ า นความรู้ วิ ช าการ ส่ ว นเนื้ อ หาประเภทความคิ ด เห็ น การวิเคราะห์ มีผู้อ่านเพี ยงเล็ก น้อย และแนะนาสิ่งพิ มพ์ป ระเภทหนังสืออ้างอิง จึงขอเชิญชวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สนใจติดตามอ่านและยืมได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน ที่มุมหนังสือน่าอ่าน อาคาร 2 ชั้น 2 เยื้อง Library Café 1612.จัผูที่ทหำรและบุคลำกรห้อและรูด่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการป้องกันณ เขตปกครองพิเ้จักรักองกง ่อรู้สึก ปัจ ย ้บริาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ งสมุ ้วคณะทันตแพทยศำสตร์ศึกษำดูงำน โรค ตลอดจนการรู ศษฮ่ ษาตนเองเมืไม่สบาย สนใจติดตามอ่านและยืมได้ตลอดเดือนตุลาคม ที่มุมหนังสือน่าอ่าน อาคาร 2 ชั้น 2 เยื้อง Library Café ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จานวน 7 คน นาโดย อาจารย์ ทั น ตแพทย์ ดร.ภิ ภ พ สุ ท ธิ ป ระภาภรณ์ ผู้ ช่ ว ย คณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพั นธ์ ศึก ษาดูงานด้านบริหารจัดการเพื่ อการ พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ณ เขตปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกง ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2555 ประกอบด้วย Faculty of Dentistry Library, The University of Hong Kong และ Main Library, The University of Hong Kong การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ของห้ อ งสมุ ด คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามเข็ ม แข็ ง ทั้ ง ในด้ า น วิชาการและด้านบริหารจัดการ ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร จั ด การจากห้ อ งสมุ ด ชั้ น น าในต่ า งประเทศ สามารถน าความรู้ แ ละ ประสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด คณะทั น ต แพทยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
  3. 3. 1613.สำนักวิทยบริกำรจัดกิจกรรม KM ประจำเดือนตุลำคม 2555 เมื่ อ วั น ที่ 30 – 31 ตุ ล า คม 25 55 เวล า 1 3. 30 – 16 .00 น .คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ จัดกิจกรรม KM ชุมชนนักปฏิบัติงานCatalog: เทคนิค การใช้ โปรแกรม Millennium Cataloging ส าหรั บบรรณารั ก ษ์ นัก เอกสารสนเทศและผู้ป ฏิบั ติ ง านห้องสมุ ด วิท ยากรโดยนางสาวสุก าญจนา ทิ พ ยเนตร โดยมี วัตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อแนะนา / สาธิ ต /แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารท างานในการใช้ โ ปรแกรม MillenniumCataloging ในด้านต่าง ๆ ได้แก่• การสืบค้นรายการ (Search Records)• การกาหนดค่าคงที่ในการบันทึกข้อมูล (Substitution Phases)• การตรวจสอบข้อมูลการซ้าซ้อนของข้อมูล (Verify Record Heading)• การปรับปรุงระเบียนแก้ไขเป็นกลุ่ม (Modify group)• การคัดลอกรายการบรรณานุกรม/ระเบียนประจาเล่ม (Copy RecordBibliography/Item) และการใช้โปรแกรมMicrosoft word ในการบันทึกข้อมูล เป็นต้นมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 60 คน 1614.สำนักวิทยบริกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนห้องสมุดสัญจร ณ คณะเกษตรศำสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. สานักวิทย บริการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานห้องสมุดสานักวิทย บริ ก าร ครั้ ง ที่ 4/2555 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 2 อาคาร AG08 ส านัก งานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น น าโดยนางสุ ด ใจ ธนไพศาล ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก าร พร้อมด้วยผู้บริหารทุกระดับของสานักวิทยบริการ มี นางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน หัวหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ และน าชมภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในห้ อ งสมุ ด พร้ อ มทั้ ง บริ ก ารต่ า งๆ ที่ห้องสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้ถือเป็นการประชุมสัญจรครั้งที่สี่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องสมุดคณะต่างๆ แลกเปลี่ยนทรรศนะและข้อคิดเห็นในการให้บริการเพื่อพัฒนาให้มีบริการที่มีมาตรฐานเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด
  4. 4. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะทาการเปิดให้มหาวิทยาลัย /สถาบันจานวน 78 แห่งภายใต้กากับ/สังกัดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Completeได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง URL ดังนี้ URL:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=ehost&defaultdb=a9h หรือ https://search.ebscohost.com/ รายชื่อวารสาร: http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm รายละเอียด: เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจานวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887รายชื่อวารสาร: http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×